Quran körpənİn İmamət və nübuvvətİnİ təsdİq edİrmİ?


Quran körpənİn İmamət və nübuvvətİnİ  təsdİq edİrmİ?Quran baxımından körpənin nübuvvət və vilayəti nəinki mümkündür, hətta ilahi kitabda bu mövzuda xəbərlər var.
a) Allah-tәala həzrət Yəhyaya (ə) xitabən buyurur:
“Ey Yəhya! Sən bizim səmavi kitabdan möhkəm yapış. Biz ona uşaq yaşlarında nübuvvət məqamı verdik.” (“Məryəm”, 12.) ....


İslam mənbə və rəvayətlərİndə İmam Zaman (ə.f) barədə nə kİmİ özəl xüsusİyyətlər söylənmİşdİr?


İslam mənbə və rəvayətlərİndə İmam Zaman (ə.f) barədə nə kİmİ özəl xüsusİyyətlər söylənmİşdİr?İslam Peyğəmbəri (s) və digər məsumların rəvayətlərində o Həzrətin xüsusiyyətləri bəyan olunmuşdur. Biz onlardan bəzisinə işarə edirik.
O Həzrət ibadət əhli, zahid, səbrli, ədalətli və başqalarının əlindən tutan və onlara kömək edəndir....


Uşağın İmam olmasını ağıl təsdİq edİrmİ?


Uşağın İmam olmasını ağıl təsdİq edİrmİ?Bəziləri deyirlər ki, azyaşlı uşağın İmamlığı ağla sığmır. Nəzərinizə çatdırmalıyıq ki, mahal, mümkünsüz iş üç qismdir: Zatən mahal (istənilən bir şəraitdə mümkünsüz); baş tutması mahal (səbəb olmadan bir işin baş verməsinin mümkünsüzlüyü); adi mahal (təbiət qanunlarına əsasən baş verməsi mümkünsüz olan möcüzə kimi işlər.)...


Nİyə İmam Zamana (ə.f) Məhdİ, Qaİm, Müntəzər, Bəqİyyətullah, Höccət, Xələfİ-saleh, Sahİbul-əmr, Sahİbəz-zəman və Vəlİyyİ-əsr deyİlİr?


Nİyə İmam Zamana (ə.f) Məhdİ, Qaİm, Müntəzər, Bəqİyyətullah, Höccət, Xələfİ-saleh, Sahİbul-əmr, Sahİbəz-zəman və Vəlİyyİ-əsr deyİlİr?İmam Zaman (ə.f) ağanın adı və kunyəsi peyğəmbərin adı və kunyəsi ilə eynidir. Bəzi rəvayətlərdə o Həzrətin zühur etdiyi zamana qədər adını çəkmək qadağan olunub....


Həzrət Məhdİnİn (ə) qeybə çəkİlməsİnİn sİyasİ-İctİmaİ səbəblərİ nədİr?


Həzrət Məhdİnİn (ə) qeybə çəkİlməsİnİn  sİyasİ-İctİmaİ səbəblərİ nədİr?İmamların camaatı düz yola yönəltməkdə məqsədləri, onları kamalın son həddinə çatdırmaq olmasında şübhə yoxdur. Bu isə o vaxt həyata keçər ki, camaat bu yönəltmədən istifadə etməyi bacarsın. Əgər camaatda belə bir hazırlıq olmasa, onda Allah tərəfindən təyin edilmiş rəhbərin camaat arasında olmasının heç bir xeyri olmayacaq.


“12 xəlİfə” hədİslərİ hansı hədİslərdİr?


“12 xəlİfə” hədİslərİ hansı hədİslərdİr?Şiə və sünnilər tərəfindən mütəvatir hədis kimi qəbul olunmuş digər hədislər 12 xəlifə haqqındadır. Bu rəvayətlərdə bildirilir ki, həzrət Peyğəmbər (s) özündən sonra 12 İmam, canişin təyin etmişdir. ...


12 xəlİfə dedİkdə kİm nəzərdə tutulur və onunla İmamın mövcudluğunu necə sübuta yetİrİr?


12 xəlİfə dedİkdə kİm nəzərdə tutulur və onunla İmamın mövcudluğunu necə sübuta yetİrİr?Bu hədislər vida həccində (“həccətul-vida”) peyğəmbər tərə-findən buyurulmuşdur. Həmin həccdə “Səqəleyn” və “Qədir” hədisləri də bəyan olunmuşdur.
Quran ayələri kimi rəvayətlər də bir-birini təsdiq edir. Bu üç qrup rəvayətdən belə bir nəticə alınır ki, 12 İmam həzrət Peyğəmbərin (s) Əhli-beytindəndir. ...


Necə mümkün ola bİlər kİ, bİr İnsan əsrlər boyu yaşasın?


Necə mümkün ola bİlər kİ, bİr İnsan  əsrlər boyu yaşasın?Necə mümkün ola bİlər kİ, bİr İnsan əsrlər boyu yaşasBelə bir sual yaranır: görəsən mümkün ola bilərmi ki, bir insan əsrlər boyu yaşasın? Başqa sözlə, vədə verilən rəhbərin belə bir ömür yaşamasını qəbul etməklə deyə bilərikmi ki, o, hal-hazırda 1140 ildən artıq ömür sürmüşdür, adi bir insan həyatından təqribən 14 dəfə artıq yaşamışdır?!...


Həzrət Məhdİnİn (ə) uzun ömürlü olmasının sİrrİ nədİr?


Həzrət Məhdİnİn (ə) uzun ömürlü olmasının sİrrİ nədİr?Uzun ömürlülük və qeyb dövrü fəlsəfəsi çoxlarının verdiyi sualdır. Əlbəttə, onlar qeybə iman gətirmək əsasında verilən cavabları qəbul etmirlər və istəyirlər ki, cəmiyyətə hakim olan mövcud dəyərlər əsasında cavablar alsınlar. Nəticədə həzrəti Məhdinin (ə) inqilabının və vədə verilən günün necəliyini qeybət dövrünün fəlsəfəsi və səbəbləri baxımından dərk edə bilsinlər. ...


Kİçİk qeyb dövrünün xüsusİyyətlərİ nədİr?


Kİçİk qeyb dövrünün xüsusİyyətlərİ nədİr?Qeyd etdiyimiz kimi, İmam Mehdinin (ə) ixtifa dövründən və İmam Həsən Əsgərinin (ə) rihlətindən sonra iki növ qeybi olmuşdur. Kiçik qeyb adlanan birinci dövr ixtifa dövrü başa çatdıqdan sonra başlamış və altmış doqquz il davam etmişdir. Kiçik qeyb dövrü başa çatdıqdan sonra böyük qeyb dövrü başlamış və bu dövr hazırda da davam etməkdədir....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter