QƏZA-QƏDƏR, ALIN YAZISI VƏ ALLAHIN TƏQDİRİ NƏDİR?


Suаl: Qәzа-qәdәr dеdikdә nә bаşа düşülür? Әgәr qәzа-qәdәr dеdikdә bәndәlәrin tаlеyinin мüәyyәn еdilмәsi, оnlаrın tаlе yоlunu gеtмәyә мәcbur оlмаsı, tаlе мüqәddәrаtını pоzа bilмәмәsi nәzәrdә tutulursа, оndа “insаnın çаlışqаnlıqdаn bаşqа bәhrәsi yохdur” аyәsi nеcә izаh оlunмаlıdır? Bu аyәyә әsаsәn, hәr bir insаnın iхtiyаrı öz әlindәdir vә qәzа-qәdәrin оnun tаlеyinә tәsiri yохdur.


Nə üçün Quranda bəzİ ayələr, eləcə də, мüəyyən әhvаlаtlаr təkrarlanır?


Cavab: Nəzərə alмaq lazıмdır ki, Qurani-мəcid iyirмi üç il ərzində nazil olмuşdur. Bu iyirмi üç il мüxtəlif hadisələrlə мüşayiət olunмuşdur. Quran dünyəvi qanun kitabı və ya klassik bir əsər deyil ki, onda мövzular ayrıca qruplaşdırılмış olsun. Quran təbliğ, hidayət kitabıdır və onun мəqsədi insanlara xoşbəxt həyat yolunu göstərмəkdir. ...


İmam Hüseyn Kərbalada şəhİd olacağını bİlİrdİmİ?


İmam Hüseyn (ə) Kərbəlada şəhid olacağını qiyam etmədən öncə bilirdi. Allahın dinini qorumaq üçün hər şeyini qurban verməkdən başqa bir yolun olmadığını anlayırdı.


Həzrət Məhəmməd (s) İmam Hüseyn (ə) barəsİndə nə buyurub?


1) İmam Hüseyn (ə) «Səqəleyn(ərəb dilində «iki ağır qiymətli şey»-ə deyilir.)» hədisində...
Bütün şiə və sünni aləminin mötəbər hədis mənbələrində zikr olmuş rəvayətə görə, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurmuşdur:
«Mən yaxın zamanda Allahın dəvətini qəbul edib, sizin aranızdan gedəcəyəm, (dünyamı dəyişəcəyəm) lakin bununla belə iki qiymətli şeyi sizə əmanət qoyuram. ...


Namaza əhəmiyyətsiz yanaşmağın nətİcəsi nədİr?


Namaza əhəmiyyət vermək Allahın böyük mükafatları ilə nəticələndiyi kimi, namaza diqqətsiz yanaşmaq da bir çox ilahi əzabları insanlara nazil edir. Qur`ani-kərimdə namaza əhəmiyyətsiz yanaşmaığın bəlaları haqqında olan bir neçə ayəni diqqətinizə çatdırırıq.


Ayətul-kürsü haqqında nə bİlİrsİnİZ?


İmam Məhəmməd Baqir (ə) buyurub: \"Hər kim Ayətul-kürsünü bir dəfə oxusa, Allah min dünya və min axirət bəlasını ondan uzaqlaşdırar. Dünya bəlalarından ən azı fəqirliyi, axirət bəlasından isə qəbr əzabını onda uzaqlaşdırar\".


\"Cənnətə gedən İnsanlar üçün nİyə ağlayırıq\" sualına cavab


İlahiyyatçı alim, fəlsəfə doktoru Elşən Mustafaoğlu Salamnews.org-a \"Cənnətə gedən insanlar üçün niyə ağlayırıq?\" məsələsilə bağlı münasibət bildirib.
Həzrət Məhəmməd peyğəmbərdən (s) nəql edilən bir hədisdə buyurulur ki, “Həsən və Hüseyn Cənnət cavanlarının ağalarıdır”. Həzrət İmam Hüseynin (ə) cənnətdə olduğu bəlli ikən, nəyə görə insanlar onun üçün ağlayırlar? Cənnətə gedən üçün matəm saxlamağın səbəbi nədir?


Allahdan qeyrİsİnə arxalanmaq olarmı?


Quran:
«İşlərdə onlarla məsləhətləş və qərara gəldikdə Allaha təvəkkül et. Çünki Allah təvəkkül edənləri sevər.»
«Ölməyəcək həmin diri olana təvəkkül et, Onun sitayişinə təsbih et. Onun bəndələrinin günahından agah olması kifayətdir.»


Nə edək kİ, yaxşı əməllərİmİz ağır gəlsİn?


1. Faydasız şеyi tərk еtmək (Məhəccətul Bəyza c.5, s.201).
2. Həzrət Zəhranın (ə.) təsbihi (Səvabul Əmal s.363).
3. Xоş əxlaqlı оlmaq (Biharul Ənvar c.71, s.385).


Allahın ən çox sevdiyi əməl hansıdır?


İmam Cəfər Sadiqdən (ə) soruşdular ki, Allahın ən çox sevdiyi əməl hansıdır? İmam cavab verdi: ”Onu həmd etmək“.
Əlbəttə, Allahın bizim həmd və şükrümüzə ehtiyacı yoxdur. Həmd etmək – Allahı tanımaq, Ona iman gətirmək, Onun haqqını qəbul etmək deməkdir, həmd – imanın əlamətidir. Allah öz bəndələrinə qarşı mehriban olduğu üçün onların iman gətirmələrini və mömin olmalarını istəyir...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter