Abbasİlərİn qİyamı İslamİ mahİyyət daşıyırdımı?!


İmam Sadiq əleyhissəlamın həyatında diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də, o Həzrətin Abbasilər qiyamının başçılarının ona beyət etmək təklifini qəbul etməməsidir. Əgər bu məsələyə ötəri və səthi baxsaq ola bilər belə fikirləşək ki, bu qiyamda məzhəbi fikirlərin daha çox təsiri olmuşdur.


Zİrar məscİdİnİn macərası necədİr?


Zirar məscidinin macərası «İslam Peyğəmbərinin (s) zamanında baş verən məşhur hadisələrdəndir. Belə ki, Mədinə şəhərində yaşayan münafiqlərdən (İslam dinini zahirdə qəbul edənlərdən) bir dəstəsi «Qüba» məscidinin yaxınlığında bir məscid tikdilər.


Vaxtında İman gətİrmİş qövm hansıdır?


Doğrudanmı, Yunisdən başqa bütün qalan peyğəmbərlərin dəvətinə məhəl qoyulmamışdır?
«Əzab gəlməkdə ikən, Yunisin qövmündən başqa iman gətirib imandan faydalanacaq əhali kimdir?! Yunisin ümməti iman gətirən zaman, onları rüsvayedici əzabdan qurtardıq və müəyyən bir müddət gün-güzəran verdik» («Yunis» surəsi, ayə 98.)


Hz.Rəsuləllahın(s) minbəri adlanan Məscidun-Nəbi(s) minbərinin tarixi nə zamandandır?


Rəvayətlərdə bildirilir ki, Hz.Rəsuli-Əkrəm(s) ilk dövrlər xurma ağacına söykənərək xütbə oxuyardı. Dahasonra səhabələrdən biri təklif edir ki, minbər düzəldilsin və Peyğəmbər(s) onun üzərində oturub söhbət etsin.


İlk cümə namazı nə vaxt və harada qılınmışdır?


İslam dininin dini vacibatlardan biri olan cümə namazına xüsusi əhəmiyyət verilmışdir. Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: “Allah cümə namazını sizə vacib buyurmuşdur. Hər kəs mənim həyatımda və ya mənim vəfatımdan sonra səhlənkarlıq və ya inkar üzündən onu tərk edərsə, Allah onu pərişan edər. İşinə bərəkət verməz. Bilin ki, onun namazı qəbul olmaz. Bilin ki, onun zəkatı qəbul olmaz. Bilin ki, onun həcci qəbul olmaz. Bilin ki, onun yaxşı əməli qəbul olmaz o zamana qədər ki, bu işindən tövbə etməz”.


Əli (ə) besətdən qabaq nəyə sİtayİş edİrdİ?


Əgər Əli (ə) Peyğəmbərin (s) besətindən sonra ona iman gətirən ilk şəxsdirsə, bu halda Əli (ə) besətdən qabaq nəyə sitayiş edirdi?


İslama İman gətİrən İlk şəxs


Əli (ə)-ın həyatının ikinci hissəsini besətdən sonra və hicrətdən əvvəlki dövr təşkil edir. Bu dövr on üç ildən artıq olmamışdır. Əli (ə) bütün bu müddət ərzində Peyğəmbərin (s) hüzurunda olmuş və müəyyən vəzifələri öhdəsinə almışdı. Bu dövrün həssas və maraqlı məsələləri İmam (ə)-a nəsib olmuş bir çox iftixarlardır. Belə ki, bu iftixarlar tarix boyu Əli (ə)-dan başqa heç kəsə nəsib olmamışdır.


Yəhudi alimin Peyğəmbərə (s) verdiyi suallar


Yəhudi alimlərindən biri Rəsulullahın (s) yanına gələrək dedi:
Yalnız Peyğəmbərlərə məlum olan xüsusiyyətlər haqqında soruşacaqlarımız barəsində bizə xəbər ver. Peyğəmbər istədiyiniz şey barəsində soruşun, lakin Yaqub (ə) övladlarından vəd aldığı kimi sizdə Allah qarşısında vəd verin ki, əgər görsəniz dediklərim doğrudur mənə tabe olub islam dinini qəbul edəcəksiniz. Onlar qoy sən deyən olsun dedilər.


Nədən tarİxdə Fədək bağı məşhurdur?


Xeybər yaxınlığında yerləşən “Fədək” münbit torpağa malik meyvə və ən əsası xurma bağlarının bol olduğu yer idi. Orada yəhudilər yaşayırdılar. Hicrətin 7-ci ilində, Xeybərin fəthindən sonra təqribən Peyğəmbərin (s) vəfatından dörd il əvvəl Cəbrəil (ə) nazil oldu. O Fədəyin fəth olunması hökmünü Allah tərəfindən Peyğəmbərə (s) çatdırdı.Bu hökmdə açıq-aydın əmr olunmuşdu ki, Fədəyin fəthi yalnız Peyğəmbər (s) və Əmirəlmöminin (ə) vasitəsilə icra olunmalı,müsəlmanlar isə bu işdə iştirak etməməlidirlər.


Ficаr mühаribəsi. Hilful-fuzul (müqaviləsi) nə zaman baş vermİşDİR?


Həzrət Məhəmmədin (s) cаvаnlığındа bаş vermiş hаdisələrdən biri də Ficаr mühаribəsi olmuşdur. Ficаr hаrаm аylаrdаn birində bаş verdiyi üçün belə аdlаnmışdır. (Onu dа qeyd etmək lаzımdır ki, İslаmdаn əvvəl zilqədə, zilhiccə, məhərrəm və rəcəb аylаrındа mühаribə etmək hаrаm olub, İslаmın zühurundаn sonrа dа bu qаnun öz qüvvəsində qаlmışdır).


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter