Nədən tarİxdə Fədək bağı məşhurdur?


Xeybər yaxınlığında yerləşən “Fədək” münbit torpağa malik meyvə və ən əsası xurma bağlarının bol olduğu yer idi. Orada yəhudilər yaşayırdılar. Hicrətin 7-ci ilində, Xeybərin fəthindən sonra təqribən Peyğəmbərin (s) vəfatından dörd il əvvəl Cəbrəil (ə) nazil oldu. O Fədəyin fəth olunması hökmünü Allah tərəfindən Peyğəmbərə (s) çatdırdı.Bu hökmdə açıq-aydın əmr olunmuşdu ki, Fədəyin fəthi yalnız Peyğəmbər (s) və Əmirəlmöminin (ə) vasitəsilə icra olunmalı,müsəlmanlar isə bu işdə iştirak etməməlidirlər.


Ficаr mühаribəsi. Hilful-fuzul (müqaviləsi) nə zaman baş vermİşDİR?


Həzrət Məhəmmədin (s) cаvаnlığındа bаş vermiş hаdisələrdən biri də Ficаr mühаribəsi olmuşdur. Ficаr hаrаm аylаrdаn birində bаş verdiyi üçün belə аdlаnmışdır. (Onu dа qeyd etmək lаzımdır ki, İslаmdаn əvvəl zilqədə, zilhiccə, məhərrəm və rəcəb аylаrındа mühаribə etmək hаrаm olub, İslаmın zühurundаn sonrа dа bu qаnun öz qüvvəsində qаlmışdır).


NƏ ÜÇÜN ƏLİ (Ə) “QƏDİR-XUM” HƏDİSİNƏ İSTİNAD ETMƏDİ?


Bə’ziləri bəhanə axtarıb deyirlər ki, əgər əzəmətlə yad edilən “Qədir-Xum” hədisi həqiqətdirsə, nə üçün Əli (ə), onun Əhli-beyti və dostları zəruri hallarda ona istinad etmirdilər? Onların Əlinin (ə) xilafətini sübut etmək üçün bu mühüm sənədə əsaslanmaları daha yaxşı olmazdımı?


Tarixdə özünü peyğəmbər məscidinin sütununa bağlayan kim idi?


Təfsirçilərin fikirincə, «Bilə-bilə Allaha, onun peyğəmbərinə və aranızdakı əmanətlərə xəyanət etməyin» ayəsi Əbu Ləbabə haqqında nazil olmuşdu. Əbu Ləbabə kimdir?..


DАRUN-NƏDVƏ FİTNƏSİ NƏ İDİ?


Qüreyş bаşçılаrı İslаm dininin yаyılmаsı üçün yeni bir məkаnın mövcud olmаsındаn və ən əsаsı Mədinə əhаlisinin Peyğəmbərlə (s) əhd-peymаn bаğlаdıqlаrını eşitdikdən sonrа dаhа çox qorxuyа düşdülər....


İSLAMDA İLK HİCRƏTİ KİMLƏR, NƏ ZAMAN etMİŞDİRLƏR?


Müsəlmanlardan bir dəstənin Həbəşistana hicrət etməsi onların böyük imana malik olmasından xəbər verir. Bir qədər müsəlman Qüreyş müşriklərinin əzab-əziyyətindən qurtulmaq və Allaha rahat şəkildə ibadət etmək məqsədilə başqa bir yerə hicrət etmək qərarına gəlir. ...


HƏKƏMEYN ƏHVALATI necə baş verdİ?


Möminlər ağası Həzrət Əli (əleyhissalam)-ın xilafəti dövründə baş verən ən mühüm hadisələrdən biri də Həkəmeyn əhvalatıdır ki, onu burada xülasə də olmuş olsa qeyd etməyi lazım bildik. Həzrət Əli (əleyhissalam) 36 hicri ilinin Şəvval ayının 5 də ki, bu da hökumətinin birinci ilinə təsadüf edir. Müaviyənin təcavüzkar ordusunun məğlubiyyətə uğratmaq üçün silahdaşları ilə birlikdə Siffeyn vilayətinə (İraqla Şam arasında) yola düşür. ...


ALİ-İMRAN ƏHVALATI NECƏ BAŞ VERDİ?


İmran qocalıb yaşlaşmışdı. Allah ona övlad verməmişdi. Həyat yoldaşı Hənnə sonsuz bir qadın idi və Allahın ona bir övlad əta etməsini arzulayırdı.
Allah-təala İmrana vəhy etdi ki, ona bərəkətli bir övlad hədiyyə edəcəkdir....


Yezİd Kərbəla facİəsİnə görə tövbə etdİmİ?


Tarix boyu əksər tarixçilər, mühəddislər və digər din alimləri Yezidi cinayətkar, Aşura hadisəsinin müqəssiri kimi tanısalar da, Qəzali kimi bə`zi alimlər Yezidin tövbə etməsinin mümkünlüyünü nəzərə alaraq, ona lə`nət oxunmasını düzgün hesab etmirlər....


Qİblənİn Beytül-Müqəddəsdən Kəbəyə yerİnİ dəyİşməsi necə baş verdİ?


Bu gün Peyğəmbər (s) Allahın vəhyinə əsasən, müsəlmanların qibləsini Beytul-Müqəddəsdən (indiki Qüdsdən) Kəbəyə dəyişmişdir. Qiblənin dəyişmə hökmü, hicrətin 2-ci ilində Peyğəmbərə (s) nazil oldu...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter