Mömİnİn qəzəbİ necə olmalıdır?


Qəzəb - insan üçün ən təhlükəli hallardan biridir. Əgər onun qarşısı alınmazsa, insan hər cür ruhi xəstəliklərə düçar ola bilər. Bir çox cinayətlər əsəbi kontrol etməməyə görə baş verir. Nəticədə də insan bir ömür boyu onun kəffarəsini verər.


Əzab nə üçündür?


Allahın qüdrət və ehtiyacsızlığını nəzərə alıb demək olar ki, dünyanı elə bir şəkildə yaradardı ki, heç bir şəxs əzaba düçar olmazdı, (yəni O, Öz yaratdıqlarını cəzlandırmazdı) Eyni zamanda nemətlərindən bəndələrə əta edər, məxluqat da razı və Onun rəhmətinə yaxın olardı. Bu suala ürəyəyatan cavabınız varmı?!


VAHİD VÜCUD, YOXSA VAHİD MƏ’NA?


Vücud barəsində mübahisə obyektlərindən biri də onun tək və ya daha çox olmasıdır. Sufilik tə’liminə görə vücud vahiddir. Xüsusilə, Hürufilik və Hülulilik cərəyanlarının nümayəndələri gördüyümüz fərqli mövcudatın vahid bir vücudun müxtəlif təzahürləri olduğunu hesab edirlər. Onlar, hətta Allahın da vücud e’tibarilə yaratdığı məxluqatla vəhdət təşkil etdiyini söyləyirlər. Bu, sufiliyin «vəhdəti-vücud» tə’limidir.


Kəbə nə üçün tİkilİb?


Sual: Kəbənin tikilişinin fəlsəfəsi nədir? Allah cisim deyil ki, ev və məkana ehtiyacı olsun?


İnsanın əməl dəftərİndə nələr yazılır?


İnsanın hesaba çəkilən günü əməl dəftərini əlinə verəcəklər. Quran ayələrinə və hədislərə görə, insanın bütün əməlləri, rəftar və danışıqları, hətta niyyətləri belə burada qeydiyyata alınmışdır. “Əlbəttə, ölüləri dirildən və onların əvvəlcədən göndərdiklərini (həyatda olarkən etdikləri əməlləri) və izlərini (qoyub getdiklərini) yazan Bizik”. (“Yasin” 12).


Hədİslərə görə hansı şəxsə QIZ VERİLMƏMƏLİDİR?


İlahi maarifdə qeyd olunur ki, övlad Allahın əmanəti, Haqqın ne᾽məti, Pərvərdigarın bəxşişidir. Ulu Tanrının əmanətini qorumaq, ona yetirincə dini tərbiyə vermək, izdivac zamanı isə onun üçün yaxşı, pak və pakizə həyat yoldaşı seçməkdir.


Dünyanın fanİlİyİ barəsİndə Quranda nə deyİlİr?


İnsanın hesaba çəkilən günü əməl dəftərini əlinə verəcəklər. Quran ayələrinə və hədislərə görə, insanın bütün əməlləri, rəftar və danışıqları, hətta niyyətləri belə burada qeydiyyata alınmışdır. “Əlbəttə, ölüləri dirildən və onların əvvəlcədən göndərdiklərini (həyatda olarkən etdikləri əməlləri) və izlərini (qoyub getdiklərini) yazan Bizik”. (“Yasin” 12).


Vaxtında İman gətİrmİş qövm hansıdır?


Doğrudanmı, Yunisdən başqa bütün qalan peyğəmbərlərin dəvətinə məhəl qoyulmamışdır?
«Əzab gəlməkdə ikən, Yunisin qövmündən başqa iman gətirib imandan faydalanacaq əhali kimdir?! Yunisin ümməti iman gətirən zaman, onları rüsvayedici əzabdan qurtardıq və müəyyən bir müddət gün-güzəran verdik» («Yunis» surəsi, ayə 98.)


İmam Əli (ə) Allahdan necə bir qadın istəmişdi?


“İlahi! Mənə xeyirxah, mehriban, övlad dünyaya gətirmək qabiliyyəti olan, təşəkkür etməyi bacaran, gözütox və iffətli qadın qismət elə! Belə ki, ona xeyirxahlıq etsəm təşəkkür etsin. Pislik etsəm bağışlasın. Allahı zikr etsəm yardım etsin....


AYƏT NAMAZININ FƏLSƏFƏSİ NƏDİR?


Günəş və ya ay tutulan zaman, həmçinin zəlzələ, yaxud təbii fəlakətlər baş verdiyi vaxt ayat namazının qılınması vacibdir.
Bütün maddi və qeyri-maddi, həmçinin hər bir kiçik və böyük mövcudun İlahi nişanə olmasına baxmayaraq şəri hökmə əsasən ayat namazı bir neçə hadisə ilə bağlı vacib edilmişdir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter