QURANDA MƏAD HAQQINDA NƏ DEYİLİB?


Qur’ani-kərimdə məadın isbat olunması və onu inkar edənlərlə mübahisədən bəhs edən ayələri beş qismə bölmək olar:
1-Onlardan bir qismi tə’kid edir ki, məadın inkar olunmasına heç bir dəlil olmadığını bildirir. Bu ayələr inkarçıları sanki tərkisilah edir.
2-Bə’zi ayələr məada oxşar hadisələri qeyd etməklə onun çox da qəribə bir iş olmadığını başa salır.


Quranda “İlahi sünnətlər” dedİkdə nə başa düşülür?


Parlamentdə çıxarılan qanunlar iki növdür: Qanunların bir qismi parlament quruculuğuna, digər bir qismi isə cəmiyyətin quruculuğuna aid olur.
Allahın da qanunlarının bir qismi özünə, digər bir qismi isə insanlara aid olur.


QURAN BAXIMINDAN DÜŞÜNCƏNİN BÜDRƏMƏ YERLƏRİ HANSILARDIR?


Təfəkkürə və zehni nəticə çıxarmağa də`vət edən, təfəkkürü ibadət bilən, inanc prinsiplərini yalnız məntiqi təfəkkürlə doğru sanan Qur`ani-kərim əsas bir mətləbi nəzərdən qaçırmamışdır ki, bəşərin düşüncə büdrəmələri haradan qaynaqlanır? Və xətaların, əyintilərin kökü haradadır? İnsan xətaya, sapqınlığa düçar olmadan düzgün düşünmək istədiyi halda nə etməlidir?


Dünyanın fanİlİyİ barəsİndə Quranda nə deyİlİr?


İnsanın hesaba çəkilən günü əməl dəftərini əlinə verəcəklər. Quran ayələrinə və hədislərə görə, insanın bütün əməlləri, rəftar və danışıqları, hətta niyyətləri belə burada qeydiyyata alınmışdır. “Əlbəttə, ölüləri dirildən və onların əvvəlcədən göndərdiklərini (həyatda olarkən etdikləri əməlləri) və izlərini (qoyub getdiklərini) yazan Bizik”. (“Yasin” 12).


Allah nİyə Quranda Bİz İfadəsİ İşlədİr?


\"Ey İsrail oğulları! Sizə bəxş etdiyim nemətimi xatırlayın, buyuruğumu yerinə yetirin ki, Mən də sizinlə olan əhdə vəfa edim. Yalnız Məndən qorxun!\" (\"Bəqərə\" surəsi, 40). \"Bəndələrim Məni səndən soruşduqda söylə ki, Mən onlara yaxınam. Dua edib Məni çağıranın duasını qəbul edirəm. Gərək onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər.


Quran-da adı çəkİlən heyvanlar


\"Ayələrimizi yalan hesab edənlərə və onlara təkəbbürlə yanaşanlara göyün qapıları açılmaz (əməlləri, duaları qəbul olunmaz, ruhları göyə qalxmaz) və dəvə iynənin gözündən keçməyənə qədər onlar da Cənnətə daxil ola bilməzlər. Biz günahkarlara (müşriklərə və kafirlərə) belə cəza veririk!\" (əl-Ə\'RAF/ 40)


QURANDA MÜƏLLİMİN EHTİRAMI BARƏDƏ NƏ DEYİLİR?


Həzrəti Musa (əleyhissalam) və Xızr peyğəmbərin əhvalatı Quranda \"Kəhf\" surəsində gəlmişdir. Bu əhvalatda Musa (əleyhissalam)-a məmuriyyət verilir ki, müəlliminin ardınca getsin və bilmədiklərini ondan öyrənsin. Quran, həzrəti Xızr peyğəmbərin adını aşkarcasına çəkmir, ondan \"bəndələrimizdən biri\" ünvanı ilə ad aparır. Lakin, çoxlu rəvayətlər, bu alim və müəllimi, Xızır kimi tanıtdırırlar....


QURAN ELM VӘ ALİMLӘRİ NECƏ QİYMƏTLƏNDİRİR?


QURANIN ELM VӘ ALİMLӘRӘ VERDİYİ QİYMӘT
1. Peyğəmbərə (s.a.v.v.) nazil olan ilk ayələrdə Allah-taala yaradılışın necəliyi haqda xəbər verdikdən sonra, bəşəriyyətə bəxş olunan ilk nemətin məhz elm olmasını buyurur.


HƏZRƏT MӘRYӘM HAQQINDA QURANDA NƏ DEYİLİR?


«Mәryәm» nә dеmәkdir? Аllаh-tәаlа Hәzrәt İsаnı hәzrәt Mәryәmә nеcә әtа еtdi? Mәryәmin körpәsinin görәn insаnlаr nә dеdilәr vә körpә оnlаrа nә dеdi?Hәzrәt İsа özünü Аllаhın bәndәsi, yохsа оğulu kimi tаnıtdırırdı? Аllаh-tәаlа Hәzrәt Yәhyаnı аtа-аnаsınа hаnsı hаldа әtа еtdi? Hәzrәt Yәhyа nеcә rәftаr еtdi vә оnun аqibәti nеcә оldu?


QURANDA ADI ÇƏKİLƏN QADINLAR KİMLƏRDİR?


Allah-Taala dünyadakı insanların hidayəti üçün Quranı nazil etmiş və onların hidayəti istiqamətində müxtəlif üsullardan (vəd verməklə, hədələməklə, xəbərdarlıq etməklə, xoş müjdə verməklə, hekayə formında, zərb məsəllərlə və s.) istifadə etmişdir....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter