Quran merac məsələsinə toxunurmu?


Həzrət Peyğəmbərin (s) meraca getməsi məsələsinə Quranda iki surədə toxunulur. Allah-təala İsra surəsinin ilk ayəsində buyurur: \" Bəzi ayələrimizi (qüdrətimizə dəlalət edən qəribəlikləri və əcaiblikləri) göstərmək üçün bəndəsini (Muhəmmədi) Məscidul-həramdan ətrafını mübarək etdiyimiz (bərəkət verdiyimiz) Məscidul-əqsaya (Beytul-müqəddəsə) gecə ikən aparan Allah pak və müqəddəsdir.


Quran və rəvayət anlamında \"Qəlb\" nə deməkdİr?


«Qəlbini ədəblə pak və işıqlı et, necə ki, alovu odunla şö’lələndirirlər. Gecə odunçusu, sel üstə çör-çöp kimi olma! Ne’mətə qarşı nankorluq, naşükürlük alçaqlıqdır və cahillə yoldaşlıq bədbəxtlikdir.»


QURANDA BƏZİ MƏKAN VƏ ZAMANLARIN ÜSTÜNLÜYÜNƏ İŞARƏ EDİLİBMİ?


Allah-təala bə`zi məxluqlarına digər məxluqlarından daha çox şərafət və mərhəmət əta etmişdir.


QURANIN ENERJİSİ NƏDƏN İBARƏTDİR?


Bu təcrübə Quranın insana şəfaverici təsirini sübut etmək məqsədilə Florida ştatının Panama şəhərinin Əkbər xəstəxənasında aparılmışdır.


QURANDA MƏAD HAQQINDA NƏ DEYİLİB?


Qur’ani-kərimdə məadın isbat olunması və onu inkar edənlərlə mübahisədən bəhs edən ayələri beş qismə bölmək olar:
1-Onlardan bir qismi tə’kid edir ki, məadın inkar olunmasına heç bir dəlil olmadığını bildirir. Bu ayələr inkarçıları sanki tərkisilah edir.
2-Bə’zi ayələr məada oxşar hadisələri qeyd etməklə onun çox da qəribə bir iş olmadığını başa salır.


Quranda “İlahi sünnətlər” dedİkdə nə başa düşülür?


Parlamentdə çıxarılan qanunlar iki növdür: Qanunların bir qismi parlament quruculuğuna, digər bir qismi isə cəmiyyətin quruculuğuna aid olur.
Allahın da qanunlarının bir qismi özünə, digər bir qismi isə insanlara aid olur.


QURAN BAXIMINDAN DÜŞÜNCƏNİN BÜDRƏMƏ YERLƏRİ HANSILARDIR?


Təfəkkürə və zehni nəticə çıxarmağa də`vət edən, təfəkkürü ibadət bilən, inanc prinsiplərini yalnız məntiqi təfəkkürlə doğru sanan Qur`ani-kərim əsas bir mətləbi nəzərdən qaçırmamışdır ki, bəşərin düşüncə büdrəmələri haradan qaynaqlanır? Və xətaların, əyintilərin kökü haradadır? İnsan xətaya, sapqınlığa düçar olmadan düzgün düşünmək istədiyi halda nə etməlidir?


Dünyanın fanİlİyİ barəsİndə Quranda nə deyİlİr?


İnsanın hesaba çəkilən günü əməl dəftərini əlinə verəcəklər. Quran ayələrinə və hədislərə görə, insanın bütün əməlləri, rəftar və danışıqları, hətta niyyətləri belə burada qeydiyyata alınmışdır. “Əlbəttə, ölüləri dirildən və onların əvvəlcədən göndərdiklərini (həyatda olarkən etdikləri əməlləri) və izlərini (qoyub getdiklərini) yazan Bizik”. (“Yasin” 12).


Allah nİyə Quranda Bİz İfadəsİ İşlədİr?


\"Ey İsrail oğulları! Sizə bəxş etdiyim nemətimi xatırlayın, buyuruğumu yerinə yetirin ki, Mən də sizinlə olan əhdə vəfa edim. Yalnız Məndən qorxun!\" (\"Bəqərə\" surəsi, 40). \"Bəndələrim Məni səndən soruşduqda söylə ki, Mən onlara yaxınam. Dua edib Məni çağıranın duasını qəbul edirəm. Gərək onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər.


Quran-da adı çəkİlən heyvanlar


\"Ayələrimizi yalan hesab edənlərə və onlara təkəbbürlə yanaşanlara göyün qapıları açılmaz (əməlləri, duaları qəbul olunmaz, ruhları göyə qalxmaz) və dəvə iynənin gözündən keçməyənə qədər onlar da Cənnətə daxil ola bilməzlər. Biz günahkarlara (müşriklərə və kafirlərə) belə cəza veririk!\" (əl-Ə\'RAF/ 40)


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter