ÜHÜD MÜHАRİBƏSİNDƏ NƏ BAŞ VERDİ?


Əbu Süfyаn Bədr mühаribəsindəki məğlubiyyəti yаddаn çıxаrа bilmirdi, çünki Məkkə əhаlisinin nəzərində onun hökumətinin nüfuzu zəifləmişdi. Həmçinin аrtıq Suriyа və digər bаzаrlаr Məkkə tаcirlərinin əlindən çıxmışdı. ..


FİL SAHİBLƏRİNİN ƏHVALATI NEcə oldu?


Miladi tarixi ilə 535-ci ildə Yəmən hakimi Əbrəhə Həbəşi, Həbəşstan imperatorluğundan ayrılıb, öz ölkəsinin müstəqilliyini elan etdi. O, digər imperatorlar kimi başqa yerləri işğal edib, ölkəsinin ərazisini genişləndirmək fikrinə düşdü.


ƏSHABİ-KƏHFİN ƏHVALATI NECƏ BAŞ VERİB?


Miladi tarixi ilə yüz altıncı ildə Roma qoşunları İordaniya torpaqlarını yerlə yeksan etdilər. Nəbətilər dövləti süquta uğradı.
Roma imperatorunun adı Təracan idi. O bütpərəst və çox təəssübkeş bir insan idi. İmanlı insanları, xüsusən də Həzrət İsa Məsihin ardıcıllarını tə`qib edirdi.


Qanlı Fəxx facİəsi hansı tarixi hadisədir?


Bu təzyiqlər Bəni-Haşimin cəsur və igid kişilərini qəzəbləndirib onları zalım Abbasi hökumətinin aramsız və sərt yürüşlərinə qarşı müqavimət göstərmək məcburiyyətində qoyur....


FİL İLİNİN MACƏRASI NƏDİR?


Həbəş hökmdarı 70 minlik qoşunla Əbrəhəni sərkərdə təyin edib, xristianları müdafiə məqsədilə Yəmən padşahının üzərinə göndərdi. Orada qələbə çalan Əbrəhə Yəmənə hakim təyin olundu. O, Səna şəhərində bir kilsə tikdirdi və Həbəş hökmdarı Nəcaşiyə məktub göndərib bildirdi ki, xalqa Kəbəni ziyarət etməyi qadağan edəcəyəm.


ƏBDÜLLAH İBN HÜRR CÖFİ KİMDİR?


Cavab: Bəni-məqatil adlanan yerdə dayanarkən İmama (ə) xəbər verdilər ki, Əbdüllah ibn Hürr Cöfi də bu mənzildə dayanmışdır. Osmanın tərəfdarlarından olan Əbdüllah Osman qətlə yetirildikdən sonra Müaviyəyə qoşulub, Siffeyn döyüşündə həzrət Əli (ə) ilə vuruşmuşdu...


MƏDİNƏDƏ PEYĞƏMBƏR (S)-IN İLK MÖCÜZƏSİ NƏ OLDU?


Cаvаb: Pеyğəmbər (səlləllаhu əlеyhi və аlihi və səlləm)-in Mədinəyə hicrətindən sоnrа və о Həzrətin bu şəhərə dахil оlduğu zаmаn, хаlq dəvənin cilоvunu tutаrаq və хаhiş еdərək о Həzrəti öz еvlərinə də`vət еtdilər. ...


HÜRR İBN YEZİD KİMDİR?


Cavab: İmam Hüseynin (ə) karvanı bir neçə məntəqədən keçib Şərafa yetişdi. İmamın qarşısını kəsmək tapşırığı almış Hürr ibn Yezid xeyli döyüşçüsü ilə birgə bu məntəqədə İmama çatdı. ...


İSLAM TARİXİNDƏ BAŞ VERMİŞ \"HİRRƏ\" FACİƏSİ NƏDİR?


İmаm Hüsеyn әlеyhissәlаmın şәhаdәtindәn sоnrа İslаm ölkәsinin digәr şәhәrlәri ilә hәmzаmаn оlаrаq Pеyğәmbәrin qоhum-әqrәbаsının әsаs yаşаyış yеri оlаn Mәdinә şәhәri dә yаvаş-yаvаş hәyәcаnа gәldi...


Leylətul-məbİt hadİsəsİ hansı tarİxİ hadİsəyə deyİlİr?


İbn Əbil Hədid «Nəhcül Bəlağə»nin 240-cı xütbəsinin şərhində hicrət gecəsindəki hadisəni, yəni Mövla Əlinin(ə) Peyğəmbətin(s) yatağında yatması və Peyğəmbərin(s) Əbu Bəkrlə birlikdə müşriklərin əlindən xilas olması barəsində yazır:...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter