Əsrin imamı (əc) qocalmır. Niyə?


İrad tutulan şübhələrdən biri də budur ki, bir insanın min yüz yetmiş ildən artıq yaşaması necə mümkündür? Hədisdə belə deyilir: “إِنَّ الْقَائِمَ هُوَ الَّذِي إِذَا خَرَجَ كَانَ فِي سِنِّ الشُّيُوخِ وَ مَنْظَرِ الشُّبَّان” (İmam Zaman (əc) zühuru zamanı qocalar yaşında, cavanlar simasında olacaqdır.)


İMAM MƏHDİ (Ə.F) ÜMUMDÜNYA DÖVLƏTİNİ HANSI ÜSULLA İDARƏ EDƏCƏKDİR?


İmam Sadiq (ə)-ın dostlarından biri sual verdi ki, Məhdi (ə) dövləti idarə etməkdə hansı üsullardan istifadə edəcəkdir?
O həzrət buyurdu: «Yəsnəu ma sənə᾿ə rəsulullahi yəhdimu ma kanə qəbləhu, kəma hədəmə rəsulullahi əmrəl cahiliyyəti, vəyəstə᾿niful islamə cədidən.»


Zühur vaxtında insanların 3/1-nin öldürüləcəyi anlayışı doğrudurmu?


Bu anlayış zühurun qəti olmasını xatırladır. Yəni zühur vaxtı insanlar hidayət olunmaqdan çəkinib İmamla mübarizəyə qalxsalar, onların öldürülməsi şübhəsizdir. Amma bu o demək deyil ki, zühur vaxtı insanların mütləq 3/1 -i öldürüləcəkdir.


İmamın zühuru yaxın gələcəkdə, ya heç olmasa yaşadığımız əsrdə baş verə bİlərmi?


İmam Sadiqdən (ə) nəql olunan bir hədisdə deyilir: “Allah zühur əmrini bir gecədə islah edəcəkdir.” Əksər rəvayətlətdə də o həzrətin zühur vaxtı üçün müxtəlif əlamətlət qeyd olunmuşdur. Digər bir tərəfdən isə zühur üçün heç bir vaxtın təyin olunmamasına işarə etmişlər.


ÖLÜM QОRХUSUNUN SӘBӘBİ NӘDİR?


Ölüm qоrхusunun iki mühüm sәbәbi vаr:
1. Mәzәmmәt оlunаn qоrхu dünyа sеvgisindәn qаynаqlаnır. Dünyаyа bаğlаnаn, оnа könül vеrәn şәхs hеç vахt оndаn аyrılmаq istәmir. Bеlә оlduqdа dünyа vә оnа bаğlılıqlаrdаn uzаqlаşmаq әziz dоstdаn аyrılmаq kimi çәtin оlur. Bеlә düşünәn insаn dünyаdаn аyrılıq sәbәbi оlаn ölümdәn dәhşәtә gәlir. Bеlә bir qоrхu mәhz оnu dоğurаn sәbәbә, dünyаyа bаğlılığа görә mәzәmmәt оlunur.


Əhli-sünnə ardıcılları da, İmam Mehdiyə (əc) inanırlarmı?


Bu suala cavab vermək üçün bir neçə Əhli-sünnə aliminin sözlərini nəzərinizə çatdırırıq:


İntizarın (fərəc intzarı) neçə növü var?


Cavab: Fərəc (həzrət Mehdinin (ə) zühur) intizarı iki növdür:
1. Qurucu, təşviqedici, məsuliyyət yaradan intizar: bu, bəlkə də ən fəzilətli ibadətdir....


Nə üçün bİz öz İmamımızla görüşə bİlməyək?


Əvvəla, hazırkı dövrdə vəzifəmizi bilməli, kamilliyə çatmaq üçün nə etməyimizi dərk etməliyik.
Bizim yeganə vəzifəmiz məsum İmamlar tərəfindən bəyan olunmuş ilahi göstərişlərə əməl etməkdir. ...


Həzrət Mehdİnİn (əc.) mübarək adını çəkmək olarmı?


Bir çox rəvayətlərə görə, həzrət Mehdinin (əc.) mübarək adını İslam peyğəmbərinin adı olan “Məhəmməd” adı ilə tələffüz etmək qadağan olunmuşdur. Buna görə də, onun adını bu qaydada (M-H-M-D) yazırlar. Onun adını çəkmək haramdırmı? Haramdırsa, səbəbi nədir?...


İMAM MEHDİNİN (Ə) QEYBƏTİ DÖVRÜNDƏ VƏZİFƏLƏRİMİZ NƏDİR?


İslam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: “İbadətlərin ən üstünü fərəc intizarında olmaqdır.” (“Fərəc-İmamın (ə) zühuru). Sözsüz ki, qonaq gözləyən adam əlini əlinin üstünə qoyub, bekar oturmur. Həyəti süpürür, su çiləyir, otaqları təmizləyir, ətirləyir, qonaq üçün rahatlıq yaratmağa çalışır. .....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter