Böyük arif - Əllamə Qazi Təbatəbai - yol pulunu haradan alırdı?


Mərhum Ayətullah Qazi çox kasıb insan idi. Amma ailəsinin sayının çox olmasına baxmayaraq ki, o qədər təvəkkül və səbir əhli idi ki, ailəsinin problemləri bir zərrə qədər onu bu yoldan xaric etmirdi. Nəcəf əhli onun haqqında çox sayda əhvalat nəql edir. Bir gün onu Kufəyə gedən halda gördüm və evindən xaric olurdu. Mən də gizli halda onun arxasınca getməyə başladım. O, bazarın ortasından keçib gedirdi. Nəhayət dayanacağa gəlib çatdı. Düz getdi ki, maşına minsin. Bu anda gördüm ki, Hacı maşına minən zaman bir seyyid ona yaxınlaşdı və pul verdi. O, başını arxaya çevirdi və mənə baxıb gülümsədi. Mənə başa salmaq istədi ki, əgər insan səbir və təvəkkül etsə, Allah ona pulu belə çatdıracaqdır”.


İmam Rzanın (ə) hədisinə əsasən Bəndə namazda nələri hədəfləməlidir?


Muhəmməd ibni Sənan nəql edir: “İmam Rzaya (ə) sual verirlər ki, namazın vacib olmasının sirri nədir və Həzrət (ə) buyurur: “Namazın vacib olmasının sirri ibarətdir:
-Allah Təalanın rübubuyyətini etiraf etmək,
-Cəbbar Cəl və Cəlalın qarşısında xar və ehtiyaclı halda dayanmaq,
-Günahı etiraf etmək, onlara görə bağışlanma istəmək,
-Allah Təalanı böyük tutmaq və təzim etməyə xatir hər gün üzünü beş dəfə torpağa qoymaq,


Hansı altı dəstə insanların duaları qəbul olunmaz?!


Bir nəfər İmam Əliyə (ə) deyir ki, mənim duam niyə yerinə yetmir? Həzrət (ə) cavabında buyurur: “Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə belə nəql edilir ki, ümmətimin bir neçə dəstəsinin duası yerinə yetməz:
1. O insan ki, ata və anası üçün pislik istəyər.
2. (Borc alan insan,) borc verən insanın bədbəxt olması üçün dua edər ki, onun yanına hansısa malı qoymuşdur. Nə ondan sənəd almış və nə də şahid tutmuşdur.
3. O kişi ki, xanımının ziyanına dua edər, halbuki Allah həyat yoldaşının xilas olmasını onun əlində qərar vermişdir...


İnsanı vəhşi heyvandan qorumaq üçün hansı ayələri oxuması məsləhət görünür?!


Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Hər kim kimsəsiz səhrada qalarsa, “Əraf” surəsinin 54-cü ayəsini oxusun. İlahi mələklər onu qoruyar və şeytanlar ondan uzaq olarlar”.
Məsumlarımız (ə) buyurur: “Hər kim bu surəni (“Əraf” surəsini) gülab və zəfəranla yazar və özü ilə gəzdirərsə - o zamana qədər ki, bu yazı onunla olar, Allahın izni ilə heç bir vəhşi heyvan və düşmən ona yaxınlaşmaz”.
Məsumlarımız (ə) buyurur: “Hər kim “Əraf” surəsinin 54-56 ayələrini yatan zaman oxuyarsa, əgər Allahdan yuxusunun az olmasını istəyərsə, məqsədinə çatar. Gecə namazını qılmağa qadir olar”.


Səmanın və yerin 7 qatlı olmasının mənası nədir?


Yeddiqatlı səma nədir? Təfsirçilərin nəzərinə görə: 1. Yeddi, həqiqi mənasında istifadə olunmuş və yeddi qatlı səmaya işarə edir.
2. Yeddiqatlı səma dedikdə bu cür mövcud olan və tanımayan başqa yeddi səmanın olduğuna işarə edir. 3. Yeddi, qürb mənasındadır və ali mənəvi varlığa işarə edir.
4. Əgər yeddi çoxluq mənasını verərsə, bu zaman aşağıdakı mənaları təsəvvür etmək olur:
a) Çoxlu səmalar xəlq edilmişdir. Çoxlu yerlər xəlq edilmişdir. b) Çoxlu səma suyu olan təbəqələr və çoxlu daxili yer qatları xəlq edilmişdir.
Ancaq Quranın bəyan etdiyi yeddiqatlı səma və yer haqqında qəti bir nəzər mövcud deyildir. Verilən nəzərlər isə ehtimal üzərində olmuşdur. Ancaq bu nəzərdən gərək qafil olmayaq ki, Quranın həqiqi hədəfi – bəşərin hidayəti və mənəvi tərbiyəsidir. Allah Quranda yeddi rəqəmini bəyan edən zaman Öz müqəddəs zatının qüdrət və əzəli olmasını nəzərdə tutmuşdur.


Övladı necə tərbiyə etmək? – Məsumların (ə) mübarək buyuruşları


Övlad tərbiyəsi valideynin ən böyük vəzifələrindən biridir. Hər bir valideyn övladını saleh və cəmiyyətə fayda verən görmək istəyər. İstəyər ki, övladı tərbiyəli və saleh insan kimi yetişsin. Bu sahədə də Məsumların (ə) kəlamına müraciət edək və onlardan ibrət dərsləri alaq.
İmam Əli (ə) buyurur: “Uşaqlar yeddi il azaddırlar. Yeddi ilə ədəb və diqqətdədirlər. Sonrakı yeddi ili xidmətdə və yavərdədirlər”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Uşaqlar yeddi il oyun oynayarlar. Yeddi il yazmaq və oxumaq öyrənərlər. Yeddi il isə həyatın halal və haram qanunlarını öyrənərlər”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Övladlarınızı öz adət və ədəblərinizə məcbur etməyin. Çünki onlar sizin zamanınızdan qeyrisi üçün xəlq olublar”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Körpələrinizi ağladıqları üçün döyməyin”...


İnsanın gizli istedadlarının üzə çıxması üçün hansı 3 əmələ diqqət etmək lazımdır?!


İnsanın batinini tanımaq – insanşünaslığın ən mühüm mövzularındandır. Hər bir insan bu dünyaya xüsusi istedad və qabiliyyətlərlə gəlir. Onun bu gizli istedadları həyatın müxtəlif hadisələri və əməlləri sayəsində üzə çıxar və çiçəklənər. Bu, Allahın insana verdiyi sərmayəsidir ki, əgər onu ömrü boyu üzə çıxarda bilsə, kamala çata biləcəkdir.
Bəs nə edək ki, bu kamal sifətləri üzə çıxasın?
1. Özünü tanımaq haqqında təfəkkür etmək və düşünmək. İnsanı başqa canlılardan fərqləndirən tək sifəti təfəkkür və dərk qüvvəsidir.
2. Elmini artırmaq. Əgər Quran təfəkkür etməyə göstəriş verirsə, deməli elm qapılarının açılmasını yolunun məhz bu sahədə olduğunu bildirmək istəyir.
3. Havayi-nəfsin ardınca getməmək. İslam dini nəinki təfəkkür etməyə və elmi artırmağa göstəriş verir, həm də insana nəfsinə qalib gəlməyin yollarını da öyrədir.


İnsana lazım olan 4 elm hansılardır?! İmam Kazimin (ə) hədisi


İmam Kazım (ə) buyurur: “İnsanların bütün elmini dörd sahədə araşdırdım:
1. Biricisi budur ki, Pərvərdigarını və Xaliqini tanıyasan. Onu tanımağa elm əldə edəsən.
2. İkincisi – dərk edəsən ki, sənin varlığın və həyatının davamlı olması üçün hansı işlər görülmüşdür.
3. Üçüncüsü – biləsən ki, nə üçün yaradılmısan və məqsəd nə olmuşdur.
4. Dördüncüsü – səni din və etiqadından mərhum edən səbəblərə mərifət əldə edəsən. (Yəni, xoşbəxtlik və bədbəxtlik yolunu tanıyasan. Cəmiyyətdə gözü yumulu halda hərəkət etməyəsən)”.


“La ilahə illəllah”ın həqiqətini dərk etmisənmi?


Bu sözü dilinə gətirən insan həqiqətdə demək istəyir ki, Allahdan başqa bir ümüd yeri, sığınacaq və pənahı yoxdur.
Biz “La ilahə illəllah”, “Allahdan başaq məbud yoxdur”, “Allah təkdir”, “Allah birdir”, “Yalnız Allaha güvənirəm” kimi sözləlri demək olar ki, hər gün eşidirik. Amma özümüzə çox az sual vermişik ki, özümüz və ya hansısa bir insan öz ruh və vücudunun dərinliyində axtarış aparıbmı ki, həqiqətən də onun həyatında Allahdan başqa bir pənahı, Allahdan başqasının bir sığınacaq yeri var ya yox? Məsələn, bir çıxılmaz vəziyyət, böhran, giriftarlıqlar girdabına düşəndə ilk yadına düşən kim olur? Kimdən istəyir ki, bu problem və çətinliklərini həll etsin? Bu sualın cavabı bizim “La ilahə illəllah” (“Allahdan başaq məbud yoxdur”) söyləməyimizdə nə qədər haqlı və səmimi olduğumuzu göstərəcəkdir...


İlahi eşqlə adi eşqin 8 fərqi hansılardır?!


İlahi eşqlə adi eşqlərin fərqlərinə diqqət edək:
1. İlahi eşq aramedicidir, başqa eşqlər insanı aramsız edər. 2. İlahi eşq səbir gətirər, başqa eşqlər səbri sındırar. 3. İlahi eşq təkəbbürü sındırar, başqa eşqlər təkəbbür yaradar. 4. İlahi aşiq aləmdəki hər bir şeyi Allahın cilvəsi bilər. Ona görə də hamını sevər. Başqa aşiqlər isə nəfsani istəklərinə qulaq asarlar...
İmam Sadiq (ə) buyurur: «İbadət edənlər üç dəstədir. Bir dəstə Allaha qorxudan ibadət edər, bu, qulların ibadətidir. Bir dəstə Allah Təalaya savab üçün ibadət edər, bu, muzd alanların ibadətidir. Bir dəstə də eşq və məhəbbətə görə Allaha ibadət edər ki, bu azad insanların ibadəti və ən üstün ibadətdir»./Deyerler.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter