Mələklər etdikləri ibadətə görə əcrə malik olurlarmı?


Əllamə Təbatəbai bu haqda buyurur: “Mələklərin vəzifələri biz insanların dərk səviyyəsindən çox böyükdür. Biz insanlar iradə sahibiyik və etdiyimiz əməlləri özümüz seçirik. Bu səbəbdən də boynumuza təklif qoyulmuşdur. Qiyamət günü etdiyimiz bu əməllərin hamısının hesabını verəcəyik. Buna görə savab və cəza alacağıq.
İnsanlar ictimai varlıqlar olduğu üçün cəmiyyətin hər bir fərdinə görə məsuliyyət daşıyır. Bu vəzifə iradəsi ilə yerinə yetirilir. Əgər saleh əməllər edərsə - mükafatlanar, yox əgər günah edərsə - cəza alar.
Ancaq mələklər ictimai yaşamazlar. Ona görə də onlar nə günah edər və nə də hesab verərlər. Bəli, mələklər firətlərindən nur saçan varlıqlardır ki, Allahın iradəsi ilə xəlq olmuşdular. Ancaq özlərinin iradəsi yoxdur. Ona görə də mələklər nə savab qazanar və nə də cəza alarlar. Mələklər Allahın əmrlərini yerinə yetirərlər. Ona görə də onların vəzifəsi fitridir, ixtiyari deyildir. Aralarında olan fərq hansı dərəcədə qərar tutduqlarından asılıdır”. Ona görə də deyə bilərik ki, mələklər əməllərini ixtiyar üzündən deyil, Allahın iradəsinə görə yerinə yetirərlər. Bu səbəbdən də nə savab qazanarlar və nə də cəza.


İnsan hansı yolla qəlbini ilahi məhəbbətlə işıqlandıra bilər?


Hər bir məhəbbət insana verilən ne`mət və ona göstərilən xidmətə diqqətdən asılıdır. İnsan Allahın ne`mətlərini düşündükcə Ona sevgisi artır.
Külək, yağış, günəş, dağlar, çəmənlər, qidalar, ailə, övlad, əql, elm, dil, göz, qulaq, gecə, gündüz, ayıqlıq, yuxu, azadlıq, seçim imkanı, yaxşılığa meyl, pisliyə nifrət insan ömrünü iflic vəziyyətdən çıxaran ümumi ne`mətlərdir. Bilirsinizmi iki-üç gün susuz, yuxusuz, ac qalan insan nə vəziyyətə düşür?!
Hər bir fərdə əta olunmuş özünəməxsus iste`dadlar Allahın xüsusi ne`mətlərindəndir. İnsan öz varlığını diqqətlə nəzərdən keçirsə, kimsədə olmayan xüsusiyyətlərlə rastlaşar.
Bəli, ne`mətləri düşünmək insanın qəlbini ilahi eşqlə doldurur, onu Allah qarşısında səcdəyə vadar edir. Bütün bunları nəzərə alaraq Qur`an ilahi ne`mətlər barədə düşünməyi tapşırır. (“Əraf”, 69.)


Bu 7 yaşlı adam kim idi ki, mömini belə heyrətə gətirdi?


Abdullah ibni Mübarək nəql edir: “Bir il həcc üçün Məkkəyə yollandım və yeddi yaşlı bir uşaq gördüm ki, miniyi olmadan karvanın yanında hərəkət edir. Onun yanına gedib, salam verdim və dedim: “Bu uzun yolu nə ilə gedəcəksən?”.
Dedi: “Mükafat verən Allahımla. Azuqəm – təqvadır və miniyim – iki ayaqlarımdır. Niyyətim – mənim mövlam olan Allahdır”.
Bu sözləri bu yaşda uşaqdan eşitmək mənə təəccüblü gəldi və dedim: “Hansı tayfadansan?”. Dedi: “Haşimi”. Dedim: “Haşimilərin hansı qolundansan?”. Dedi: “Ələvi Fatimiyyə”. Dedim: “Ey mənim sərvərim! Mənə bir şeir deyərsənmi ki, ondan bəhrə aparım?”...


Mömin, müsibətlə qarşılaşan zaman nə etməlidir?


O kəs ki, müsibətə düçar olmuşdur, edə biləcəyi əməl – səbirdir. Çünki bu İlahi qəza artıq dəyişəsi deyildir.
Səbir ona yardım edər ki, insan bu müsibətlərdən başıuca çıxa bilsin. Dindən və imandan xaric olmasın.
İnsanın başına gələn hər bir müsibət “məhv və isbat” kitabında yazılar. Onu ancaq rəftarını dəyişdirməklə dəyişdirmək olar. Ancaq əgər qəza halına gələrsə, artıq heç bir şey onu dəyişdirə bilməz. Buna görə də tək yol – həmin müsibətə səbir etməkdir.
Hədislərimiz buyurur ki, insan istəsə, ona gələcək müsibətin qarşısını ala bilər. Bunun üçün sədəqə verməli, istiğfar və infaq etməlidir. Bu əməllər – o əməllərdəndir ki, bəlanın qarşısını ala bilər və insanı hər bir müsibətdən qoruyar...


Hansı 3 əməllər İlahi ərşi titrədərək Allah-Taalanın (c.c) qəzəbinə səbəb olar?!


İndiyə qədər yəqin ki, İlahi ərşin titrəməsi ifadəsi ilə tanışsınız. Bəs hansı əməllər ərşin titrəməsinə səbəb olar?
Allahın ərşini titrədən əməllərdən biri – yetimi ağlatmaqdır. Hədislər buyurur ki, yetimin göz yaşları ərşin titrəməsinə səbəb olar. Ərşi titrədən ikinci əməl isə boşanmadır. Ərlə arvad arasında İlahi bağlar vardır. O zaman ki, onlar təlaq verərlər, bu bağlar sınar və dağılar. Buna görə də ərş pisliyin böyüklüyündən titrəməyə başlayar. Ərşi titrədən başqa bir əməl isə zalımı tərifləməkdir. Yəni, o insan pis insandır və çox sayda kəbirə günahlar etmiş, insanlara zülm etmişdir...


Tövbənin qəbul olub olmamasını necə hiss edək?


Hər bir tövbə edən şəxs tövbəsinin təsirli olmasını bilmək istəyirsə bu 4 hissiyyatı dərk etməlidir:
1. Tövbə etdikdən sonra xüsusi hüzur və rahatlıq hiss etmək.
2. İnsan hər nə qədər çox günahına görə peşman olarsa və ağlayaraq tövbə edərsə, Allah tövbəsini o qədər rahat qəbul edər.
3. Allahın Təvvab olduğuna inanaraq, tövbə etmək. Yəni, İlahi vədəyə iman bəsləyərək tövbə edilərsə, bu tövbə qəbul olar.
4. Tövbənin təsirini əməllər və rəftarlarımızda görə bilərik. Əgər günaha rəğbətimiz azalarsa və İlahi itaətdə daha mətanətli olarıqsa, tövbəmizin qəbul olduğunu göstərər.\\Deyerler


Ayətullah Behcətdən itən əşyaların tapılması üçün TÖVSİYƏ


Mərhum Ayətullah Behcət itən əşyanın tapılması üçün bu duanı tövsiyə edərmiş...
“Allahummə inni əs`əlukə, ya müzəkkirəl xayr və fəiluhu vəl əmuru bihi, ən tusəlliyə ələ Muhəmməd və əli Muhəmməd, və tuz\'kkirani ma ənsənihiş Şəytan” (İlahi! Ey xeyirli işləri yada salan, görən və ona əmr edən! Səndən Muhəmməd və ali Muhəmmədə salam göndərməyini və Şeytanın unutdurduğu şeyi mənə xatırlatmanı istəyirəm).
İmam Həsən Əsgəridən (ə) nəql olunan bu dua, həmçinin unudulan məsələləri xatırlamaq üçün də təsirlidir. Bundan əlavə Quranda da bəzi ayələrin unutqanlıq probleminə xeyri vardır. Ayətullah Behcətin məhzərində, səhifə 113


İmamların (ə) hərəmləri (qəbirləri) yanında dəfn olunmaq insana nə vəd edir?


Muhəqqiq Behbani nəql edir: “Yuxuda İmam Hüseyni (ə) gördüm. Həzrətə (ə) dedim: “Ey, mənim Mövlam! O kəs ki, sizin ətrafınızda dəfn olunar, ondan sual olunarmı?”. Buyurdu: “Hansı mələkdir ki, buna cürəti çatsın?”.
“Həbəlil-mətin” kitabında oxuyuruq ki, İmam Rza (ə) hərəminin xadimlərindən biri yuxusunu nəql edir və deyir: “Yuxuda gördüm ki, bu müqəddəs məkandayam və dəstəmazımı təzələmək üçün bayıra çıxmışam. Çox sayda insan gördüm ki, müqəddəs hərəmə daxil olurlar. Onların qarşısında nurani bir şəxsiyyət vardır və onun arxasında olan insanların əlində isə bel gördüm. Elə ki, müqəddəs salonun ortasına çatdılar, qarşılarında olan nurani şəxs dedi: “Bu qəbri qazın və bu xəbisi bayıra çıxardın”. Sonra qəbri qazmağa başladı. Bir nəfərdən soruşdum ki, bu şəxs kimdir? Dedi: “Əmirəl-möminindir (ə)”. Bu zaman gördüm ki, İmam Rza (ə) mübarək rövzədən bayıra çıxdı və İmam Əlinin (ə) xidmətinə getdi. Həzrətə (ə) salam verdi və o da cavabını aldı.


Məhərrəm ayında qara geyinməyin fəlsəfəsi haqda dinin baxışı necədir?!


Rəyan ibni Şəbib nəql edir: “Məhərrəm ayının birində İmam Rzanın (ə) xidmətinə gəlmişdim. Həzrət (ə) mənə buyurdu: “Ey Şəbibin oğlu! Əgər Hüseynə (ə) elə ağlasan ki, göz yaşların yanağından axar, Allah etdiyin hər bir günahı bağışlayar. Əgər behiştdə bizimlə bir dərəcədə olmaq istəyirsənsə, bizim qəmimizə qəmlən, sevincimizə sevin”. (Tebyan)
Ona görə də deyə bilərik ki, Məhərrəm ayında qara geyinməyimizin fəlsəfəsində Əhli-Beyt (ə) məktəbi durur. Başqa bir tərəfdən tarix də bunu təsdiq edir ki, qara rəngli paltar qəm və qüssənin əlamətini büruzə verir. Əsma binti Əmis nəql edir: “O zaman ki, Cəfər Təyyar şəhid olur, Həzrət Peyğəmbər (s) mənə buyurmuşdu: “Üç gün əyninə qara paltar geyin, ondan sonra necə istəsən et””. İbni Əbil Hədid nəql edir ki, o zaman ki, İmam Əli (ə) şəhid olur, İmam Həsən (ə) ona əza saxlayıb qara geyindi. İmam Səccad (ə) atasının qətlindən sonra Dəməşq məscidində xütbə deyən zaman buyurmuşdu: “Mən və Əhli-beytim (ə) əza libası geyinmişik. Yeni paltar geyinmək bizə rəva deyildir”.


Sözü təsirli edən amil hansı məsələyə diqqət yetirməkdədir?!


Allahın biz insanlara verdiyi söz nemətinin təsiri böyükdür. Əgər din alimlərinin ağzından çıxarsa, daha təsirli olar.
Ancaq bu sözlər gərək Allahın buyurduğu sözlər olsun. Bu halda sözün həqiqi təsiri olacaqdır. Sözü həqiqi mənada təsirli edən amil – onun İlahi səciyyəyə malik olmasıdır.
Əlbəttə ki, müxtəlif şər insanlar, mənfi xislətli fərdlər də topluma təsir edə, kütləni ardınca apara bilirlər. Amma bu halda təsir – insanları həlakətə aparan, yanlış ünvanlara yönəldəndir. Əgər dünya və axirət xeyrindən söhbət gedirsə, sözün bazasında Allahın razılığı durmalıdır.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter