Allah Təala şeytana (lən) niyə möhlət vermişdir?


Bu sualın cavabında Əhli-beytdən (ə) gələn hədisdə buyurulur: “Çünki o, Allaha 6 min il ibadət etmişdi, Allah da 6 min illik ibadətinin əvəzini vermək istəmişdir. Bir duasını qəbul etmişdir”. Yəni, möhlət vermək duasını. Bəzən insanı sağaltmaq üçün bədəninə başqa virusları daxil edirlər ki, həmin xəstəliyə qarşı onda immunitet istehsal olsun. Bu səbəbdəndir ki, körpələr dünyaya gələn zaman onlara müxtəlif xəstəliklərin viruslarını vururlar ki, bədəni o mikroba qarşı qüvvətli olsun. Əgər onunla rastlaşarsa, bu xəstəliyi daha rahat keçirdə bilsin. Allah Təala da şeytana möhlət vermişdir ki, insan ona qarşı immunitet əldə etsin və ona qarşı çıxsın. O zaman ki, şeytan insana hücum edər, insan öz zəif tərəflərini görməyə başlayar və onları aradan qaldırmaq üçün səy göstərər. Bu səbəbdən Quran buyurur: “Beləliklə onları yoxsulluq və kasıblığa, xəstəlik və cismani əziyyətlərə düçar etdik (ki,) bəlkə (Bizim dərgahımıza) boyun əyələr və yalvarıb-yaxaralar”. (“Ənam” 42).


Şəfanın müalicədən fərqi nədir?


Quranın sifətlərindən biri – şəfa verən olmasıdır. Şəfanın müalicə ilə fərqi vardır. Müalicə insanı həm sağalda bilər, həm də sağaltmaya bilər. Şəfa isə qəti müalicədir.
Quran bizə deyir ki, kafiri dost tutmayın. Öz sirlərinizi onlara deməyin. O kəs ki, Quranı təbliğ edər, tilavət edər – onun qəlbi zəngin olar. Sırf maddi nemətlərə qarşı etinasız olar. Çünki Quran onun qəlbinin şəfaverənidir və onu hər bir rəzil və çirkin sifətlərdən təmizləmiş və saflaşdırmışdır. Ona görə də Quranın məhz bu sifətinə qarşı diqqətli olaq və bu Müqəddəs Kitabı tilavət etməkdən qafil olmayaq. “Biz, Qur’andan möminlər üçün (mənəvi və ictimai xəstəliklərə) şəfa və rəhmət olan şeyi nazil edirik və o, zalımlara (ruhi və ictimai) ziyandan başqa bir şey artırmır”. (“İsra” 82).


Günahkar seyyidlərə cəhənnəmdə əzab verərlərmi?


...Hədislərimiz buyurur: “Allah cəhənnəmi günahkarlar üçün hazırlamışdır, baxmayaraq ki, o günahkar Qureyş seyyidi olsa belə”. Qurani-Kərim də Qiyamət barəsində buyurur: “Beləliklə sur (ikinci dəfə) çalınanda (və insanların hamısı diriləndə), həmin gün onların arasında (qorxu və dəhşətin çoxluğundan sanki) bir bağlılıq və qohumluq olmaz və bir-birlərini(n halını) soruşmazlar”. (“Muminun” 101). Cabir ibni Abdullah görür ki, İmam Səccad (ə) çox ibadət etməklə özünü yorur. Bu səbəbdən Həzrətə deyir: “Ey Rəsulallahın oğlu! Siz Peyğəmbərin (s) övladlarısınız və bu qədər ibadət etməyə ehtiyac yoxdur”. Həzrət Səccad (ə) da yuxarıdakı ayəni tilavət edir və işarə ilə demək istəyir ki, Qiyamət günü insanları əməlləri ilə bir-birindən fərqləndirəcəklər, mənsəbləri ilə deyil.


Hansı insanlar şəfaətdən faydalana biləcəklər?


İmam Sadiq (ə) həyatının son anlarında həyat yoldaşı Ümmi Həmidədən istəyir ki, bütün qohumlarını başının üstündə hazır etsin. Hamı gəldi ki, İmamın (ə) son buyuruşunu eşitsin. İmam (ə) onlara nəzər saldı və buyurdu: “O kəs ki, namazı yüngül hesab edər, bizim şəfaətimizə layiq deyildir”.
Bəzi hədislərdə oxuyuruq ki, hər kimdə bu dörd sifət olar, şəfaətə daha yaxın olar: 1. Doğru danışmaq. 2. Əmanətdarlıq. 3. Xoş əxlaq. 4. İnsanları sevmək”.
Hədislərimizdə şəfaət olunanların bəzi şərtləri bəyan edilmişdir ki, onlara nəzər salaq: 1. Allaha şirk bəsləməmək. 2. Əhli-Beytlə (ə) düşmən olmamaq...


Hər kəs özünü Allahın xəlifəsi hesab edə bilərmi?


Cavab: Təfsiri-mizana əsasən deyilir: Adı çəkilən xəlifəlik Allahın xəlifəsidir. Bəzi təfsirçilər qeyd edir ki,daima yer üzündə xəlifə olub və nəsli kəsilib. Sonra Allah onları insanla əvəz edib. Lakin bu münasib deyil. Çünki Allah Təala “adları Adəmə öyrəti” ayəsi ilə mələklərə cavab verir. (Yəni mələklər xəlifə haqqında məlumatlı olsaydılar, Allaha biz Sənə ibadət edirik deməzdilər. Bu o deməkdir ki, mələklərin xəlifənin nə olmasından xəbərləri yox idi).

Xəlifəlik tək Adəmin özü ilə məhdudlaşmır, həm də onun övladlarına da şamil olur. Ayədə qeyd olunan “adları öyrətdi” kəlməsi insana elm əmanət etmək mənasındadır. Bu elm insanda daimi və tədrici şəkildə aşkar olur. Əgər insan düzgün istifadə edə bilsə onda potensial halda olan bu elm real (güc, mövcud) hala çevrilər.Quran ayələri xəlifəliyin umumi olması fikrini daha da gücləndirir:“Yadınıza salın ki, O, sizi Nuh qövmündən sonra xələflər təyin etdi və sizi xilqətcə daha qüvvətli etdi. Allahın nemətlərini xatırlayın ki, bəlkə nicat tapasınız”. (Əraf-7)


Nə üçün şiələr “Məfatihul-cinan” və sair dua kitablarını qəbul edib oxuyur, sünnilər isə günah imiş kimi bu işə e’tiraz edirlər?


Sünnə əhli, xüsusi ilə də vəhhabilər dua və ziyarətə bir o qədər də əhəmiyyət vermirlər. Mə’sumlardan nəql olunmuş dualardan uzaq gəzən bu adamlar dua və minacatın, ziyarətin ləzzətindən məhrumdurlar. Əgər onlar tövhid və günahların tövbəsindən danışan “Kumeyl”, “Xəms əşərə”, “Əbu-həmzə” kimi duaları oxusaydılar, sözsüz ki, münasibətləri dəyişərdi. Amma onlar bu işdə ilahi yardımdan məhrumdurlar. “Allah onların qəlblərini, qulaqlarını və gözlərini möhürləmişdir.”1Vəhhabilər daha çox “Məfatihul-cinandakı, “Aşura ziyarəti”ndən narahat olurlar. Bu narahatlıq birinci, ikinci və üçüncü lə’nətlərdən, eləcə də Əbu-Sufyan və Müaviyənin lə’nətlənməsindən yaranır.


Nə üçün şiələr həzrət Peyğəmbərin adı çəkiləndə salavat deyir, sünnilər isə demirlər?


Qur’anda buyurulur: “Həqiqətən, Allah və onun mələkləri peyğəmbərə salavat göndərirlər. Ey iman gətirənlər, siz də ona salavat göndərin və layiqincə salamlayın.”6 Bu ayədən əlavə bir çox rəvayətlərdə müsəlmanlara tapşırılır ki, həzrət Peyğəmbərin (s) adı, ləqəbi və künyəsi deyilərkən salavat göndərsinlər. Sünnilərin ən mö’təbər kitablarından olan “Səhihe Müslimdə” nəql olunur ki, həzrət Peyğəmbər buyurdu: “Müəzzin azan deyəndə azanın cümlələrini onun kimi deyin və mənə salavat göndərin. Həqiqətən, mənə salavat göndərən kəsə Allah on salavat göndərər.” Buna əsasən də şiələr Peyğəmbərin (s) adı çəkilərkən ona salavat göndərməyi özlərinə vəzifə bilirlər. Sünnə əhli isə hətta azanda Peyğəmbərin adı çəkilərkən salavat çəkməməklə savabdan məhrum olurlar.


Nə üçün biz də sünnilər kimi sübh azanında “əssəlatu xəyrun minənnovm” demirik?


Cavab: Şiə fiqhində və Əhli-beyt (ə) rəvayətlərində belə bir cümlə barədə mə’lumat olmadığından onu azanda demək caiz deyil, bid’ətdir. Amma bə’zi qeyri-mö’təbər sünni mənbələrində bildirilir ki, həzrət Peyğəmbər (s) azanı öyrədərkən sübh namazında bu cümlənin deyilməsini əmr etdi.1 Bə’zi rəvayətlərdə isə bu cümlənin Ömər və onun oğlu Əbdullah tərəfindən azana artırıldığı bildirilir.2 Ən əsası isə sünnilərin “Səhihe Buxari”, “Səhihe Müslim” kimi mö’təbər kitablarında bu barədə heç bir mə’lumat verilmir.3 Dörd sünni məzhəbi yekdil olaraq azanda bu cümlənin deyilməsini müstəhəb hesab edir.4


Vəhhabilər nəyə görə namaz qılmayan şəxsi müşrik hesab edirlər? – Puç iddia


Əhli-Beyt (ə) alimləri ayənin təfsirində yazırlar: Ona tərəf dönün” - ifadəsi tövbə mənasındadır. İnsan tövbə etməklə rəbbinə doğru dönür və Onu təsdiq edir.
Təqva və namaz isə insan fitrətinə uyğun, fitrətin istəyidir. Quran zikr edir: “Ondan (Allahın əzabından) qorxun, namaz qılın” Tövbə gərək təqva ilə (Allahın əzabından qorxu ilə) bigə olsun. Bu zaman insanı günahdan çəkindirər. İnsan fitrəti, daxili aləmi Allaha doğru dönməklə, təqvalı olmaqla və namazla (ibadət və itaətlə) çiçəklənir. İnsan bunların birgə vəhdəti ilə ucalır. Nəticədə insan iman əldə edir və bütün bunlarların vəhdəti ilə şirkdən xilas olur. Necəki ayə buyurur: Tövbə edərək Ona tərəf dönün. Ondan qorxun, namaz qılın - müşriklərdən olmayın!


Ölülərə Quran oxumağın nə qədər həqiqəti vardır?!


- Birinci növdə ümumilikdə ölü və dünyadan köçmüşlərinizi xatırlayın və öz yaxşı işlərinizlə onlara fayda verin deyə bildirən rəvayətlər mövcuddur. Aydındır ki, Quran oxumaq da yaxşı və bəyənilən əməllərdəndir. Bu barədə bəzi rəvayətlər mövcuddur və onların bəzilərinə işarə edirik: İmam Sadiq (a.s) belə buyurur: \"Canlının özünə verilən hədiyyədən sevinməsi kimi, ölü də onun üçün istənilən rəhmət və bağışlamadan çox sevinir \".
- İkinci növdə isə ölülər üçün Quran oxumağın təsirindən bəhs edir ki, bunun faydası oxuyan insanın özünə qayıdır. Yəni mərhum insanla bərabər bu tilavətdən oxuyan da mənəvi və elmi bəhrə aparır. Məsələn, İmam Rza (a.s) buyurur: “Hər kəs bir möminin qəbrini ziyarət edə və qəbrin kənarında yeddi dəfə Qədr surəsini oxuyacaq olsa, Allah onu qəbir sahibilə birlikdə bağışlar\".


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter