NƏ ÜÇÜN İMAMƏT MƏQAMI RİSALƏT MƏQAMINDAN ÜSTÜNDÜR?


NƏ ÜÇÜN İMAMƏT MƏQAMI RİSALƏT MƏQAMINDAN ÜSTÜNDÜR?Bu suala cavab vermək üçün əvvəlcə nübüvvət, risalət və İmamət kəlmələrinin Quranda gəldiyi kimi hər birinin ayrılıqda dəqiq mənasını izah edirik ki, İmamət məqamının bu iki məqamdan nə üçün üstün olması aydın olsun...


İLAHİ ÖVLİYALARIN QEYBİ QÜDRƏTİNƏ ETİQAD BƏSLƏMƏK ŞİRKƏ SƏBƏB OLURMU?


İLAHİ ÖVLİYALARIN QEYBİ QÜDRƏTİNƏ ETİQAD BƏSLƏMƏK ŞİRKƏ SƏBƏB OLURMU?Aydındır ki, hərgah bir insan başqasından kömək istəsə, o da həmin işi yerinə yetirməyə qadir olsa onda bu qüdrət iki cür təsəvvür olur:...


TƏQİYYƏ nədİr və MEYARI NƏDİR?


TƏQİYYƏ nədİr və MEYARI NƏDİR?Təqiyyə bir şəxsin müxaliflər qarşısında öz batini etiqadlarını, imanını gizlətməsi mənasınadır. Bu işdə məqsəd də dünyəvi ziyanların, mənəvi və dini xəsarətlərin qarşısını almaqdır. Bu, hər bir müsəlmanın şəri vəzifəsidir və Qurani-Kərimin hökmünə əsaslanır.


BEŞLİK NAMAZI ÜÇ VAXTDA QILMAQ OLARMI?


BEŞLİK NAMAZI ÜÇ VAXTDA QILMAQ OLARMI?Əvvəlcə məsələnin aydın olması üçün fəqihlərin bu barədəki nəzərlərini qeyd edirik:
1-Bütün islam məzhəbləri bu məsələdə yekdil nəzərə malikdirlər ki, Ərəfədə hər iki namazı – zöhr və əsr namazını zöhr vaxtında birlikdə, arada fasilə salınmadan qılmaq olar....


ALLAH ÖVLİYALARININ TƏVƏLLÜDÜNÜ BAYRAM KEÇİRMƏK BİDƏT, YAXUD ŞİRKDİRMİ?


ALLAH ÖVLİYALARININ TƏVƏLLÜDÜNÜ BAYRAM KEÇİRMƏK BİDƏT, YAXUD ŞİRKDİRMİ?Allahın layiqli və saleh bəndələrinin xatirəsini əzizləmək, o cümlədən onların təvəllüd günlərini bayram keçirməyin əql sahibləri nəzərindən bəyənilən bir iş olmasına baxmayaraq bu barədə hər növ şübhənin aradan qaldırılması üçün onun şərən icazə verilən bir iş olmasının dəlillərini qeyd edirik:...


İLAHİ ÖVLİYALARA TƏVƏSSÜL ETMƏK ŞİRKƏ SƏBƏB OLURMU VƏ BİDƏT SAYILIRMI?


İLAHİ ÖVLİYALARA TƏVƏSSÜL ETMƏK ŞİRKƏ SƏBƏB OLURMU VƏ BİDƏT SAYILIRMI?Təvəssül – insanın yüksək ilahi məqama çatmaq üçün özü ilə Allah arasında vasitə qərar verdiyi dəyərli bir varlıqdır. İbni Mənzur “Lisanul-ərəb” adlı lüğət kitabında deyir:...


ALLAHDAN BAŞQASINA AND İÇMƏK ŞİRKDİRMİ?


ALLAHDAN BAŞQASINA AND İÇMƏK ŞİRKDİRMİ?“Tovhid” və “şirk”in təfsirini Quran ayələri və Peyğəmbər (s) sünnəsində axtarmaq lazımdır. Çünki Quran ayələri və Peyğəmbər (s)-in davranışı haqq ilə batilin, tovhidlə şirkin tanınmasında dəyərli meyarlardır. Deməli, yaxşı olar ki, hər bir düşüncə və rəftarı təəssübdən uzaq olan oyaq vicdanların hüzurunda vəhy məntiqi və Peyğəmbər (s)-in həyat üslubu ilə dəyərləndirək.


XİLAFƏTİ PEYĞƏMBƏR(S) TƏRƏFİNDƏN TƏYİN OLUNMALIDIRMI?


XİLAFƏTİ PEYĞƏMBƏR(S) TƏRƏFİNDƏN TƏYİN OLUNMALIDIRMI?Aydındır ki, müqəddəs islam dini dünya səviyyəli və əbədi bir dindir. Peyğəmbər (s) həyatda olduğu dövrdə islam ümmətinin rəhbərliyini öz öhdəsinə almışdı. Onun vəfatından sonra ümmətin ən ləyaqətli şəxsi ümmətə rəhbərlik etməli idi.


NƏ ÜÇÜN ƏLİ İBNİ ƏBİ TALİB (Ə)-IN ÖVLADLARI (HƏSƏN VƏ HÜSEYNİ) PEYĞƏMBƏRİN (S) ÖVLADI HESAB EDİLİR?


NƏ ÜÇÜN ƏLİ İBNİ ƏBİ TALİB (Ə)-IN ÖVLADLARI (HƏSƏN VƏ HÜSEYNİ) PEYĞƏMBƏRİN (S) ÖVLADI HESAB EDİLİR?Təfsir, tarix və rəvayət kitablarını araş-dırmaqla aydın olur ki, bu söz təkcə şiələrə aid deyildir, hətta bunu da demək olar ki, bütün müsəlman mühəqqiqləri hansı qrupdan olmalarına baxmayaraq bu məsələdə yekdil fikrə malikdirlər. Biz Qurana, Peyğəmbər (s) hədislərinə və məşhur müfəssirlərin sözlərinə istinad edərək bu məsələnin aydın dəlillərini qeyd edirik.


ZİYARƏT ZAMANI HƏRƏMİN QAPI DİVARINI ÖPÜB VƏ TƏBƏRRÜK ETMƏK OLARMI?


ZİYARƏT ZAMANI HƏRƏMİN QAPI DİVARINI ÖPÜB VƏ TƏBƏRRÜK ETMƏK OLARMI?İlahi övliyaların əsərlərinə təbərrük etmək müsəlmanların arasında yaranmış təzə bir məsələ deyildir və bu əməlin Peyğəmbəri Əkrəm (s)-in və səhabələrin həyatı dövrünə gedib çatan dərin kökləri vardır. Təkcə Peyğəmbər (s) və onun köməkçiləri deyil, hətta əvvəlki peyğəmbərlər də bu məsələyə diqqət yetirmişlər.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter