Qİyamətdə bİxəbərlərİn vəzİyyətİ necə olacaq?


Sual: Avropa, Afrika, Amerika və dünyanın digər nöqtələrində dünyaya göz açıb, ata-babasının dinindən başqa bir din görməyən, kənar mühitlərdən bixəbər olanların qiyamətdə vəziyyəti necə olacaq?


Bütün qövmlər üçün qİyamət günü eynİ gündür?


Sual: Bəşər tarixinin əsrlərlə yaşa malik olduğunu bilirik? Yer üzündə bir çox mədəniyyətlər gəlib-getmişdir. Qiyamət günü bütün millətlər üçün eyni bir gündür, yoxsa hər bir millət üçün ayrıca bir qiyamət günü var?


Allah öz bəndələrİnİ nə üçün cəzalandırır?


Sual: Mütləq ehtiyacsız olan Allah nə üçün günahkarları cəhənnəmdə oda çəkir?


Əmİrəl-mömİnİn Əlİ (ə) öz xİlafətİnİ “Qədİr” hədİsİ İləmİ sübuta yetİrdİ?


Sual: Bilirik ki, İslam Peyğəmbəri (s) Əmirəl-mömininin (ə) xilafət və canişinliyini Qədir günü elan etmiş, ona itaəti bütün müsəlmanlara vacib saymışdır. Belə bir sual yaranır: Əgər Əmirəl-mömininin (ə) canişinliyi belə bir gündə elan olunmuşdursa, nə üçün imam həyatı boyu öz imamətinin isbatı üçün bu hədisi dəlil göstərməmişdir?


İslam və şəfaət varmı?


Sual: İslamda şəfaət var, yoxsa yox? Əgər varsa, məgər Allahın tədbirlərinə müdaxilə etmək olarmı? Şəfaət, yəni məsumlar vasitəsi ilə günahların bağışlanması dəstəbazlıq deyilmi? Şəfaət nəticəsində ləyaqətsiz insanlar mövqe qazanmırmı?


Həzrət Mehdİnİn (ə) qeybİnİn fəlsəfəsİ nədİr?


Sual: Bilirik ki, Həzrət Mehdi (ə) hicri-qəməri 260-cı ildə insanların nəzərindən qeybə çəkilmişdir. Artıq o min ildən çoxdur ki qeyb pərdəsi arxasındadır. Bu qeybin fəlsəfəsi nədir?


İmamın xüsusİ nümayəndələrİ kİmlər İdİ?


Sual: Bildirilir ki, kiçik qeyb dövründə həzrət Mehdinin (ə) xüsusi səfirləri olmuşdur. Onlar zəruri məsələləri imamın nəzərinə çatdırırdılar. Bu şəxslər kimlər idi?


Kİçİk qeyb və böyük qeyb (“qeybətİ-suğra”, “qeybətİ-kubra”) nə deməkdİr?


Sual: Dini çıxışlarda eşidir və dini kitablarda oxuyuruq ki, əsrin imamının iki qeyb dövrü olmuşdur: Kiçik qeyb və böyük qeyb. Nə üçün bu qeyb dövrləri kiçik və böyük adlandırılmışdır?


Üçüncü dünya müharİbəsİ ehtİmalı həzrət Mehdİ (ə) zühuru İlə bİr araya sığırmı?


Sual: Bir müddətdir ki, dünyada üçüncü dünya müharibəsi haqqında söhbətlər gedir. Deyirlər ki, əgər yer üzündə nüvə müharibəsi baş versə, dünyadakı bütün canlı aləm məhv olub gedəcək. Şərq və qərb dövlət başçılarının da çıxışlarında da bu məsələyə toxunulur.
Belə bir sual yaranır ki, varlıq aləminə qadir və qəhhar Allah hakim olduğu halda, bir neçə imansız hoqqabaz dünyanın külünü göyə sovura bilərmi? Dünyanın nüvə müharibəsi ilə məhv olması fikri müsəlmanların, xüsusi ilə də, həzrətin zühurunu gözləyən şiələrin əqidəsi ilə uyuşurmu? Üçüncü dünya müharibəsinin fikri əsrin imamının zühuru ilə zidd deyilmi?


Əgər həzrət Mehdİnİn (ə) zühuru üçün yer üzündə fəsadın yayılması şərtdİrsə, fəsadla mübarİzə aparmağın nə faydası?


Sual: Mütəvatir (mötəbər sayılacaq sayda olan) hədislərdə deyilir: yer üzünü zülm-sitəm bürüdüyü vaxt Allahın son höccəti həzrət Mehdi (ə) qeyb pərdəsindən çıxıb, dünyada ədaləti bərqərar edəcəkdir. Demək, həzrət o zaman zühur edəcək ki, yer üzünü fəsad bürüsün. Bir halda ki, hər bir müsəlman son imamın zühuru intizarında olmalıdır, onda biz fəsadla mübarizə aparmalı yox, onun daha da yayılması üçün çalışmalıyıq. Yer üzündə fəsad nə qədər çox yayılarsa, zühur üçün şərait də tez yaranar. Məgər biz fəsadla mübarizə aparmaqla imamın zühurunu təxirə salmırıqmı?


��? G��?rc��?stan - ����slami T��?hqiqat qrupu 2012 . Flag Counter