Allah bizi tanıyırsa, imtahana ehtiyac varmı?


Allah-Taala (c.c) insanları xəlq edib: İmtahan belələrini özünə tanıtdırır. Aramızda sinəsinə döyüb, özünü göyə qaldıranlar var. İmtahan belələrini özünə tanıtdırır. Quran buyurur: \"Biz sizi qorxu, aclıq, mal, can və qıtlıqla imtahana çəkərik. Səbr edənlərə müjdə ver.\" Bəqərə/155 - İnsanın mükafatlandırılması və ya cəzalandırılması üçün ortada hansısa bir əməl olmalıdır. Bir şəxs peşəkar oğru olsa da, nə qədər ki, oğurluq baş verməyib onu həbs etmək olmaz. Hz Əli (ə): “İnsanın imtahana çəkilməsinin fəlsəfəsi ona mükafat və cəza vermək üçün zəmin hazırlamaqdır. Bu imtahanlar olmasa da Allah öz bəndəsini tanıyır.


Dünya pisdirsə, Allah onu nə üçün yaradıb?


Dünyaya qul olan insan üçün halal-haramın fərqi yoxdur! Xeyr, dünya yox, dünyaya qul olmaq pislənilib. Dünyada gördüyümüz bütün nemətlər üçün var-dövlət qətiyyən qorxulu deyil. Əksinə, belə insan var-dövlətdən istifadə edərək öz axirəti üçün hazırlıq görür. Amma dünyaya qul olan insan üçün halal-haramın fərqi yoxdur. İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: «İbadət yetmiş hissədir və onun ən üstünü halal ruzi axtarmaqdır». Rəvayətlərdə insanlar əkinçiliyə, ticarətə, bir sözlə, işə təşviq olunurlar. Məzəmmət olunmuş dünya haqqında isə həzrət Əli (ə) buyurur: «Məbada dünyaya gönül verəsən. Çünki bütün günahların kökü, bütün bəlaların əvvəli dünya məhəbbətidir»...


Səhih hədisi qeyri-səhih hədisdən necə fərqləndirmək olar?


Səhih hədisi qeyri-səhih hədisdən necə fərqləndirmək olar?Peyğəmbərin (s) dövründən başlayaraq saxta hədis qondaranların mövcudluğunu nəzərə almaqla, səhih hədisi qeyri-səhih hədisdən seçmək üçün bir sıra meyarlara ehtiyac duyulur. Həmin meyarlardan 3-ü qeyd edirik:
1. Quranla uyğunluq – İmam Sadiq (ə) Peyğəmbərdən (s) belə nəql etmişdir: “Həqiqətən, hər bir haqq üçün bir həqiqət və hər bir savab üçün bir nur var. Allahın kitabına uyğun gələni əxz edib, ona zidd olanı boşlayın”.
2. Məsumların buyuruqları ilə uyğunluq – Həsən ibn Cəhm deyib: (İmam) Rzaya (ə) dedim ki, sizin tərəfinizdən bizə fərqli hədislər çatır. (Həzrət) buyurdu: “Bizim tərəfdən sizə çatanı Allahın kitabı və bizim hədislərlə müqayisə edin. Əgər uyğun gəlsə, bizdəndir, uyğun gəlməsə, bizdən deyil”...


Allah-Taalanın (c.c) bizim ibadətlərimizə ehtiyacı varmı?


Hәzrәt Әli (ә) “Nәhcül-bәlаğә”dә buyurur: “Аllаh mәхluqu оnun ibаdәtindәn еhtiyаcsız, itаәtsizliyindәn аmаndа оlduğu hаldа yаrаtdı.”
Аllаh insаnın ibаdәtindәn lәzzәt аlmаdığı kimi, оnun üsyаnındаn dа әziyyәt çәkmir. Аllаhıtаnımа bәhslәrindә охuyuruq ki Аllаhın sifәtlәri özünәmәхsusdur. Yәni әgәr еyni bir sifәt Аllаhdа vә insаndа vаrsа bu sifәtlәr аrаsındа fәrq vаrdır. Mәsәlәn, Аllаhın еlmi insаnın еlmindәn fәrqlәnir. İnsаnın еlmi “hüsuli”, yәni öyrәnmәklә әldә еdilmişdir. Аmmа Аllаhın еlmi “hüzuri”dir, yәni Аllаh zаtәn аlimdir. İnsаnın qüdrәti, gücü inkişаf еtmiş әzәlәlәrdәn ibаrәtdirsә, cism оlmаyаn Аllаhın qüdrәti tаmаm bаşqа mәzmundаdır...


Niyə seyidlərin adlarının əvvəlinə “mir” əlavə edilir?


Məlum olur ki, “mir” ərəb dilindəki “əmir” sözündən götürülüb və mənası “başçı”, “rəhbər”, “əmr sahibi” və s. deməkdir. “Əmir” titulu Peyğəmbər (s) nəslinin nümayəndələrinin adlarına 11-13-cü əsrlərdən etibarən əlavə edilməyə başlayıb. Bu yolla bu mübarək nəsildən olmayanlar seyidlərə öz ehtiramlarını bildirmək istəyirdilər.
Sonradan söz ixtisarlanaraq, “mir” halını aldı və birbaşa adın əvvəlinə artırılmağa başladı. Məsələn, Seyyid Mirəbulfəth Gürgani (əllamə) və ya Seyyid Mirəli ibn Şəhab Həmədani (zamanın məşhur arifi) və s. Səfəvi dönəmində isə xüsusilə hörmətli seyidlərə hətta “Mir Miran”, yəni “əmirlərin əmiri” deyə müraciət olunurdu...


Nə üçün dini hökmlərdə müctəhidə təqlid edilməlidir?


Agah, adil, həva-həvəsdən uzaq alimlərə təqlid olunmalıdı. Həyatımızda elə bir sahə yoxdur ki, mütəxəssisə ehtiyac olmasın. Din bilicisi olan müctəhidlər özləri də xəstələndikləri vaxt həkimə müraciət edirlərsə, həkimin dini məsələdə müctəhidə təqlid etməsi nə üçün təəccüb doğurmalıdır.
Quran buyurur: “Bilmədiyinizi zikr əhlindən soruşun.” (“Nəhl”, 43.) Diqqət etməliyik ki, söhbət adi alimdən yox, təqva sahibi olan zikr əhlindən gedir.
Rəvayətlərə əsasən agah, adil, həva-həvəsdən uzaq alimlərə təqlid olunmalıdır. Sənədsiz ev, avtomobil qeyri-qanuni hesab olunduğu kimi, təqlidsiz əməl də batildir.


Namaz haqda Hz Əliyə (ə) nisbət verilən yalan hədisin araşdırılması?!


Namaz haqda Hz Əliyə (ə) nisbət verilən yalan hədisin araşdırılması?! Bir namazla bütün namazların qəzasını ödəmək olarmı? Yayılmaqda olan bir şayiə və şübhəyə cavab!!!
Bir namazla bütün ömür qılınmamış namazların qəzasını ödəmək olarmı? Belə iddia edirlər ki, guya Peyğəmbər buyurmuşdur: Kimin boynunda qəza namazı varsa, Ramazanın axırıncı cümə gününün zöhründən öncə iki ikirəkətli namaz qılsa, \"Fatihə\"dən sonra bir \"Ayətül-Kürsi\"ni, habelə 15 dəfə \"Kövsər\" surəsini oxusa, dörd yüz illik qəza namazına əvəzdir?! İndi gəlin bir neçə şeyə diqqət edək:
1. Bu rəvayət və bunun mənasında olan bir əməl mötəbər şiə hədis qaynaqlarında mövcud deyil.
2. Hətta mövcud olduğunu fərz etsək belə, onun məfhumu varid olan digər rəvayətlərlə qəti surətdə ziddiyyət təşkil edir...


Nə üçün \"Vadiüs-salam\" məzarlığı müqəddəsdir?


Nə üçün "Vadiüs-salam" məzarlığı müqəddəsdir? Müqəddəs məkanlardan biri də Nəcəf şəhərində yerləşən və “Vadiüs-səlam” adlanan böyük məzarlıqdır. Burada Həzrət Əli ələyhis-salamın müqəddəs məzarı və çox sayda peyğəmbər və böyük şəxsiyyətlərin məzarı yerləşir. Bu məkanın necə bir müqəddəs məkana çevrilməsi haqqında Sahibi-Təfsiri-Əyyaşi belə yazır: Əmirəlmöminin buyurdu: “Yer üzərində Allaha ilk ibadət olunan yer, Kufənin arxasında yerləşir. Allah, mələklərə “Adəmə səcdə edin” əmrini verəndə, onlar Kufənin arxasına səcdə etdilər.\"


Əzadarlıqlarda tökdüyümüz göz yaşı günahlarımızı necə yuyur?


Əzadarlıqlarda tökdüyümüz göz yaşı günahlarımızı necə yuyur? İmam Hüseyn (ə) əzasında göz yaşı tökülməsinə dair çox sayda fəzilət bəyan edilmişdir. Bunlardan biri də göz yaşlarının günahları yumasıdır. İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Hər kim İmam Hüseyn (ə) müsibətinə ağlayar, ya ağladar və ya özünü ağlatmağa çalışar, cəsədi atəşə haramdır. Behişt ona vacibdir”. Dəfələrlə özümüzə bu sualı vermişik ki, görəsən niyə məhz İmam Hüseynə (ə) görə ağlamağın bu qədər fəziləti vardır? Alimlər bu suala belə cavab verir: “Buradadır ki, Quran deyir: Yaxşılıqlar pislikləri aradan aparar. “Həqiqətən (namaz başda olmaqla) yaxşılıqlar günahları aradan aparır”. (Hud/114)...


Həqiqəti demək vacibdirmi?


Həqiqəti gizlətmək haramdır. Amma həqiqəti deməyin də şərtləri var. Münasib şərait olmadan deyilən həqiqət fəsad yaradır.Əksər insanlar həqiqəti birbaşa qəbul etmək iqtidarında deyillər. Hamamda başına vedrə ilə su tökən adamın başına küçədə bir stəkan su töksəniz, sözsüz ki, cırnayar.
Müsəlmanların alimlərə hörməti, xüms və zəkat ödəməsi onların bu dəyərlərə dərin inamına əsaslanır. Əziyyətli yollar keçib mə`sumların ziyarətinə gedənlər küçədə rastlaşdıqları hər adama salam verməyi zəruri hesab etmirlər. Çünki hər hansı bir münasibət üçün tanışlıq və münasib şəraitə ehtiyac var.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter