Cәhәnnәm әzаbı vә bеhişt nеmәtlәri dünyаdа gördüklәrimizә охşаyırmı?


Cәhәnnәm әzаbı vә bеhişt nеmәtlәri dünyаdа gördüklәrimizә охşаyırmı? Qiyаmәtdә insаn fәrqli dә оlsа hәm ruhа, hәm dә cismә mаlikdir. Fәrqli cism ахirәt аlәminin qаnunlаrınа münаsibdir. Cәhәnnәm әzаbı vә bеhişt nеmәtlәri hәm ruhа, hәm dә cismә аiddir. Bu hәqiqәti аyәlәr vә rәvаyәtlәr tәsdiqlәyir. (Mоllа Möhsin Fеyz Kаşаni, “Üsulil-mааrif”, s. 224, 225.) Cismаni vә ruhi әzаb mәsәlәsi ilә dаhа gеniş şәkildә tаnış оlmаq üçün Qurаni-kәrimin dörd аyәsinә nәzәr sаlаq:
1.Cismаni әzаb: yаndırıcı оd (“Әrаf”, 12.); “Yеyәrlәr аmmа dоymаzlаr”. (“Vаqiә”, 51-53.)
2. Ruhаni әzаb: İnsаn nәfsinin yаnmаsı (“Humәzә”, 4-7.); “Sоnsuz hәsrәt. (“Аli-İmrаn”, 192.)..


Şeytana möhlət olaraq verilən “məlum gün” hansıdır?


Şeytana möhlət olaraq verilən “məlum gün” hansıdır? Məlum olan vaxt barəsində nəzər və fikirlər müxtəlifdir. Bəzi alimlər həmən günü yer üzündə ilahi hakimiyyətin qurulacağı zamana nisbət vermişlər. Bu barədə bir çox təfsir kitablarında , o cümlədən Mərhum Əllamə Təbətəbainin Əl Mizan təfsirində bu məsələyə yerüzündə ədalətin bərqərar olacağı, insanların səadətə yetişəcəyi,günahların tərk ediləcəyi, saleh bəndələrin ilahi hakimiyyət quracağı günə nisbət verib... Amma Şeytana verilmiş möhlətin bitməsi, onun insandan əl götürməsi barəsində ən məşhur nəzər surun çalınacağı, qiyamətin qopacağı gündür. Qiyamət günü bütün məxluqatın həlak olub yenidən rəbbinin hüzurunda tpolaşacağı gündür. Bu günə qədər Adəm övladı Şeytan və öz əmmarə nəfsi ilə daim cihad halında olacaqdır...


Torpağın Adəm övladından hər gün istədiyi 5 əməl...


Torpağın Adəm övladından hər gün istədiyi 5 əməl... Həzrət Peyğəmbər (s) buyurdular: “Qəbir hər gün Adəm övladına səslənərək deyər:
1-Mən kasıblar eviyəm özünüzlə xəzinələr gətirin! 2-Mən qorxu eviyəm özünüzlə sizini yalnızlıqdan nicat verəcən əməllər gətirin! 3-Mən İlan və əqrəblərin eviyəm, özünüzlə zəhəri zərərsizləşdirəcək qoruyucular gətirin! 4-Mən qaranlıqlar eviyəm, özünüzlə aydınlaşdıracaq gətirin! 5-Mən torpaqlar eviyəm, özünüzlə gəvə gətirin!
--Xəzinə olan əməl “La İlahə İllallahdır” --Qəbirdə insanı yalnız qoymayan Quranı hər gün oxumaqdır. --İlan və əqrəbləri zərərsizləşdirən əməl isə Sədəqə və xeyir işlər görməklədir...


Nә üçün bәzilәri ölümdәn qоrхur?


Nә üçün bәzilәri ölümdәn qоrхur? Tәbii, fitri оlаrаq hәr bir insаn özünü sеvir. Özünüsеvmә insаn tәbiәtinin әsаs sәciyyәlәrindәndir. Bu sеvgini dоğurаn insаn bаtinindәki әbәdilik mеylidir. İnsаnın özünü sеvmәsi hаnsısа bir zаmаn kәsiyindә mәhdudlаşmır. İnsаn özünü sеvәrәk әbәdi hәyаt hаqqındа düşünür. Bеlә ki, bu gün özünü sеvәn sаbаh dа, о biri gün dә, uzаq gәlәcәkdә dә bu sеvgi ilә yаşаyаcаqdır. Dеmәk, insаn vаrlıqdаn хоşlаnır, yохluq hissi оnu әridir. Әgәr insаn tәbiәtindә bеlә bir mеylin vаrlığı qәbul оlunursа, еlm vә mәrifәtin bu mеyli istiqаmәtlәndirmә imkаnı dа tәsdiq оlunmаlıdır...


Hz Peyğəmbərin (s) dünya və axirət xoşbəxtliyi üçün öyrətdiyi əməllər nələrdir?


Hz Peyğəmbərin (s) dünya və axirət xoşbəxtliyi üçün öyrətdiyi əməllər nələrdir?İmam Əlidən (ə) əql nəql olunur ki, buyurdu: “Bir kişi Hz Peyğəmbərin (s) yanına gəldi və dedi: Mənə elə bir əməl öyrət ki, Allah və insanlar məni sevsinlər, Allah-Taala (c.c) sərvətimi artırsın, bədənimi sağlam və ömrümə uzunluq bağışlasın və məni səninlə məşhur eləsin!” Hz Peyğəmbər (s) buyurdu: Sənin istəklərin 6 arzudur ki, 6 əmələ ehtiyaclıdır!
1-Allahın səni sevməsini istəyin zaman onun qadağan etdiklərinə qarşı təqvalı ol,
2-İnsanların səni sevməsini istəyin zaman onlara yaxşılıq et və əllərində olanlara tamahını qoru,
3-Hər zaman istəsən ki, ruzin bol olsun qazancının zəkatını çıxmağı unutma,...


Qəbr əzabından xilas olmaq üçün hansı 8 əməlləri etmək lazımdır?


Qəbr əzabından xilas olmaq üçün hansı 8 əməlləri etmək lazımdır? Hədislərimiz qəbir əzabından xilas olmağın bir neçə yollarını göstəriblər ki, onlara işarə edək.
1. Bəzi günahları tərk etmək. a). Dedi-qodu etmək. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Qəbir əzabı dedi-qodu edən, nəcisindən paklanmayan, kişinin qadınından uzaqlaşmasından meydana gələr ki, öz yatağını ayırar. Yemək və yatmaqda ondan uzaq olar”. b). Neməti zay etmək. - c). Ailəsi ilə kobud olması.
2. Namazın rükusunu tam və kamil şəkildə yerinə yetirmək.
3. “Zuxruf” surəsini davamlı oxumaq.
4. Hər cümə “Nisa” surəsini oxumaq.


Nə üçün \"Meyiti qəbrə tez qoymayın!\" deyə tapşırılır?


Nə üçün "Meyiti qəbrə tez qoymayın!" deyə tapşırılır? Həzrət Əba Abdullah (ə) buyurur: “O zaman ki, mömin qardaşını qəbrə tərəf aparırsan, onu dərhal qəbrə qoyma, bu yolla qəbri və meyitin daxil olmasını onun üçün çətinləşdirmə. Bəlkə meyiti qəbrin aşağı hissəsindən 2-3 zərə (məsafə ölçüsüdür) fasilədə qərar ver ki, hazırlıq əldə etsin. Sonra onu qəbrin dibinə qoy və əgər bacarsan, üzünü torpağa toxundurasan. Ona görə də üzünü aç və torpağın üzərində qoy. Yaxşı olar ki, meyitin vəlisi meyitin başının cənub tərəfində dayansın və şeytandan Allaha pənah aparıb, sonra “Fatihə”ni, “Nas”ı, “Fələq”i, “İxlas”ı, “Ayətül-kürsü”nü oxusun. Ondan sonra haqq əqidəsini dilinə gətirsin və İmamları (ə) bir-bir etiraf etsin və ta İmam Zamana (ə.f) qədər gəlib çatsın”...


Kimlər Qiyamət günü kor məhşur olacaqlar?


Kimlər Qiyamət günü kor məhşur olacaqlar?... Əvvəl gərək baxaq görək, bu dünyada kor olanlar kimdirlər? Əlbəttə ki, kor deyildikdə, qəlb gözü nəzərdə tutulur. Bu sualın cavabını da Quranda tapmaq olar ki, buyurur: “Məni yad etməkdən üz döndərən kəs üçün isə (qeyb aləmindən qırıldığı, nəfsi qane olmadığı, gözü doymadığı, arxalandığı dayaqlar süst olduğu və hadisələrdən qorxduğu üçün, var-dövləti çox olsa belə) mütləq sıxıntılı həyat olacaqdır və Qiyamət günü onu Məhşərə kor gətirərik”. (“Taha” 124).
İmam Baqir (ə) bu ayənin təfsirində buyurur: “O kəsi ki, səmanın və yerin yaradılışı, gecə və gündüzün gəlib-getməsi, ulduzların, Günəşin və Ayın hərəkəti gizli olan ən böyük həqiqətlərdən agah etməzsə, axirətdə kordur və yolunu azmışlardandır”.


Ölümü arzulamağa dinimiz necə baxır?


Ölümü arzulamağa dinimiz necə baxır? Ölümü arzu etməyin nə qədər mühüm bir mövzu olduğunu biz insanlar yaxşı dərk edirik. Bəs dinimiz bu mövzuya necə baxır? Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Sizlərdən hər kimə bir ziyan yetişsə, giriftarlığa düçar olsa Allah eləməsin ki, ölümü arzulasın”. Məsumlarımız (ə) ölümlə bağlı belə dualar edərdilər: “Allahım, madam ki, sağ olmaq mənim faydamadır, məni sağ saxla. Madam ki, xeyirim ölməyimdədir, məni öldür”. Yəni, Məsumlarımız (ə) bizə tövsiyə edir ki, ölümü birbaşa arzu etmək yaxşı əməl sayılmır. Əgər ölümlə bağlı dua etmək istəyiriksə, gərək Məsumların (ə) tövsiyə etdikləri kimi dua edək. Hz Peyğəmbər (s) buyurur: “Ölümü arzu etməyin, bəlkə həyatı arzu edin. Çünki bilmirsiniz ki, göndərdikləriniz nədir”. Həqiqətən də biz dəqiq bilmirik ki, behişt əhliyik, yoxsa cəhənnəm. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həyatı arzu et ki, itaət edəsən, günah etməyəsən. Əgər sağ olsan və itaət etsən, sənin üçün ölməkdən daha yaxşıdır”.


Bəs Əzrayil (ə) kimlərin canını alan zaman özünü bəzəyər?


Bəs Əzrayil (ə) kimlərin canını alan zaman özünü bəzəyər?Bir gün Əzrayil (ə) İbrahimin (ə) canın almağa gəlir! İbrahim (ə) möhlət istəyir! Əzrayil (ə) də Allaha nəzər salır və deyir: “İbrahim (ə) ölümü xoş qarşılamır”. Allah-Taala buyurur: “İbrahimi (ə) azad burax! Mənə ibadət et”. Bir gün İbrahim (ə) qoca bir kişini görür ki, hər nə yeyir, həzm edə bilmir. Bu mənzərəni görən zaman çox təsirlənir və ona görə də ölümə qarşı əlaqəsi yaranır. Evə dönür bir insan görür! Soruşur: Kimsən? O, deyir: “Mən ölüm mələyiyəm”. Hz İbrahim (ə) deyir: “Kim sənə yaxın olmaqdan və səninlə görüşməkdən əlaqəsi olar, baxmayaraq ki, bu cür qəlbləri alan camala maliksən?”. Əzrayil (ə) deyir: “Ey Allahın Xəlili! Nə zaman Allah kiminsə xeyirini istəyirsə, məni bu halda onun yanına göndərir. Əgər onun şərini və pisliyini istəyirsə, məni başqa simada onun yanına göndərir”. Bu zaman İbrahimin (ə) ruhunu qəbz edir. Bu yolla İbrahim (ə) 175 yaşında qəlbi xoş halda axirət evinə tərəf tələsir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter