Həzrət Məhdİnİn (ə) uzun ömürlü olmasının sİrrİ nədİr?


Həzrət Məhdİnİn (ə) uzun ömürlü olmasının sİrrİ nədİr?Uzun ömürlülük və qeyb dövrü fəlsəfəsi çoxlarının verdiyi sualdır. Əlbəttə, onlar qeybə iman gətirmək əsasında verilən cavabları qəbul etmirlər və istəyirlər ki, cəmiyyətə hakim olan mövcud dəyərlər əsasında cavablar alsınlar. Nəticədə həzrəti Məhdinin (ə) inqilabının və vədə verilən günün necəliyini qeybət dövrünün fəlsəfəsi və səbəbləri baxımından dərk edə bilsinlər. ...


Kİçİk qeyb dövrünün xüsusİyyətlərİ nədİr?


Kİçİk qeyb dövrünün xüsusİyyətlərİ nədİr?Qeyd etdiyimiz kimi, İmam Mehdinin (ə) ixtifa dövründən və İmam Həsən Əsgərinin (ə) rihlətindən sonra iki növ qeybi olmuşdur. Kiçik qeyb adlanan birinci dövr ixtifa dövrü başa çatdıqdan sonra başlamış və altmış doqquz il davam etmişdir. Kiçik qeyb dövrü başa çatdıqdan sonra böyük qeyb dövrü başlamış və bu dövr hazırda da davam etməkdədir....


Dörd nümayəndə hansı vəzİfələrİ yerİnə yetİrmİşdİr?


Dörd nümayəndə hansı vəzİfələrİ yerİnə yetİrmİşdİr?Dörd nümayəndənin vəzifələri və fəaliyyətlərinin ümumi mehvəri bu şəkildədir:
1. İmam Mehdinin (ə) varlığı ilə bağlı şəkk-şübhəni aradan qaldırmaq; nümayəndələrin, xüsusilə ilk səfir Osman ibn Səid Əmrinin ən mühüm vəzifəsi İmam Mehdinin (ə) varlığını sübuta yetirmək olmuşdur....


Dörd nümayəndə hansı meyarlar əsasında seçİlmİşdİr?


Dörd nümayəndə hansı meyarlar  əsasında seçİlmİşdİr?Məsum İmamlar daim hikmət əsasında hərəkət etmiş, öz nümayəndələrini konkret meyarlar əsasında seçmişlər:
1. Ən üstün səviyyədə təqiyyə və sirr saxlama – Həzrət Mehdinin (ə) birinci səfiri Osman ibn Səid özünü Abbasi rejimindən qorumaq üçün maksimum səviyyədə təqiyyə edirdi. O, bu məqsədlə heç bir məzhəbi və siyasi söhbətdə aşkar mübahisəyə girişmirdi. ...


Həzrət Mehdİnİn (ə) qeyb dövründə olmasının faydaları nədİr?


Həzrət Mehdİnİn (ə) qeyb dövründə olmasının faydaları nədİr?İndi ki, həzrət Məhdi (ə) haqqında söhbətimiz bura yetişdi, onda ona aid olan əsas suallardan birinə cavab verməyimiz yerinə düşər. Sual budur ki, İmamın (ə) qeyb dövründə olmasının nə kimi faydası var? Başqa sözlə desək, İmamın (ə) qeyb dövründə yaşaması bir rəhbər kimi ümumi həyat tərzi deyil, xüsusi yaşayışdır....


Bulud arxasındakı günəşlə qeybdə olan İmamın hansı oxşarlığı var?


Bulud arxasındakı günəşlə qeybdə olan  İmamın hansı oxşarlığı var?Sahibəzzamanın (ə.f) İshaq ibn Yaquba cavabında buyurulur: “Qeyb dövründə mənim vasitəmlə fayda əldə etmək bulud arxasında günəşdən faydalanmaq kimidir.” “Bihar”, c. 53, s. 180....


İmamın (ə) hadİlİk, tərbİyəçİlİk vəzİfəsİ onun qeybdə olması İlə bİr araya sığırmı?


İmamın (ə) hadİlİk, tərbİyəçİlİk vəzİfəsİ onun qeybdə olması İlə bİr araya sığırmı?Kəlam, fəlsəfə və irfan kitablarına müraciət etdikdə İmamətin iki təfsiri ilə rastlaşırıq:
1. Kəlam əsasında tərif: İmamət dini və dünyəvi işlərə bir nəfər vasitəsi ilə rəyasətdir. ...


Yer üzünü fəsad bürüdüyü halda nə üçün o Həzrət (ə) zühur etmİr?


Yer üzünü fəsad bürüdüyü halda nə üçün o  Həzrət (ə) zühur etmİr?Fəsadın yer üzünü bürüməsi zühur üçün şərt olsa da, kafi şərt deyil. Həzrətin (ə) məqsədlərindən biri yer üzündə haqq-ədalətin genişlənməsidir. Əlbəttə ki, bunun üçün müəyyən şərtlər ödənməlidir. Bəzi şərtləri nəzərdən keçirək: ...


Sonuncu İmam (əc) harada məskunlaşıb?!


Sonuncu İmam (əc) harada məskunlaşıb?!Hədislərdən belə məlum olur ki, o Həzrət (ə) camaat arasında yaşayır.
Südeyr Seyrufi, İmam Sadiqdən (ə) nəql edir ki, Həzrət buyurdu: “ Sahibul-əmrin (ə), həzrət Yusiflə (ə) oxşarlığı var. Ona görə ki, Yusifin (ə) qardaşları ağıllı və bilikli olduqları və öncə onunla ünsiyyətdə olsalar da, onun yanına daxil olanda o özünü tanıtdırmayınca onu tanımadılar. ...


Həzrət Mehdİ (ə) evlənİbdİrmİ?


Həzrət Mehdİ (ə) evlənİbdİrmİ?Həzrət Mehdinin (ə) evlənməsi haqda iki nəzəriyyə irəli sürülmüşdür. Əgər biz bir mənalı olaraq evlənmədiyini söyləsək, heç bir eybi yoxdur. Çünki, o Həzrət (ə) qeybdə olmasına əngəl olacaq heç bir iş görməmişdir. Necə ki, evlənmək qeybət sirrilə ziddiyyət təşkil edərək o Həzrətin ifşa olunmasına səbəb olardı.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter