İSLAMDA İLK HİCRƏTİ KİMLƏR, NƏ ZAMAN etMİŞDİRLƏR?


Müsəlmanlardan bir dəstənin Həbəşistana hicrət etməsi onların böyük imana malik olmasından xəbər verir. Bir qədər müsəlman Qüreyş müşriklərinin əzab-əziyyətindən qurtulmaq və Allaha rahat şəkildə ibadət etmək məqsədilə başqa bir yerə hicrət etmək qərarına gəlir. ...


HƏKƏMEYN ƏHVALATI necə baş verdİ?


Möminlər ağası Həzrət Əli (əleyhissalam)-ın xilafəti dövründə baş verən ən mühüm hadisələrdən biri də Həkəmeyn əhvalatıdır ki, onu burada xülasə də olmuş olsa qeyd etməyi lazım bildik. Həzrət Əli (əleyhissalam) 36 hicri ilinin Şəvval ayının 5 də ki, bu da hökumətinin birinci ilinə təsadüf edir. Müaviyənin təcavüzkar ordusunun məğlubiyyətə uğratmaq üçün silahdaşları ilə birlikdə Siffeyn vilayətinə (İraqla Şam arasında) yola düşür. ...


ALİ-İMRAN ƏHVALATI NECƏ BAŞ VERDİ?


İmran qocalıb yaşlaşmışdı. Allah ona övlad verməmişdi. Həyat yoldaşı Hənnə sonsuz bir qadın idi və Allahın ona bir övlad əta etməsini arzulayırdı.
Allah-təala İmrana vəhy etdi ki, ona bərəkətli bir övlad hədiyyə edəcəkdir....


Yezİd Kərbəla facİəsİnə görə tövbə etdİmİ?


Tarix boyu əksər tarixçilər, mühəddislər və digər din alimləri Yezidi cinayətkar, Aşura hadisəsinin müqəssiri kimi tanısalar da, Qəzali kimi bə`zi alimlər Yezidin tövbə etməsinin mümkünlüyünü nəzərə alaraq, ona lə`nət oxunmasını düzgün hesab etmirlər....


Qİblənİn Beytül-Müqəddəsdən Kəbəyə yerİnİ dəyİşməsi necə baş verdİ?


Bu gün Peyğəmbər (s) Allahın vəhyinə əsasən, müsəlmanların qibləsini Beytul-Müqəddəsdən (indiki Qüdsdən) Kəbəyə dəyişmişdir. Qiblənin dəyişmə hökmü, hicrətin 2-ci ilində Peyğəmbərə (s) nazil oldu...


ÜHÜD MÜHАRİBƏSİNDƏ NƏ BAŞ VERDİ?


Əbu Süfyаn Bədr mühаribəsindəki məğlubiyyəti yаddаn çıxаrа bilmirdi, çünki Məkkə əhаlisinin nəzərində onun hökumətinin nüfuzu zəifləmişdi. Həmçinin аrtıq Suriyа və digər bаzаrlаr Məkkə tаcirlərinin əlindən çıxmışdı. ..


FİL SAHİBLƏRİNİN ƏHVALATI NEcə oldu?


Miladi tarixi ilə 535-ci ildə Yəmən hakimi Əbrəhə Həbəşi, Həbəşstan imperatorluğundan ayrılıb, öz ölkəsinin müstəqilliyini elan etdi. O, digər imperatorlar kimi başqa yerləri işğal edib, ölkəsinin ərazisini genişləndirmək fikrinə düşdü.


ƏSHABİ-KƏHFİN ƏHVALATI NECƏ BAŞ VERİB?


Miladi tarixi ilə yüz altıncı ildə Roma qoşunları İordaniya torpaqlarını yerlə yeksan etdilər. Nəbətilər dövləti süquta uğradı.
Roma imperatorunun adı Təracan idi. O bütpərəst və çox təəssübkeş bir insan idi. İmanlı insanları, xüsusən də Həzrət İsa Məsihin ardıcıllarını tə`qib edirdi.


Qanlı Fəxx facİəsi hansı tarixi hadisədir?


Bu təzyiqlər Bəni-Haşimin cəsur və igid kişilərini qəzəbləndirib onları zalım Abbasi hökumətinin aramsız və sərt yürüşlərinə qarşı müqavimət göstərmək məcburiyyətində qoyur....


FİL İLİNİN MACƏRASI NƏDİR?


Həbəş hökmdarı 70 minlik qoşunla Əbrəhəni sərkərdə təyin edib, xristianları müdafiə məqsədilə Yəmən padşahının üzərinə göndərdi. Orada qələbə çalan Əbrəhə Yəmənə hakim təyin olundu. O, Səna şəhərində bir kilsə tikdirdi və Həbəş hökmdarı Nəcaşiyə məktub göndərib bildirdi ki, xalqa Kəbəni ziyarət etməyi qadağan edəcəyəm.


Geriİrəli

© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter