Niyə ancaq İmam Hüseynin (ə) 40 məclisi qeyd edilir?


Niyə ancaq İmam Hüseynin (ə) 40 məclisi qeyd edilir? İmam Hüseynin (ə) Ərbəini qeyd edilir, qalan İmamların (ə) və hətta Peyğəmbərin (s) ərbəini qeyd edilmir? Çünki: 1. İmam Hüseynin (ə) fədakarlığı ilə İslam dini dirçəldi. İslam dininin dirçəldilməsində onun rolu əvəzsizdir. Ona görə də bu fədakarlıqları canlı saxlamaq lazımdır. Çünki onları canlı saxlamaq İslam dinini canlı saxlamaq deməkdir. Aşura gününü və Ərbəini əziz tutmaq İslam dininin düşmənləri ilə mübarizə aparmaq deməkdir. Və ümumilikdə Peyğəmbər (s) və Əhli-beytinin (ə) müsibətini diqqətdə saxlamaq deməkdir. 2. Hz İmam Hüseyn (ə) müsibəti heç bir İmamın (ə) və Peyğəmbərin (s) başına gəlməmişdir. Onun müsibəti bütün müsibətlərdən daha böyük və ağrılıdır. 3. 61-ci hicri ilinin Məhərrəm ayında İmam Hüseyni (ə), övladlarını və səhabələrini öldürdülər. Əhli-beytini (ə) əsir götürdülər, Kufəyə və Şama apardılar. Bu dağ görmüş karvan İmamın (ə) Ərbəinində Kərbəlaya gəldi və Aşura gününün acısı təzələndi. Həzrət Peyğəmbər (s) ailəsi üçün ağır günlər idi.


Kafir üçün xeyir duası etmək olarmı?


Kafir üçün xeyir duası etmək olarmı? Əgər kafirin hidayət olması üçün ümid olarsa, onun üçün xeyir duası etmək olar. Ancaq o zaman ki, yəqinlik əldə olunar ki, bu insan geri qayıdası deyildir, hüccətin tamamlanmasından sonra belə iman gətirmir, onun üçün xeyir duası etmək məsləhət deyildir. Allah Təala buyurur: “Peyğəmbərə və iman gətirənlərə müşriklərin Cəhənnəm əhli olduqları onlara bəlli olduqdan sonra onlar üçün, hətta qohumları(ndan) olsalar belə, bağışlanma istəmək yaraşmaz (və bu, şəriət baxımından caiz və ağıl baxımından düzgün olmaz)”. (”Tövbə” 113)... İmam Kazım (ə) buyurur: “Bir xristian üçün (o zamana qədər ki, hidayət olması üçün ümidiniz vardır) dua etməyinizin maneəsi yoxdur. (Ancaq əgər o xristian bilərəkdən haqq və həqiqətlə müxalifətlik edərsə) sizin onun üçün duanızın faydası olmaz və Allah onu yerinə yetirməz”...


Namazda Həmddən sonra amin demək olar?


Namazda Həmddən sonra amin demək olar? Namazda Həmd surəsindən sonra amin demək təkcə şiə ilə sünni məzhbləri arasında ixtilaflı məsələ olması ilə yanaşı sünni məzhəbinin firqələri arasında da bu məsələyə eyni cür yanaşılmır. Bu onların əllərində səhih hədisin olmaması ilə əlaqədardır. Onlar Həmd surəsindən sonra amin deməyi Əbi Hüreyranın nəql etdiyi hədisə əsasən düyirlər. Amma şiə bu növ hədisləri etibarlı hədis hesab etmir.( Tarixil İslam, Əl Zəhəbi, cild 4, səh 356 və Əl bədayə vəl nəhayyə, İbn Kəsir, cild 8, səh 121) Mənbələrinə əsasən Əbi Hüreyra Ömər Xəttab tərəfindən Allahın kitabının düşməni və oğru hesab edir. Əlidə (ə) Nəhcül bəlağə kitabında Əbi Hüreyrə barəsində heç də xoş sözlər söyləməmişdir və onu yalançı hədis söyləyən hesab etmişdir. Bu barədə İmam Sadiq (ə) belə buyurur: Hər vaxt İmamın arxasında namaz qılarsansa, Həmd surəsindən sonra “ ƏlHəmdulillahir Rabbil Aləmin” de! Amin söyləmə! ( Əli Ətai İsfəhani)...


Şeytan həqiqidir, yoxsa xəyali? - O insanı necə aldadır?


Şeytan həqiqidir, yoxsa xəyali? - O insanı necə aldadır? İnsan dünyaya gələndən hey çarpışır. Özüylə(nəfsi ilə), dünya ilə, xəstəliklərlə, maddi çətinliklərlə və sair: Bunlar azmış kimi bir yandan da şeytan var. Şeytanın canlı, müstəqil bir varlığ olduğunu bəziləri qəbul etmir. Hətta onu mənəvi bilənlər də vardır. Amma kimin necə bilməyindən aslı olmayaraq Allah-Təala onu bir varlıq kimi təqdim etmiş və onu insanın açıq aşkar düşməni olduğunu buyurmuşdur: Ey Adəm övladı! Məgər Mən sizdən əhd almadımmı ki, şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir (Yasın-60). Qurani-Kərim ayələrinə əsasən şeytan insanın aşkar düşmənidir. O insanları azdıracağına, onları həlakətə, məhvə sürükləyib, cəhənnəmə tökdürəcəyinə and içib. Özü də Allah Təala qarşısında. (İblis) dedi: \'Sənin izzətinə-qüdrətinə and olsun ki, onların hamısını azdıracağam (Sad-82).


Niyə şərab içənin namazı 40 gün qəbul olmur?


Hüseyn ibni Xalid nəql edir: “Həzrət Rzanın (ə) xidmətində ərz etdim: “Bizim üçün nəql edilibdir ki, Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “O kəs ki, şərab içər, namazı 40 gün qəbul olunmaz”. Bu hədis doğrudurmu?”. İmam (ə) buyurdu: “Hədisi nəql edənlər doğru nəql ediblər”. Ərz etdim: “Bəs niyə namazı 40 gün qəbul olmaz, nə az və nə də çox vaxtda deyil?”. Həzrət (ə) buyurdu: “Ona görə ki, Allah Təala insanın xilqətini bu cür təqdir etmişdir: nütfəni 40 gündən sonra icad edər və sonra onu sonrakı mərhələyə keçirər. 40 gündən sonra ələqəyə (qan laxtasına) çevirər və sonrakı mərhələyə keçirər. 40 gün sonra muzğəfəyə (ət parçasıdır ki, üzərində yaşıl damarları olar) çevirər və bu cür son mərhələsinə qədər...


Hidayət kitabı olan Quranla insan necə zəlalətə düşür?


Hidayət kitabı olan Quranla insan necə zəlalətə düşür? Allah-Təalə insanın hidayətini təkcə Quranla qərar verməyib. Müsəlman, mömin öz nicatını həm Quranla, həm peyğəmbər (s) sünnəsinə müraciət etməklə, həm kimsəyə nəsib olmayan İmamət elminə ( İmamlara) və öz elmini bu kəslərdən (ə) alan alim və elm əhlinə müraciət etməklə axtarmalıdır. Quran ayələri elm və sirlərlə doludur. İlahi vəhy nurundan nəsibi olmayan heç bir kəs ayələrin mana dərinliyinə “dala” bilməz. Çünki ayələr sirr üstə sirrlə doludur. Hər kim öz düşüncə və rəyinə əsasən Qurana məna versə zəlalətə düçar olar. Necəki zəmanəmizdə buna şahid oluruq. Bəzi şəxslər varki “ Allahın əli onların üzərindədir” kimi ayələri olduğu kimi qəbul edərək Sübhan olan Allaha əzalar və forma nisbət verirlər. Halbu ki, hədislərimiz burda məqsədin qüdrət və rəhmət olduğunu bizə çatdırır...


Dünya pisdirsə, Allah nə üçün onu yaradıb?


Dünya pisdirsə, Allah nə üçün onu yaradıb?Sual oluna bilər ki, əgər dünya pisdirsə, Allah onu nə üçün yaradıb? Xeyr, dünya yox, dünyaya qul olmaq pislənilib. Dünyada gördüyümüz bütün nemətlər üçün var-dövlət qətiyyən qorxulu deyil. Əksinə, belə insan var-dövlətdən istifadə edərək öz axirəti üçün hazırlıq görür. Amma dünyaya qul olan insan üçün halal-haramın fərqi yoxdur. İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: «İbadət yetmiş hissədir və onun ən üstünü halal ruzi axtarmaqdır». Rəvayətlərdə insanlar əkinçiliyə, ticarətə, bir sözlə, işə təşviq olunurlar. Məzəmmət olunmuş dünya haqqında isə həzrət Əli (ə) buyurur: «Məbada dünyaya könül verəsən. Çünki bütün günahların kökü, bütün bəlaların əvvəli dünya məhəbbətidir»...


Nə üçün həzrət Əlinin (ə) qılıncı \"Züfüqar\" adlanır?


Nə üçün həzrət Əlinin (ə) qılıncı "Züfüqar" adlanır?İbn Abbas deyir: Tanrı, Adəmi “Zülfüqar” qılıncı ilə birlikdə cənnətdən çıxardı. Adəm , o qılınc vasitəsi ilə düşmənlər, cinlər və şeytanlarla vuruşurdu. Nəhayət Əli ələyhis-salamın əlinə çatdı. O, o qılıncla Peyğəmbərin düşmənləri ilə vuruşurdu. “Zülfüqar”- “fəqərə” sahibi mənasındadır. Deyilənə əsasən bu qılıncın arxasında əyri və düz oyuqlar (çıxıntılar) olduğu üçün belə adlanıb. Bu qılınc, islamın əziz Peyğəmbəri (s) tərəfidən Uhud döyüşündə İmam Əli ələyhis-salama əta edilib. Qılıncı yerə enən zaman nidaçı nida etdi: “La Seyfə İlla Zülfəqar, La Fəta İlla Əli “ (tərcümə: Zülfüqar kimi qılınc, Əli kimi igid yoxdur.” (“İləlüş-şərae”, c. 1, s. 160)


İmam Əlinin (ə) cənnət və cəhənnəmi bölən olması necə başa düşülür?


İmam Əlinin (ə) cənnət və cəhənnəmi bölən olması necə başa düşülür?... Hədisdən göründüyü kimi, Uca Allah Öz Peyğəmbəri (s) vasitəsilə İmam Əliyə (ə) məhəbbət və ya nifrəti cənnət və ya cəhənnəmə getmək üçün meyar qoymuşdur. İmam Əli (ə) cənnət və cəhənnəmi böləndir və hədisi də elə bu mənadadır. Yəni ki, hər kim İmam Əlini (ə) sevsə - o, mömindir və Quranın buyurduğuna görə, mömin cənnətdədir. Və ya hər kim İmam Əliyə (ə) düşmənçilik hissi bəsləsə, o, münafiqdir və Quranın buyurduğuna əsasən, münafiq cəhənnəmdədir. Bu baxımdan deyə bilərik ki, İmam Əli (ə) – cənnət və cəhənnəmi böləndir. Yəni ki, o Həzrətə (ə) olan məhəbbət və nifrət ilə insanın imanı müəyyən edilir.


Süleym ibn Qeysin kitabı etibarlı sayılırmı?


Süleym ibn Qeysin kitabı etibarlı sayılırmı?Süleym ibn Qeys İmamət mövzusunda məşhur bir kitabın müəllifidir. Bu kitabda o, Peyğəmbər (s) zamanında və o həzrətin vəfatından sonra baş vermiş hadisələrə aydınlıq gətirmişdir. Süleymin kitabı şiə (cəfəri) məzəhəbinin tarixində qələmə alınmış ilk kitab sayılır. Bunu həm şiə alimləri, həm də bir neşə əhli-sünni alimi təsdiq etmişdir. Məşhur alimlərdən Nömani, Mir Hamid Hüseyn Hindi, Mirzayi-Qumi, Əllamə Məclisi, Hürr Amili, Ayətullah Mərəşi Nəcəfi, Seyyid Həsən Sədr və başqaları bu kitabı etibarlı saymış və yüksək dəyərləndirmişlər. Lakin Şeyx Müfid, Əllamə Hilli, İbn Davud Hilli, Ğəzairi kimi alimlər kitabın Süleymə aidliyini şübhə altına almış və möhtəviyyatına şübhə ilə yanaşmışlar.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter