Möminin axiruzzamanda çətinliklə tapacağı iki şey nələrdir?


Möminin axiruzzamanda çətinliklə tapacağı iki şey nələrdir? Axiruzzamanda elə bir vəziyyət yaranacaq ki, müsəlman bu iki məsələdə çox çətinlik çəkəcək
Tuhəful-Uqul əsərində Məhəmməd peyəmbərdən nəql edilən hədis belədir:
“Axiruzzamanda ən az tapılan şey etimad ediləsi dost və halal dirhəm (pul) olacaqdır”
Bu əbəs yerə deyil ki, halal ruzi qazanmağın özü elə ibadət hesab edilir. Bu olduqca çətindir. O qədər çətin ki, onu həyata keçirə bilsən ibadət etmiş olursan.
Dostluğa gəldikdə isə dini mənbələrdə cahillər, fasiqlər zalimlərlə deyil , alimlər hikmət sahibləri və möminlərlə dostluğa təkid edilir. Əks təqdirdə buna dostluq demək olmaz.


Behiştin sakini olacaq 14 kateqoriya insanlar hansı əməl sahibləridirlər?


Behiştin sakini olacaq 14 kateqoriya insanlar hansı əməl sahibləridirlər? Qurani-Kərimin behişt müjdəsi verdiyi kəslər bunlardır:
1. İmanda qabaqcıl olanlar. “Öncül (təqvada) qabaqcıllar! (Onlar) nemət dolu cənnət və bağlarda olacaqlar”. (“Vaqiə” 10-12).
2. Saleh əməl sahibləri. “İman gətirən və yaxşı işlər görən kəslər Rəbbinin iznilə əbədi qalacaqları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edilərlər”. (“İbrahim” 23).
3. Allah dərgahına yaxın olanlar. “Beləliklə, əgər (Allahın dərgahına) yaxınlardan olsa, onda asayiş, pak ruzi və nemət dolu cənnət vardır”. (“Vaqiə” 88-89).
4. Yaxşı əməl sahibləri. “Yaxşı işlər görən və yaxşılıq edənlər üçün gözəl mükafat və artıq vardır və ... Onlar cənnət əhlidirlər, orada əbədi qalacaqlar”. (“Yunus” 26).
5. Təqvalılar. “... Onun altından daim çaylar axır, onun bol meyvəsi, yeməkləri və ruzisi daimi, kölgəsi həmişəlikdir”. (“Rəd” 35).
6. Şəhidlər. “Həqiqətən Allah möminlərin canlarını və mallarını onlardan cənnətin onların olması bahasına alıb”. (“Tövbə” 111).
7. Səadət əhli. “Xoşbəxt olanlara gəldikdə, onlar cənnətdədirlər”. (“Hud” 108)
8. Namaz qılanlar. “O kəslər ki, namazlarını qoruyarlar. Məhz onlar (ali və xoşagələn) cənnətlərdə ehtiram olunacaq kimsələrdir”. (“Məaric” 34-35).
9. Səbirlilər. “Və onları etdikləri səbir müqabilində (üstün bir) cənnətlə və (zərif) ipəklə mükafatlandıracaqdır”. (“İnsan” 12)...


Cəhənnəmdə əbədi qalacaq 8 dəstə hansı əməl sahibləridir?


Cəhənnəmdə əbədi qalacaq 8 dəstə hansı əməl sahibləridir? Elə günahlar vardır ki, hər kim ona düçar olarsa, cəhənnəmdə əbədi qalar. Bu günahlar 8-dir:
1. Kafirlər. «Kafir olan və Bizim nişanələrimizi təkzib edənlər isə cəhənnəm əhlidirlər və orada əbədi qalacaqlar». (Bəqərə/39).
2. Münafiqlər. “Allah münafiq kişilərə və qadınlara və kafirlərə əbədi qalacaqları cəhənnəm odu vəd etmişdir. Onlara bu, bəsdir. Və onlara Allah lənət etmişdir. Onlar üçün daimi bir əzab vardır”. (Tövbə/68).
3. Qatillər. “Kim bir mömini qəsdən öldürsə onun cəzası cəhənnəmdir ki, orada əbədi qalacaqdır”. (Nisa/93).
4. Zina etmək. “Və o kəslər ki, Allahla birgə başqa məbud çağırmır, Allahın möhtərəm və toxunulmaz etdiyi canı haqq istisna olmaqla öldürmür və zina etmirlər. Kim bunları etsə, (ağır) bir cəza ilə qarşılaşar. (Furqan/68-69).
5. Mürtəd olmaq. “Sizdən kim öz dinindən dönsə və küfr halında ölsə, belə şəxslərin ... Onlar cəhənnəm əhlidirlər və orada əbədi qalacaqlar”. (Bəqərə/217)...
6. Sələm yeyən. (Bəqərə/275). 7. İslam düşmənləri ilə əlbir olanlar. (Maidə/80). 8. Günahların əhatə etdiyi insan. (Bəqərə/81).


Ölümü tezləşdirən 6 vərdiş hansılardır?


Ölümü tezləşdirən 6 vərdiş hansılardır? Sağlam şəkildə uzun ömürə malik olmaq – hər bir insanın arzusudur. Ancaq bəzən elə pis adətlərimiz vardır ki, bizi ölümə tərəf sürükləyir. Bu adətlərdən 6-nı tanıyaq:
1. 7 saatdan çox əyləşmək. Mütəxəssislərin araşdırmasına görə çox oturanlar ən az 6 il ömürlərini azaldırlar.
2. 8 saatdan çox yatmaq. Bu təhlükə qadınlar üçün daha çoxdur.
3. Hərəkətsiz olmaq. Bu cür insanlarda xərçəng, parkinsun, qaraciyər xəstəlikləri riski daha çoxdur.
4. Alkohol içmək. Alkohol içmək bir çox xərçəng xəstəliklərinə yol açar.
5. Siqaret çəkmək. Tütün bir çox xərçəng xəsətliklərinin yaranmasına şərait yaradar. O cümlədən: ağciyər, öd yolu xərçəngi kimi.
6. Yağlı və şirin yeməklər. Çəkinin artıq olması, həddən artıq köklük tez ölümə səbəb olar. Əgər qidanız yüngül olarsa, daha sağlam həyat tərzi sürə bilərsiniz.


Axirətdə hansı hadisələr baş verəcək?


Qiyamətin qopma zamanı gələndə İsrafil adlı mələk Sur adı verilən bir alətə üfləyəcəkdir. Beləcə bütün Yer kürəsi alt-üst olub, bütün canlılar öləcək. İsrafilin ikinci dəfə Sura üfləməsi ilə yeni bir dünya qurulacaq və bütün ölülər diriləcək. Məhşər adı verilən böyük bir meydanda toplanacaqlar. İnsanların dünyada etdikləri hər şey bir səhifə içərisində özlərinə veriləcək. Böyük bir məhkəmə qurulacaq. İnsanlar muhakimə ediləcək. Ömrünü nə yolda bitirdiyi, elmi ilə nələr etdiyi, malını necə qazanıb hara xərclədiyi, vücudunu hansı yollara sərf etdiyi soruşulacaq.
Bu məhkəmədə heç bir şeyi inkar etmək mümkün deyil. Çünki insanın əli, ayağı, gözü, qulağı hətta günah etdiyi yerləri dilə gələcək, əməllərinə şahidlik edəcək. Bir-birilərini qarşı insanların şahidliklərinə də yer veriləcək. Daha sonra insanların etdikləri xeyir və şər əməllər necə olduğunu dəqiq bilmədiyimiz bir tərəzidə ölçüləcək. Etdiyi yaxşılıqlar ağır gələnlər Cənnəti, pis əməlləri ağır gələnlər isə Cəhənnəmi qazanacaqlar. Bu tərəziyə Mizan deyilir. Bundan sonra Cəhənnəmin üzərində necə olduğunu Allahdan başqa kimsənin dəqiq bilmədiyi bir körpü qurulacaq. İnsanlar savab əməllərinə görə fərqli vəziyyətlərdə bu Sırat deyilən körpüdən keçəcəklər. Bəziləri ildırım surətilə keçib Cənnətə girəcəklər. Pis insanlar isə Sıratı keçə bilməyəcək və Cəhənnəmə yuvarlanacaqlar. ixlas.


Cəhənnəm əhlinin nalə çəkdiyi 4 dərd nələr olacaq?


Cəhənnəm əhlinin nalə çəkdiyi 4 dərd nələr olacaq? “Günahkarların halını; (Onlara üz tutaraq soruşarlar:) «Sizi Cəhənnəmə daxil edən nədir?» Deyərlər: «Biz namaz qılanlardan deyildik. Fəqirə və yoxsula təam verməzdik. Batil əhli ilə birlikdə (bihudə işlərə və söhbətlərə) dalardıq. Cəza gününü təkzib və inkar edərdik. Ölüm bizi yaxalayana qədər». (“Muddəssir” 41-47).
Cəhənnəm əhli 4 şeyə görə nalə çəkər.
1. Namaza diqqət etmədiklərinə görə. İmam Sadiq (ə) buyurur: “O zaman ki, bəndə vaxtında namaza durarsa, ona nəzarət edərsə, ağ nur parçası kimi yuxarı qalxar və deyər: “Sən məni hifz etdin, Allah da səni hifz etsin”. Ancaq o zaman ki, namazını vaxtında qılmaz, ona nəzarət etməzsə, o namaz qara ləkə halına düşər və deyər: “Məni zay etdin, Allah da səni zay etsin”.
2. Yoxsullara əl tutmamaq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Qiyamət diyarı başdan-başa (isti) atəşdəndir. Möminin kölgəsindən başqa. Belə ki, sədəqəsi ona kölgə salar”.
3. Batil insanlarla oturub-durmaq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O kəsin ki, Allaha və Qiyamət gününə imanı var, kafirlə qardaş olmamalıdır. O kəs ki, kafirlə qardaşlıq edər, kafir olar”.
4. Məaddan qəflətdə olmaq və ölümü unutmaq. Cəhənnəm əhlinin dördüncü naləsi - ölümü unutmaq və məadı inkar etməkdir. Dini təlimlərdə oxuyuruq ki, məadı inkar etmək bütün İlahi dəyərləri aradan aparar və məhv edər. İnsanı günaha cürətləndirər.


Qiyamətdən sonra dünyanın taleyi necə olacaqdır?


Qiyamətdən sonra dünyanın taleyi necə olacaqdır? Bu sualın cavabında məsumlardan olan beşincim İmamdan (ə) nəql olunan hədisə diqqət edək:
Muhəmməd ibni Müslim nəql edir ki, İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: “Allah Təala o gündən ki, yer üzündə yaradılışın bünövrəsini qoydu, 7 aləm xəlq etdi ki, onlar Adəm övladlarından hesab olunmurdular. Onları torpaqdan yaratdı və bir-birinin ardınca yerdə sakin oldular. Nəhayət nəsilləri tükəndi. Ona görə də Adəmi (ə) yaratdı və övladlarını onun nəsildən xəlq etdi. Allaha and olsun ki, heç bir zaman behişt möminlərin ruhundan boş olmamışdır, atəş də kafirlərin və günahkarların ruhundan. Yəqin ki, belə hesab edirsən ki, Qiyamət bərpa olan zaman behişt əhlinin bədənləri ruhları ilə birləşəcək, cəhənnəm əhlinin bədənləri də cəhənnəm əhlinin ruhları ilə bir olacaqdır, artıq O, (Allah) şəhərlərdə pərəstiş olamayacaqdır? Elə bir məxluq yaratmayacaqdır ki, Ona pərəstiş etsin? Bu cür deyildir. Allaha and olsun ki, yaradılışı olacaqdır ki, erkək və dişi olmadan meydana gələcəkdir və Ona bəndəlik edəcəkdir, Onu böyük hesab edəcəkdir. O, elə bir yer xəlq edəcəkdir ki, çörəyi həml edər, səmanı xəlq edər ki, kölgəsində olsunlar. Görmürsən ki, Allah buyurur: “Bu yerin başqa bir yerə çevriləcəyi (dağların məhv olacağı, dəryaların buxarlanacağı və yer üzünün tamamilə düz olacağı) və həmçinin göylərin (dəyişəcəyi) və hamının (bütün ölülərin hesab və cəza üçün) hər şeyə qalib tək Allahın hüzurunda zahir olacağı gündə!””. (“İbrahim” 48).


İnsanlardan bəziləri qəbirlərin üstündə ev inşa edirlər, düzgündürmü?


İnsanlardan bəziləri qəbirlərin üstündə ev inşa edirlər, düzgündürmü? Bu cür etmək icazəli deyil. Çünki, nə qədər ki, ölünün hər hansı qalığı hələ də ordadır hər hansı bir şəkildə qəbirlərə müdaxilə etmək icazəli deyil. Ölülərin toxunulmazlığı dirilərin toxunulmazlığı kimidir. Odur ki, qəbirlərə qarşı hər hansı şəkildə hörmətsizlik etmək qadağandır, istər onların üstünə çıxmaq, qəbiristanlıqdan keçid yol kimi istifadə etmək, qəbiristanlıqda namaz qılmaq olsun, istərsə də qəbiristanlığı insanların müəyyən yaşayış məskəninə çevirmək olsun fərq etməz. Bunlardan heç biri icazəli deyil. Qəbirdə dəfn olunanlar toz-torpağa çevrilib onların cəsədlərindən heç bir şey qalmayıbsa bu istisnadır.


Nədir Qiyamət?


Nədir Qiyamət? Qiyamət günü nə vaxt olacaqdır? - deyə soruşanlar üçün günəşlə ay bitişəcəyi, göy qatlanıb büküləcəyi, dağlar didilmiş yun kimi olacağı, gözlər bərələcəyi, uşaqlar ağsaqqal ahıla dönəcəkləri, dənizlər od tutub alışacağı gün qiyamət qopacaqdır.

\"Nədir Qiyamət? Axı sən haradan biləsən ki, nədir Qiyamət. Həmin gün heç kim, heç kimin karına gəlməyəcəkdir. Nə ana bala axtaracaq, nə də bala ana axtaracaqdır. O gün hökm ancaq Allahındır. Elə ki, sur çalındı o gün çox ağır gün olacaqdır, kafirlər üçün asan olmaycaqdır, onlar ayələri yalan saydılar, haqq hesab gününə inanmadılar. Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların. Məgər onlar öləndən sonra diriləcəklərini düşünmürdülərmi? Həm də dəhşətli bir gündə. İnsanlar bir damla nütfədən yaradıldığı kimi onları yenidən diriltmək də onun kimi asandır. Allah hər şeyə qadirdir. Yalnız bir dəfə \"ol” deyəcəkdir.\"...


Bərzəxdə veriləcək suallara özümüzü necə hazırlaya bilərik?


Bərzəxdə veriləcək suallara özümüzü necə hazırlaya bilərik? İmam Kazım (ə) buyurur: “Qəbirdə mömindən belə sual olunar: Pərvərdigarın kimdir? O, cavab verər: Allah. Ondan sonra sual olunar: Dinin nədir? Cavab verər: İslam. Ondan sonra sual verilər: Peyğəmbərin kimdir? Deyər: Muhəmməd (s). Sual olunar: İmamın kimdir? İmam Zamanının (ə) adını deyər”. Bu hədisdən göründüyü kimi, bərzəx almində insana dörd sual verilər. Bu sualların hər birinin cavabı behişt qapılarının açarıdır. İndi ki, bu sualların nə olacağını bildik, bəs bu suallara cavab vermək üçün özümüzü necə hazırlaya bilərik?
Mühüm olan - əqidə və inancı qorumaqdır. Biz bu dünyada İslam dininə iman gətirmişik. Ömrümüzdən illər keçər və rahatıq ki, dinimizi tanıyırıq. İnancımız - qəlb inancıdır. Lakin mövzu bu cür sadə deyildir. Bizim inancımız rəftarımız və əməlimizdə də özünü göstərməlidir. Hər nə qədər rəftar, əməlimiz Allah istəyən kimi olarsa, inancımızı möhkəmləndirmiş olarıq. Əqidə ancaq dil əqidəsi olmamalıdır. Bu əqidə bütün bədən üzvlərimizə sirayət etməlidir. Necə ki, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İman - qəlb əqidəsi, dildə demək və bədənlə əməl etməkdir”. Yəni iman gərək bu üç sahədə inkişaf etdirilsin. Qəlb, dil və bədən. Əgər bu üçünü ilahi əmrlərə tabe və şeytani istəklərdən qoruya bilsək dünyada xoşbəxt ölümlə, həm bərzəxdə yüngül hesabla və həm də qiyamətdə xoşsimalı mələklərlə üzləşərik.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter