Övladlarımızı təbiyə edən zaman hansı nəsihətləri edək?


Övladlarımızı təbiyə edən zaman hansı nəsihətləri edək? Valideyin övladına nəsihət edərkən bu cümlələri xatırlatmağı unutmamalıdır:
1-Övladım üç dəstə insanlar sənin dayağındırlar onlardan qorxma söz dinlə: Ata, Ana və Qardaşın,
2-Övladım dünya və axirət xoşbəxtliyi üçün üç şeydən uzaqlaşma, Quran, iman və duadan,
3-Övladım rahat yaşamanı istəyirsənsə üç işi görmə: Yalan danışmağı, riyakarlığı və zinakarlıqdan uzaq ol,
4-Övladım üç şeydən uzaq dur: Oğurluq, arsızlıq (laqeydlik) və həyasızlıq - günahlarına bəhanə düzəltməkdən,
5-Övladım üç şeydən qaç ziyanı dəyməsin sənə: Qeybətdən, pis söz danışmaqdan və görmədiyinə tez inanmaqdan...


Dilin aşkar etdiyi 10 xasiyyət hansılardır?


Dilin aşkar etdiyi 10 xasiyyət hansılardır? İmam Əli (ə) buyurur: “İnsanda 10 sifət vardır ki, dil onları aşkar edər:
1. Vəsf edəndir ki, onunla əşyalar tanınar.
2. Rəhbərdir ki, yaxşılıqlara əmr edər.
3. Nəsihət verəndir ki, pisliklərdən saxlayar.
4. Təskinlik verəndir ki, qəmlər onunla təskinlik tapar.
5. Onun vasitəsilə kinlər aradan gedər.
6. Ürəkləri oğurlayandır ki, qulaqlar onun vasitəsilə ləzzət alar”...


Anaya hörmət gör onu hansı məqama ucaltdı!


Anaya hörmət gör onu hansı məqama ucaltdı! Əllamə Seyid Məhəmmədhüseyn Hüseyni “Nuri-mələkuti Quran” kitabında yazır: Bir gün kitab almaq üçün kitab mağazasına getdim. Mən çatanda artıq mağaza sahibi kitabları anbara yığıb getməyə hazırlaşırdı. O birdən dedi: Həbibim Allah, təbibim Allah, yarım, yarım, canım, canım. Onun arif olmasını başa düşdüm. Dedim: Ağzacan! Dərvişcan! Tək yemək ədəbdən deyil! O sakit oldu və ağlamağa başladı. Sonra şad oldu və gülümsündü. O mənim yolumun yaxşı olduğunu dedi. Bizim aramızda bir az söhbət oldu. Ondan bu məqama çatmasının səbəbini soruşdum.
Dedi: Anam çox qocalmış, zəifləmiş və xəstə idi. Neçə il idi ki, artıq yerindən qalxa bilmirdi. Özüm onun xidmətində dayanır, yeməyini-içməyini hazırlayır, yedirdir və yatızdırırdım...


Ustаd Mәhәmmәd Tәqi Cәfәrinin əxlaqi dərəcəsini göstərəcək hadisə nə haqda idi?


Ustаd Mәhәmmәd Tәqi Cәfәrinin əxlaqi dərəcəsini göstərəcək hadisə nə haqda idi? İlаhi insаnlаr еlm vә tәqvа cәhәtdәn böyük mәqаmlаrа yеtişsәlәr dә, özlәrinin mәşhurlаşmаqlаrınа rаzı оlmurlаr. Bаşqаlаrının оnlаrı tәriflәmәsini istәmirlәr. Әllаmә Mәhәmmәd Tәqi Cәfәri (r) nәql еdir ki, Sәqәz şәhәrindә әhli-sünnә qаrdаşlаrı tәrәfindәn mәclis tәşkil оlunmuşdu. Şаirlәr хаhiş еtdilәr ki, mәnim mәdhimә yаzdığı şеri охusun. Mәn iki yоl аrаsındа - оnun qәlbini sındırmаq vә ya öz mәdhimi еşitmәk mәcburiyyәtindә qаldım. Mәn Аllаhdаn istәdim ki, оnun mәdhi ilә qulаqlаrımın аrаsındа pәrdә qәrаr vеrsin vә bu yоllа оnun qәlbi sınmаsın. Аllаh şаhiddir ki, mәn оnun şеrindәn bir kәlmә dә еşitmәdim...
Şеytаn әsgәrlәrinә dеdi: “Әgәr bәni-аdәmә üç şеydә qаlib gәlsәniz, dаhа qоrхum yохdur. Çünki bu vахt оnlаrın еtdiklәri әmәllәri Аllаh qәbul еtmәz.
1. Yахşılığı böyük sаymаq; 2. Günаhı unutmаq; 3. Tәkәbbür vә özünü bәyәnmәk.” (“Nәsаyih”, sәh. 140.)


Ən pis doğru söz nədir?


Ən pis doğru söz nədir? İnsanların yaxşı işlərini gizlətmək paxıllıq əlamətidir. Onu demək və stimul vermək lazımdır. Amma bu yaltaqlıqla nəticələnməməlidir.
-Allahın Peyğəmbəri(s) buyurub: “Zirəkliyin afəti və bəlası özünü tərifləmək, şücaətin afəti həddini aşmaq, güzəştin afəti minnət, gözəlliyin afəti qürur, ibadətin afəti süstlük, danışmağın afəti yalan, elmin afəti unutqanlıq, səbrliliyin afəti səfehlik, əsl-nəcabətliliyin afəti öyünmək və səxavətliliyin afəti israfdır.”
-Buna görədir ki möminlərin əmiri İmam Əli buyurub: “Düz sözlərin ən pisi kişinin özünü tərifləməsidir”...


Ayətullah Xamenei gənclərdən hansı üç əxlaqi gözləntisi var?


Ayətullah Xamenei gənclərdən hansı üç əxlaqi gözləntisi var? Ayətullah Xameneinin tövsiyələrindən: Gənclərdən üç istəyim var...
Mən gəncdən üç şey istəyirəm: təhsil, nəfsin tərbiyəsi və idman. Gənclik dövrü güc, bacarıq dövrüdür. Bu güc, bacarıq hansı sahəyə sərf olunmalıdır? Mənim fikrimcə, əsasən təhsilə, nəfsin tərbiyəsinə, özündə təqva əhval-ruhiyyəsini formalaşdırmağa, özündə fiziki güc yaratmağa, idmana sərf olunmalıdır. Bu üç məsələ başlıca məqamdır. Yəni əgər bir qısa cümlə ilə məndən soruşsalar ki, siz cavandan nə istəyirsiniz? Mən deyərəm: Təhsil, nəfsin tərbiyəsi və idman. Düşünürəm ki, gənclər bu üç xüsusiyətin ardınca getməlidirlər. Təhsil, tədqiq və s. elmi fəaliyyətləri də əhatə edir. Çünki gənclərdə bu güc var. Təhsil yolunda çox çalışmalıdırlar. Nə iş görmək istəsəniz gənclik çağında görə bilərsiniz. Yəni hər üç sahədə - həm elm, həm nəfsin tərbiyəsi, həm də idman sahəsində...


Nə üçün insanın ən pis düşməni onun nəfisidir?


Nə üçün insanın ən pis düşməni onun nəfisidir? Nəfisin ən pis düşmən olması barədə çoxlu sayda dəlillər var:
1- Nəfis elə bir düşməndir ki, insan onu tanımır və məxfi şəkildə bizim daxilimizdədir.
2- Nəfis hiyləgər bir düşməndir; o bizi görür və biz isə onu görmürük
3- Nəfisin düşmənçiliyi müvəqqəti deyil daimidir.
4- Ən qiymətli bir şeyi yəni iman və ağlımızı əlimizdən alır mal və evimizi yox.
5- O bütün digər düşmənlər ilə fərqlənir, bizim xaricdəki düşmənlərimiz ilan, əqrəb, it, canavar kimi heyvanlardır və ya insandır.Əgər insan canavar, ilan və ya it kimi düşməninə heç olmasa bir şey verərsə azı müəyyən bir müddət rahatlığa çıxır və əgər Hitler və ya Səddam kimi düşməninə azı müəyyən qədər torpaq, neft və... verərsə neçə gün özünü onların şərrindən qorumuş olur; amma batini düşmənə isə hətta bir şey versən də belə yenə də o aramlaşmır. Əgər onun meylinə əməl edib istədiklərini versək bir o qədər hücum edib irəli gələcəkdir.


Tərəfdar yığmaq fikrində olanlara Ayətullah Cavadi amuli hansı tövsiyəni etdi?


Tərəfdar yığmaq fikrində olanlara Ayətullah Cavadi amuli hansı tövsiyəni etdi? Ayətullah Cavadi Amuli öz əxlaq dərsində belə buyurdu: \"Hər kim ömrünü özünə mürid yığmaq fikri ilə keçirsə həqiqətdə İslam düşüncəsinə görə o hələ mənəvi həddi büluğa çatmamışdır.\"
Ayətullah Cavad Amuli özünün əxlaq dəsrsində gözəl məqamlara toxunub. Dərs zamanı \"Məqam və mövqe insanın xidmət edə bilməsi üçün istifadə edəcəyi bir oyuncaqdır. Lakin əgər biri həmişə bütün ömürünü bu oyuncağa ayıracaq olsa, ortaya çıxacaq görünüş oynamaq və əylənmək olar. Oyuncaqlar oyun oynayanlar üçün yaradılıb ki, onunla məşğul olsunlar, yorğunluqlarını çıxarmaq üçün arada bu işlərə baş vursunlar. Lakin bütün ömrünü buna sərf etsə, 80 yaşında olsa da, o bir uşaqdır. Mürid yığmaq həvəsilə daim diqqət mərkəzində olmaq istəyənlər, əlini öpdürmək və bu kimi şeylərə vaxtını xərcləyən kəslər yaşları 70-80 olsa belə əqilləri həddi-büluğa çatmamış kiçik bir uşaq əqlidir\", - deyə bildirib...


Mərhum Ayətullah Brucerdinin təvazökarlığından bir nümunə yazın?


Mərhum Ayətullah Brucerdinin təvazökarlığından bir nümunə yazın? Ayətullah Burucerdi əsrimizin böyük dini alimlərdən biri idi. Ayətullah Burucerdinin gözəl əxlaqı var idi. O, çox təvazökar bir insan idi. Bir gün dərsə gedəndə tələbələrdən biri ona yaxınlaşır və deyir ki, iqtisadi çətinlikləri çox olduğundan dərslərdə çətinlik çəkir. Ağa da ona buyurur ki, dərsdən sonra mənə müraciət et. Bu mərcə müəlim masasının arxasına keçir və dərsi başladır. Dərsdə söz azadlığı olduğu üçün tələbələr dərsə irad tutmağa başladılar. Hər birinə münasib cavab verir və həmin tələbə də dərsə görə sual verir. Ayətullah Burucerdinin eşitmə qabiliyyəti zəif olur. Elə fikirləşir ki, həmin tələbə yenə də öz hacətini bildirmək istəyir. Bir qədər əsəbi halda deyir: “Dedim dərsdən sonra”. Tələbələr təəcüb edirlər. Onlardan biri ağaya deyir: “O, elmi sual verirdi və sualının cavabının yeri də elə buradır. Dərsdən sonra deyildir”. Ağa başa düşür ki, düz başa düşməmişdir, dərsi bitirir və dərsdən sonra tələbələrin cəmləşdiyi yerə gedir. Həmin tələbəyə çatanda əlini o tələbəyə uzadır və həmin tələbə də ağanın əlini sıxır. Qəflətən ağa əyilir və həmin tələbənin əlini öpür. Ondan üzr istəyir. Onu özü ilə evinə aparır və başqalarının gözündən uzaqda problemini həll edir. Hacətini yerinə yetirir.


Ayətullah Məhəmməd Baqir-Kəni ramazan ayı üçün hansı tövsiyələri buyurur?


Ayətullah Məhəmməd Baqir-Kəni ramazan ayı üçün hansı tövsiyələri buyurur? Ramazanda birinci növbədə insanın dünya və axirətinə faydası dəyməyən bihudə işlərdən çəkinmək lazımdır.
İslaminSesi xəbər verir ki bu tövsiyələr, tanınmış əxlaq ustadı ayətullah Məhəmməd Baqir Baqir-Kəninin ramazanla bağlı çıxışında gəlib.
Ayətullah Məhəmməd Baqir Baqir-Kəni deyib: “Ramazan ayında hansı əməlin daha yaxşı olduğunu biz bilə bilmərik. Çünki məsum deyilik. Amma bihudə işlərdən uzaq durmağın vacibliyini ki bilirik. Bəs bihudə və faydasız işlər hansılardır?. Bu işlər elə bir işdir ki nə dünya nə də axirət faydası var. Bu yersiz söz ola bilər. Ya da lazım olmayan yerə fayda verməyən yerə get-gəl etmək.” Ayətullah Məhəmməd Baqir Baqir-Kəni əlavə edib: “Ramazanda insan heç olmasa xöşrəftar olmalıdır. Evindən tutmuş ictimaiyyət və iş yerinə qədər. Bunu edə bilsə hünər edibdir. Xoş rəftar sahibi olmalıyıq, münasibətimiz olan şəxslərlə, gücdə və imkanda bizdən aşağıda olanlarla, şagirdlər və mağazaçılar, dükançılarla və həyat yoldaşımızla. Əsas budur”


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter