İslam məzhəblərİ İmamın (ə) zühurunu prİnsİpcə yekdİl qəbul edİrlərmİ?


İslam məzhəblərİ İmamın (ə) zühurunu prİnsİpcə yekdİl qəbul edİrlərmİ?Prinsipcə bütün İslam məzhəbləri peyğəmbər nəslindən olan həzrət Mehdinin (ə) zühur məsələsini qəbul edirlər. Hamı inanır ki, dünyanın axırlarında yer üzünü zülm-sitəm bürüdükdən sonra Mehdi (ə) adlı bir şəxs zühur edib ədaləti bərpa edəcək. ...


Quranda İmam Mehdİ Sahİbəzzamanla (əc.) bağlı ayələr varmı?


Quranda İmam Mehdİ Sahİbəzzamanla (əc.) bağlı ayələr varmı?Bəli. Quranda bir çox ayələrdə buna işarə edilmişdir. Məsum İmamlardan bizə yetişən çoxsaylı rəvayətlərə əsasən, o ayələrin təvili, yəni batini mənası İmamın (əc.) hökumətinə işarə edir....


“Səqəleyn” hədİsİ İmamın varlığını necə sübut edİr?


“Səqəleyn” hədİsİ İmamın varlığını necə sübut edİr?Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Həqiqətən, sizin aranızda iki canişin qoyuram: Allahın kitabı, göylə yer arasında uzanmış bir ip; itrətim, Əhli-beytim. Həqiqətən bu iki şey hovuz (behişt hovuzu) kənarında mənə yetişənədək bir-birindən ayrılmaz.” (“Müsnədi-Əhməd”, c. 5, s. 181.) ...


“Səfİnə” və “Əman” hədİslərİ İmamın mövcudluğunu necə təsdİq edİr?


“Səfİnə” və “Əman” hədİslərİ İmamın mövcudluğunu necə təsdİq edİr?Firqələr tərəfindən nəql olunmuş rəvayətlərə əsasən, həzrət Peyğəmbər (s) öz Əhli-beytini (ə) Nuhun gəmisinə (“Səfinə”) bənzətmişdir.
İbn Hicr Məkki həzrət Peyğəmbərin (s) dilindən belə nəql edir: “Həqiqətən, mənim Əhli-beytim (ə) Nuhun gəmisi kimidir. Hər kəs bu gəmiyə süvar olsa, nicat tapar.” ...


Qüreyşİ İmamı haqqındakı hədİs İmam Mehdİnİn varlığını necə sübuta yetİrİr?


Qüreyşİ İmamı  haqqındakı hədİs İmam Mehdİnİn varlığını necə sübuta yetİrİr?Buxari, Müslim və başqaları həzrət Peyğəmbərin (s) dilindən belə nəql edirlər: “Yer üzündə iki nəfər qalsa belə xilafət əmri Qüreyş üçün sabitdir.” (“Səhihi-Buxari”, c. 9, s. 29.) ....


Həzrət Peyğəmbər (s) həzrət Mehdİnİn (ə) mövludundan xəbər vermİşdİrmİ?


Həzrət Peyğəmbər (s) həzrət Mehdİnİn (ə) mövludundan xəbər vermİşdİrmİ?Bəli, bu barədə 107 hədisdə məlumat verilir. İbn Abbas həzrət Peyğəmbərdən (s) belə nəql edir: “Allah-tәala yer üzünə nəzər saldı. Məni seçdi, peyğəmbər qərar verdi. Sonra ikinci dəfə nəzər saldı. ....


Əhlİ-Sünnə alİmlərİndən həzrət Mehdİnİn (ə) anadan olmasını etİraf edən varmı?


Əhlİ-Sünnə alİmlərİndən həzrət Mehdİnİn (ə) anadan olmasını etİraf edən varmı?Əhli sünnə alimlərindən bir qrupu İmam Həsən Əsgərinin (ə) Mehdi (ə) adlı övladının dünyaya gəlişini etiraf etmişlər. Həmin alimlərdən bəzilərinin adını yada salaq: ...


Sünnə əhlİndən kİmsə İmam Əsgərİnİn (ə) övladını xİlaskar kİmİ qəbul edİrmİ?


Sünnə əhlİndən kİmsə İmam Əsgərİnİn (ə) övladını xİlaskar kİmİ qəbul edİrmİ?Bəzi sünni alimləri İmam Həsən Əsgərinin (ə) Mehdi (ə) adlı övladının yalnız dünyaya gəlişinə inanırlar. Onun xilaskar olmasını isə şiələrə aid əqidə bilirlər. Bəzi sünni alimləri isə həm Mehdinin (ə) mövluduna, həm də onun hazırda sağ olmasına inanırlar. Bu alimlərdən bəzilərini yada salaq:...


Məhdəvİyyət hədİslərİnİ nəql edən müəllİflər hansı mənbələrə İstİnad edİb?


Məhdəvİyyət hədİslərİnİ nəql edən müəllİflər hansı mənbələrə İstİnad edİb?Bəziləri deyirlər ki, qədim müəlliflər tarixi məsələlər, eləcə də, Məhdəviyyət mövzusu ilə bağlı hədisləri mənbəni araşdırmadan nəql etmişlər. Sonra yeni bir yanaşma nəzərə çarpır. Sonradan rəvayətlər araşdırılmış, “səhih”, “həsən”, “qəvi”, “zəif” qruplarına ayrılmışdır. Amma belə bir yanaşma tarixi rəvayətlərə, o cümlədən, Məhdəviyyət rəvayətlərinə aid deyil...


Həzrət Mehdİ (ə) körpə İkən öz İmamətİnİn sübutu üçün nə etdİ?


Həzrət Mehdİ (ə) körpə İkən öz İmamətİnİn sübutu üçün nə etdİ?Həzrət Mehdi (ə) öz İmamətinin cəmiyyətə sübutu üçün bir sıra işlər gördü:
1. Möcüzələr və kəramətlər – öncə Əbül-Ədyandan nəql etdiyimiz əhvalatda deyilirdi: ....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter