İMAM ZAMAN AĞANIN (Ə.F.) ƏHLİ-BEYT (Ə) ARDICILLARINA TÖVSİYƏLƏRİ NƏDİR?


İmam Zaman ağanın (ə.f.) Əhli-beyt (ə) ardıcıllarına tövsiyələri:
1. Allahdan qorxun, təqvalı olun.
2. Bizə sizi fitnədən və imtahandan xilas etməyə kömək edin.


Zühurdan sonra dünya necə olacaqdır?


Zühurdan sonra dünya necə olacaq? Cavab: Maddi həyatın zühurdan əvvəlki həyatla heç bir fərqi olmayacaqdır. İnsanların doğulması və ölməsi eyni olacaqdır. İnsanların istedad və xüsusiyyətləri fərqli olmayacaqdır. Belə ki, insanlar zühurdan sonra da dünyalarını dəyişəcəklər. Allah buyurur: \"Hər kəs ölümü dadacaqdır” (\"Ali-İmran”, 185).


İmam Zaman ağanın (ə.f.) tərəfdarlarının hamısı Əhli-beyt (ə) davamçısıdırmı?


İmam Zaman ağanın (ə.f.) tərəfdarlarının hamısı Əhli-beyt (ə) davamçısıdırmı?Həzrət İmamın (ə.f.) dostları üç dəstəyə bölünür. 1. 313 nəfər xüsusi tərəfdaşları. 2. On min nəfər. 3. Bütün Əhli-beyt (ə) davamçıları və sevənləri. İmam Cavad (ə) buyurur: \"O zaman ki, bu sayda (313) ixlas əhli (Məkkədə Allahın izni ilə) toplaşacaqlar, Allah əmrini zahir edər. O zaman ki, onun üçün (on min nəfər) kamil oldu, Allahın izni ilə qiyam edəcəkdir”.


Sən Də Hamı Kimi Nicatvericini Gözləyirsənmi?


Sən Də Hamı Kimi Nicatvericini Gözləyirsənmi?Mehdi... O, yer üzünü zülm və haqsızlıqla dolduğu kimi haqq-ədalətlə dolduracaq. Mehdi… Peyğəmbərimiz (s) onun gəlişini dəfələrlə müjdələmiş və: \"məni haqq olaraq peyğəmbərliyə seçənə and olsun, əgər dünyanın sonuna hətta bir gün qalmış olsa belə, Allah o günü oğlum Mehdinin zühur etməsinə kimi uzadacaq”.-deyə buyurmuş.


Yəhudİlər kİmİ xİlaskar sayır?


Yəhudİlər kİmİ xİlaskar sayır?Yəhudilərin müqəddəs kitabını araşdırdıqda məlum olur ki, bu kitablarda böyük vədlə bağlı işarələr vardır. Əksər yəhudi kitablarında, o cümlədən Davudun (ə) Zəburunda uyğun məlumat-larla rastlaşırıq.


Dİgər dİnlər və mİllətlər xİlaskarın zühuruna İnanırmı, yoxsa bu İnanc fəqət İslamdamı mövcuddur?


Dİgər dİnlər və mİllətlər xİlaskarın zühuruna İnanırmı, yoxsa bu İnanc fəqət İslamdamı mövcuddur?Xilaskarın zühuruna etiqad reallıq, ədalətin davamı, fitri bir həqiqət olduğundan bütün millətlərdə və dinlərdə belə bir inanc mövcuddur.
Məhəmməd Əmin Zeynəddin deyir: “Cəmiyyətin islahına etiqad bəşər tarixi boyu düşüncələrdə yer tapmışdır. Bu inanc təkcə İslama aid deyil. ...


Həzrət Peyğəmbər (s) həzrət Mehdİnİn (ə) mövludundan xəbər vermİşdİrmİ?


Həzrət Peyğəmbər (s) həzrət Mehdİnİn (ə) mövludundan xəbər vermİşdİrmİ?Bəli, bu barədə 107 hədisdə məlumat verilir. İbn Abbas həzrət Peyğəmbərdən (s) belə nəql edir: “Allah-tәala yer üzünə nəzər saldı. Məni seçdi, peyğəmbər qərar verdi. Sonra ikinci dəfə nəzər saldı. ....


Əhlİ-Sünnə alİmlərİndən həzrət Mehdİnİn (ə) anadan olmasını etİraf edən varmı?


Əhlİ-Sünnə alİmlərİndən həzrət Mehdİnİn (ə) anadan olmasını etİraf edən varmı?Əhli sünnə alimlərindən bir qrupu İmam Həsən Əsgərinin (ə) Mehdi (ə) adlı övladının dünyaya gəlişini etiraf etmişlər. Həmin alimlərdən bəzilərinin adını yada salaq: ...


Sünnə əhlİndən kİmsə İmam Əsgərİnİn (ə) övladını xİlaskar kİmİ qəbul edİrmİ?


Sünnə əhlİndən kİmsə İmam Əsgərİnİn (ə) övladını xİlaskar kİmİ qəbul edİrmİ?Bəzi sünni alimləri İmam Həsən Əsgərinin (ə) Mehdi (ə) adlı övladının yalnız dünyaya gəlişinə inanırlar. Onun xilaskar olmasını isə şiələrə aid əqidə bilirlər. Bəzi sünni alimləri isə həm Mehdinin (ə) mövluduna, həm də onun hazırda sağ olmasına inanırlar. Bu alimlərdən bəzilərini yada salaq:...


Məhdəvİyyət hədİslərİnİ nəql edən müəllİflər hansı mənbələrə İstİnad edİb?


Məhdəvİyyət hədİslərİnİ nəql edən müəllİflər hansı mənbələrə İstİnad edİb?Bəziləri deyirlər ki, qədim müəlliflər tarixi məsələlər, eləcə də, Məhdəviyyət mövzusu ilə bağlı hədisləri mənbəni araşdırmadan nəql etmişlər. Sonra yeni bir yanaşma nəzərə çarpır. Sonradan rəvayətlər araşdırılmış, “səhih”, “həsən”, “qəvi”, “zəif” qruplarına ayrılmışdır. Amma belə bir yanaşma tarixi rəvayətlərə, o cümlədən, Məhdəviyyət rəvayətlərinə aid deyil...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter