Bütün gözlər Qiyamət günü ağlayacaqlar. Üç gözdən başqa…


İmam Əli (ə) buyurur: “Bədəndə göz qədər naşükür şey yoxdur. İstədiyini ona verməyin ki, sizi Allahı yada salmaqdan saxlamasın”. Bütün gözlər Qiyamət günü ağlayacaqlar. Üç gözdən başqa:
1. O göz ki, Allah qorxusundan ağlayar.
2. O göz ki, naməhrəmə baxmaqdan aşağı salınmışdır.
3. O göz ki, Allah yolunda gecə oyaq qalmışdır.


Göz dəyməsinin qarşısını necə almaq olar?


Dinimiz də sehrin, cadunun və göz dəyməsinin mövcud olmasını təsdiqləyir. Məsumların (ə) göz dəyməyin qarşısını almaqla bağlı tövsiyələrinə nəzər salaq:
1. İmam Sadiq (ə) buyurur: “(Göz dəyməsinin qarşısını almaq üçün) 3 dəfə de: ما شاء الله لا قوه الا بالله العلی العظیم Maşəallah lə quvvətə illə billəhil-aliyyil-azim\"
2. “Qələm” surəsinin 51-ci ayəsini oxumaq.
3. Əllərinizi üzünüzün qarşısında qərar verin və “Həmd” (“Fatihə”), “Tövhid” (İxlas), “Nas”, “Fələq” surələrini oxuyun və əlinizi üzünüzə çəkin.
4. “Nas” və “Fələq” surələrini oxumaq...


Həyatın yorucu olmaması üçün nə etməli?


İmam Səccad (ə) Səhifeyi-Səccadiyə kitabının 42-ci duasında buyurur: “Allah, Sən Quranı Həzrət Muhəmmədə (s) və Ali-Muhəmmədə (s) – Allahın salamı və salavatı ona və nəslinə olsun – nazil etmisən. Möcüzəvi elmi, kamil şəkildə ona ilham etmisən. Onun elmini təfsiri ilə birlikdə bizə irs buraxmısan. Bizi, ondan (bu elmdən) xəbərsiz olanlardan üstün bilmisən. Onun agahlıq qüdrətini bizə mərhəmət etmisən ki, bizi ona agahlığı olmayanlardan üstün edəsən”. İmam Səccad (ə) buyurur ki, Quranın möcüzəvi elmi Həzrət Peyğəmbərə (s) kamil şəkildə ilham olunmuşdur və Həzrət (s) də bu elmi özündən sonrakı vəsilərinə miras olaraq buraxmışdır. Burada diqqət etməli oldumuz nöqtə budur ki, vəhy – başqa şeydir, ilham – tamamilə başqa şeydir. Vəhyi adətən Cəbrayil (ə) Allah tərəfindən gətirərdi. Ancaq ilham belə deyildir. İlham özündə gizli işarələr daşıyan bir elmdir. İlhamın vasitəsi yoxdur və hətta başqa pak insanlara belə, ömrü boyu nazil ola bilir. İlham mövzusu – daha geniş bir mövzudur...


Hansı halda insan öz həyatından razı olur?


Şadlıq nədir? Şadlıq – insanın hədəfinə yaxınlaşan zaman büruzə verdiyi həyəcandır. O kəsin ki, həyatda hədəfi kiçik olar, daha xoşbəxt həyata malik olar. Gözü dünya malında olmaz və tək hədəfi – malik olduqları ilə qənaətlənməsidir. “Güldürən və ağladan (bu iki sifəti varlıqlarda yaradan) Odur”. (“Nəcm” 43).
Yəni, Allahın insanların qəm və şadlığının kökündə iradəsi vardır. O kəslər ki, Allah yolunda addım atarlar, Allah onları həyatdan razı və şad edər.
“De: «Allahın lütf və rəhmətinə, (bəli) həmin lütf və rəhmətə sevinsinlər ki, o, onların yığdıqlarından daha yaxşıdır»”. (“Yunus” 58).


Qazi Təbatəbai: Həftəlik rövzə məclisi işlərdə düyünün açılmasına səbəb olar?!


Seyid Əli Qazi Təbatəbainin vəsiyyətnaməsindən bir parça: Əgər həftəlik rövzələr mümkün olmasa, məhərrəm ayının ilk on günü tərk olmasın
Böyük arif və alim Seyid Əli Qazi Təbatəbai Təbrizi vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində yazır: Amma digər vəsiyyətlər. Onların ən əsası namazdır. Namazı bazar etməyin. Onu ilk vaxtda xüzu və xüşu ilə qılın. Əgər namazı qoruya bilsəniz, hər şeyiniz qorunar. Namazın təqibində Siddiə-Kubra (ə) təsbihi və ayətul-kürsü oxumağı tərk etməyin...
Müstəhəb işlərdə Seyyidüş-şühədaya (ə) əzadarlıq etmək və o həzrətin ziyarətində süstlük etməyin. İki-üç nəfərlə də olsa həftəlik rövzə məclisi işlərdə düyünün açılmasına səbəb olar. Ömrün əvvəlindən axırına kimi o həzrətin xidmətində təziyə saxlasanız, ziyarət etsəniz və bu kimi digər işlər görsəniz, yenə də onun haqqını yerinə yetirə bilməzsiniz. Əgər həftəlik rövzələr mümkün olmasa, məhərrəm ayının ilk on günü tərk olmasın...


Xəlifənin nökəri hansı səbəbdən Dəclədə ac qalmadı?


Orta əsr xəlifələrindən birinin Fəth adlı bir nökəri vardı. O, müxtəlif sənət növlərindən agah idi. O zaman ki, Fəth üzməyi öyrənir, Dəclə çayı qaynamağa başlayır və onu özü ilə aparır. Xəlifə bu xəbəri eşidən zaman çox qəmgin olur. Elan edir ki, əgər onu tapmasanız, mən yemək yeməyəcəyəm. Mahir üzgüçülər axtarışa başlayırlar. Ancaq ondan bir əsər tapmırlar. Bir həftə sonra onu Dəclə çayının kənarında olan yarıqların birində salamat halda tapırlar. Onu götürüb xəlifənin yanına gətirirlər. Xəlifə çox sevinir və əmr edir ki, çoxlu yemək bişirsinlər. Çünki elə bilirdi ki, Fəth yeddi gündür ki, heç nə yeməmişdir. Fəth deyir ki, toxdur.
Xəlifə deyir: “Məgər Dəclə suyundan doymaq olur?”. Fəth deyir: “Xeyr, mən bu yeddi günü ac qalmamışam. Hər gün suyun üzərində bir qab çörək tapırdım və onu götürüb yeyirdim. O çörəyə görə sağ qalmışam. Hər çörəyin üzərində belə sözlər yazılmışdı: “Muhəmməd ibni Hüseyn Əskafdan”...


Şeytan (lən) insandan nə zaman əl çəkir?


İnsan doğulan zaman pak və təmiz olmasına baxmayaraq, şeytan (lən) onun bu cür qalmasına razı olmaz. Çünki əsil vəzifəsi – insanı Allahın yolundan sapdırmaqdır. Bütün səy və cəhdləri insanı günaha tərəf çəkmək yolunda olar. Bu yolda heç bir şeyi əsirgəməz. Qoşununun ən mahir nökərlərini səfərbər edər və insana tərəf hücum edər.
Bu mübarizə insanın ömrünün sonuna qədər davam edər. Haqla batilin mübarizəsi olaraq. O zaman ki, insan can verər, şeytan (lən) yenə insandan əl çəkməz və onu cəhənnəmə salmaq üçün son cəhdlərini edər. Yalnız o zaman ki, insanın ruhu artıq bədənini tərk edər, bu zaman şeytan həmin insandan əl çəkər. Çünki artıq öz rəzil vəzifəsini yerinə yetirmişdir, səylərinin yaxşı və ya pis nəticələnməsi isə insanın iradəsindən və imanının səviyyəsindən asılıdır.


Qibtə olunmağa layiq olan insanlar hansı əməl sahibləridir?!


Qibtə – fəzilətli sifətlərdən olub, möminlərə nisbət verilir. Bu sifət haqqında Məsumların (ə) fikirlərini öyrənək. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Mömin qibtə edər və (amma) həsəd aparmaq. Münafiq həsəd aparar və qibtə etməz”. Həzrət Cəfər Sadiq (ə) başqa yerdə buyurur: “O kəsin ki, bu günü dünənindən daha yaxşı olubdur, qibtə olunmağa layiqlidir”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Qibtə olunmağa layiqli olan kəs odur ki, yaxşı iş görmək üçün irəlidə olar”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Həzrət Musa (ə) ərşin yaxınlığında bir kişini görür və onun məqamına qibtə aparır. Onun haqqında sual verir və ona cavab verirlər ki, o, Allahın insanlara verdiyi fəzlə həsəd aparmır”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən ziyankar o kəsdir ki, ömrünü yersiz yerə tələf edər. O kəs ki, ömrünü Allaha itaət yolunda sərf edər – qibtə olunmağa layiqlidir”.


Təvqalı olmaq üçün lazım olan hansı 6 müqəddimə lazımdır?!


Allah Təala Quranda təqva əhli olmaq üçün 6 yolu bəyan edir ki, onlarla tanış olaq: “O kəslər ki, qeybə (Allah, vəhy, mələklər və məad kimi hissiyyatın dərk edə bilmədiyi şeylərə) inanır, namaz qılır (haqqın müqabilində boyun əyir) və ruzi olaraq verdiyimiz şeylərdən (Allah yolunda) xərcləyirlər.
O kəslər ki, sənə nazil edilənə və səndən əvvəl (olub keçmiş peyğəmbərlərə) nazil edilənlərə imanları və axirət(Qiyamət) gününə yəqinlikləri vardır. O kəslər ki, sənə nazil edilənə və səndən əvvəl (olub keçmiş peyğəmbərlərə) nazil edilənlərə imanları və axirət (Qiyamət) gününə yəqinlikləri vardır”. (“Bəqərə” 3-4).


Dində hansısa rəqəmin çox yayılması, bu rəqəmi müqəddəs edirmi?!


Bəzi ədədlər vardır ki, İlahi mühasibəni nişan verər. Ancaq bu, o demək deyildir ki, həmin rəqəm müqəddəs rəqəmdir. Əgər zikrlərə nəzər salsaq, görərik ki, adətən 100 və 70 rəqəmlərinə işarə edilir. Misal üçün salavatı, 100 dəfə deməyin savabı çoxdur və ya istiğfarı əsr namazından sonra 70 dəfə demək tövsiyə olunur. Ancaq bu, həmin rəqəmin müqəddəsliyini təzahür etmir. Bəlkə İlahi mühasibənin sayını bizə çatdırır. İslam dinində ən çox rast gəldiyimiz rəqəmlərdən biri də 40 rəqəmidir. Bu rəqəmlə bağlı olan bəzi hadisələrə nəzər salaq: Həzrət Adəm (ə) Səfa dağında 40 gün dua və münacatla məşğul olur. Allah Təala Həzrət Musaya (ə) 40 gecə və gündüz vədə verir ki, onunla görüşəcəkdir və Tövrat nazil olur. Həzrət Xızırla (ə) görüşmək üçün 40 səhər evi sulayıb süpürmək lazımdır ki, Həzrət zahir olsun...
Bəni-İsrayil qövmü 40 gün vədə olunmuş diyara daxil olmaqdan qadağan olundular.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter