Ölən yaxınlarınızın qəbri üstündə edilən dualar tez qəbul olar!


Duaların qəbul olduğu mühüm məkanlardan biri – Məsumların (ə) və İmamzadələrin hərəmləridir. Bundan əlavə, hədislərimiz bəyan edir ki, möminlərin, ata və ananın, alimlərin, saleh insanların, şəhidlərin qəbirləri yanında edilən dualar da tez qəbul olar.
Fəxr Razi möminlərin qəbri kənarında edilən dualar haqqında yazır ki, nə zaman qədim böyük alimlərdən birinin davamçıları elm sahəsində bir çətinliyə düşsə idilər, onun qəbrinin kənarına gedib, orada bəhslər edərdilər. Sonra da həmin məsələnin həlli kəşf olardı. Necə ki, alim və zahidlərin qəbirləri kənarında edilən dualar kimi...


Qiyamət günü Allah insanın günahlarını mələklərə aşkar edəcəkmi?


Allah Təala elə müqəddəs varlıqdır ki, insanların günah və eyiblərini gizlədər və onların aşkar olmasına imkan verməz. Çünki bunun ağır nəticələrini nəzərə alır. İstəmir ki, bəndəsi eyiblərinin aşkar olmasına görə xar və zəlil olsun. Bu da Allahın sonsuz rəhmət bulağından sirab olmaqdır ki, bütün insanlara şamil edilir.
İmam Səccad (ə) dualarının birində buyurur: “Allahım, Öz pərdələrin ilə günahlarımın üstünü örtmüsən, sanki məni öz halıma buraxmısan və günahımın cəzasından məni kənarlaşdırmısan”. Allah bəndəsi Qiyamət günü məhşərə daxil olar və ağlamağa başlayar. Ona deyərlər: “Niyə ağlayırsan?”. Deyər: “Günahlarımın mələklərin yanında aşkar olmasından qorxuram”. Xitab gələr: “O zaman ki, sən günah edirdin və gülürdün – səni rüsvay etmədik. İndi ki, günah etmirsən və ağlayırsan – niyə belə edək ki?”...


Hansı əməllər Qiyamət günü insanın üzünü ağ edər?


Qurani-Kərimdə buyurulur: “Allah iman gətirənlərin dostu və başçısıdır. Onları (nadanlıq, küfr və itaətsizliklik)qaranlıqlar(ın)dan (elm, iman və təqva) nur(un)a tərəf çıxarır. Kafir olanların başçıları isə azğın və itaətsizlərdir ki, onları(hidayət) nur(un)dan (azğınlıq) zülmətlər(in)ə tərəf çıxarırlar. Onlar cəhənnəm əhlidirlər və orada əbədi qalacaqlar”. (“Bəqərə” 257). Yəni, əgər insan dünyada vilayəti tanıyıb, onu qəbul edib və əməl edibdirsə, Allah onu nura tərəf aparar. Yox əgər, vilayətə qarşı çıxanlardan olubdursa – bu şəxs zülmətə tərəf gedər. Quranın başqa ayəsində buyurulur: “Bəzi üzlərin ağ və bəzi üzlərin qara olacağı gündə! Üzləri qara olanlara gəldikdə(onlara deyiləcək): «İman gətirdikdən sonra kafir oldunuz?! Elə isə küfr etdiyiniz şeyin müqabilində dadın bu əzabı!»...


Qiyamətin 50 keçidi nə mənasındadır?


İmam Sadiq (ə) buyurur: “Qiyamətdə 50 keçid vardır ki, hər bir keçid siz saydığınız illərin min ili qədərdir”.
Şeyx Səduq yazır: “Bizim bu keçidlər barəsindəki əqidəmiz belədir ki, hər biri bir dini vacibatla adlandırılmışdır. İnsan gərək o keçidlərdən keçsin. Nə zaman yaxşı əməllərinə və İlahi rəhmətə görə onların birindən keçər, o biri keçidə çatar. Bu tərtiblə gərək bütün keçidlərdən keçsin. Əks halda cəhənnəmə süqut edəcəkdir”. Şeyx Mufid yazır: “Qiyamətin keçidləri – həmin dini əhkamdır ki, insanlar Qiyamət günü onlara görə cavab verməlidir. Quran və hədislərdə adı çəkilən bu keçidlər – həmin İlahi göstərişlərdir ki, onlara böyük çətinlik və müşküllə riayət olunar. Onları keçid adı ilə adlandırıblar”.


Niyə behiştin qapılarının sayı cəhənnəmin qapılarının sayından çoxdur?


... Başqa hədisdə oxuyuruq: “Qılınclar, behiştin qapılarıdır”. İmam Baqir (ə) buyurur: “Behiştin səkkiz qapısı vardır”. Bəs niyə behiştin qapılarının sayı səkkiz və cəhənnəmin qapılarının sayı yeddi rəqəmi ilə zikr olunur? Niyə behiştin qapılarının sayı cəhənnəmin qapılarından çoxdur? Əgər məntiqə müraciət etsək, görərik ki, Allah bu yolla bəndələrinə demək istəyir ki, baxmayaraq ki, bədbəxtlik və əzab qapıları çoxdur, ancaq insanların saədətə və xoşbəxtliyə çatmaq qapıları daha çoxdur. Yəni, insan behişt üçün xəlq olunmuşdur. Əgər səy göstərsə və çalışsa, Allah onun üçün səadət qapılarını açar və cəhənnəmdən qoruyar. Hər şey insanın seçimindən asılıdır.


Bəzi zalımlar nəinki axirətdə, dünyada da əzab çəkəcəklər! Hansı əməl sahibləridirlər?


Quran bizlərə nəinki axirətdə, dünyada da belə əzab çəkən insanlar ilə tanış edir və onların əməllərini bizə tanıdır ki, o əməllərdən uzaq olaq və əzab görən kəslərdən olmayaq.
1. O kəslər ki, Allahın evində onun adının çəkilməsini qadağan edər və məscidlərin viran olmasına çalışarlar. “Allah məscidlərində Onun adının çəkilməsinə mane olan və onların viran edilməsi (istiqaməti)ndə çalışandan daha zalım kim ola bilər? Onlar ora ancaq (insanların və ya Allahın) qorxu(su) ilə daxil olmalıdırlar və buna layiqdirlər. Onlar üçün (bu) dünyada xarlıq, axirətdə isə böyük bir əzab vardır”. (“Bəqərə” 114).
2. O kəslər ki, kafir olarlar. «Kafirlərə gəldikdə isə onlara dünyada və axirətdə şiddətli əzab verəcəyəm və onların heç bir köməkçisi olmayacaqdır». (“Ali-İmran” 56)...


Allah-Taala (c.c) cəhənnəmi qorxulu bir məkan olaraq tanıtdırmaqda hansı məsələyə diqqətli olmağa dəvət edir?!


Hər an gələ biləcək ölüm: Cəhənnəm əhlinin əzabı bu ayədə belə vəsf olunur ki, onlar Allahdan su istəyirlər
\"Qabaqda onu Cəhənnəm gözləyir; (orada) ona irinli su içirdiləcək. O bunu qurtum-qurtum içəcək, amma onu uda bilməyəcəkdir. Ona hər yandan ölüm gələcək, lakin o, ölməyəcəkdir. Bunun ardınca da ağır bir əzab gələcəkdir.\" (İbrahim, 16-17).
İzah: Cəhənnəm əhlinin əzabını təsvir etmək əbədi Axirət dünyası üçün azuqə hazırlanmasını yada salmağa səbəb olur. Cəhənnəm əhlinin əzabı bu ayədə belə vəsf olunur ki, onlar.
Hədis: İmam Əli (ə): “O oda necə dözüm ki, onun bir qığılcımı Yerə düşsə, bütün bitkilər yanar. Kimsə bir dağa sığınsa, istiliyi onu oradaca bişirər.” (Əmali, səh. 620).


Üç günahın cəzası Qiyamətə qədər qalmaz və elə bu dünyada cəzalandırılar. Hansılardır?!


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Üç günahın cəzası Qiyamətə qədər qalmaz və elə bu dünyada cəzalandırılar:
1. Ata və anaya ağvalideyn olmaq. 2. İnsanlara zülm etmək. 3. Yaxşılıq və ehsana naşükürlük etmək”.
Qurani-Kərim bizlərə ata və anamıza hörmət və yaxşılıq etməyi həmişə tövsiyə edir. Ancaq biz bəzən bunu unuduruq və valideynlərimizlə elə söhbət edirik ki, sanki onlar bizə nəyisə borcludurlar. Bəzən də sevgilərinə elə laqeydlik göstəririk ki, ürəkləri sınır. Bu günün cavanları adətən valideynlərinə hörmətdə həmişə səhlənkarlıq edirlər. Bəziləri isə hətta valideynlərinin üzünə durur və onlarla kobud rəftar edirlər. Bəzən suallarına cavab vermir, bəzən də laqeyd şəkildə yanlarından keçib gedirlər...


Həqiqi ziyankarlardan olmamaq üçün nə lazımdır?


Fasiqlərin başqa bir nişanəsi yer üzündə fəsad törətməkləridir. “O kəslər ki, yer üzündə fəsad törədər və (heç vaxt) islah etməklə məşğul olmazlar”. (“Şüəra” 152).
Çünki bu insanlar Allahı unudublar, Ona itaətsizlik ediblər, hətta yaxınlarına belə rəhm etmirlər. Öz ləzzət və mənfəətləri üçün yer üzündə fəsad törədir və rəzil hədəflərini həyata keçirirlər. Hədəfləri bu dünyadan bacardıqları qədər çox faydalanmaqdır. Ona görə də bu yolda heç kəsə rəhm etmir və heç bir günahdan çəkinmirlər. (Həvzəh)
Bəli, onlardır həqiqi ziyankarlar. Çünki onlar axirətlərini dünyalarına satıblar. Fani olan dünyanı, əbədi olan dünyadan üstün hesab edirlər. Ali qüvvəyə malik olan Qadir Allah yerinə, Onun behiştindən qovulmuş və insanlığın qatı düşməni olan şeytana (lən) itaət edir və təslim olurlar...


Hansı əməl sahibləri daxillərindən od püskürərlər?!


Sübhan Allah bizə buyurmuşdur: “Kar, lal və kordurlar. Buna görə də (haqqa tərəf) qayıtmırlar”. (“Bəqərə” 18).
Əgər insan, fitrətinin paklığını qoruya bilsə və nalayiq əməllər yerinə yetirməzsə, o zaman kamala çatar və Allaha yaxınlaşar. İnsanı cəhənnəm oduna çevirən amillərin bəzisi bunlardır: haram tikə, batil fikir, başqalarına quyu qazmaq, söyüş söymək, başqalarının hissləri ilə oynamaq və onları təhqir etmək, haram baxışlar, qeybət, töhmət, böhtan, zülm... Əgər biz də cəhənnəm atəşinin odunu olmaq istəmiriksə, gərək hər gün nəfsimizi hesaba çəkək. Daxilimizdən xəbərimiz olsun. Əgər insan istəsə, bütün yuxarıda adını çəkdiyimiz rəzil sifətləri islah edə bilər – sadəcə istəməsi və bu sahədə səy göstərməsi, Allahdan yardım istəməsi kifayətdir. Çünki biz bu dünyaya behiştə getmək üçün gəlmişik, niyə özümüzü bədbəxt edib, cəhənnəmin atəşinin odununa çevrilək ki?!...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter