“NÜCUM” (ULDUZLAR) HƏDİSİ HANSI HƏDİSDİR?


İslam mənbələrində Peyğəmbərdən (s) nəql olunan və hər bir dövrdə Əhli-beytin müsəlmanlara rəhbər və hidayətçi olduğu göstərilən digər bir hədis “nücum” hədisidir.


Əhlİ Sünnə mənbələrİndən Hz. Əli (ə.s.) haqqında nə deyİLİR


Peyğəmbərimizdən (s.a.v.v.) nəql olunan aşağıdakı hədislər sübut edir ki, İmam Əli (ə.) səhabələrin ən üstünüdür və yalnız o Peyğəmbərdən (s.) sonra onun ümmətinə rəhbərlik etməyə layiqdir.


«Əşəreyİ mübəşşərə» hədİsİ HANSI HƏDİSDİR?


İbn Quteybə Deynuri öz «Əl İmamə və əssiyasə» adı ilə məşhur olan xəlifələr tarixi kitabında heyrətli bir hadisəni nəql edir ki, xülasəsi budur:
«Fədək» hadisəsindən sonra iki şeyx (Əbu Bəkr və Ömər) Əlinin(ə) evinə gəldilər. Lakin bu dəfə yumşaq və sönmüş halda. Əbu Bəkr qabaqda gedirdi....


Xasİfun-nəl hədİsİ hansı hədİsdİr?


İbn Əbil Hədid «Nəhcül Bəlağə»nin şərhinin altıncı cildində 79-cu xütbəni şərh edərkən Əbu Müxnəfdən belə nəql edir: Aişə Ümmü Sələməni aldatmaq və onu Osmanın qanının tələbi üçün qiyama təşviq etmək üçün onu yanınagəlib dedi: Əbi Üməyyənin qızı, Sən Peyğəmbərin(s) xanımlarının arasından hicrət edən ilk adamsan və onun xanımlarının hamısından böyüksən, və həzrət bizim aramızda növbəni sənin evindəbölürdü, Cəbrail hamıdan çox sənin evinə get-gəl edirdi. ...


Həzrət Məhəmməd (s) İmam Hüseyn (ə) barəsİndə nə buyurub?


1) İmam Hüseyn (ə) «Səqəleyn(ərəb dilində «iki ağır qiymətli şey»-ə deyilir.)» hədisində...
Bütün şiə və sünni aləminin mötəbər hədis mənbələrində zikr olmuş rəvayətə görə, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurmuşdur:
«Mən yaxın zamanda Allahın dəvətini qəbul edib, sizin aranızdan gedəcəyəm, (dünyamı dəyişəcəyəm) lakin bununla belə iki qiymətli şeyi sizə əmanət qoyuram. ...


İblisin 10 dostu və 10 düşməni kimdir?


Bir gün Peyğəmbər (s) İblisdən soruşdu: \"Mənim ümmətimdən olan dostların nə qədərdir?”
İblis cavab verdi: \"On dəstə: zalım rəhbərlər, lovğa dövlətlilər, hardan gəlib, hara sərf olunmasının ondan ötrü heç bir fərqi olmayan haram yeyən, rəhbərin zülmü ilə müvafiqət edən alim, xain (camaatı aldadan) tacir, möhtəkir (yəni, bir şeydən çox miqdarda alıb qıtlıq zamanında da onu baha satmaqdan ötrü saxlayan kəs), zinakar, ribaxor (sələmçi), simic və bir də hardan gəldi mal toplamağa çalışan kəs.”


SƏQƏLEYN HƏDİSİ bİZƏ NƏ DEYİR?


SƏQƏLEYN HƏDİSİ bİZƏ NƏ DEYİR?Salam və Salavat olsun sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.a.a.) Peyğəmbərə və onun Ailəsinə, Pak Əhli-Beytə (ə).
Allahın Salamı olsun İslam Yolunu gedənlərə və İslama Doğru gələnlərə...


“Qədİr-Xum” Hədİsİndəkİ “Mövla” Sözü necə təfsİr olunur?


“Qədİr-Xum” Hədİsİndəkİ “Mövla” Sözü necə təfsİr olunur?Biz \"təvatür” həddində olan \"Qədir-Xum” hədisini qısa şəkildə bəyan etdik. Peyğəmbərin (s) bu hədisdə buyurduğu \"Mən hər kəsin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır” kəlamı çox həqiqətləri aydınlaşdırır.Əhli-sünnə alimlərinin bir çoxu \"mövla” sözünü \"dost” mənasına təfsir etməyə çalışsalar da, müxtəlif dəlillər göstərir ki, hədisdə bəyan olunan \"mövla” sözü \"vəli”, \"başçı” və \"rəhbər” mənasını ifadə edir. ..


Hәzrәt Әlinin (ә) «Uşаqlаrınızı gәlәcәk üçün tәrbiyә еdin»—kәlаmı necə anlaşılır?


Hәzrәt Әlinin (ә) «Uşаqlаrınızı gәlәcәk üçün tәrbiyә еdin»—kәlаmı necə anlaşılır?Hәzrәt Әlinin (ә) «Uşаqlаrınızı gәlәcәk üçün tәrbiyә еdin»—kәlаmını qәbul еdirsiniz?
Әgәr qәbul еdirsinizsә, оndа bu hәdis İslаm qаnunlаrının zаmаn vә mәkаnа görә dәyişilmәsinin zәruri оlduğunа sübut dеyilmi?


«Mənzələt» hədİsİndə nə deyİlİr?


Cavab: Həzrət Peyğəmbərin (ə) buyuruqları arasında adıyla tanınan məşhur hədislərdən biri də, «Mənzələt» hədisidir. Bu hədis həm şiə, həm də sünnət əhli alimləri tərəfindən nəql olunmuşdur. Ən məşhur sünni mənbələri «Səhihi-Buxari», «Səhihi-Müslim»də adı çəkilən hədislə rastlaşırıq...


��? G��?rc��?stan - ����slami T��?hqiqat qrupu 2012 . Flag Counter