Səcdə üçün hansı torpaq fəzİlətlİdİr


Yüz illər boyunca Əhli-beytə məhəbbəti olanlar namaz vaxtı bu pak torpağın üstünə səcdə etməyi özlərinə fəxr biliblər. Kərbəla torpağı bütün torpaqlar içində ən fəzilətli olduğu üçün, onun üzərinə səcdə etmək də xüsusi üstünlüyə malikdir. ...


Zəqqum nədİr? Zəqqumun acılığının sİrlərİ nədİr?


Zəqqum - Cəhənnəmdə bitib acı, zəhərli meyvəsi Cəhənnəmliklərə yediriləcək ağacdır. Ərəb dilində \"şəcərətüz-zakkum\" (\"mənşəyi zəhər olan\") adlanır.
Qurani-Kərim zəqqumu ümumiyyətlə \"Cəhən-nəm xalqına əziyyət çəkdirən ye­mək\" olaraq açıqlamışdır. Hədislərə görə, əgər Cəhənnəm zəqqumundan bir damla Yer üzünə damladılsa, insanların həyatını zəhər edər.


Nə üçün İmam Hüseyn (ə) qİyam üçün Kufənİ seçdİ?


Tarix boyu hər bir alim bu suala öz elmi səviyyəsi və qəbul etdiyi mənbələr əsasında cavab verib. Bu sualın cavabını ikiqat əhəmiyyətli edən bə`zi məsələlər var:
İmam Hüseyn (ə) öz siyasi-hərbi hərəkatında zahirən məğlub oldu. Bu məğlubiyyətin ilkin səbəbi qiyam üçün Kufənin seçilməsi idi.


Kərbəla zİyarətİnə necə gedİlməlİdİr?


Çox insan Kərbəlaya gedib. Şimr (məlun)-da İmam Hüseyn (ə)- ın başını Kərbəlada kəsib. Hər Kərbəlaya gedən əgər bu şərəfə nail olsa, onda Şimir və başqa ona bənzər insanlar da Kərbəlada olublar. Allahın bu ziyarət müqabilində verəcəyi dünya fəzilətinin, axirət fəziləti və həm də mənəviyyatın nuraniliyinin qazanılmasında bir şərt. O ziyarətin şərti var, elə belə deyil.


QURАNDАKI HЕKАYӘLӘRİN ӘSLİ VАRMI?


Misirlilәrin bә`zisi bоş bir söz dеmişlәr ki, bә`zәn misirli оlmаyаnlаrın dа sözlәrindә görünür. О dа “Nәhcül-bәlаğә”nin bә`zi әhvаlаtlаrınа аiddir. Dеyirlәr filаn әhvаlаt dünyа tаriхlәrindә yохdur. Yахşı, tutаq ki, tаriхdә yохdur. О zаmаn suаl оlunur: Dünyаdа bаş vеrmiş bütün hаdisәlәr tаriх kitаblаrındа vаrmı?!


İNSANIN ÖZ GƏLƏCƏYİNİ TƏYİN ETMƏKDƏ TƏSİRLİ ROLA MALİKDİRMİ?


Dünyada mövcud olan varlıqlar iki qismə – canlılar və cansızlara bölünür. Cansızlar öz müqəddəratlarını təyin etməkdə heç bir təsirə malik deyildirlər. Su, od, daş, torpaq və s. şeylər cansız varlıqlardır. Onlar özlərinin yaradılış və inkişaf mərhələsində heç bir rol oynamırlar. Bunlar xarici amillərin təsiri nəticəsində vücuda gəlir və həmin amillər nəticəsində də bəzən inkişaf mərhələsini keçirlər. ...


Övladın ata üzərİndə haqqı nədİr?


Allahın Peyğəmbəri (s) (Atanın övlad üzərində olan haqqı barədə suala cavabından): «Onu adı ilə çağırmasın, ondan qabağa düşüb getməsin, ondan qabaq əyləşməsin və ona söyüş qazanmasın.»


İBADƏTİN HƏQİQƏTİ NƏDİR?


İbadət müxtəlif mə’na və əlaqələrə malik olub, genişlik baxımından bir-birindən fərqlənir:
1. İbadət, Allah qarşısında kiçilməklə icra olunan bir əməldir və zatən, Allahdan qeyrisi ilə bağlılığı yoxdur. Məsələn, namaz, oruc, həcc və s.
2. İbadət, Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə icra olunan əməldir. Onun ilk ünvanı bəndələr da ola bilər. Məsələn, xüms, zəkat, cihad və s.


“VƏZİRLİK” AYƏSİ VƏ HƏDİSLƏRİNİN MƏZMUNU NƏDİR?


“Taha” surəsinin 29-32-ci ayələrində (Musa peyğəmbərin dili ilə) buyurulur:
وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي
“(İlahi!) Mənə öz ailəmdən bir vəzir qərar ver – qardaşım Harunu! Onunla arxamı möhkəmləndir. Onu işimə şərik et.”


Quranİ-Kərimdə Yaşıl rəng zikr olunmuşdurmu?


Quranda yaşıl rəng haqqında çox bəhs edilməkdədir. Xüsusən də Cənnət əhlinin halı və onları əhatə edən nemətlərdən bəhs edərkən. Belə ki, Qurani-Kərimdə buyurulmaqdadır: \"Onlar (möminlər) yaşıl balışlara və gözəl naxışlı (inci ilməli, xovlu) xalılara (yaxud yumşaq qalın döşəklərə) söykənmiş olacaqlar.\"(Rəhman76).\"(Cənnət əhlinin) əyinlərində taftadan və atlazdan (nazik və qalın ipəkdən) yaşıl libaslar olacaq\"(İnsan 21)


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter