İlk mərsİyə məclİslərİnİ kimlər təşkİl etmİşdİlər?


İlk mərsİyə məclİslərİnİ kimlər təşkİl etmİşdİlər?Seyyidüş-şühəda (ə), səhabələri, övladları və ailə üzvləri elə bir məktəb qoyub gediblər ki, əsrlər boyu bəşərin yaddışında həkk olmuşdur. Onlar üçün bir örnək və nümunəyə çevrilmişdir. (Tebyan)


Hansı mələk İmam Əli (ə) İlə Həzrət Fatİmənİn (s.ə) nİkahını oxudu?


Zilhiccə ayının 1-i - Həzrət Əli (ə) ilə Həzrət Fatimənin (s.ə) evlilik günüdür. Belə bir evlıilik tarix boyu heç görünməmişdir. Möminlər rəhbəri dünyanın ən üstün və ən iffətli xanımı ilə ailə qururdu. Allah öz ən üstün Rəsulunu (s) bu nikaha şahid tutmuşdu. (Farsnyus)


FİRONUN TÖVBƏSİ NİYƏ QƏBUL OLUNMADI?


Quran ayələrindən və hədislərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, Firon ölməmişdən bir qədər əvvəl tövbə edir, Allahın təkliyini etiraf edir. Ancaq tövbəsi Allah tərəfindən qəbul olunmur.


Kəbə evİ nə zamandan mövcud olmuşdur


Çoxsaylı ayə və rəvayətlərdən mə’lum olur ki, Kə’bə evi həzrət Adəmin dövründən mövcud olmuşdur. Həzrət İbrahim isə onu bərpa etmişdir. Həzrət İbrahim zövcəsi və oğlunu Məkkədə yerləşdirərkən deyir: “Pərvərdigara, ailəmdən bə’zisini bu quru və əkinsiz yerdə, Sənin evinin kənarında sakin etdim.


Qİblənİn dəyİşmə fəlsəfəsİ Nə İdİ?


Qiblənin dəyişmə fəlsəfəsi ilə bağlı çoxsaylı təhlillər aparılmışdır. Bə’zilərinin fikrincə, Beytül-Müqəddəsin ilk qiblə seçilməsində məqsəd yəhudilərin diqqətinin cəlb olunması və onlarla yaxınlıq olmuşdur. Müsəlmanlar qüdrətə çatdıqdan sonra artıq bu yaxınlığa ehtiyac duyulmamışdır....


Qələmlə yazan İlk İnsan kİm olmuşdur?


Həzrət İdris (ə) İlahi peyğəmbərlərdən biri olmuşdur. Bir çox təfsirçilərin nəzərinə görə o, Həzrət Adəmin (ə) nəvəsi olmuşdur. Tövratda deyilir ki, onun adı İxtux olmuşdur və o, Məhlayilin övladı və Şisin nəvəsidir. Şis - Adəmin (ə) övladı olmuşdur.


Kədir və Səviq yürüşü nə zaman baş verdmişdi?


Kədir məntəqəsi Bəni-Səlim qəbiləsinin məskunlaşdığı ərazi olmuşdur. Adı çəkilən qəbilənin müsəlmanlara qarşı silah toplaması barədə Mədinəyə məlumat daxil olur. Peyğəmbər (s) İbn Ummi Məktumu öz yerində qoyub özü ordu ilə birlikdə Kədirə tərəf yola düşür.


Abbasİlərİn qİyamı İslamİ mahİyyət daşıyırdımı?!


İmam Sadiq əleyhissəlamın həyatında diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də, o Həzrətin Abbasilər qiyamının başçılarının ona beyət etmək təklifini qəbul etməməsidir. Əgər bu məsələyə ötəri və səthi baxsaq ola bilər belə fikirləşək ki, bu qiyamda məzhəbi fikirlərin daha çox təsiri olmuşdur.


Zİrar məscİdİnİn macərası necədİr?


Zirar məscidinin macərası «İslam Peyğəmbərinin (s) zamanında baş verən məşhur hadisələrdəndir. Belə ki, Mədinə şəhərində yaşayan münafiqlərdən (İslam dinini zahirdə qəbul edənlərdən) bir dəstəsi «Qüba» məscidinin yaxınlığında bir məscid tikdilər.


Vaxtında İman gətİrmİş qövm hansıdır?


Doğrudanmı, Yunisdən başqa bütün qalan peyğəmbərlərin dəvətinə məhəl qoyulmamışdır?
«Əzab gəlməkdə ikən, Yunisin qövmündən başqa iman gətirib imandan faydalanacaq əhali kimdir?! Yunisin ümməti iman gətirən zaman, onları rüsvayedici əzabdan qurtardıq və müəyyən bir müddət gün-güzəran verdik» («Yunis» surəsi, ayə 98.)


Geriİrəli

© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter