Qİblənİn dəyİşmə fəlsəfəsİ Nə İdİ?


Qiblənin dəyişmə fəlsəfəsi ilə bağlı çoxsaylı təhlillər aparılmışdır. Bə’zilərinin fikrincə, Beytül-Müqəddəsin ilk qiblə seçilməsində məqsəd yəhudilərin diqqətinin cəlb olunması və onlarla yaxınlıq olmuşdur. Müsəlmanlar qüdrətə çatdıqdan sonra artıq bu yaxınlığa ehtiyac duyulmamışdır....


Qələmlə yazan İlk İnsan kİm olmuşdur?


Həzrət İdris (ə) İlahi peyğəmbərlərdən biri olmuşdur. Bir çox təfsirçilərin nəzərinə görə o, Həzrət Adəmin (ə) nəvəsi olmuşdur. Tövratda deyilir ki, onun adı İxtux olmuşdur və o, Məhlayilin övladı və Şisin nəvəsidir. Şis - Adəmin (ə) övladı olmuşdur.


Kədir və Səviq yürüşü nə zaman baş verdmişdi?


Kədir məntəqəsi Bəni-Səlim qəbiləsinin məskunlaşdığı ərazi olmuşdur. Adı çəkilən qəbilənin müsəlmanlara qarşı silah toplaması barədə Mədinəyə məlumat daxil olur. Peyğəmbər (s) İbn Ummi Məktumu öz yerində qoyub özü ordu ilə birlikdə Kədirə tərəf yola düşür.


Abbasİlərİn qİyamı İslamİ mahİyyət daşıyırdımı?!


İmam Sadiq əleyhissəlamın həyatında diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də, o Həzrətin Abbasilər qiyamının başçılarının ona beyət etmək təklifini qəbul etməməsidir. Əgər bu məsələyə ötəri və səthi baxsaq ola bilər belə fikirləşək ki, bu qiyamda məzhəbi fikirlərin daha çox təsiri olmuşdur.


Zİrar məscİdİnİn macərası necədİr?


Zirar məscidinin macərası «İslam Peyğəmbərinin (s) zamanında baş verən məşhur hadisələrdəndir. Belə ki, Mədinə şəhərində yaşayan münafiqlərdən (İslam dinini zahirdə qəbul edənlərdən) bir dəstəsi «Qüba» məscidinin yaxınlığında bir məscid tikdilər.


Vaxtında İman gətİrmİş qövm hansıdır?


Doğrudanmı, Yunisdən başqa bütün qalan peyğəmbərlərin dəvətinə məhəl qoyulmamışdır?
«Əzab gəlməkdə ikən, Yunisin qövmündən başqa iman gətirib imandan faydalanacaq əhali kimdir?! Yunisin ümməti iman gətirən zaman, onları rüsvayedici əzabdan qurtardıq və müəyyən bir müddət gün-güzəran verdik» («Yunis» surəsi, ayə 98.)


Hz.Rəsuləllahın(s) minbəri adlanan Məscidun-Nəbi(s) minbərinin tarixi nə zamandandır?


Rəvayətlərdə bildirilir ki, Hz.Rəsuli-Əkrəm(s) ilk dövrlər xurma ağacına söykənərək xütbə oxuyardı. Dahasonra səhabələrdən biri təklif edir ki, minbər düzəldilsin və Peyğəmbər(s) onun üzərində oturub söhbət etsin.


İlk cümə namazı nə vaxt və harada qılınmışdır?


İslam dininin dini vacibatlardan biri olan cümə namazına xüsusi əhəmiyyət verilmışdir. Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: “Allah cümə namazını sizə vacib buyurmuşdur. Hər kəs mənim həyatımda və ya mənim vəfatımdan sonra səhlənkarlıq və ya inkar üzündən onu tərk edərsə, Allah onu pərişan edər. İşinə bərəkət verməz. Bilin ki, onun namazı qəbul olmaz. Bilin ki, onun zəkatı qəbul olmaz. Bilin ki, onun həcci qəbul olmaz. Bilin ki, onun yaxşı əməli qəbul olmaz o zamana qədər ki, bu işindən tövbə etməz”.


Əli (ə) besətdən qabaq nəyə sİtayİş edİrdİ?


Əgər Əli (ə) Peyğəmbərin (s) besətindən sonra ona iman gətirən ilk şəxsdirsə, bu halda Əli (ə) besətdən qabaq nəyə sitayiş edirdi?


İslama İman gətİrən İlk şəxs


Əli (ə)-ın həyatının ikinci hissəsini besətdən sonra və hicrətdən əvvəlki dövr təşkil edir. Bu dövr on üç ildən artıq olmamışdır. Əli (ə) bütün bu müddət ərzində Peyğəmbərin (s) hüzurunda olmuş və müəyyən vəzifələri öhdəsinə almışdı. Bu dövrün həssas və maraqlı məsələləri İmam (ə)-a nəsib olmuş bir çox iftixarlardır. Belə ki, bu iftixarlar tarix boyu Əli (ə)-dan başqa heç kəsə nəsib olmamışdır.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter