QURANDA FASİQ ALİMLƏRİN AQİBƏTİ HAQDA NƏ DEYİLİR?


Quranda öz elminə əməl etməyən alimlər ulağa və itə oxşadılıb. “Əraf» surəsinin 176-cı ayəsində Allah-təala günahkar alimin (Bələmi-baura) haqqında belə oxuyuruq:..


QURANDA İNSAN ŞƏXSİYYƏTİ HAQQINDA NƏ BUYURULUR?


Quran nəzərində insan Allahın yer üzündəki xəlifəsi və mələklərin səcdə etdiyi bir məxluqdur. Allah-təala bütün yaranmışları insandan ötrü xəlq edib və onun ixtiyarına verib. «Casiyə» surəsinin 13-cü ayəsində oxuyuruq:...


Nİyə bəlalar həm facİrlər və həm salehlər üçün gəlİr?


Bəzən insanlar bir bəlaya düçar olurlar ki, həm pislər və həm yaxşılar ziyan çəkir. Bəzən də yaxşı insanlar bəlaya düçar olur. Amma pis insanlara bəla yetişmir. Onlar deyirlər: Bu iş tədbir və hikmətlə uyğunlaşmır. Bəs bunun dəlili nədir?...


Nə üçün qulağın suyu acı, gözün suyu şor, dodağın suyu şİrİn və burunun suyu qəlİzdİr?


Bir gün Əbu Hənifə həzrəti İmam Sadiqin (ə)-ın yanin gəldi.
Həzrət buyurdu: \"Əbu Hənifə eşitmişəm ki, şəriətin hökmlərini öz əqlində müqayisə edirsən\".Əbu Hənifə dedi : \"Bəli eşitdikləriniz doğrudur\". Həzrət buyurdu: \"Əbu Hənifə, bil ki, ilk dəfə müqayisə aparan şeytan olub. ...


Dİnİ mövzular barəsİndə fİkİr yürütmək kİmİn vəzİfəsİdİr?


Elmi araşdırmalardan əlavə, imkan daxilində münasib vaxtlarda müxtəlif qəzet və jurnallara baş çəkir, müxtəlif saytlarda dini mövzularla əlaqədar dərc edilmiş bir sıra məqalələrlə rastlaşırıq....


Möminlərİ xoşagəlməz ləqəblə çağırmamaq vacİbdİrmİ?


Bir-birinə xoşagəlməz ləqəblərlə xitab etmək hər şeydən əvvəl inkarçıların öz aralarında göstərdikləri bir rəftardır. Buradakı məqsəd pis ləqəblə çağırılan adamın hörmətdən salınması və digərlərinin ondan \"üstün\" olduğunun vurğulanmasıdır...


PEYĞƏMƏBRİN (S) ÖVLADLARI KİMLƏR İDİ?


Həzrətin (s) üç oğlu və dörd qız övladı olmuşdur. Oğlanlar – Qasim (Peyğəmbər bu münasibətlə «əbül-qasim» adlanmışdır, Qasim iki yaşında ikən Məkkədə vəfat etmişdir), Əbdüllah (be’sətdən sonra anadan olub, ona görə də «Təyyib», «Tahir» ləqəbləri var....


Qanlı Fəxx facİəsi hansı tarixi hadisədir?


Bu təzyiqlər Bəni-Haşimin cəsur və igid kişilərini qəzəbləndirib onları zalım Abbasi hökumətinin aramsız və sərt yürüşlərinə qarşı müqavimət göstərmək məcburiyyətində qoyur....


“Hittə Qapısı” nədir?


Allahın Rəsulu (s) vəsiyyətinin davamında buyurur: “Əhli-beytim (ə) - Allahın bəni-İsrail üçün qərar verdiyi ”Hittə Qapısı\" kimidir\". “Hittə Qapısı” nədir? Bəni-İsrail Allah-Təalanın o qədər nemətindən sonra nemətlərə küfr etdikləri üçün Allah-Təala onları cəzalandıraraq, 40 il biyabanlarda tək buraxır. ...


BƏLA ZAMANI AĞLAMAQ SƏBİR VƏ RİZA İLƏ ZİDDİYYƏT TƏŞKİL EDİR?


Müsibət zamanı insanın sadəcə olaraq, ağlamasının səbir və riza məqamı ilə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Ağlamaq Allahın təqdirinə, qəzasına etiraz məqsədi ilə, həmçinin düşdüyü çətinliyin ağırlığına görə paltarı çırmaq, üzə, dizə şillə vurmaq kimi etiraz bildirən zahiri əməllərlə bərabər olmasa eybi yoxdur. Ağlamaq insanın cismində qərar verilmiş təbii bir haldır....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter