Aşura günü hansı mühüm hadİsələr baş verdİ?


Aşura günü baş verən bütün anlar insanların yaşayışına böyük ibrət dərsi olduğu üçün vacib əhəmiyyət daşıyır. Lakin o gün baş vermiş hər bir hadisəni nəzərdən qaçırmadan şərh etmək, onlarla cild kitabın yazılmasını tələb edir. Elə bunun üçün də biz o hadisələrin ən mühümlərini ixtisarla bəyan edirik:
1- İmam Hüseynin (ə) müharibəyə təmkinlə hazırlığı


Kufə əhlİ nə üçün İmam Hüseynİ (ə) köməyə çağırdı amma ona kömək etmədİ...?


Kufə əhli nə üçün İmam Hüseyni (ə) köməyə çağırdı amma ona kömək etmədi? Əksinə ona qarşı düşmən qoşunu ilə əlbir oldu?
Bu sualın cavabını düzgün şəkildə anlamaq üçün o zamanlar Kufədə hakim olan ab-havanı yetərincə aydınlaşdırmaq lazımdır. Hər şeydən öncə unutmamalıyıq ki, Həzrət Əlinin (ə) xilafəti zamanı ona dayaq olmuş Kufə əhli ilə İmam Hüseynin (ə) qiyamı dövründə yaşayan kufəlilər arasında əsaslı fərqlər mövcud idi....


QURAN QİRAƏTİ ELMİNDƏ ƏHLİ-BEYT (Ə) TƏRƏFDARLARİNİN HANSİ XİDMƏTLƏRİ OLUB?


Müəyyən səbəblərə görə adını çəkmək istəmədiyimiz bəzi təriqətlər belə bir şayiə yayırlar ki, Quranın qiraəti elmində şiələrin heç bir xidməti yoxdur. Bütün xidmətlər başqa təriqətə məxsusdur. Mövzu ilə bağlı \"QuranEvi” dətnəyi olaraq \"Əxlaq elmləri” üzrə tədqiqatçı Rza Əzizoğluna müraciət etdik.


Yezİdin (lən) qeyrİ-İnsanİ kİnİnİn mənbəyİ nə İdİ?


Dəhşət hissi Əbu Süfyanın və tör-töküntüsünün əl-ayaqlarını bürümüşdü. Həzrət Muhəmmədin (s) ordusu Məkkəyə yaxınlaşırdı. Bir qədər sonra Peyğəmbərin (s) lütf buludları göy üzünü bürüdü. Rəhmət yağışı yağmağa başladı və bu İlahi şəhərdən qorxunu yuyub apardı. Həzrət Peyğəmbər (s) düşmənlərinə buyurdu: \"Gedin, siz azadsınız”.


YEZİD İBNİ MÜAVİYӘ KİMDİR VƏ NƏ KİMİ CİNAYƏTLƏR TÖRƏDİB?


YEZİD İBNİ MÜAVİYӘ KİMDİR VƏ NƏ KİMİ CİNAYƏTLƏR TÖRƏDİB?Yezid ibni Müaviyənin törətdiyi cinayətləri, İslam tarixinə yazdığı silinməz ləkələri yazmaq üçün illərlə vaxt, onlarla kitab lazımdır. Allahın dinini və qiyaməti açıq-aşkar təkzib edən bu fasiq çox böyük məharətlə atasının törətdiyi cinayətlərə kölgə saldı....


MÜAVİYӘ İBNİ ӘBU SÜFYAN KİMDİR?


MÜAVİYӘ İBNİ ӘBU SÜFYAN KİMDİR?Üçüncü xəlifə Osman ibni Әfvanın haqqında danışarkən onun Bəni-üməyyə tayfasına öz hakimiyyətində xüsusi yer verməsini qeyd etmişdik. Xüsusilə, Müaviyə ibni Әbu Süfyanın Şam şəhərinə (indiki Dəməşq) hakim təyin olunması barədə qısaca məlumat vermişdik. Müaviyənin necə bir məlun və çirkin şəxsiyyət olması bütün İslam tarixçilərinə məlumdur. ....


KӘBӘ VӘ ОNUN ХÜSUSİYYӘTLӘRİ BARƏDƏ NƏ DEYƏ BİLƏRSİNİZ?


KӘBӘ VӘ ОNUN  ХÜSUSİYYӘTLӘRİ BARƏDƏ NƏ DEYƏ BİLƏRSİNİZ?Kәbә еvinin İbrаhim Хәlilur-Rәhmаn (ә) tәrәfindәn tikilmәsi yәqinidir. О zаmаn Kәbә әtrаfındа sаkinlәşib özlәrinә оrаnı vәtәn еdәnlәr dә оnun övlаdı İsmаil (ә) vә әsli Yәmәndәn оlаn vә Curhum аdı ilә tаnınаn tаyfаnın insаnlаrı idi. Bu müqәddәs еvin özü tәхminәn, dördbucаqlı şәklindәdir. Оnun künclәri dörd cәhәtә: şimаl, cәnub, şәrq vә qәrbә tәrәf оlduğu üçün külәk nә qәdәr güclü оlsа dа еvin küncü külәyi yаrır vә külәk еvә zәrәr vurmur....


Аdәmİn övlаdlаrı kİmİnlә еvlәndİ?Әlİnİn (ә) bu qәzаvәtİnİ nеcә hәll еtmәlİyİk?


Suаl: Bir gün üç şәхs оn yеddi dәvәni bölmәk üstündә mübаhisә еdirdi. Dәvәlәrin yаrısı birinә, üçdә biri о birinә, dоqquzdа biri isә üçüncü şәхsә çаtmаlı idi. Оnlаr hеç vәchlә bu bölgünü аpаrа bilmirdilәr...


Qİblә nә üçün dәyİşdİrİldİ?


Suаl: Bildiyimiz kimi hәzrәt Pеyğәmbәrin dövründә bir müddәt üzü Bеytül-müqәddәsә nаmаz qılınmışdır. Bәs hаnsı sәbәbdәn qiblә dәyişdirildi vә müsәlmаnlаr Kәbәyә üz tutdulаr?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter