İnsan kеçmiş günаhlаrа görә tövbә еtsә, qiyаmәtdә cәzаlаnаcаqmı?


İnsan kеçmiş günаhlаrа görә tövbә еtsә, qiyаmәtdә cәzаlаnаcаqmı? Tövbә bаğışlаnmа vә günаhın mәhv оlmа sәbәbidir. Әlbәttә ki, әgәr günаh хаlqın hаqqının tаpdаnmаsı ilә bаğlıdırsа, bu hаqlаr ödәnmәlidir. Vаcib dini vәzifәlәr tәrk оlunduqdа dа оnlаrın qәzаsını yеrinә yеtirmәk lаzımdır. Әgәr bir günаh müqаbilindә kәffаrә tәyin оlunmuşdursа, imkаn hәddindә bu kәffаrәlәri ödәmәk lаzımdır. İstәnilәn bir hаldа tövbәnin şәrtlәri ödәnmәlidir. Bеlә оlduqdа qiyаmәtdә hәmin günаhlаrа görә cәzа vеrilmir. Çünki Аllаh öz lütfü ilә bu tövbәni qәbul еtmişdir. Qurаn buyurur: “(Хаlq) Tövbә еtdikdә Аllаh оnlаrа әzаb vеrmәz.” (“Әnfаl”, 33.)


Qiyamətdə parlaq taca malik olacaq müstəsna insanlar kimlər olacaq?


Qiyamətdə parlaq taca malik olacaq müstəsna insanlar kimlər olacaq? Alim öldükdə aləm ölər.Bu onun hidayətedici vəziyyətinə görədir: Biharul Ənvarda (cild 2, səh 49) peyğəmbərdən belə bir hədis var: Ümmətim içərisində iki dəstə var ki, əgər onlar saleh və düzgün olsalar, ümmətimin hamısı əməli saleh olar və əgər fəsad etsələr, ümmətim də fəsada düşər.” Soruşuldu ki, ey Allahın Peyğəmbəri, onlar hansılardır? Buyurdu: “Fəqihlər (din alimləri) və əmirlər (hökümət işçiləri).
-İmam Baqir (ə) buyurur: Əgər alimin hüzurunda otursan, danışmaqdan cox eşitmək üçün həris ol, yaxşı danışmağı öyrəndiyin kimi, yaxşı qulaq asmağı da öyrən və heç vaxt danışanın sözünü kəsmə.
- Hədislərdə buyurulur ki,alimin əcri, savabı oruc tutan, namaz qılan və Allah yolunda cihad edən şəxsin savabından artıqdır.Bir alim ölən zaman islama elə bir ağır xəsarət dəyir ki, bu xəsarəti yalnız onun öz yerinə qoyduğu xələf cubran edə bilər...


Mömin şəxsin qəbrinin üstündə 7 dəfə qədr surəsini oxumağın nə belə savabı var?


Mömin şəxsin qəbrinin üstündə 7 dəfə qədr surəsini oxumağın nə belə savabı var? Hәr kim möminin qәbri üstündә \"Qәdir\" surәsini yеddi dәfә охusа...
Pеyğәmbәr (s) buyurub: «Hәr kim mömini хоşhаl еtsә, mәni хоşhаl еdib. Mәni хоşhаl еdәn, Аllаhı хоşhаl еdәr». «Möminin möminә mәhәbbәtlә bахışı ibаdәtdir».
İmаm Sаdiq (ә) buyurub: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْمُؤْمِنِ فَقَرَأَ عِنْدَهُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ
«Hәr kim möminin qәbrin ziyаrәt еtsә vә оnun qәbrinin üstündә «Qәdir» surәsini yеddi dәfә охusа, Аllаh оnu vә qәbir sаhibini bаğışlаyаr».


İnsan canı alındıqda mələyi görərmi?


İnsan canı alındıqda mələyi görərmi? Ölüm bir aləmdən digər aləmə keçməkdir. Ölən insanın ruhu ilə dünyadakı bədəni arasındakı əlaqə kəsilir. İnsan ölüm anından etibarən ölüm mələkləri olan aləmə keçid edir. Bu keçid insanın sonsuz həyatının da başlanğıcıdır. Başqa aləmə keçidlə birlikdə insanlar canlarını almağa gələn ölüm mələklərini görürlər, hətta gələn mələklər onlarla danışır. Ancaq hər kəsin canı eyni şəkildə alınmır. Möminlərin canını almağa gələn mələklər ilə kafirlərin canını alan mələklər fərqli davranırlar.
Möminlərin canını alan mələklər onlara: \"Salam\", - deyərək canlarını rahatlıqla alırlar. Bu əsnada onları gedəcəkləri cənnətlə müjdələyirlər. (Nəhl surəsi, 32)
İnkarçıların canını alan mələklər isə heç gözləmədikləri anda onların üzünə və arxasına vurmağa başlayar (Muhəmməd surəsi, 27), canını ən dərindən əzabla çəkər və bu zaman inkarçının ayaqları bir-birinə dolaşar (Qiyamət surəsi, 29). Mələklər əllərini onlara doğru uzadarkən əbədi davam edən, alçaldıcı və yandırıcı əzabla müjdələyirlər. (Ənam surəsi, 93)/


Sirat körpüsü və cəhənnəmin əzabından amanda qalacaq insanlar kimlərdir?


Sirat körpüsü və cəhənnəmin əzabından amanda qalacaq insanlar kimlərdir? Peyğəmbərdən (s) nəql olunan hədisdə deyilir, o həzrət buyurdu: Allah qiyamət günü mənim ümmətimdən bir dəstəyə qanad verər. Onlar həmin qanadlarla qəbirlərindən cənnətə doğru uçarlar və ürəkləri istəyən cənnət nemətlərindən faydalanarlar. Mələklər onlardan soruşar: Siz hesab-kitab üçün saxlandınızmı? Onlar deyər: Bizdən hesab sormadılar. Mələklər yenə soruşar: Sirat körpüsündə cəzalandınızmı? Deyərlər: Biz sirat görmədik. Soruşarlar: Cəhənnəmi gördünüzmü? Deyərlər: Biz cəhənnəm görmədik. Mələklər yenə soruşar: Kimin ümmətindənsiniz? Deyərlər: Məhəmmədin (s) ümmətindənik. Mələklər onlara and verib soruşarlar ki, siz dünyada nə iş görmüsünüz, ürəyinizdə nə olub ki, bu cür şərəfə layiq görülmüşsünüz? Deyərlər: Bizim iki xislətimiz olub. Allah bu iki xislətə görə, Öz fəzli və rəhməti ilə bizi bu dərəcəyə çatdırıb: 1. Xəlvətdə olduğumuzda Allahdan utanıb günah iş tutmamışıq. 2. Allahın bizə nəsib etdiyi şeyə razı olmuşuq.


Qiyamətdə Qırх аddımın sоrğu-suаlı dedikdə nə başa düşülür?


Qiyamətdə Qırх аddımın sоrğu-suаlı dedikdə nə başa düşülür? Аllаh qiyаmәtdә bu hаqdа bәndәlәrindәn sоruşаcаq.
Müfәzzәl dеyir: İmаm Sаdiqin (ә) hüzurunа gеtdim. İmаm (ə) mәnә buyurdu: Mәdinәyә kimlә gәlmisәn? Dеdim: Qаrdаşlаrdаn biri ilә. Buyurdu: İndi о hаrdаdır vә nә еdir? Dеdim: Mәn Mәdinәyә dахil оlаndа о, işinin аrхаsıncа gеtdi vә indi hаrdа оlduğunu bilmirәm. Buyurdu: Mәgәr bilmirsәn ki, möminlә qırх аddım gеtsәn, оnun sәnin bоynundа hаqqı vаr? Аllаh qiyаmәtdә bu hаqdа bәndәlәrindәn sоruşаcаq. (“Bihаrul-әnvаr”, c. 71, sәh. 159.)


Behişt əhli Qiyamət günü nədən nigaran olacaqdır?


Behişt əhli Qiyamət günü nədən nigaran olacaqdır? Hər bir insan Qiyamət günündə verəcəyi hesabdan qorxursa, gərək bu dünyada başqalarının haqqına qarşı da o cür qorxu və ehtiyat içində olsun. İnsanlarla mülayim olmaq, onlara qarşı kobudluq etməmək – həqiqi möminin sifətlərindəndir. Əgər Allahın bizə qarşı rəhimli olmasını istəyiriksə, gərək biz də başqalarına qarşı rəhimli olaq.
-İmam Sadiq (ə) yuxarıdakı ayə ilə bağlı buyurur: “Onun qorxusunu çəkirlər ki, yaxşı əməllərini qəbul etməzlər və onları pis əməlləri ilə (hesaba) götürərlər”.
-İ. Sadiq (ə) buyurur: “Sui-hesabın mənası budur ki, pis əməllərini hesaba alarlar. Həsənələrini hesaba almazlar. Budur isteqsanın həqiqəti”. -İ. Sadiq (ə) buyurur: “Sieyi-rəhm Qiyamət günü hesabın asan olmasına səbəb olar” və ondan sonra yuxarıdakı ayəni tilavət edir. “O kəslər ki, Allahın əmr etdiyinə sileyi-rəhm edərlər, qohumlarına və Allaha qarşı xəşiyəttə olarlar. Hesabın pis olmasından qorxarlar”...


Behişt haradadır? Bu dünyada behişt düzəltmək üçün nə lazımdır?


Behişt haradadır? Bu dünyada behişt düzəltmək üçün nə lazımdır? Behiştin nemətlərindən ən əhəmiyyətlisi – təhlükəsizliyin olmasıdır. “Onlar üçün Rəbblərinin yanında (hər bir zərər-ziyandan və naqislikdən uzaq olan və bir-birlərinə yalnız salam verdikləri) «Darus-səlam» vardır. Və O, (dünyada) etdikləri əməllərin mükafatı olaraq onların dostu və yardımçısıdır”. (“Ənam” 127). Təhlükəsizlik nemətinin nə qədər böyük və əhəmiyyətli olduğunu o kəslər daha çox dərk edirlər ki, qorxulu məkanlarda, zülm altında, düşmənin yaxınlığında və müharibə zonalarında yaşayırlar.
Behişt elə bir yerdir ki, orada əzab və əziyyət yoxdur. «Elə bir Allah ki, Öz lütf və kərəmi ilə bizə daimi iqamətgah olan mənzillərdə yer verdi. Orada bizə nə bir əziyyət yetişər və nə də bir yorğunluq üz verər». (“Fatir” 35). Behiştdə dörd bulaq axar. “Təqvalılara vəd edilmiş cənnətin vəsfi (belədir): Orada dad və ətiri qaçmamış sudan çaylar, tamı dəyişməmiş süddən çaylar, içənlər üçün büsbütün ləzzət olan şərabdan çaylar və saflaşdırılmış baldan çaylar vardır. Orada onlar üçün hər cür meyvə və həmçinin Rəbbləri tərəfindən bağışlanma vardır”. (“Muhəmməd (s)” 15)...


Qiyamətdə Allahın qonşuları adına layiq görülənlər kimlərdir?


Qiyamətdə Allahın qonşuları adına layiq görülənlər kimlərdir? İslaminSesi – Hədislərdə böyük savaba malik olan işlərin sırasında məktəb, mədrəsə, körpülər, yolllar, məscidlər və sair ümumi mənfəətli məkanların salınması və tikilməsidir. Bəzən ona “Sədəqətun Cairiyə” bəhrəsi davam edən sədəqə də deyilir.
Məscidi tikən şəxs o məscidin içində edilən idadətlər bə digər savablı əməllərin əcrində şərikdir. Hədislərin birində Allah məscidi tikənləri onu təmir edənlər və onu başsız qoymayanları özünə qonşu bilir.
Məhəmməd Peyğəmbər buyurub: “Qiyamət günündə Allah deyər: Hanı mənim qonşularım?!. Bu zaman mələklər, İlahi sənə kim qonşuluq etməyə layiqdir?. Allah buyurar: Məscidi abad edənlər. Burada abad edənlər dedikdə onu tikənlər, təmir edənlər, və onu aktiv saxlayanlar nəzərdə tutulur.


Behiştin 8 qapısının üstündə yazılan nəsihətlər nələr haqqındadır?


Behiştin 8 qapısının üstündə yazılan nəsihətlər nələr haqqındadır? Həzrət Peyğəmbərin (s) bu haqda buyurduqlarına nəzər salmaq üçün hədislərin sorağına gedək. Belə ki, Həzrət (s) nəql edir: “Merac gecəsində məni səmaya aparan zaman mən behişti gördüm ki, 8 qapısı var idi. Hər bir qapısının üstündə dörd kəlmə yazılmışdı ki, hər bir kəlməni bilib əməl edən üçün bütün dünya və onda olanlardan daha yaxşıdır.
1-ci qapı: Rahatlığa çatmağın yolu - dörd sifətdir: qənaət, haqq toxumu səpmək, kini tərk etmək, xeyir əhli ilə yoldaş olmaq”.
2-ci qapı: Axirət sevincinə çatmağın yolu - dörd sifətdir: yetimlərin başına əl çəkmək, dul qadınlara sevgi göstərmək, möminin ehtiyacını aradan qaldırmaq üçün çalışmaq, yoxsulları və miskinləri ziyarət etmək”.
3-cü qapı: Hər bir şeyin yolu və çarəsi vardır. Dünyada salamatlığa çatmağın yolu - dörd sifətdir: az danışmaq, az yatmaq, az yol getmək, az yemək”.
4-Ürəyin ağlığı və aydınlığı dörd sifətdədir: xəstəni ziyarət etmək, cənazəni müşayiət etmək, özün üçün kəfən almaq, borcunu qaytarmaq”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter