Dəccal KİMDİR?


1. Nəzal b. Səbri deyir: \"Əli b. Əbi Talib (ə) bizə bir xütbə oxudu və Allaha həmd-səna edəndən sonra buyurdu: \"Ey camaat! Məni itirməzdən əvvəl istədiyinizi soruşun”. Həzrət bu cümələsini üç dəfə təkrar etdi. Bu zaman Əsbəğ b. Nubatə ayağa duraraq soruşdu: \"Ey möminlərin Əmiri, Dəccal kimdir?”


\"BƏDNƏZƏR\" HƏQİQƏTDİR YOXSA XÜRAFAT?


"BƏDNƏZƏR" HƏQİQƏTDİR YOXSA XÜRAFAT?Əql baxımından bədnəzər inkar olunmur, necə ki, bəzi muasir alimlər etiqad edirlər ki, gözdə olan gizli hipnoz qüvvəsi var və o qüvvənin vasitəsi ilə bir çox işləri yerinə yetirmək olar, həmçinin, çalışıb səy göstərməklə o qüvvənin imkan dairəsin genişlətmək mümkündür. Hipnoz vasitəsi ilə oyaq insani yatızdırmaq gözdə olan bu qüvvə vasitəsi ilə həyata keçirilir.


İblİs İnsan cİldİnə gİrə bİlərmİ?


İblİs İnsan cİldİnə gİrə bİlərmİ?Bəziləri belə düşünürlər ki, şeytan insan cildinə girə bilməz. Ancaq əksər alimlərin nəzəri belədir ki, şeytan insan cildinə girə bilər. Xüsusilə də hədislərimizdə oxuyuruq ki, İblis başqa varlıqlar kimi insan cildinə də girə bilər. ....


Şeytanın övladları, onların adları və vəzİfələri nədİr?


Şeytanın övladları, onların adları və vəzİfələri nədİr?Şeytanın övladlarının adları və onların vəzifələri bunlardır:
1. Hanzəb: Namazda vəsvəsə verər. Təqibatın düzgün yerinə yetirilib-yetirilməməsində, sözlərin deyilib-deyilməməsində, rəkətlərin sayında və s.-də çaşdırmaq istəyər.


Kərbəla- Şəfalı torpaqdırmı?


Kərbəla- Şəfalı torpaqdırmı?Kərbəla torpağının şəfaverici xüsusiyyətləri isə hər dövrdə müşahidə olunmuş və günümüzdə də görünməkdədir. Hər cür xəstəliyi və çətinliyi olanlar, qorxu və dəhşət içində qalanlar bu türbətin möcüzələrini hiss etmişlər. Hüseyn (ə) türbətinin şəfa bəxş etməsi barəsində məsumlarımızdan nəql edilən bəzi hədislər.


Şeytan kimdir və o, necə öləcəkdir?


Şeytan kimdir və o, necə öləcəkdir?Şeytanın iki mənası vardır. Biri həmin məlundir ki, cənnətdən qovulmuşdur. Bir mənası da şeytan dedikdə çirkin, alçaq və xəbis olan hər şey yada düşür. O şey ki, insana əziyyət verir və onu incidir, onu şeytan adlandırırlar.


Hamı tərəfindən sevilmək mümkündürmü?


Hamı tərəfindən sevilmək mümkündürmü?Bu dünyada elə bir insan yoxdur ki, hamı tərəfindən sevilməsini istəməsin. İnsan bu hədəfinə çatmaq üçün çox yolları imtahandan keçirir. Məsələn, diqqəti cəlb etmək üçün çoxlu pul xərcləyir. Ya da saatlarla aynanın qarşısında əyləşir və özünüi gözəlləşdirməklə məşğul olur.


Biz meraca gedə bilərikmi?


Biz meraca gedə bilərikmi?İlahi qüdrətin etiqadı haqqındakı mühüm məsələlərdən biri də Həzrət Peyğəmbərin (s) meracı məsələsidir. Səmaya olan bu səfər Peyğəmbərin (s) əzəmətinin nişanəsidir.


Bədbəxtlİk zatİdİr, yoxsa İxtiyarİ?


Bədbəxtlİk zatİdİr, yoxsa İxtiyarİ?Bəzi alimlər bu əqidədirlər ki, səadət və bədbəxtlik zati bir məsələdir. Allah Təala insanları xəlq edən zaman Öz hökmünə görə bəzilərini xoşbəxt və bəzilərini isə bədbəxt qərar vermişdir. Ancaq belə bir əqidəyə görə insan iradəsinin onun bədbəxt və ya xoşbəxt olmağında heç bir rolu yoxdur. Bu nəzərə görə peyğəmbərlərin (ə) gəlməsi, səma kitablarının nazil olması, nəsihət, məzəmmət - bunların hamısı faydasız şeylərdir.


Yuхunun hәqiqәti vаrmı?


Yuхunun hәqiqәti vаrmı?Аvrоpа tәbiәtşünаslаrının fikrincә, yuхu hәqiqәt dеyil vә оnun хаrici hаdisәlәr ilә оlаn bağlılığı haqqda danışmağın hеç bir еlmi dәyәri yохdur Аmmа bәzi psiхоlоqlаr yuхu hаqqındа tәdqiqаt аpаrıb tәbiәtşünаslаrın әksinә оlаrаq gizli işlәrdәn, yа gәlәcәk hаdisәlәrdәn хәbәr vеrәn yuхulаrа istinаdla оnlаrı tәsаdüfi bir iş hesab etmәyiblәr.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter