Məsumların hədisinə əsasən Asqırmaq – ölümdən 3 gün amanda olmağa səbəb olur!


İmam Sadiq (ə) buyurur: “Çoxlu asqırmaq insanı bir çox şeydən amanda saxlayar:
1. Cüzam. 2. Başda və üzdə olan pis havanın bayıra çıxması. 3. Gözdən suyun axmasının qarşısını alar. 4. Burun tutqunluğunu açar”.
İmam Həsən Əsgərinin (ə) xidmətçisi nəql edir: “İmam Zaman ağanın (ə.f) dünyaya gəlişindən bir gün sonra Həzrətin (ə) yanında olanda asqırdım. O, mənə buyurdu: Allah sənə rəhmət etsin. Bu duadan çox şad oldum”. Həzrət (ə) mənə buyurdu: “Asqırmaqla bağlı sənə müjdə verimmi?”. Dedim: “Bəli, sərvərim”. O, buyurdu: “Agah ol ki, asqırmaq ölümdən üç gün amanda olmaq deməkdir”.


Niyə Kəbə evi dördbucaqlı inşa edilmişdir? Imam Sadiqin (ə) hədisi


Həzrət İbrahim (ə) Allahın əmrinə əsasən Kəbə evini inşa etmişdir. Ancaq onu nə üçün dördbucaqlı inşa etmişdir? Bu suala cavab vermək üçün hədislərə müraciət edək.
Həzrət İmam Cəfər Sadiqə (ə) sual verirlər: “Nə üçün Kəbə bu cür adlandırılmışdır?”.
İmam (ə) buyurur: “Çünki dördbucaqlıdır”.
Sual verirlər: “Bəs niyə dördbucaqlıdır?”.
İmam (ə) buyurur: “Çünki Beytul-məmurla üzbəüzdür və o da dörd bucaqlıdır”.
Soruşurlar: “Nə üçün Beytul-məmur dördbucaqlıdır?”.
İmam (ə) buyurur: “Çünki ərşlə üzbəüzdür və o da dördbucaqlıdır”....


Peyğəmbər (s) və məsumların hədisinə əsasən 7 yolla sədəqə edilməsi mümkündür?!


Hər birimiz hər gün elə xeyir işlər yerinə yetiririk dinimizin nəzərinə görə onlar da sədəqə hesab olunur. O cümlədən:
1. Hər bir xeyir iş. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər bir yaxşı iş – sədəqədir. O kəs ki, xeyir işə yol göstərər, o kəs kimi olar ki, onu yerinə yetirər. Allah çarəsizlərin çətiliklərini aradan qaldırmaq üçün yardım etməyi sevir”.
2. Şəri tərk etmək. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Pisliyi və şəri yerinə yetirməmək – sədəqədir”.
3. Özün üçün sədəqə. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Dilini saxla, çünki dili büdrəmədən qorumaq – sədəqədir ki, onu öz salamatlığın üçün yerinə yetirirsən”.
4. Gözəl danışıq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Pakizə söz – sədəqədir və həmçinin namazı yerinə yetirmək üçün atdığınız hər addım – sədəqədir”...


Hansı 7 çox savablı əməllərə görə Cəbrail (ə) insan olmağı arzu etmişdir?!


Həzrət Peyğəmbər (s) İmam Əliyə (ə) buyurur: “Ey Əli! Cəbrayil mənə demişdir: “Yeddi əmələ görə insan cinsində olub, onları yerinə yetirməyi arzu edirəm. Bu əməllər ibarətdir:
1. Camaat namazında iştirak etmək.
2. Alimlərlə yoldaş olmaq.
3. Bir-birindən küsən iki insanı barışdırmaq.
4. Yetimlərə nəvaziş etmək.
5. Xəstəni ziyarət etmək...


İmam Səccadın (ə) hədisinə əsasən O kəslər ki, cəhənnəmin atəş səsini eşitməyəcəklər!!


İmam Səccad (ə) “Əbu Həmzə” duasında Qiyamət qorxusunu belə bəyan etmişdir. “Bu gün ağlayırıq o zaman üçün ki, paltarsız, zəlil və ağır əməl yükü ilə qəbirlərdən çıxacağıq. Bir dəstə insanın üzü gülərdir, razı, xoşhal və başı ucadırlar. Bunlar kimlərdirlər?
O kəslərdir ki, dünyada sirat körpüsündən ki, həqiqət və batini buradadır – keçməyi bacarıblar. Bu sirat körpüsü ubudiyyət körpüsü, təqva körpüsü və dindarların körpüsüdür. Bu dünyanın siratı cəhənnəm üzərində olan həmin siratdır. Əgər biz burada həmin siratdan diqqət edərək və büdrəmədən keçə bilsək, o biri Siratdan keçmək asan iş olar. Mömin kimi işıq sürəti ilə keçər. Onlar cəhənnəmin həmhəməsini belə eşitmirlər. İnsanın başına gələn ən çətin qorxudur. Mömin bu cismi, ruhu və nəfsi ilə orada olan ən çətin qorxuya görə qəmgin və hüznlü olmaz. (Çünki) onlar bu siratdan keçiblər”.


O kəs ki… – İmam Əlidən (ə) ayıldıcı buyuruşlar!!


İmam Əli (ə) kamil insanın sifətlərini bizə tanıtmışdır ki, onlarla tanış olaq. İmam (ə) buyurur: “O kəs ki, öz eybinə baxar və başqalarının eybini tutmaqdan geri qalar.
O kəs ki, Allahın ruzisinə razı olar – əlindən gedənlərə görə qəmlənməz. O kəs ki, zülm qılıncını çəkər – elə onunla öldürülər. O kəs ki, işində özünü əziyyətə salar – özünü həlak edər. O kəs ki, özünü bəlaya salar – qərq olar. O kəs ki, pis adı olan yerlərə addım atar – ittiham olunar. O kəs ki, çoxlu danışar – çoxlu səhv edər...


İmam Əlinin (ə) hədisinə əsasən İnsanın ən həqiqi, ən güclü dostu kimdir?!


Hər bir fərdin və cəmiyyətin dostu – ağıldır. Hər bir insanın və cəmiyyətin düşməni – cəhalətdir. O kəs ki, düz danışar, haqqı deyər – həm özü rahat olar, həm də cəmiyyət. İmam Əli (ə) buyurur ki, əgər kimsə aqil olsa, onun dostu həmin ağıl olar. İmam Rzaya (ə) sual verirlər ki, insanlara Allahın hüccəti nədir? İnsanlar haqla batili necə ayırd etsinlər?
İmam (ə) buyurur ki, insanlara hüccət – ağıldır. Yəni ağıl insanlara Allahın hüccətidir. Belə bir ağıl – bürhani ağıldır. O qədər qüdrətlidir ki, qorxunu, yanlış xəyalları, şəhvəti və qəzəbi insandan dəf edər. Hər kim vahimə və xəyal səviyyəsində hökm olunar, onun ağlı zəif olar. Çünki güclü ağıl vahiməyə, xəyala, şəhvət və qəzəbə qalib gələr. Belə insan heç bir zaman yersiz söz danışmaz. Quranın nəzərinə görə, xəyalları əsasında yaşayan insanlar muxtal adlandırılmışdır. Muxtal o kəsdir ki, xəyal məhdudiyyətində düşünər. Bürhan ondan uzaq olar. O, hər zaman bürhansız danışar və həm də bürhansızlığı qəbul edər. Bu insanlar aqil deyildirlər. Elə bir gücə malik deyildirlər ki, cəhalətlərinin qarşısını alsınlar. Muxtal insanı Allah sevməz...


İmam Əlinin (ə) hədisinə əsasən Təyyibə həyat kimlərə aiddir?


İmam Əliyə (ə) sual verirlər ki, təyyibə həyat nədir? Həzrət (ə) buyurur: “Həyatın təyyibə olması bu dəstə üçündür: “Hər kim – kişi yaxud qadın – imanı olan halda yaxşı iş görsə, onu şübhəsiz, (dünyada) pak bir həyatla yaşadacaq və (axirətdə) mükafatlarını çox gözəl olan əməllərinin müqabilində verəcəyik”. (“Nəhl” 97)”.
Bu ayə buyurur ki, təyyibə həyat o insanlara aiddir ki, məadı və Qiyaməti xatırlayar və saleh əməl yerinə yetirər. Məad mövzusu – insanı tərbiyə edən ən mühüm mövzulardan biridir. Hicaz müşrikləri Allahın olduğunu qəbul etsələr də, məadı inkar edərdilər. Yəni, belə düşünürdülər ki, insan ölən zaman çürüyər...


Qadının öz əri üçün bəzənməsi haqda hədislər nə buyurur?!


İnsan da gözəlliyi sevir və zinət ardınca olur. Kişi ilə qadın öz bəzənməklərinə diqqət etməli və gözəl görünməyə çalışmalıdırlar. Çünki, bəzənmək – mömin üçün halal hesab olunur. Qadınlar adətən qulaqları vasitəsilə ləzzət duyarlar. Daima gözəl sözlər eşitmək istəyərlər. Ancaq kişilər gözləri vasitəsilə ləzzət alarlar. Ona görə də qadın gərək əri üçün bəzənsin və gözəl görünsün. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Necə ki, kişi qadınla bağlı hüquqlara riayət etməlidir, qadın üçün də lazımdır (həmin hüquqlara riayət etsin). Belə ki, əri özünü xanımı üçün bəzədiyi kimi, qadın da özünü həyat yoldaşı üçün bəzəməlidir”.
Həzrət Rəsuli-Əkrəm (ə) başqa yerdə buyurur: “Ən üstün qadın o qadındır ki, əri üçün çoxlu bəzənər və zinətlənər. Ancaq özünü özgələrdən örtər”.


İmam Əlinin (ə) hədisinə əsasən Rükuda boyunu aşağı salmağın sirri nədir?!


Bir nəfər Əmirəl-mömininə (ə) deyir: “Ey Allahın ən yaxşı məxluqunun əmisi oğlu! İlk təkbirdə iki əli yuxarı qaldırmağın mənası nədir?”.
Həzrət (ə) buyurur: “Mənası Allahu Əkbərdir. Və “Allahu Əkbər”in mənası odur ki, Allah vahiddir və təkdir ki, heç bir şey Onun kimi deyildir və heç bir şeylə müqayisə oluna bilməz. Hiss orqanları ilə dərk edilməz”. Həmin şəxs deyir: “Bəs rükuda boyunu aşağı əyməyin mənası nədir?”.
Həzrət (ə) buyurur: “Mənası budur ki, آمنت بوحدانیتک و لو ضربت عنقی Yəni, sənin vahidliyinə iman gətirdim, baxmayaraq ki, boynumu vursan belə”.© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter