İslamda zarafat etməyə necə baxılır?!


1. Zarafatlarda İslam dininə tənə gətirən, lağ edilən ton olmamalıdır.
Bilmək lazımdır ki, İslam dininin hər hansı atributunu zarafat, lağ hədəfi etmək müsəlmanı İslamdan çıxarır:
(«Ya Rəsulum!) Onlardan soruşsan: \"Biz ancaq söhbət edib zarafatlaşırdıq (əylənirdik)”,- deyə cavab verərlər. De: \"Allaha, Onun ayələrinə və Peyğəmbərinə istehzamı edirsiniz?!”
(Əbəs yerə) üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra (daxilinizdəki ikiüzlülüyü büruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla) artıq kafir oldunuz. (Quran, Tövbə, 65-66)
Allaha, Onun kəlamlarına, nişanələrinə, peyğəmbərlərinə lağ etmək, bunları zarafat hədəfinə çevirmək müsəlmanı tövbə etmədiyi təqdirdə kafir edir.
2. Zarafatda yalan olmamalıdır.
Peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) demişdir: «Vay o kəsin halına ki, insanları güldürmək üçün yalan danışır. Vay onun halına!»...


Hz Əli (ə) hər səhər hansı beş məsələyə diqqət yetirməyi tövsiyə edir?!


İmаm Әli (ә) buyurmuşdur: \"Tоvrаtın ахırıncı hissәsindә bеş buyuruq vаrdır ki, mәn hәr sәhәr оnu охumаğı sеvirәm: Әmәlsiz аlim şеytаn kimi, zаlım sоltаn Firоn kimi, tаmаhkаr fәqir vаrlının qаrşısındа bаş әyәn it kimi, istifаdә еdilmәyәn sәrvәt kәrpic kimi vә zәruri vә еhtiyаc оlmаyаn hаllаrdа еvdәn çıхаn qаdın kәniz kimidir.”
Ustаdlаrdаn birinә dеdilәr: Siz niyә әхlаq dәrsi dеmirsinin? Dеdi: Qurаnın iki аyәsi mәni bu işdәn uzаqlаşdırıb: \"Siz nеcә insаnlаrı yахşı işlәrә әmr еdirsiniz ki, özünüzü unudursunuz? Hаlbuki siz Аllаhın kitаbını охuyursunuz...


İmam Səccadın (ə) hədisinə əsasən ən yaxşı və pis insan kimdir?!


Әn pis vә әn yахşı insаn: İmаm Sәccаd (ә) buyurub:
Аllаh Dаnyаl pеyğәmbәrә vәhy еtdi: \"Mәnim yаnımdа әn pis vә düşmәn insаn аlimlәrә zillәt gözü ilә bахаn vә оnа tаbе оlmаyаn cаhildir. Әn yахşı insаn hәmişә аlimlәrlә оlаn vә оnlаrı ülgü qәrаr vеrәn аdаmdır.”
Аlimlәrә еhtirаm hаqdа hәdislәrdә dеyilәn çохlu buyuruqlаrın kәnаrındа bir о qәdәr dә әmәlsiz аlimlәrin mәzәmmәti bаrәdә göstәrişlәr vаrdır. Әlbәttә, burаdа dеyilәnlәr yаlnız dini tәhsili оlаn ruhаnilәrә аid dеyil, ümumiyyәtlә, şәri vәzifә vә göstәrişlәrdәn хәbәri оlаn hәr bir müsәlmаnа аiddir.


Mömin şəxs hansı məsələyə diqqət etməklə izzət və hörmətini qoruya bilər?!


İzzət - insanlardan ehtiyacsız olmaqladır!
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: \"Ehtiyacsızlıq sərvətin çox olmasilə deyildir. Ehtiyacsızlıq - ancaq ehtiyacsız ruhiyyədədir”.
İmam Əli (ə) buyurur: \"Öz qəlbində insanlara ehtiyac ilə ehtiyacsızlığı bir yerə topla. Sənin onlara ehtiyacın mülayim danışmağında və xoş üzlü olmağındadır. Sənin onlardan ehtiyacsız olmağın isə abrını pak saxlamaqda və izzəti hifz etməkdədir”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: \"Möminin şərafəti - gecə oyaq qalmaqda və izzəti insanlardan ehtiyacsız olmaqdadır”.
İmam Səccad (ə) buyurur: \"Bütün xeyir və yaxşılığı insanların əlində olana tamah etməkdən çəkinməkdə gördüm, hər kim insanlara heç bir ümid bəsləməz və işini Allaha tapşırarsa, Allah Təala onu yerinə yetirər”...


Bu insanın ədalətli və din qardaşı hesab etmək olar! İmam Sadiqin hədisi ..


... \"Nəhl” surəsinin 91-ci ayəsində buyurulur: \"Əhd bağladığınız zaman Allahın əhdinə vəfa edin”. \"Bəqərə” surəsinin 27-ci ayəsində oxuyuruq: \"O kəslər ki, Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozur, Allahın birləşdirilməsini buyurduğu şeyləri parçalayır və yer üzündə fitnə-fəsad törədirlər, məhz belələri ziyana uğrayanlardır”. \"İsra” surəsinin 34-cü ayəsində isə belə buyurulur: \"Əhdə vəfa edin. Doğurdan da, əhd barəsində soruşulacaqdır”. \"Maidə” surəsinin 1-ci ayəsində oxuyuruq: \"Ey iman gətirənlər, əhdlərə sadiq olun”. İslam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: \"Hər kəsdə üç xüsusiyyət olsa, o, münafiqdir - hətta namaz qılıb oruc tutsa, özünü müsəlman bilsə də: onu əmin bildikləri halda xəyanət edər, ağzını açanda yalan danışar, verdiyi vədə vəfa etməz.” İmam Sadiq (ə) buyurur: \"Xalqla rəftarında zülmə yol verməyən, onlara yalan danışmayan, vədini pozmayan insanın mürüvvəti kamil, qeybəti haram, ədaləti aşkardır və onu din qardaşı bilmək lazımdır.....


İslam maarifinə əsasən dilinə düşə biləcəyi 40 günah hansılardır?!


DİLİN 40 GÜNAHI
1.Yalan 2.Töhmət 3.Dil yarası 4.Tənə vurmaq 5.Eyb axtarmaq 6.Abır aparmaq 7.Qəlbi sındırmaq 8.Naməhrəmlə zarafat 9.Yersiz danışmaq 10.Danışıqda lovğalıq
11.Yaxşılığa qadağa 12.Dində bidət 13.Nahaq hökm etmək 14.Yalan and 15.Möminə əziyət etmək 16.Həsədi üzə çıxartmaq 17.Pis əxlaq 18.Camaatla pis danışmaq
19.Küfru təsdiq etmək 20.Acı danışmaq ...


Uşaq tərbiyəsində edilən 8 səhv və xətalar hansı düşüncələrdən ibarətdir?!


Gələcək üçün günahkar insan yetişdirməyin 8 asan yolu....
1- Daha kiçikken uşağa istediyi her şeyi vermeye başla! Bu şekilde o her kesin onun dolanışığını temin etmek mecburiyyetinde olduğuna inanacaq.
2- Pis sözler söylediyi zaman, gül. Belece o özünün ağıllı olduğuna inanacaq.
3 - Ona düşünmeyi ve beynini istifade etmesini öyretme, 21 yaşına gelince özü qerar versin, deye gözle.
4 – Yere atdığı her şeyi götür! Kitablarını, ayaqqabılarını, paltarlarını, onun üçün her şeyi sen et ki, o bütün mesuliyyetlerini başqalarına yüklemeye alışsın.
5 - Onun qarşısında tez-tez aile mübahiseleri et ki, onun da ailesi bir gün dağıldığında, bir o qeder de teeccüblenmesin...


Pis əməllər haqqda 75 göstəriş hansılardır?!


1.Cahillik hələ heç vaxt heç kəsə kömək etməmişdir.
2.Qorxusuz yaşamaq istəyirsənsə,başqalarına pislik etmə.
3.Nifrətə yalnız məhəbbətlə qalib gəlmək olar.
4.Birisinin tikəsini əlindən alıb başqasına vermək heç də igidlik deyil.
5.İnsan hirslənəndə əqli yerindən oynayırBelə hallarda heç bir iş görmə!
6.Zülm,həsəd,hiylə ilə bu dünyada iş aşmaz.
7.Paxıllıq insanın qəlb rahatlığını pozan can odudur.
8.Paxıllıq odundan yandırıcı od hələ görünməmişdir...


Hz Peyğəmbər (s) Allahdan həya etməyi hansı əməllərə bağlı olduğunu buyurur?!


Kim Allahdan həya edirsə Bir gün Rasulullah (s) minbərə çıxır və səhabələrə müraciət edərək buyurur: - \"Allahdan həya edin!” Səhabələr dedilər: - \"Ya Rasulullah! Axı biz Allahdan həya edirik.”
Rasulullah (s) buyurdu: - \"Sizdən kimsə Allahdan həya edirsə heç bir gecə ölümü gözü önünə gətirmədən yatmasın,qarnına haram tikə qoymasın, zinadan çəkinsin, dilini, gözünü və qulağını haramdan qorusun, ölümü və öldükdən sonra çürüyəcəyini düşünsün, dünya zinətinə aldanmasın!


Hədislərə əsasən Gözəl əxlaqa malik olmayan, hansı nəticələrlə qarşılaşacaqdır?!


İslam dini davamlı olaraq öz ardıcıllarını gözəl əxlaqa dəvət etməkdədir. Pis əxlaqı isə həmişə məzəmmət etmişdir. Çünki pis əxlaq insan həyatına ancaq mənfi təsirlər göstərər. Bu təsirlər hansılardır?
1. İnsanın ruhi əzab çəkməsinə səbəb olar. Pis əxlaqın insana vurduğu ziyanlardan biri budur ki, insan ruhi əzab çəkər. Çünki bu cür insan ruhi şadlıq əvəzinə, həmişə qəmgin və narahat olar. Bu insanın qəmi bitməz.
2. İnsanlar pis münasibət bəsləyər. Pis əxlaq səbəb olar ki, onun ətrafında olan insanlar ona nifrət etsinlər və onunla fasilə saxlasınlar.
3. Yaxşılıqları aradan aparar. O zaman ki, insanın əxlaqı pis olar, hər nə qədər yaxşı əməl görsə də qarşı tərəfə həmişə minnət qoyar və ona dili ilə əziyyət verər. Bu cür yaxşılıqların dəyəri aradan gedər...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter