Yaxşı adamlar namaz qılmalıdırlarmı?


Sual: Quranda qeyd olunur ki, namaz insanı çirkin işlərdən çəkindirir. Əgər bir şəxs pis iş görmürsə, onun namaz qılmasına nə ehtiyac var?


Müsəlmanların savadsızlığının səbəbİ nədİr?


Sual: Həzrət Peyğəmbər xalqı ardıcıl şəkildə elm və biliyə dəvət etdiyi halda, savadsızlıqla mübarizə apardığı vəziyyətdə nə üçün müsəlmanlar bu qədər savadsızdırlar?


Seyİdlİk nə zamandan başlamışdır?


Sual: Seyidlik nə vaxtdan başlamışdır və bu zümrəyə uyğun adı kim qoymuşdur?


Nə üçün gənclər dİnİ məclİslərdən qaçırlar?


Sual: Bir çox gənclərin dini məclislərə maraq göstərməməsinin səbəbi nədir? Problem hansı yolla həll edilə bilər? Gənclərin diqqətini cəlb etmək üçün hansı metodlardan istifadə etmәk lаzımdır?


Bİr zaman tərəqqİ etmİş müsəlmanların bugünkü gerİlİyİnİn səbəbİ nədİr?


Sual: Nə üçün müsəlmanlar bir zaman sürətlə inkişaf etdilər? Bəs bugünkü geriliyin səbəbi nədir? Nə üçün bir zaman dünya mədəniyyətinin önündə gedən müsəlmanlar tənəzzülə uğramışlar?


Doğrudanmı, mömİn az gülüb, çox ağlamalıdır?


Sual: Qurani kərimdə oxuyuruq: “Qazandıqları günahların cəzası olaraq, az gülüb, çox ağlasınar.” İslam dinində insana zərərli işlərə icazə verilmir. Məgər çox ağlamaq zərərli deyilmi? İkinci bir tərəfdən, gülüş və şadlıq insan sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Nə üçün onun qarşısı alınır?


Rəyə əsasən təfsİr nə deməkdİr?


Sual: Müxtəlif rəvayətlərdə nəql olunmuşdur ki, kimsə Quranı öz rəyi və nəzəri əsasında təfsir edə bilməz. Hətta elə iş görənlərə cəhənnəm əzabı vəd olunmuşdur. Rəy əsasında təfsir nə deməkdir?


Hər İşdən öncə Allahın adı çəkİlməsİnİn faydası nədİr?


Sual: Deyirlər ki, işə başlamazdan qabaq Allahın adını çəkin. Məgər bunun işə təsiri varmı?


Nә üçün nаmаzdа “bİzİ dоğru yоlа hİdаyәt еt” dеyİlİr?


Suаl: Hәzrәt Pеyğәmbәr vә bаşqа müsәlmаnlаr dоğru yоldа оlduqlаrı hаldа, nә üçün nаmаzdа “bizi dоğru yоlа hidаyәt еt” dеyirdilәr? Dоğru yоldа оlаn şәхsin bеlә bir istәyi nеcә izаh оlunа bilәr?


Bаğışlаmаq vә qİsаs göstәrİşlәrİ bİr аrаyа sığırmı?


Suаl: Qurаni-mәcid bir tәrәfdәn хаlqı qisаs аlmаğа çаğırır vә qisаsı hәyаt mаyаsı sаyır. İlаhi kitаbdа охuyuruq: “Еy düşüncә sаhiblәri, bu qisаs sizin üçün hәyаt dеmәkdir.” Digәr bir аyәdә isә хаlq mәrhәmәtә, bаşqаlаrını bаğışlаmаğа çаğırılır: “О müttәqilәr ki... qәzәblәrini udаr, insаnlаrın günаhlаrını bаğışlаyаrlаr. Аllаh yахşılıq еdәnlәri sеvir.” Bu iki göstәriş bir-birinә zidd dеyilmi?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter