İmam Hüseynin (ə) qərar əzəməti və misilsiz igidliyi nədən qaynaqlanırdı?


İmam Hüseyn (ə) böyük əzəmətlərə malik olan misilsiz bir şəxsiyyət idi. Onun əzəmətləri ilə tanış olaq.
1. Qərar verən zaman göstərdiyi əzəmət. İmam (ə) bir işə qərar verəndən sonra onda əzm göstərər və sözündən geri dönməzdi. Heç bir şey onun qərarını süstləşdirə bilməzdi. İmamın (ə) Məkkədən xaric olan zaman söylədiyi xütbədə bu daha aydın görünürdü. Onun söylədiyi xütbənin məkanı elə belə bir məkan deyildi. Bu məkanda görkəmli insanlar, o cümlədən: Ömər ibni Əbdurrəhman, Abdullah ibni Abbas, Muhəmməd ibni Hənəfiyyə, Abdullah ibni Ömər kimi şəxsiyyətlər var idi. Hətta bu kimi insanlar onu qərarından döndərə bilmirlər. Əslində onun söylədiyi bu xütbə istəklərinin cavabı idi.
Bu saydığımız insanlar nə qədər tanınmış insanlar olsa da, İmam Hüseyn (ə) kimi güclü ruha, şüura və əqidəyə malik deyildilər. İmam Hüseyndə (ə) olan əzm onların heç birində yox idi.


İmam Məhdi (ə.f) tərəfdaşlarının “bulud kimi toplaşması” nə deməkdir?


İmam Əli (ə) “Nəhcul-bəlağə”də İmam Zaman ağanın (ə.f) dostlarının və tərəfdaşlarının sifətlərini bəyan etmişdir ki, onlarla tanış olaq:
İmam Əli (ə) buyurur: “Onun davamçıları payız buludları kimi toplaşarlar”. Təfsirçilərin nəzərinə görə, İmam işarə edir ki, İmam Məhdinin (ə.f) tərəfdaşları mənəvi cəhətdən o qədər yüksələcəklər ki, teyyul-ərz vasitəsilə özlərini Kəbə evinə çatdıracaqlar. İmam Əli (ə) payız buludu dedikdə, onların sürətini də nəzərdə tutur ki, necə sürətlə İmamın (ə.f) ətrafında toplaşacaqlar. Həzrət (ə) başqa yerdə buyurur: “Bir dəstə fitnələri əzmək üçün hazır olacaqdır və qılınc kimi cilalanmışdılar. Gözləri Quranla aydınlanıbdır. Qulaqlarında Quran təfsiri səslənər. Səhər və axşam cağı hikmət libasını başlarına çəkərlər”...


Salman Farsini uca məqama qaldıran 3 xüsusiyyət hansılardır?!


Mənsur ibni Bəzrəc nəql edir ki, İmam Sadiqə (ə) dedim: “Mən sizdən çox eşidirəm ki, daima Salman Farsini yada salırsınız”. Həzrət (ə) buyurdu: “Salman Farsi demə! Salman Muhəmmədi (de)! Bilirsənmi ki, niyə onu tez-tez yada salıram? Üç səbəbə görə...”.
1. İmam (ə) buyurur ki, Salman Farsinin İmamın (ə) yadında qalmasının səbəbi odur ki, o, həmişə İmam Əlinin (ə) istəklərini öz istəklərindən üstün hesab edərdi. O, yaxşı bilirdi ki, İmamı (ə) ondan nə istəyir.
2. Salman Farsi həmişə yoxsul və ehtiyaclı insanları zəngin insanlardan üstün tutmuşdur. Qohumları, rəfiqləri arasında hər kimin ehtiyacı vardırsa, əvvəl onlara yardım edərdi, sonra zəngin olanlara. Yoxsulların məclisində iştirak etməyi zənginlərin məclisindən daha üstün bilərdi...


Hz Peyğəmbərin (s) səhabəsi Səlman öləndən öncə hansı məsələlər haqda tövsiyə etdi?!


Nəql olunur ki, Salman can verən zaman müsəlmanlara üç tövsiyə vermişdir: Üç yerdə Allahı yada salın:
1. Nə zaman bir işdə qərar vermək istəsəniz. 2. Nə zaman bir məsələdə hökm vermək istəsəniz. 3. Nə zaman bir şeyi bölmək istəyərkən”.
İmam Əlinin (ə) səhabələrindən olan Əsbəğ ibni Bənabə nəql edir: “O zaman ki, Salman dünyasını dəyişdi, biz onun cənazəsini qəbrə qoymazdan əvvəl ata minən qəmli bir insan bizə tərəf gəldi və salam verdi. Buyurdu: “Salmanın cənazəsini hazırlamaqda tələsin”.
O, bütün lazım olan şeyləri gətirmişdi və biz də ona yardım etdik. Bu işləri görəndən sonra cənazəyə namaz qıldı və cənazəni dəfn etdik. O, kişi İmam Əli (ə) idi, Salmanı dəfn etmək üçün Kufədən Mədainə gəlmişdi.


İmam Əlinin (ə) ömrün qədrini bilmək barədə təsirli xütbəsi!


“Nəhcul-bəlağə”nin 83-cü xütbəsində İmam Əli (ə) buyurur: “Ey Allah bəndələri! Hal-hazırda ölüm kəndiri boynunuzdan asılmamış, ruhunuz azaddır və bədəniniz rahat – bir-birinizin yardımı ilə çətinliklərinizi həll edə bilərsiniz. Hələ ki, möhlətiniz vardır və qərar vermək üçün fürsətiniz vardır – tövbə və qayıtmaq yolu açıqdır. Çətinlikdə, qorxu və məhv olmaqda qərar tutmazdan əvvəl və intizarda olan ölüm gəlməzdən əvvəl, Allahın qüdrətli təqdir əlinin sizi almasından əvvəl (bu dəyərli fürsətdən istifadə edin)”.
İmam Əli (ə) buyurur ki, insanın əlində olan fürsətlər: ömrünün qalan hissəsi, hüzurlu ruh, cismi rahatlıq, kamal əldə etmək imkanları, qərar vermək fürsəti, tövbə etmək qabiliyyəti, günahdan qayıtmaq – bunların hər biri insan ömrünün dəyərli fürsətləridir...


İnsan hansı yolla qəlbini ilahi məhəbbətlə işıqlandıra bilər?


Hər bir məhəbbət insana verilən ne`mət və ona göstərilən xidmətə diqqətdən asılıdır. İnsan Allahın ne`mətlərini düşündükcə Ona sevgisi artır.
Külək, yağış, günəş, dağlar, çəmənlər, qidalar, ailə, övlad, əql, elm, dil, göz, qulaq, gecə, gündüz, ayıqlıq, yuxu, azadlıq, seçim imkanı, yaxşılığa meyl, pisliyə nifrət insan ömrünü iflic vəziyyətdən çıxaran ümumi ne`mətlərdir. Bilirsinizmi iki-üç gün susuz, yuxusuz, ac qalan insan nə vəziyyətə düşür?!
Hər bir fərdə əta olunmuş özünəməxsus iste`dadlar Allahın xüsusi ne`mətlərindəndir. İnsan öz varlığını diqqətlə nəzərdən keçirsə, kimsədə olmayan xüsusiyyətlərlə rastlaşar.
Bəli, ne`mətləri düşünmək insanın qəlbini ilahi eşqlə doldurur, onu Allah qarşısında səcdəyə vadar edir. Bütün bunları nəzərə alaraq Qur`an ilahi ne`mətlər barədə düşünməyi tapşırır. (“Əraf”, 69.)


Üz qırıxmaq din və Avropa alimlərinin düşüncəsində necə dəyərləndirilir?!


Üz qırxmaq məşhur fəqihlərin nəzərində düzgün hesab edilmir. Üz qırxmaqda icazəli hədd isə, xalqın baxarkən \"fülankəsin saqqalı var\" deməsidir. Üzü qırxarkən isə, maşınla və ya ülgüclə qırxmaq arasında heç bir fərq yoxdur. Üz tükünün xeyirləri haqda həkimlərin söylədikləri
Tanınmış doktor \"Finkor Corc\" deyir: Saqqal bir çox xeyirlərə malikdir, o cümlədən: ağızın qorunması, ağız boşluğunda əlavə rütubətin qarşısının alınması, dişlərin və selikli vəzlərin sağlamlığı.
\"Gigiyenik cəhətdən üzün qırxılması\" kitabının müəllifi yazır: Mimika və rəng dəyişkənliyi, bir sıra boğaz və ağız xəstəliklərinin yaranması, baş, üz və boğaz soyuqdəyməsi, yanaqların kənarında bitən xüsusi səpkilər, bəzən ağır dişağrıları, qripləmələr müasir elmi kəşflərə əsasən, bir çox hallarda üz tükünün qırxılması nəticəsində baş verir...


Camaat namazında iştirak etmək üçün hansı 6 mühüm nöqtəyə fikir verməliyik?!


Səhabələrdən bir nəfər nəql edir: “Peyğəmbərin (s) məscidinə daxil oldum və ancaq camaat namazında iştirak etmədim.
Həzrət Peyğəmbər (s) namazdan sonra mənə buyurdu: “Niyə camaat namazında iştirak etmədin?”. Dedim: “Bilmirdim ki, siz hələ namaz qılırsınız. Ona görə də namazı evdə qılmışdım”. Həzrət (s) buyurdu: “Yenə də camaatla qıl, baxmayaraq ki, evdə qılsan belə”. Camaat namazında iştirak etmək üçün 6 mühüm nöqtə:
1. Camaat namazında iştirak etmək hamı üçün müstəhəbdir, xüsusilə də məscidlə qonşu olanlar üçün.
2. Müstəhəbdir ki, insan səbir etsin və namazını camaatla qılsın...


İbadətdə ifrat -həddi aşmaq olmaz?! İmam Sadiqin (ə) hədisi


İmam Sadiq (ə) nəql edir: “Bəni-İsrayildən olan abid o qədər ibadət edir ki, çox arıqlayır. Allah da zamanın peyğəmbərinə vəhy edir ki, ona de: “İzzət və Cəlalıma and olsun ki, əgər mənə elə ibadət etsən ki, daxili yağların suya çevrilər, səndən qəbul etmərəm. Məgər o halda ki, Mən müəyyən etdiyim şəkildə mənə ibadət edəsən və əmr etdiyim qapıdan daxil olasan”. Həqiqi ibadət – o ibadətdir ki, Allahın verdiyi əmrlərə əsasən möhkəm olsun. Əmr olunmamış ibadət, bidətdir. Bidət isə zəlalətdir və bidət əhli – atəşdədir”.


Namazın vacib olmasının sirri haqda İmam Sadiqin (ə) izahı ?!


Hişam ibni Həkəm İmam Sadiqdən (ə) soruşur: “Bu ibadət insanların ehtiyaclarını yerinə yetirməkdən məşğul edir və bədənlərini əziyyətə salır, necə ola bilər ki, Allah Təala onu vacib etsin?”. Həzrət (ə) buyurdu: “Onun sirləri və səbəbləri vardır. Əgər insanlar öz hallarına buraxılsaydı və Peyğəmbər (s) tərəfindən heç bir tənbeh və təzəkkür olunmasaydılar, Allahın Kitabı əllərində qalar və halları əvvəlki insanların halları kimi olardı. Baxmayaraq ki, onlar din əldə etdilər, insanları öz dinlərinə dəvət etdilər və onlarla mübarizə etdilər, ancaq bu dünyadan gedəndən sonra adları da yadlardan silindi. Əmrləri köhnə oldu. Sanki onlar bu dünyada heç olmayıblar. Allah Təala iradə etmişdir ki, Muhəmmədin (s) dini, əmrləri unudulmasın. Ona görə də ümmətinə namazı vacib etdi. Bu namazda insanlar hər gün beş dəfə yüksək səslə Peyğəmbərin (s) adını çəkir və namaz əməlini yerinə yetirərək, Allaha ibadət edərlər və Onu yada salarlar. Bu yolla o Həzrətdən (s) qafil olmaz və onu unutmazlar. Nəticədə də zikri köhnəlməz””.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter