Torpağın Adəm övladından hər gün istədiyi 5 əməl...


Torpağın Adəm övladından hər gün istədiyi 5 əməl... Həzrət Peyğəmbər (s) buyurdular: “Qəbir hər gün Adəm övladına səslənərək deyər:
1-Mən kasıblar eviyəm özünüzlə xəzinələr gətirin! 2-Mən qorxu eviyəm özünüzlə sizini yalnızlıqdan nicat verəcən əməllər gətirin! 3-Mən İlan və əqrəblərin eviyəm, özünüzlə zəhəri zərərsizləşdirəcək qoruyucular gətirin! 4-Mən qaranlıqlar eviyəm, özünüzlə aydınlaşdıracaq gətirin! 5-Mən torpaqlar eviyəm, özünüzlə gəvə gətirin!
--Xəzinə olan əməl “La İlahə İllallahdır” --Qəbirdə insanı yalnız qoymayan Quranı hər gün oxumaqdır. --İlan və əqrəbləri zərərsizləşdirən əməl isə Sədəqə və xeyir işlər görməklədir...


Nә üçün bәzilәri ölümdәn qоrхur?


Nә üçün bәzilәri ölümdәn qоrхur? Tәbii, fitri оlаrаq hәr bir insаn özünü sеvir. Özünüsеvmә insаn tәbiәtinin әsаs sәciyyәlәrindәndir. Bu sеvgini dоğurаn insаn bаtinindәki әbәdilik mеylidir. İnsаnın özünü sеvmәsi hаnsısа bir zаmаn kәsiyindә mәhdudlаşmır. İnsаn özünü sеvәrәk әbәdi hәyаt hаqqındа düşünür. Bеlә ki, bu gün özünü sеvәn sаbаh dа, о biri gün dә, uzаq gәlәcәkdә dә bu sеvgi ilә yаşаyаcаqdır. Dеmәk, insаn vаrlıqdаn хоşlаnır, yохluq hissi оnu әridir. Әgәr insаn tәbiәtindә bеlә bir mеylin vаrlığı qәbul оlunursа, еlm vә mәrifәtin bu mеyli istiqаmәtlәndirmә imkаnı dа tәsdiq оlunmаlıdır...


Hz Peyğəmbərin (s) dünya və axirət xoşbəxtliyi üçün öyrətdiyi əməllər nələrdir?


Hz Peyğəmbərin (s) dünya və axirət xoşbəxtliyi üçün öyrətdiyi əməllər nələrdir?İmam Əlidən (ə) əql nəql olunur ki, buyurdu: “Bir kişi Hz Peyğəmbərin (s) yanına gəldi və dedi: Mənə elə bir əməl öyrət ki, Allah və insanlar məni sevsinlər, Allah-Taala (c.c) sərvətimi artırsın, bədənimi sağlam və ömrümə uzunluq bağışlasın və məni səninlə məşhur eləsin!” Hz Peyğəmbər (s) buyurdu: Sənin istəklərin 6 arzudur ki, 6 əmələ ehtiyaclıdır!
1-Allahın səni sevməsini istəyin zaman onun qadağan etdiklərinə qarşı təqvalı ol,
2-İnsanların səni sevməsini istəyin zaman onlara yaxşılıq et və əllərində olanlara tamahını qoru,
3-Hər zaman istəsən ki, ruzin bol olsun qazancının zəkatını çıxmağı unutma,...


Qəbr əzabından xilas olmaq üçün hansı 8 əməlləri etmək lazımdır?


Qəbr əzabından xilas olmaq üçün hansı 8 əməlləri etmək lazımdır? Hədislərimiz qəbir əzabından xilas olmağın bir neçə yollarını göstəriblər ki, onlara işarə edək.
1. Bəzi günahları tərk etmək. a). Dedi-qodu etmək. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Qəbir əzabı dedi-qodu edən, nəcisindən paklanmayan, kişinin qadınından uzaqlaşmasından meydana gələr ki, öz yatağını ayırar. Yemək və yatmaqda ondan uzaq olar”. b). Neməti zay etmək. - c). Ailəsi ilə kobud olması.
2. Namazın rükusunu tam və kamil şəkildə yerinə yetirmək.
3. “Zuxruf” surəsini davamlı oxumaq.
4. Hər cümə “Nisa” surəsini oxumaq.


Nə üçün \"Meyiti qəbrə tez qoymayın!\" deyə tapşırılır?


Nə üçün "Meyiti qəbrə tez qoymayın!" deyə tapşırılır? Həzrət Əba Abdullah (ə) buyurur: “O zaman ki, mömin qardaşını qəbrə tərəf aparırsan, onu dərhal qəbrə qoyma, bu yolla qəbri və meyitin daxil olmasını onun üçün çətinləşdirmə. Bəlkə meyiti qəbrin aşağı hissəsindən 2-3 zərə (məsafə ölçüsüdür) fasilədə qərar ver ki, hazırlıq əldə etsin. Sonra onu qəbrin dibinə qoy və əgər bacarsan, üzünü torpağa toxundurasan. Ona görə də üzünü aç və torpağın üzərində qoy. Yaxşı olar ki, meyitin vəlisi meyitin başının cənub tərəfində dayansın və şeytandan Allaha pənah aparıb, sonra “Fatihə”ni, “Nas”ı, “Fələq”i, “İxlas”ı, “Ayətül-kürsü”nü oxusun. Ondan sonra haqq əqidəsini dilinə gətirsin və İmamları (ə) bir-bir etiraf etsin və ta İmam Zamana (ə.f) qədər gəlib çatsın”...


Kimlər Qiyamət günü kor məhşur olacaqlar?


Kimlər Qiyamət günü kor məhşur olacaqlar?... Əvvəl gərək baxaq görək, bu dünyada kor olanlar kimdirlər? Əlbəttə ki, kor deyildikdə, qəlb gözü nəzərdə tutulur. Bu sualın cavabını da Quranda tapmaq olar ki, buyurur: “Məni yad etməkdən üz döndərən kəs üçün isə (qeyb aləmindən qırıldığı, nəfsi qane olmadığı, gözü doymadığı, arxalandığı dayaqlar süst olduğu və hadisələrdən qorxduğu üçün, var-dövləti çox olsa belə) mütləq sıxıntılı həyat olacaqdır və Qiyamət günü onu Məhşərə kor gətirərik”. (“Taha” 124).
İmam Baqir (ə) bu ayənin təfsirində buyurur: “O kəsi ki, səmanın və yerin yaradılışı, gecə və gündüzün gəlib-getməsi, ulduzların, Günəşin və Ayın hərəkəti gizli olan ən böyük həqiqətlərdən agah etməzsə, axirətdə kordur və yolunu azmışlardandır”.


Ölümü arzulamağa dinimiz necə baxır?


Ölümü arzulamağa dinimiz necə baxır? Ölümü arzu etməyin nə qədər mühüm bir mövzu olduğunu biz insanlar yaxşı dərk edirik. Bəs dinimiz bu mövzuya necə baxır? Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Sizlərdən hər kimə bir ziyan yetişsə, giriftarlığa düçar olsa Allah eləməsin ki, ölümü arzulasın”. Məsumlarımız (ə) ölümlə bağlı belə dualar edərdilər: “Allahım, madam ki, sağ olmaq mənim faydamadır, məni sağ saxla. Madam ki, xeyirim ölməyimdədir, məni öldür”. Yəni, Məsumlarımız (ə) bizə tövsiyə edir ki, ölümü birbaşa arzu etmək yaxşı əməl sayılmır. Əgər ölümlə bağlı dua etmək istəyiriksə, gərək Məsumların (ə) tövsiyə etdikləri kimi dua edək. Hz Peyğəmbər (s) buyurur: “Ölümü arzu etməyin, bəlkə həyatı arzu edin. Çünki bilmirsiniz ki, göndərdikləriniz nədir”. Həqiqətən də biz dəqiq bilmirik ki, behişt əhliyik, yoxsa cəhənnəm. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həyatı arzu et ki, itaət edəsən, günah etməyəsən. Əgər sağ olsan və itaət etsən, sənin üçün ölməkdən daha yaxşıdır”.


Bəs Əzrayil (ə) kimlərin canını alan zaman özünü bəzəyər?


Bəs Əzrayil (ə) kimlərin canını alan zaman özünü bəzəyər?Bir gün Əzrayil (ə) İbrahimin (ə) canın almağa gəlir! İbrahim (ə) möhlət istəyir! Əzrayil (ə) də Allaha nəzər salır və deyir: “İbrahim (ə) ölümü xoş qarşılamır”. Allah-Taala buyurur: “İbrahimi (ə) azad burax! Mənə ibadət et”. Bir gün İbrahim (ə) qoca bir kişini görür ki, hər nə yeyir, həzm edə bilmir. Bu mənzərəni görən zaman çox təsirlənir və ona görə də ölümə qarşı əlaqəsi yaranır. Evə dönür bir insan görür! Soruşur: Kimsən? O, deyir: “Mən ölüm mələyiyəm”. Hz İbrahim (ə) deyir: “Kim sənə yaxın olmaqdan və səninlə görüşməkdən əlaqəsi olar, baxmayaraq ki, bu cür qəlbləri alan camala maliksən?”. Əzrayil (ə) deyir: “Ey Allahın Xəlili! Nə zaman Allah kiminsə xeyirini istəyirsə, məni bu halda onun yanına göndərir. Əgər onun şərini və pisliyini istəyirsə, məni başqa simada onun yanına göndərir”. Bu zaman İbrahimin (ə) ruhunu qəbz edir. Bu yolla İbrahim (ə) 175 yaşında qəlbi xoş halda axirət evinə tərəf tələsir.


Hamıdan yaxşı o kəsdir ki, ömrün keçib-getmə sürətini bilsin...?!


Rəsuli-Əkrəmdən (s) olan gözəl moizələr:
- Tamahkarlığı dünyaya məhəbbət bəsləyən qəlbdən silmək mümkün deyil. Pəhrizkarlıq şəhvət düşkünü olan qəlbə heç vaxt daxil olmaz.
-Hamıdan yaxşı o kəsdir ki, ömrün keçib-getmə sürətini bilsin və səfərə hazır olsun. Sizdən ən yaxşısı odur ki, onunla görüşməyiniz sizə Allahı xatırlatsın. Sizlərdən ən yaxşısı odur ki, danışığı sizin elminizi artırsın. Sizlərdən ən yaxşısı odur ki, sizi xeyir iş görməyə dəvət etsin. Sizlərdən ən yaxşısı o kəsdir ki, fəqirliyə razı olsun və dünyanı özündən aşağı bilib ondan vaz keçsin.
-Nadanlığın əvvəlinci əlaməti budur ki, bildiyin hər bir şeyi aşkar edəsən. Elminə əməl edən alimin hörməti şəhidlərə və siddiqlərə olunan hörmət qədərdir. Sizlərdən ən yaxşısı odur ki, bütün səy və himmətini (ciddi-cəhdini) axirətə yönəldib...


İnsanın öz ölüm vaxtını qabaqcadan bilməsi mümkündürmü?


Cavab: Qurani-Kərimdə qeyd edilib: “Həqiqətən, o saatı ancaq Allah bilir. (Loğman, 34). Ayədən görünür ki, əcəl haqqında bilik qeybə aiddir. Qeyb bilikləri Allaha məxsusdur. Amma Allah qeyb xəbərlərindən bəzilərini seçilmiş bəndələrə öyrədər (Cin, 26-27). Peyğəmbərlər möcüzə olaraq, İmamlar, mömin şəxslər, övliyalar da qeyb aləmindən bəzi xəbərlər verməyə qadirdirlər. Bu xüsusiyyətə kəramət deyilir. Tarixdə çox adamlar olub ki, hətta öz ölümlərini qabaqcadan xəbər veriblər. Bu məlumatlar övliyalara çox zaman yuxuda verilir, ya da istədikləri məsələni öyrənmək barədə Allaha dua edirlər və duaları müstəcab olur. Öz ölümü və başqa qeyb xəbərləri barədə qabaqcadan məlumat almaq möhkəm iman və təmiz əxlaq vasitəsilə əldə edilə bilər.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter