Qeybət etmək nədİr?


Bəzi vaxtlar insanlar ele düşünürlər ki, kiminsə haqqında və onun ünvanına olmayan sözləri demək olar. Halbuki, İslam dini bu əməli bəyənməmiş və müsəlmanları da belə işlərdən uzaq olmasını bəyan etmişdir. Bu əməl isə qeybət deyə adlandırılmışdır. Yəni şəxsin özü olmadığı halda onun haqqında istənilən və istənilməyən sözlər danışmaq.


İblİs İnsan cİldİnə girə bİlərmİ?


Bəziləri belə düşünürlər ki, şeytan insan cildinə girə bilməz. Ancaq əksər alimlərin nəzəri belədir ki, şeytan insan cildinə girə bilər. Xüsusilə də hədislərimizdə oxuyuruq ki, İblis başqa varlıqlar kimi insan cildinə də girə bilər.


Əxlaq nədİr?


“Əxlaq” “xülq” sözünün cəmidir. “Xülq” insanın daxili xüsusiyyətləri, «xəlq» isə zahiri forma deməkdir. İnsanlarda müşahidə olunan hər bir əməl, daxili keyfiyyət, hərəkət əxlaq və əxlaqi rəftar adlanır.


Nəhcül-bəlağədə Quran haqda nə deyİlİr?


(Ey insanlar!) Sizə Rəbbinizdən bir öyüd-nəsihət, ürəklərdə olana (cəhalətə, şəkk-şübhəyə, nifaqa) bir şəfa, möminlərə hidayət və mərhəmət (Quran) gəlmişdir! (Yunus surəsi- 57)


Dİnİn İnsan həyatında rolu nədİr?


Müqəddəs mətnlərdə təskinlik mənasını ifadə edən “itminan” anlayışı duyğulu rollardan biri sayılır. Allah-taala buyurur: “Onlar (möminlər) o kəslərdirlər ki, iman gətirmiş və qəlbləri Allahı zikr etməklə aram olur.”1 Yəni, Allah zikrindən doğan iman mövcud olan yerdə, qəlbin aramlığı qətidir.2 Başqa yerdə Allah “səkinə”ni (arxayınlığı), kamil imanın rollarından və Özünün böyük bəxşişlərindən hesab edib.


Cİhad nə üçündür?


Allah rəsulunun (s) müşriklərlə savaşlarını araşdırıb, nəticə əldə etmək üçün ümumi şəkildə bir neçə nöqtəyə toxunuruq:
1. Adətən, əksər insanların şəxsiyyəti, xarakteri, səciyyələri, çeşidli təbii xüsusiyyətləri və düşüncəsi yaşadığı mühitdəki fərdlərdən götürülür. Beləliklə, insanların əxlaqı, rəftarı və düşüncəsi bir-birlərinə tə`sir edir.


Duanın qəbul olmasında olan maneələr nədİr?


Dua və Allaha yalvarış, islam cəmiyyətlərin nuraniliyinin amillərindən biridir. Dua həmişə bu cəmiyyətin təravət, şadlıq və ümidvarlığına səbəb olmuşdur. Bir tərəfdən duanın qəbul olunmasının şərtlərini bilmək və digər tərəfdən duanın qəbul olmasının maneələrini tanımaq bu dəyərli sünnətin canlanması üçün təsirlidir.


Həzrət Peyğəmbərİn (s) namazı necə qılınır?


Seyid ibn Tavus (r.ə.) mötəbər sənədə əsasən, İmam Rizadan (ə) belə rəvayət edir:
\"İmam Rizadan (ə) həzrət Cəfər Təyyar (r.ə) namazı barədə soruşdular, həzrət buyurdu:


Quranda peyğəmbərlərİn duaları haqda nə deyİLİR?


\"Dua\" lüğətdə istəmək, bir şeyə rəğbət etmək və bir kəsdən nə isə istəmək mənasındadır.( Qamus əl-muhit, dua bölməsi.)


Zİyarətİn fəlsəfəsİ nədİR?


Ziyarət - görüşmək, kiminsə görüşünə getmək deməkdir. Amma şiə məzhəbində ziyarət xüsusi mənada, dini şəxsiyyətlərin, dahilərin qəbirlərini görməyə getmək mənasındadır.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter