Kərbəla hadisəsində ən çox ziyan görən bədbəxt kim idi?


Kərbəla hadisəsində ən çox ziyan görən bədbəxt kim idi? Bu hadisədə ən çox ziyan görən insanın adı Ubeydullah ibni Hürr Cəfi idi. İmam (ə) onu dəvət edən zaman belə demişdi: “Mən öz canımdan qorxuram. Ancaq bir iti qaçan atım vardır ki, nə zaman onunla olsam, qələbə çalıram. Onu sizə hədiyyə edərəm”. İmam (ə) da cavabında buyurmuşdu: “Bizim nə sənə və nə də sənin atına ehtiyacımız vardır”. O, Aşura hadisəsindən sonra çox peşman olur və hətta sonralar Muxtarın yanına gəlir ki, qatillərlə vuruşsun. Ancaq Muxtarı da tək qoyur və Zubeyrin tərəfinə keçir. Sonra Zubeyrə də arxa çevirir Kufə hökumətini əldə etmək üçün qiyam edir. O, Məsəb ibni Zubeyrlə vuruşur və məğlub olur. Özünü Fərat çayına atır və qərq olur...


İmam Hüseynin (ə) mübarək başı harada dəfn olunmuşdur?


İmam Hüseynin (ə) mübarək başı harada dəfn olunmuşdur? İmam Hüseynin (ə) mübarək başının harada dəfn olunması ilə bağlı nəzər ayrılıqları vardır. Bəziləri Kərbəlada, bəziləri Nəcəfdə, bəziləri Mədinədə, bəziləri Dəməşqdə və hətta Qahirədə belə dəfn edildiyini iddia edirlər. Seyyid ibni Tavus “Luhuf”da yazır: “Nəql edilir ki, İmam Hüseynin (ə) başını Kərbəlaya qaytardılar və Kərbəlada mübarək bədəni ilə birlikdə dəfn etdilər. Əhli-Beyt (ə) tayfası da dediyimiz bu mənanı qəbul edir”. Bu kəlamdan belə başa düşmək olur ki, Əhli-Beyt (ə) davamçılarının əqidəsinə görə İmamın (ə) mübarək başı bədəni ilə birlikdə dəfn olunmuşdur. -Bu mənbələrdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, İmamın (ə) mübarək başı səfər ayının 20-də Kərbəlaya qaytarılmış və İmamın (ə) mübarək bədəni ilə birlikdə dəfn olunmuşdur...


Kərbəlanın yeganə qara dərili şəhidi kim idi ?


Bu cazibəyə müsbət reaksiya şəxslərdən biri də Cəun ibn Huvadır. Cəunun Əhli beytə (ə) olan bağlılığı ona İmam Hüseynlə (ə) birgə şəhid olma şərəfini nəsib eylədi.
Deyilir ki, Cəun Aşura günündə döyüşə yollananda İmam əvvəl ona icazə vermədi. Lakin o İmama (ə) dedi: “Allaha and olsun istəyirəm mənim qanın sənin qanınla qarışsın”
Cəun şəhid olanda İmam Hüseyn (ə) onun başı üstünə gəldi. İmam onun cansız cəsədinə baxıb dedi: “İlahi onun üzünü ağ elə! Onun bədənini ətirli elə! Onu yaxşılarla məhşur et!” Rəvayətlərə görə onun cəsədi on gündən sonra tapılanda ondan valehedici ətir iyi gəlirdi.


Kərbəlada cinayət törədənlər: Ömər ibni Səd (lən) kimdir?


Kərbəlada cinayət törədənlər: Ömər ibni Səd (lən) kimdir? Ömər ibni Səd ibni Əbi Vəqqas ibni Malik ibni Vəhib ibni Əbdulmənaf İbni Səd adı ilə məşhurdur. Bəzilərinin nəzərinə görə Peyğəmbərin (s) zamanında doğulmuşdur, bəzilərinin nəzərinə görə isə Ömər ibni Xəttab ölən zaman. O, atası Səd ibni Əbi Vəqqasla bilikdə İraqın fəthində iştirak etmişdir. O zaman ki, Müaviyyə (lən) İmam Əliyə (ə) qarşı müharibə edirdi, İbni Səd da həmin münaqişədə iştirak edirdi. Bu münaqişədən sonra atasının yanına gedib, onu xilafət iddiasında olmağa dəvət edir, ancaq atası imtina edir. Xarzəmi nəql edir: “O zaman ki, İmam Hüseyn (ə) Yezidə (lən) beyət etməkdən çəkinir, Mədinədən Məkkəyə hicrət edir. Həmin zamanda İbn Səd Məkkənin əmiri idi. O zaman ki, hacıların İmamı (ə) necə qarşıladıqlarını görür, Mədinəyə gedib Yezid üçün məktub yazır. Onu İmam Hüseynin (ə) Məkkəyə gəlməyindən xəbərdar edir”...


Həzrət Abbasın (ə) həyat yoldaşı kim olub?


Həzrət Abbasın (ə) həyat yoldaşı kim olub? Həzrət Əbülfəzil Abbas Ləbabə adlı bir xanımla evlənmişdi. Ləbabə, Peyğəmbərin (s) əmisi oğlu Ubeydullah ibni Abbasın qızı idi. Anasının adı isə Ummi Həkim Cuyirə idi. Hər ikisi həm imanlı və həm fəzilətli insanlar idilər. Ləbabə xanımın özü də həm valideynləri və həm də Abbasın (ə) evində aldığı tərbiyə sayəsində fəzilət əhlindən hesab edilirdi.
Həzrət 20 yaşında ailə qurmuşdur. Bu evlilikdən iki oğlu dünyaya gəlmişdir. Birinin adı Ubeydullah və o birisinin adı isə Fəzl idi. Bəzi tarixi mənbələrdə daha iki oğlu Muhəmməd və Qasimdən də bəhs edilir. Bəzi mənbələrə görə Muhəmməd adlı oğlu Kərbəlada şəhid olmuşdur. Ancaq bəzi mənbələr də onun heç bir oğlunun Kərbəlada iştirak etmədiyini vurğulayır. Həyat yoldaşının da Kərbəlada olmasına dair heç bir mənbə yoxdur. Onun adı Kərbəla əsirləri içində də çəkilməmişdir...


Kərbəlada cinayət törədənlər: İbn Ziyad (lən) kimdir?


Kərbəlada cinayət törədənlər: İbn Ziyad (lən) kimdir? Ubeydullah ibni Ziyad ibni Əbihə, Mərcanə adlı kənizdən dünyaya gəlmişdir. Ona görə də bəziləri onu təhqir etmək üçün İbni Mərcanə adlandırırdılar.
Atası Ziyad ibni Əbihə Əməvi sərkərdələrindən idi ki, üsyanları yatızdıran zaman rəhimsiz insan kimi tanınmışdır. Atasından bixəbər olduğu üçün Müaviyyə (lən) onu öz qardaşı adlandırır və Əbu Süfyanın oğlu olduğunu iddia edirdi. O, çox qəddar və rəhimsiz bir insan idi. Atası Ziyad ibni Əbihə Kufə və Bəsrə əmiri olan zaman hökumət işləri ilə məşğul olmuşdur. Müaviyyə onu Xorasana hakim göndərir. Sonra isə Bəsrəyə əmir təyin edir. Bəsrədə olan qiyamları rəhimsizliklə yatızdırır və çox sayda insanı qətl edir...


Kərbəlada cinayət törədənlər: Şimr (lən) kimdir?


Kərbəlada cinayət törədənlər: Şimr (lən) kimdir? Şimr ibni Zilcöşən (lən) Həvazin qəbiləsinin rəhbərlərindən olmuşdur. Ona görə Şimrə Zilcöşən deyirdilər ki, ilk ərəb idi ki, əyninə zireh geyinirdi. Bu zirehi ona İran padşahı vermişdi. O, Məkkənin fəthindən sonra İslam dinini qəbul etmişdir. Şimr Siffeyn döyüşündə İmam Əliyə (ə) yardım etmişdi. Ancaq sonralar yolunu azır. O, Məhərrəm ayının doqquzuncu günündə dörd minlik ordu ilə birlikdə Kərbəlaya gəlir və özü ilə İbni Ziyaddan məktub gətirir ki, həmin məktubda İbni Sədi hədələyir. İbni Səd bu məktubu oxuyan zaman Şimrə deyir: “O işdə ki, sülh etmək olardı, sən onu xarab etdin”. Şimr ordu başçısı olur və öz cahil adət-ənənəsinə əsasən Əbülfəzl Abbasın və qardaşlarının yanına gəlir və Ümmil-bəninlə eyni qəbilədən olduğu üçün, onlara aman vermək istəyir. Ancaq onlar qəbul etmirlər...


Məmun niyə öz qızının İmam Cavadla (ə) evliliyində israr etdi?


Məmun niyə öz qızının İmam Cavadla (ə) evliliyində israr etdi? Məmunun bu evlilikdə bir çox səbəbləri var idi, o cümlədən:
1. Qızını İmamın (ə) evinə göndərərək, düşünürdü ki, onu davamlı olaraq öz kontrolu altında saxlayacaqdı.
2. Öz avam düşüncəsinə görə, niyyət edirdi ki, İmamı (ə) saray əhlinin məclislərinə yaxınlaşdırsın.
3. Bu qohumluq əlaqəsi ilə Əli (ə) sevərlərin qiyamının qarşısını almaq istəyirdi.
4. Bəzən avamcasına deyərdi: “Mən bu evliliyi ona görə istəmişəm ki, qızımın İmamdan (ə) övladı olsun və mən də Peyğəmbər (s) övladının babası olum”.
Ancaq onun bu arzusu ürəyində qalır və qızının övladı olmur.


Dül-dülü Peyğəmbərə (s) kim bağışlayıb?


Dül-dülü Peyğəmbərə (s) kim bağışlayıb? Həzrət Peyğəmbər (s) İslamı yaymaq əmri alanda 6 ölkəyə 6 səfir göndərdi. 4-cü səfir Misirə, İsgəndəriyyəyə göndərilmişdi. Qibti məsihilər İslama dəvət edildi. Qibtilərin şahı Muqəvqis (مقوقس) adı ilə tanınırdı. Muqəvqis son peyğəmbər haqqında eşitmişdi. Məktubu hörmətlə alıb oxudu və İslamı qəbul etdi. Cavab məktubu ilə birlikdə Peyğəmbərə Dül-dülü hədiyyə göndərdi...


Ölüləri dirildən Həzrəti İsanın (ə) sağalda bilmədiyi xəstəlik hansı idi?


Baş verən hadisələrin səbəkarı insandır. İnsanın düşüncə və şəxsi rəyidir, özünü bəyənmək xəstəliyidir. İmam Sadiq (ə) buyurub: “ Hər kəs özünü və öz rəyini bəyənsə həlak olar. Hz İsa (ə) buyurub: Mən xəstələri sağaltdım, Allahın izni ilə onlara şəfa verdim. Mən anadan gəlmə korları və ölüləri Allahın izni ilə sağaltdım və diritdim (Maidə/105). Amma nə qədər istədim axmağı müalicə edə bilmədim. Soruşdular ey Allahın Peyğəmbəri axmaq kimlərir? Dedi: Özünü və öz fikirini bəyənən. O kəslər ki: 1-Bütün fəzilət və üstünlükləri özündə görə 2-Özündə heç bir eyib görməyə, 3- Haqq və hürüqları özü üçün bilə, 4-Başqalarının da onun boynunda haqqı olduğunu düşünməyə...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter