ƏBDÜLLAH İBN HÜRR CÖFİ KİMDİR?


Cavab: Bəni-məqatil adlanan yerdə dayanarkən İmama (ə) xəbər verdilər ki, Əbdüllah ibn Hürr Cöfi də bu mənzildə dayanmışdır. Osmanın tərəfdarlarından olan Əbdüllah Osman qətlə yetirildikdən sonra Müaviyəyə qoşulub, Siffeyn döyüşündə həzrət Əli (ə) ilə vuruşmuşdu...


MƏDİNƏDƏ PEYĞƏMBƏR (S)-IN İLK MÖCÜZƏSİ NƏ OLDU?


Cаvаb: Pеyğəmbər (səlləllаhu əlеyhi və аlihi və səlləm)-in Mədinəyə hicrətindən sоnrа və о Həzrətin bu şəhərə dахil оlduğu zаmаn, хаlq dəvənin cilоvunu tutаrаq və хаhiş еdərək о Həzrəti öz еvlərinə də`vət еtdilər. ...


HÜRR İBN YEZİD KİMDİR?


Cavab: İmam Hüseynin (ə) karvanı bir neçə məntəqədən keçib Şərafa yetişdi. İmamın qarşısını kəsmək tapşırığı almış Hürr ibn Yezid xeyli döyüşçüsü ilə birgə bu məntəqədə İmama çatdı. ...


İSLAM TARİXİNDƏ BAŞ VERMİŞ \"HİRRƏ\" FACİƏSİ NƏDİR?


İmаm Hüsеyn әlеyhissәlаmın şәhаdәtindәn sоnrа İslаm ölkәsinin digәr şәhәrlәri ilә hәmzаmаn оlаrаq Pеyğәmbәrin qоhum-әqrәbаsının әsаs yаşаyış yеri оlаn Mәdinә şәhәri dә yаvаş-yаvаş hәyәcаnа gәldi...


Leylətul-məbİt hadİsəsİ hansı tarİxİ hadİsəyə deyİlİr?


İbn Əbil Hədid «Nəhcül Bəlağə»nin 240-cı xütbəsinin şərhində hicrət gecəsindəki hadisəni, yəni Mövla Əlinin(ə) Peyğəmbətin(s) yatağında yatması və Peyğəmbərin(s) Əbu Bəkrlə birlikdə müşriklərin əlindən xilas olması barəsində yazır:...


Rəsulullaha (s) kİmlər qüsl verdİlər?


Əhli-sünnə qardaşlardan soruşanda ki, nə üçün Əbu Bəkr və Ömər Usamə ibn Zeydin qoşunu ilə yola düşmədilər? Cavabında deyirlər: «Rəsulullahın(s) xəstə olduğuna və onun rehlətinə yəqinə yaxın ehtimal verdiklərinə görə» –qalmaq və o həzrətin qüsl və dəfn mərasimində iştirak etmək istədilər...


İmam Hüseynİ (ə) böyük həvəslə Kufəyə dəvət edənlər nə üçün ondan üz döndərdİlər?


Kufədən İmama gələn də`vət məktubları o qədər çox idi ki, Kufədə inqilabi əhvali-ruhiyyə olduğunu güman etməyə əsas vardı. Məktubların sayı on iki mini keçmişdi. Amma hadisələrin gedişatından mə`lum olur ki, bu məktubların böyük bir hissəsi maddi təmənnalı insanlar tərəfindən yazılıbmış.


Kərbəlada İmamın (ə) ətrafında neçə nəfər var İdİ?


Müxtəlif mənbələrdə Aşura günü İmamın köməkçilərinin sayı fərqli bildirilir. Məsələn, Təbəri İmamın ətrafında 100 nəfərə yaxın adamın olduğunu bildirir. Qeyd olunur ki, onlardan beşi həzrət Əlinin (ə) övladları, on altısı Bəni-Haşimi, qalanları isə müxtəlif qəbilələrdən olmuşdur. İbn Şəhr Aşub orada 82 nəfərin olduğunu bildirir.


Kərbəla şəhİdlərİnİn sırasında azərbaycanlı olubmu?


Kərbəla səhrasında İmam Hüseynlə (ə) birlikdə vuruşub şəhid olmuş dəstə bir çox özünəməxsus cəhətləri ilə seçilir. Üzvlərinin sayı cəmi on nəfərlərlə ölçülən bu kiçik dəstədə 70 yaşlı qoca ilə həddi-büluğa yetməmiş uşaq, sağlam cəngavərlə təkayaqlı şikəst, qəbilə şeyxi ilə qulam yanaşı vuruşurdu. Kərbəla şəhidlərinin milli mənsubiyyətini də araşdırarkən eyni mənzərə ilə qarşılaşırıq.


Aşura qİyamında Əhlİ-beyt (ə) xanımlarının rolu nə oldu?


Keçmiş cavabda aydın oldu ki, Kərbəla inqilabının öz ali hədəflərinə çatması və lazımı nəticələri əldə etməsi üçün iki mərhələnin tamamlanması zəruri idi. Birinci mərhələdə İmam Hüseynin (ə) Yezidə beyət etməyib qiyama qalxması, insanları inqilaba çağırması və İslam ümmətinin yatmış qeyrətini oyatmaq üçün öz tərəfdarları ilə birgə məzlumcasına şəhid olması idi. .....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter