Sаlеh әmәl üçün tövfiqin (İlаhi yаrdımın) әldәn vеrilmәsi haqda Hz Peyğəmbər (s) nə buyurmuşdur?!


Kimsә şübhә еtmir ki, günаh günаh gәtirir, sаvаb sаvаbа sәbәb оlur. Şәr iş öz аrdıncа şәr, хеyir iş öz аrdıncа хеyir gәtirir. Аllаh-tәаlа buyurur: \"Qәlbi хәstә оlаnlаr çirkinlik üzәrinә çirkinlik аrtırаr vә kаfir ölәr.”
Dеmәk, günаh insаnı хеyir әmәl tövfiqindәn mәhrum еdirsә, bunun әsаsı vаr. Pеyğәmbәr (s) vә imаm Sаdiqdәn (ә) nәql оlunmuş iki rәvаyәt hәr günаhın аrdıncа sаvаbın tәrk оlunduğunu bәyаn еdir. İmаm Sаdiqin (ә) tә`birincә, günаhın insаn şәхsiyyәtinә tә`siri bıçаğın әtә tә`sirindәn dаhа rәvаn, dаhа аsаndır. Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) buyurur: \"Günаhlаrdаn uzаq оlun. Çünki günаhlаr хеyir işlәri mәhv еdir. (Bunа görә dә bә`zәn) günаhа bаtаn bәndә öyrәndiyi еlmi yаddаn çıхаrır. Bә`zәn bәndә günаh sәbәbindәn gеcә ibаdәtinә müvәffәq оlа bilmir. Bә`zәn isә insаn yоl vеrdiyi günаhа görә hәmişә dаd duyduğu nе`mәtin dаdındаn mәhrum оlur...


Allah Təalanın (c.c) razılığı və qəzəbi hansı iki əməldən asılıdır?!


Qeyd etdik ki, Allah-təala buyurur: \"Mənim razılığım mənə itaətdə və günahdan çəkinməyinizdədir.” Şadlıq da qəzəb kimi hadisələrə insanın daxili reaksiyasıdır. Məsələn, insan öz istəyinə çatdıqda sevinir, biri ona müxalif olduqda qəzəblənir. Belə bir sual yaranır ki, Allah-təala dini mənbələrdə nə üçün şadlıq və qəzəb sifətləri ilə vəsf olunur?
Cavab budur ki, Allah haqqında danışarkən uyğun tə’birlərin işlədilməsində məqsəd mövzuları bizim qavrayacağımız şəkildə açıqlamaq istəyidir. Çünki insan düşüncəsi ilahi sifətləri birbaşa dərk etməkdə çox acizdir. İnsana aid olan sifətlərin Allaha aid edilməsi yalnız izahat məqsədi daşıyır və \"istiarə” adlanır. Əgər insanın sifəti ilə Allahın sifətində zərrəcə oxşarlıq olursa, Allah haqqında danışarkən də uyğun sifətlərdən istifadə olunur. Əslində insanın sifətləri üçün məhdudiyyət olduğu halda, ilahi sifətlər üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. İlahi sifətlər dəyişməz və zavala uğramazdır. Şadlıq deyilən hal Allahda yaranmır..


Bığ tüklərinin azaldılması haqqında Hz Peyğəmbər (s) və İmam Sadiq (ə) nə buyurmuşlar?!


Peyğəmbər (s) və İmam Sadiq (ə)-dan bu barədə nəql olunmuş hədisdə deyilir:\"Bığ tüklərinizi uzanmağa qoymayın yoxsa şeytan orada özünə yer edib sizi vəsvəsəyə salar.Və bu da sizdə qəm-qüssənin artmasına səbəb olar. Bığlarınızı o qədər az saxlayın ki, dodağınızın əti görsənsin. Bığ tüklərinizi və dırnaqlarınızı iki həftə arasında (bir həftə tamam olduqdan sonra ) qısaldın və bilin ki, bu gözəl sünnət xora xəstəliyinin qarşısını alır. Və cümə günləri bığ tüklərinizi azaltdığınız zaman bu duanı oxuyun:
(Bismillahi və billah və əla sunnəti Muhəmməd və ali Muhəmməd) Cümə günü bu duanı oxuyub bığ tüklərini azaldan şəxs islam Peyğəmbərinin (s) övladlarından birini azadlığa buraxmış kəslərin savabını qazanar və ömrünün sonunadək çətin xəstəliklərdən uzaq olar..


Cəm şəkilində olan duaların qəbul olunması haqda məsumlar nə buyurmuşlar?!


Əgər insanlar cəm şəkildə dua edib, Allah hüzurunda əl açaraq, göz yaşı axıdarlarsa, belə biri qəbul olunmasına ümid çoxdur. Çünki bu cəm bəlkə bir nəfər qəlbisınıq, məzlum, çarəsiz, aşiq və ya arif bir insan ola bilsin. Bu bir nəfərin saf qəlblə etdiyi dua bütün duaların qəbul olunmasına səbəb ola bilər. Bəli, ayə və rəvayətlərdən belə görünür ki, mehriban Allah bir xalis bəndəsinin xatirinə bu bəndə ilə bir cərgədə durmuş bütöv bir cəmiyyəti bağışlayır.İmam Sadiq (ə) buyurur: \" Əgər dörd nəfər birlikdə vahid bir işin düzəlməsi üçün dua edərlərsə onlar birbirindən ayrılmış dua qəbul olar.”


Məclislərdə Allahı yad etməyin fəzilətləri haqqında Hz Peyğəmbər (s) nə buyurmuşdur?!


Peyğəmbər (s) səhabəni ətrafına toplayıb onlara deyir: \"Hər zaman cənnətin bağlarına doğru tələsin və günlərinizin çox hissəsini orada keçirməyə çalışın.
Səhabədən biri Peyğəmbər (s)-dan cənnətdedikdə haranı nəzərdə tutduğunu soruşur. Peyğəmbər (s) cavab verir: \"Allah-təala tez-tez yad olunan məclislər cənnət bağlarından biridir. Bu məclislərdə iştirak etmək insanın mənəviyyatını gücləndirir və ona ruhi rahatlıq bəxş edir. Cahillərin məclisində Allahı yad etməyin daha çox savabı vardır. Belə şəxslər sanki Allah yolunda tək başına cihad etmiş olar. Qiyamət günü onlar möminlərə birlikdə cənnətə daxil olarlar və oranın əbədi sakinlərindən birinə çevirərlər.” Peyğəmbər (s) iştirak etdiyi məclislərdə dəfələrlə Allahı yad edər və iyirmi beş dəfə istiğfar edərdi.
Əli (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: \"Harada olursunuzsa olun Allahı unutmayın! Onu hər zaman yad edin, çünki hara getsəniz O sizinlədir və qəlblərinizdəki gizli saxladığınız hər bir şeydən agahdır...


Niyə borc verməyin savabı sədəqədən daha üstündür?!


...İslam dini də bizdən bunu istəyir. Yəni, həm möminin işininin düyününü açmağa yardım etməyi və həm də onun qəlbini sevindirməyi. (Həvzəh)
Quran buyurur: “Kim Allaha gözəl bir borc verməyə hazırdır ki, Allah (da) onu (qaytararkən) onun üçün neçə qat artırsın? (Ruzini) azaldan da, çoxaldan da Allahdır. Ona tərəf qaytarılacaqsınız”. (“Bəqərə” 245).
Din qardaşına borc vermək İslamın sünnətidir və ondan imtina etmək bəyənilməyən əməl sayılır. Həzrət Peyğəmbər (s) bu haqda buyurur: “O kəs ki, ehtiyacı olan və ya din qardaşı ondan borc almaq üçün (ona) üz tutarsa, ancaq o, qüdrəti çatdığı halda onun istəyini təmin etməzsə, Allah (onu) behiştdən məhrum edər”.
Həzrət Peyğəmbər (s) borc verən haqqında buyurur: “O kəs ki, müsəlman qardaşına borc verər, borc verdiyi hər dirhəm qarşılığında ona Ühüd, Rizvan və Sina dağları qədər savab verilər. Əgər borc verdiyi insanla mehriban olarsa, Sirat körpüsündən işıq sürətilə, hesab vermədən və əzabsız keçər”...


Dua edən zaman niyə başqalarını özündən qabağa salmaq lazımdır?!


Başqaları haqqında dua etmək və dua zamanı başqalarının ehtiyacını və istəklərini qabağa salmaq – dua edən üçün çox faydalı əməldir. Çünki belə etdiyi üçün Allah bəlanı ondan dəf edər. Onun ruzisini artırar və onun dualarını iki qat yerinə yetirər.
Həzrət Zəhra (s.ə) başqaları haqqında o qədər dua edərdi ki, sanki özü haqqında heç dua etməzdi. Ondan soruşan zaman ki, niyə başqaları üçün dua edirsən və niyə özün üçün dua etmirsən? Buyurardı ki, əvvəl qonşu, sonra ev.
Şübhəsiz ki, gecə namazının fəziləti də məhz bundadır ki, 40 nəfər üçün dua edirsən. Mömin başqalarına dua edən zaman kin və küdurət qəlbindən gedər və yerini mehribanlıq və kəramət alar.
İmam Baqir (ə) buyurur: “Tez yerinə yetən dua – din qardaşı üçün edilən duadır ki, həm dua onun qaib olduğu zaman olar və həm də əvvəl onun üçün dua edər...


Namaz və ibadətlərin qəbul olunmasının 6 şərti hansılardır?!


Namazın və ibadətlərin qəbul olmasının 6 şərti vardır ki, onlarla tanış olaq:
1. Etiqadi şərt. Namaz qılanın gərək Allaha imanı olsun. Allah Təala Quranda buyurur: “Hər kim – kişi, yaxud qadın imanı olan halda yaxşı iş görsə, onu şübhəsiz, (dünyada) pak bir həyatla yaşadacaq və (axirətdə) mükafatlarını çox gözəl olan əməllərinin müqabilində verəcəyik”. (“Nəhl” 97).
2. Vilayət şərti. İlahi rəhbərə malik olmaq – ibadətin qəbul olmasının ən mühüm şərtlərindən biridir. Hədislərimiz buyurur ki, əgər insanın İlahi rəhbəri olmazsa, etdiyi ibadətlərin nəticəsi və səmərəsi olmaz.
3. Əxlaqi şərt. Allah ancaq təqva əhlindən qəbul edir. Ona görə də təqva – ibadətin qəbul olma şərtlərindən biridir...


İSLAM DİNİ ÖVLADI OLMAYANLARA HANSI 9 TOVSİYƏNİ EDİR?!


1. Heç zaman ümidinizi üzməyin, hər şey Allahın əlindədir!
2. Ailə həyatında soyuqluğa yol verməyin.
3. Qadın övladı olana qədər hamiləliyin qarşısını alan heç bİr vasitədən istifadə etməməlidir.
4. İmam Səccaddan (ə) nəql olunmuş bu duanı yetmiş dəfə oxuyun:
رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیّاً یَبَرُّ بِی فِی حَیَاتِی وَ یَسْتَغْفِرُ لِی بَعْدَ وَفَاتِی وَ اجْعَلْهُ خَلْقاً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَغْفِرُکَ وَ أَتُوبُ إِلَیْکَ إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ
5. Ər və arvad hər sübh və axşam 70 dəfə \"sübhanəllah”, 10 dəfə \"əstəğfirullahə rəbbi və ətubu iləyh”, 9 dəfə \"subhanəllah” və bir dəfə \"əstəğfirullahə rəbbi və ətubu iləyh” desinlər...


İnsan həyatını işıqlandırmaq Allahı zikr etməklə mümkündür! Hansı zikrləri edək?!


Zikrin gətirdiyi faydalardan biri də ağlın bişməsi və hikmət əldə etməkdir. Zikr insan idrakını coşdurar və ayıldar. Həzrət Peyğəmbər (s) səhabəlrəinə buyurur: \"İstəyirsinizmi ki, sizi dinar və dirhəmdən daha yaxşı və mənəvi dərəcənizi qaldıra bilən əməldən agah edim?”. Hamı dedi: \"Bəli”. Həzrət (s) buyurdu: \"Bu, Allahı çoxlu zikr etməkdir”.
Bəs hansı zikrləri edək?
1. Təsbihati-ərbəə. \"سبحان الله و الحمد الله و لا اله الاّ الله و الله اکبر (\"Subhənallah vəlhəmdulilləh və lə iləhə illəllah vəllahu əkbər”)”
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: \"Beş şey tərəzidə ağır olar: təsbihati-ərbəəni çox demək, müsəlman olan layiqli övladın ölməsi, övladı ölən zaman səbir ətəyindən əl çəkməmək və Allahın hesabına tapşırmaq”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter