Səmanın və yerin 7 qatlı olmasının mənası nədir?


Yeddiqatlı səma nədir? Təfsirçilərin nəzərinə görə: 1. Yeddi, həqiqi mənasında istifadə olunmuş və yeddi qatlı səmaya işarə edir.
2. Yeddiqatlı səma dedikdə bu cür mövcud olan və tanımayan başqa yeddi səmanın olduğuna işarə edir. 3. Yeddi, qürb mənasındadır və ali mənəvi varlığa işarə edir.
4. Əgər yeddi çoxluq mənasını verərsə, bu zaman aşağıdakı mənaları təsəvvür etmək olur:
a) Çoxlu səmalar xəlq edilmişdir. Çoxlu yerlər xəlq edilmişdir. b) Çoxlu səma suyu olan təbəqələr və çoxlu daxili yer qatları xəlq edilmişdir.
Ancaq Quranın bəyan etdiyi yeddiqatlı səma və yer haqqında qəti bir nəzər mövcud deyildir. Verilən nəzərlər isə ehtimal üzərində olmuşdur. Ancaq bu nəzərdən gərək qafil olmayaq ki, Quranın həqiqi hədəfi – bəşərin hidayəti və mənəvi tərbiyəsidir. Allah Quranda yeddi rəqəmini bəyan edən zaman Öz müqəddəs zatının qüdrət və əzəli olmasını nəzərdə tutmuşdur.


Övladı necə tərbiyə etmək? – Məsumların (ə) mübarək buyuruşları


Övlad tərbiyəsi valideynin ən böyük vəzifələrindən biridir. Hər bir valideyn övladını saleh və cəmiyyətə fayda verən görmək istəyər. İstəyər ki, övladı tərbiyəli və saleh insan kimi yetişsin. Bu sahədə də Məsumların (ə) kəlamına müraciət edək və onlardan ibrət dərsləri alaq.
İmam Əli (ə) buyurur: “Uşaqlar yeddi il azaddırlar. Yeddi ilə ədəb və diqqətdədirlər. Sonrakı yeddi ili xidmətdə və yavərdədirlər”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Uşaqlar yeddi il oyun oynayarlar. Yeddi il yazmaq və oxumaq öyrənərlər. Yeddi il isə həyatın halal və haram qanunlarını öyrənərlər”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Övladlarınızı öz adət və ədəblərinizə məcbur etməyin. Çünki onlar sizin zamanınızdan qeyrisi üçün xəlq olublar”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Körpələrinizi ağladıqları üçün döyməyin”...


İnsanın gizli istedadlarının üzə çıxması üçün hansı 3 əmələ diqqət etmək lazımdır?!


İnsanın batinini tanımaq – insanşünaslığın ən mühüm mövzularındandır. Hər bir insan bu dünyaya xüsusi istedad və qabiliyyətlərlə gəlir. Onun bu gizli istedadları həyatın müxtəlif hadisələri və əməlləri sayəsində üzə çıxar və çiçəklənər. Bu, Allahın insana verdiyi sərmayəsidir ki, əgər onu ömrü boyu üzə çıxarda bilsə, kamala çata biləcəkdir.
Bəs nə edək ki, bu kamal sifətləri üzə çıxasın?
1. Özünü tanımaq haqqında təfəkkür etmək və düşünmək. İnsanı başqa canlılardan fərqləndirən tək sifəti təfəkkür və dərk qüvvəsidir.
2. Elmini artırmaq. Əgər Quran təfəkkür etməyə göstəriş verirsə, deməli elm qapılarının açılmasını yolunun məhz bu sahədə olduğunu bildirmək istəyir.
3. Havayi-nəfsin ardınca getməmək. İslam dini nəinki təfəkkür etməyə və elmi artırmağa göstəriş verir, həm də insana nəfsinə qalib gəlməyin yollarını da öyrədir.


İnsana lazım olan 4 elm hansılardır?! İmam Kazimin (ə) hədisi


İmam Kazım (ə) buyurur: “İnsanların bütün elmini dörd sahədə araşdırdım:
1. Biricisi budur ki, Pərvərdigarını və Xaliqini tanıyasan. Onu tanımağa elm əldə edəsən.
2. İkincisi – dərk edəsən ki, sənin varlığın və həyatının davamlı olması üçün hansı işlər görülmüşdür.
3. Üçüncüsü – biləsən ki, nə üçün yaradılmısan və məqsəd nə olmuşdur.
4. Dördüncüsü – səni din və etiqadından mərhum edən səbəblərə mərifət əldə edəsən. (Yəni, xoşbəxtlik və bədbəxtlik yolunu tanıyasan. Cəmiyyətdə gözü yumulu halda hərəkət etməyəsən)”.


“La ilahə illəllah”ın həqiqətini dərk etmisənmi?


Bu sözü dilinə gətirən insan həqiqətdə demək istəyir ki, Allahdan başqa bir ümüd yeri, sığınacaq və pənahı yoxdur.
Biz “La ilahə illəllah”, “Allahdan başaq məbud yoxdur”, “Allah təkdir”, “Allah birdir”, “Yalnız Allaha güvənirəm” kimi sözləlri demək olar ki, hər gün eşidirik. Amma özümüzə çox az sual vermişik ki, özümüz və ya hansısa bir insan öz ruh və vücudunun dərinliyində axtarış aparıbmı ki, həqiqətən də onun həyatında Allahdan başqa bir pənahı, Allahdan başqasının bir sığınacaq yeri var ya yox? Məsələn, bir çıxılmaz vəziyyət, böhran, giriftarlıqlar girdabına düşəndə ilk yadına düşən kim olur? Kimdən istəyir ki, bu problem və çətinliklərini həll etsin? Bu sualın cavabı bizim “La ilahə illəllah” (“Allahdan başaq məbud yoxdur”) söyləməyimizdə nə qədər haqlı və səmimi olduğumuzu göstərəcəkdir...


İlahi eşqlə adi eşqin 8 fərqi hansılardır?!


İlahi eşqlə adi eşqlərin fərqlərinə diqqət edək:
1. İlahi eşq aramedicidir, başqa eşqlər insanı aramsız edər. 2. İlahi eşq səbir gətirər, başqa eşqlər səbri sındırar. 3. İlahi eşq təkəbbürü sındırar, başqa eşqlər təkəbbür yaradar. 4. İlahi aşiq aləmdəki hər bir şeyi Allahın cilvəsi bilər. Ona görə də hamını sevər. Başqa aşiqlər isə nəfsani istəklərinə qulaq asarlar...
İmam Sadiq (ə) buyurur: «İbadət edənlər üç dəstədir. Bir dəstə Allaha qorxudan ibadət edər, bu, qulların ibadətidir. Bir dəstə Allah Təalaya savab üçün ibadət edər, bu, muzd alanların ibadətidir. Bir dəstə də eşq və məhəbbətə görə Allaha ibadət edər ki, bu azad insanların ibadəti və ən üstün ibadətdir»./Deyerler.


Günahların hücum etməsinin qarşısını necə almaq olar?


Günah qapılarını istiazə ilə (Şeytandan Allaha sığınmaqla) bağlayın! \"Quran oxuduqda qovulmuş şeytandan Allaha sığın!\" (Nəhl, 97).
İzah: ... Allahın lütf və mərhəmətinə ehtiyac var. Buna görə də yaxşı olar ki, qiraətçi tilavətin başlanğıcından sonuna qədər Allaha sığınsın və bununla da nəfsin vəsvəsə hədəfindən, İblisin gizli və aşkar hiylələrindən amanda qalsın. Ucb, qürur, təkəbbür və qəflət insana Allahı və layiqli Quran tilavətini unutduran ən mühüm amillərdir.
Hədis: İmam Sadiq (ə): “Günah qapılarını istiazə ilə (Şeytandan Allaha sığınmaqla) bağlayın və itaət qapılarını Allahın adı ilə açın.” (Dəəvat, Ravəndi, səh. 52, hədis: 130).


Qəflətdə olmaq nədir? Məsumların (ə) mübarək izahı


İmam Əli (ə) buyurur: “Vay olsun o kəsə ki, yuxudadır (qəflətdədir)! Necə də ziyandadır. Onun ömrü qısalmış və savabı azdır”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Ölümü yada salmaq – nəfsin xahişlərini öldürər və qəflətin köklərini kəsər. Qəlbi Allah vədəsi ilə gücləndirər və həvəsin bayraqlarını məhv edər. Hərislik atəşini söndürər, dünyanı nəzərində kiçik göstərər”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Bilin ki, arzu, ağlı qəflətə salar və Allahı yada salmağı unutdurar”.
İmam Baqir (ə) buyurur: “Namazından ancaq o qədərindən bəhrə aparırsan ki, qəlb diqqəti ilə birlikdə olmuşdur. Ona görə də əgər kimsə bütün namazında səhv edərsə və ya onu əda etməkdən qafil olarsa – o namaz büzüşər və sahibinin üzünə vurular”...


İslam maarifinə əsasən Bəlanı dəf etməyin 6 yolu hansılardır?


Qarşıdan gələn bəlaları dəf etmək üçün nə edək?
1. Dua. İmam Əli (ə) buyurur: “Bəla dalğalarını daxil olmazdan əvvəl dua ilə dəf edin”.
2. Sədəqə. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Sədəqə bəlanı aradan aparar və ən təsirli dərmanlardandır. Həmçinin qəti qəzanı geri qaytarar. Dərd və xəstəlikləri dua və sədəqədən başqası aradan aparmaz”.
3. Sileyi-rəhm. İmam Əli (ə) buyurur: “Sədəqə və sileyi-rəhm ilə günahlarınızı pak edin və özünüzü Allahın məhbubu edin”. “Sileyi-rəhm evləri abad, ömürləri uzun, Qiyamət hesabını asan edər və pis, vaxtsız ölümü uzaqlaşdırar”.


Ərəb aylarından olan Səfər ayında hansı mühüm tarixi hadisələr baş vermişdir?


Səfər ayında İslam aləmində çox mühüm hadisələr baş vermişdir. O cümlədən Allah Rəsulunun (s) vəfatı da bu aya təsadüf edir. Ayın mühüm tarixi hadisələri:
Səfər ayının 1-i: İmam Hüseynin (ə) Əhli-beytinin(ə) əsir kimi Şama daxil olması.
Səfər ayının 5-i: Həzrət Rüqəyyənin (s.ə) şəhadəti.
Səfər ayının 20-si: İmam Hüseynin(ə) şəhadətinin “Ərbəin”(40 mərasimi) günü.
Səfər ayının 28-i: Peyğəmbəri-Əkrəmin(s) vəfatı,İmam Həsən Müctəbanın(ə) şəhadəti
Səfər ayının 29-u: İmam Rzanın(ə) şəhadəti...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter