Qurani Kərim İnsanların vəzifə cəhətdən bölündükləri 4 dəstəyə bölür?!


İmam Əli (ə) “Nəhcul-bəlağə”də insanların İlahi vacibatları yerinə yetirib-yetirmədiklərinə görə onları dörd dəstəyə bölmüşdür. Bu insanlar ibarətdir:
1. O kəslər ki, Allahın qoyduğu bütün qanun və qaydaları sorğu-sualsız yerinə yetirərlər və günaha düçar olmazlar. Qurani-Kərim bu insanları behişt əhli adlandırmışdır. “Allah mömin kişilərə və möminə qadınlara (ev və ağaclarının) altından çaylar axan, əbədi qalacaqları cənnətlər vəd etmişdir. Həmçinin əbədi cənnətlərdə pak məskənlər! Allah tərəfindən olan razılıq (isə bütün nemətlərdən) böyükdür. Budur böyük uğur və qurtuluş!”. (“Tövbə” 72).
2. O kəslər ki, kəbirə günah etməyiblər. Ancaq bəzən səğirə günaha düçar olublar. Allah bu insanları da dindarlıqlarına görə bağışlayıb, behişt əhli etmişdir. “Əgər sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, Biz sizin kiçik günahlarınızı silər və sizi şərəfli bir yerə daxil edərik. (Günahların böyük və kiçik adlandırmaları onların fərdi və ya ictimai fəsadlarına görədir. Amma əslində Allaha itaətsizlik olması baxımından götürüldükdə bütün günahlar böyükdür)”. (“Nisa” 31)...


İnsan üçün təhlükəli olan 3 şər qüvvəni hansı vasitələrlə dəf etmək olar?!


Dinimiz ən pis şər sayılan sehr və cadudan xilas olmağın yollarını bizə tövsiyə etmişdir ki, onlarla tanış olaq:
1. Allaha pənah aparıb, “Nas” və “Fələq” surələrini çox oxumaq.
2. “Qələm” surəsinin 51-52 ayələrini oxumaq.
3. Əmirəl-möminin (ə) tövsiyə etmişdir ki, cadunu batil etmək üçün bu sözləri yazıb yanımızda gəzdirməliyik:
بِسمِ الله وَ بِالله، بِسمِ الله وَ ما شاءَالله، بِسم الله لاحَولَ...


Rəvayətlərə əsasən Ən böyük yoxsul kimdir?


Bir gün Həzrət Peyğəmbər (s) öz səhabələrinə buyurur: “Bilirsinizmi ki, müflis kimdir?”. Cavab verirlər: “Bizim nəzərimizdə müflis o kəsdir ki, nə pulu vardır, nə də malı”.
Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) buyurur: “Mənim ümmətimdə müflis o kəsdir ki, Qiyamət günü namaz, oruc və zəkatla gələcəkdir, ancaq kiməsə söyüş söydüyü üçün, kiməsə iftira etdiyi üçün, kiminsə malını yediyi üçün, kiminsə qanını tökdüyü üçün, kimisə döydüyü üçün həsənələrindən xatalarına görə verəcəkdir. Əgər həsənələri qurtarsa və hələ hesabını verə bilməsə - onların günahlarından götürər, o yerə qədər ki, atəşə daxil olar. Həqiqi müflis odur”.
İmam Əli (ə) cahilliyi yoxsulluğun son həddi hesab edir. Həzrət Əli (ə) buyurur: “Nadan kimi yoxsul yoxdur. Ən böyük yoxsulluq – axmaqlıqdır”.


İmam Əli (ə) bu 6 insana behişti zəmanət edir?!


Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Mən behişti 6 nəfər üçün zəmanət edirəm:
1. O kəs ki, sədəqə vermək yolunda ölər.
2. O kəs ki, xəstəni ziyarət etmək yolunda can verər.
3. O kəs ki, Allaha cihad yolunda ölümü gəlib çatar.
4. O kəs ki, həcc yolunda dünyadan gedər.
5. O kəs ki, cümə namazı yolunda əcəli gəlib çatar.
6. O kəs ki, müsəlmanın cənazəsini müşayiət etmək üçün gedər və ölüm onun ətəyindən yapışar”.


Həzrəti Əli (ə) ən yaxşı və düz yolu hansı əməllərlə mümkün olduğunu buyurdu?!


Həzrət Əli (ə) buyurur: “Allaha təvəssül edənlərin seçdikləri ən yaxşı yol – Ona və Onun Rəsuluna (s) iman bəsləməkdir. Yolunda cihad etməkdir. Çünki Allah yolunda cihad etmək – İslamın ən ali məqamıdır. İxlas kəlməsidir ki, insan fiktrətinin əsasını təşkil edir”. Hədisin davamında İmam Əli (ə) buyurur: “Namazı ayaqda saxlamaqdır ki, dinin əsasıdır. Zəkatı verməkdir ki, vacibatdır. Ramazan ayının orucudur ki, əzabdan qalxandır. Allah evinin həcci və ümrəsidir ki, yoxsulluğu aradan aparar və günahları yuyar.
Sileyi-rəhm malı artırar və əcəli təxirə salar. Gizli sədəqə günahların kəffarəsidir. Aşkar sədəqə ağır ölümü dəf edər...Qurani və Hədislərə əsasən ən böyük bəla nədir?!


Rəbbin rəhmətindən məyus olmaq böyük günahlardandır! Hədis: İmam Əli (ə): “Ən böyük bəla ümidsizlikdir.” (Qürərul-hikəm, c. 2, səh. 373, hədis: 286).
\"(Qullarıma) de: “Ey Mənim özlərinə qarşı həddi aşmış qullarım! Allahın rəhmindən ümidinizi üzməyin. Şübhəsiz ki, Allah bütün günahları bağışlayır. O, həqiqətən, Bağışlayandır, Rəhimlidir!\'\" (Zumər, 53). İzah: Allahın bəndələrinə mehribanlığı və lütfü o qədər genişdir ki, Öz rəhmətindən naümid və məyus olmağı ən böyük günahlardan biri hesab edir. Bəli, günahları göylər qədər olsa da tövbə qapısı bəndələrin üzünə əsla bağlanmır (Misbah, Kəfəmi, səh. 376)...


İmam Baqirin (ə) hədisində dünya hərisliyi nəyə bənzədilib?!


Kafirlərə əzab verilmə yollarından biri elə dünyəvi imkanlardır! Hədis: İmam Baqir (ə): “Dünyada həris insan baramaqurdu kimidir. O, nə qədər çalışırsa, daha çox barama hörür və xilası daha da çətinləşir. Nəticədə hərisliyin və kədərin şiddətindən ölür”. (Kafi, c. 2, səh. 316, hədis: 7). Onların nə malları, nə də övladları səni heyrətləndirməsin. Allah bunlarla, dünya həyatında onlara əzab vermək və onların canlarının kafir kimi çıxmasını istəyir.\" (Tövbə, 55).
İzah: Quran, rifahı və firavan maddi imkanlara sahib olmağı kafirlər üçün başağrısı və çətinlik hesab etmiş və onlar üçün bir növ dünyəvi əzab kimi təqdim etmişdir. Bu mətləb bir çox ayələrdə - o cümlədən yuxarıdakı ayədə - bəyan olunmuşdur. Yuxarıdakı mətləbin izahı odur ki, kafirlərə əzab verilmə yollarından biri elə dünyəvi imkanlardır. Çünki ...


Məsumların hədislərinə əsasən Təvəkkülün insan həyatında 6 faydası nələrdir?!


Təvəkkül, yəni Allah Təalaya qəlbən etimad etmək, Ona söykənməkdir. Allaha təvəkkül edən insan Onu həyatında olan tək Qüdrət Sahibi hesab edir. Əgər bu etiqadı möhkəm imanla birlikdə həyatında əmələ çevirə bilərsə, çətinliklər insana asan görünər.
1. Təvəkkül nicat mənbəyidir. İmam Əli (ə) buyurur: “Allaha təvəkkül etmək - hər bir pislikdən nicat tapma və hər bir düşməndən amanda qalma mənbəyidir”. İnsan həyatın hər bir sahəsində büdrəyə bilər. Bizə bu zaman nicat verə biləcək qüvvə - Allaha təvəkkül etməkdir. İnsan Allaha etimad edərək, bu büdrəmələrdən amanda qalar.
2. Çətinliklərdən nicat tapar.İmam Əli (ə) buyurur: “Hər kim Allaha təvəkkül edərsə, çətinliklər onun üçün asan olar”. İnsan həyatda çox sayda çətinliklərlə üzləşər və buna görə də çarə düşünər. O kəs ki, daxilində Allaha etimad edər, bu çətinliklərə səbir edərsə, Allah bu çətinliklərin həll yolunu ona göstərər və bunun üçün vasitələr hazır edər...İmam Kazimin (ə) hədisinə əsasən İnsanın həyatının dəyəri nəyə dəyər?!


Allahın cihad edənlərlə sövdələşməsi! Quran ümumilikdə dünyada yaşamağı bazara bənzədir. \"Doğrudan da, Allah möminlərdən, Cənnət müqabilində onların canlarını və mallarını satın almışdır. (Çünki) onlar Allah yolunda vuruşub öldürür və öldürülürlər. (Bu, Allahın) Tövratda, İncildə və Quranda Öz öhdəsinə götürdüyü bir vəddir...\" (Tövbə, 111). Hədis: İmam Kazım (ə): “Sizin üçün Cənnətdən qeyri dəyər yoxdur. Elə isə özünüzü Cənnətdən başqasına satmayın.” (Kafi, c. 1, səh. 19, hədis: 12).


İmam Əlinin (ə) hədisinə əsasən imanın əsası nədir?!


Yaxşılıq və xeyirxahlıq- Allah özünü öyənləri və lovğalıq edənləri sevmir! \"Allaha ibadət edin və heç bir şeyi Ona şərik qoşmayın! Valideynlərə, qohum-əqrəbaya, yetimlərə, kasıblara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yol yoldaşına, müsafirə və sahib olduğunuz (kölə və kənizlərə) yaxşılıq edin! Həqiqətən, Allah özünü öyənləri və lovğalıq edənləri sevmir.\" (Nisa, 36). İzah: Dinin ictimai əxlaq sahəsində ən əsas göstərişlərindən biri “ehsan” – yaxşılıq və xeyirxahlıqdır. Buna görə də bir çox Quran ayəsi başqalarına yaxşılıq etməyin fəzilətinə həsr olunmuşdur. Hədis: İmam Əli (ə): “İmanın başında insanlara yaxşılıq etmək dayanır.” (Qürərul-hikəm, c. 4, səh. 52).


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter