Bütün İslam tarixi boyu onun ehkamlarını sual altına qoymaq və ya ən azından tədqiq etmək cəhdi dərhal amansız repressiyalara səbəb olurdu...


 -  İRAD:  K.Hitçens: “Bütün İslam tarixi boyu onun ehkamlarını sual altına qoymaq və ya ən azından tədqiq etmək cəhdi dərhal amansız repressiyalara səbəb olurdu... Qanlı münaqişələr hər zaman İslamın müxtəlif cərəyanları arasında baş qaldı­rırdı


Salman Rüşdünün Quranı ŞEytani ayətlər hesab etdiyinə görə şiə alimlərinin fərqli hökmlərini necə başa düşmək olar?!


K.Hitçens “Tanrı böyük deyildir” kita­bın­da yazır: “Babası müqəddəs Qum şəhərində ayətullah və müfti olan Seyid Hüseyn Xomeynini öz şəxsi evimdə qonaq edərkən ona mənə aid olan bir Quran surətini təqdim etdim. O, kitabı öpdü, uzun-uzadı barəsində s


Fiqhi hökmlərin fəlsəfəsi haqqında sual etmək olarmı?


Verilmiş suala bir neçə nöqtəni qeyd etməklə cavab vermək olar:
 

1.Bütün ilahi hökmlər hansısa məsləhətlər və fəsadları nəzərə almaq üzrədir. Biz qəbul etmirik ki, hansısa şəri hökm səbəsiz ola bilər. Belə ki, heç vaxt hansısa hök


Peyğəmbər (s) və yer üzərinə səcdə etməsi haqda səhabələrdən hədislər gəlmişdirmi?!


Hz Peyğəmbərin (s) həyat tərzinə diqqət yetirsək, görərik ki, o həzrət ibadətlərində yer üzərinə səcdə etmiş və hamıya məhz bu cür səcdəni əmr etmişdi.
\"Səhih Buxari\'\' də qeyd edilmiş bir hədisə Əbu Səid əl-Xidri belə deyir (Namazdan sonra) gözlərim Peyğəmbərə (s) sataşdı. Onun burnunda su ilə torpaq izləri görünürdü.
Bəli, bu Allahın Rəsulunun səcdəsidir.
Bizlərə mənim yerinə yetirdiyim namazı nə cür görmüsünüzsə, siz də namazınızı məhz o cür yerinə yetirin - kəlmələrini xitab edən Peyğəmbər (s) səcdəsi.Qurani-kərimdə də bizlər üçün belə bir əmr və tövsiyə vardır: \"Həqiqətən, Allahın Rəsulu (Allaha, qiyamət gününə ümid bəsləyənlər və Allahı çox zikr edənlər üçün) gözəl nümunədir...


Hz Peyğəmbər (s) Həşr surəsinin 7 ci ayəsinin tərcüməsində 31 tanıtdırdığı nəhy etdiyi əməllər hansılardır?!


Peyğəmbərin (s) nəhy etdiyi və məkruh saydığı (bəyənmədiyi) qırx əməl
Allah-taala \"Həşr” surəsinin 7-ci ayəsində buyurur: \"Rəsulumuzun sizin üçün gətirdiyi hər bir şeyi qəbul edin və qadağan etdiyi bütün şeylərdən uzaq olun.”
1-Qızıl və gümüş qabda xörək yemək..
2-Heyvanı yandırmaq.
3-cinsi əlaqə zamanı üzü qibləyə olmaq.
4-Kişilərin ipək paltar geyinməsi..
5-Kişilərin qızıl üzük taxması..
6-Cadugərlərə müraciət etmək.
7-Nərd oynamaq, tar və tənbur çalmaq.
8-Qeybət etmək və ona qulaq asmaq...


“Nə üçün sübh namazı iki rəkətdir?” deyənə Ustad Qəraəti necə cavab verdi?!Hansı əməldir ki, 60 ilə bərabər ibadət və günah hesab olunur?!


Әdalət və idarəçilik: \"Hәqiqәtәn, Аllаh әdаlәtli оlmаğı, yахşılıq еtmәyi, qоhumlаrа (hаqqını) vеrmәyi buyurаr, zinа еtmәyi, pis işlәr görmәyi vә zülm еtmәyi isә qаdаğаn еdir. (Аllаh) düşünüb ibrәt аlаsınız dеyә, bеlә öyüd-nәsihәt vеrir!”
Bir әdаlәtli rәftаr vә аltmış il ibаdәt: Pеyğәmbәr (s) buyurub: \"Әdаlәtli bir rәftаr gеcәlәri nаmаz qılınаn vә gündüzlәri оruc tutulаn аltmış il ibаdәtdәn üstündür. Bir zülmkаrlığın isә hökmü Аllаh yаnındа аltmış ilin günаhındаn böyükdür...


İslam şəriətində haram buyurulmuş fiqhi və əxlaqi haram əməllər nələrdir?!


İslam dinində haram buyurulan əməllər-hissə 2
31-Qeybətə qulaq asmaq.
32-Mömini təhqir etmək və ona nalayiq sözlər demək.
33-Aşkarda günah etmək.
34-Zina və livat kimi işlərə vasitəçi olmaq.
35-İstimna etmək.
36-Heyvanla cinsi əlaqədə olmaq.
37-Mömini alçaldan və məzəmmət edən məzmunda şeir oxumaq.
38-Udub-uduzmaq olduğu təqdirdə mərc etmək...


Məsumların hədisinə əsasən Allah yolunda kasıbların haqqı olan zəkatın ödənməsinin fayda və təsirləri nələr olar?!


Zәkаt ödәmәyin dünyәvi tәsir və faydası:
1. Cаnın vә mаlın sığоrtаlаnmаsı –Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) buyurur: \"Öz хәstәlәrinizә sәdәqә ilә çаrә qılın, mаlınızı zәkаt ödәmәklә hifz еdin.”
2. Günаhlаrın bаğışlаnmаsı –Әziz Pеyğәmbәrimiz (s) buyurur: \"Zәkаt günаhlаrı yuyаr.”
3. Ruzinin аrtmаsı –İmаm Bаqir (ә) buyurur: \"Еy Cаbir, zәkаt insаnın ruzisini аrtırır.”
4. Yохsullаrın еhtiyаcının tә`mini –İmаm Kаzim (ә) buyurur: \"Zәkаt tә`yin оlunub ki, yохsullаrın ruziyә vә mаlа оlаn еhtiyаcı ödәnsin...


Allah-təala bəndələrini özünə itaətə və günahdan çəkinməyə çağırır? Bir bu qədər əmr və qadağanın hikməti nədir?


İlahi şəriətlərdə bəyan olunmuş və peyğəmbərlər tərəfindən insanlara çatdırılan bütün göstərişlərdə Allaha bəndəlik və günahdan çəkinmək haqqında danışılır. Allah-təala buyurur: \"Bir vaxt İbrahim qövmünə dedi: \"Bir Allaha pərəstiş edin, Ondan qorxun. Əgər bilsəniz, bu sizin üçün daha yaxşıdır.” Başqa bir ayədə oxuyuruq: \"Allahdan qorxun və mənə itaət edin.” Düşünməyə dəyər ki, nə üçün Allah-təala bəndələrini özünə itaətə və günahdan çəkinməyə çağırır? Bir bu qədər əmr və qadağanın hikməti nədir? Nə üçün Allah göstərişlərinə itaət onu razı salır, Ona qarşı günah Onu qəzəbləndirir? Bu nöqtələri anlamaq üçün Allah və onun sifətlərini tanımağa ehtiyac duyulur. Yalnız uyğun tanışlıqdan sonra insan öz yaranış məqsədi və dinin göndərilmə illətini anlayır. Yuxarıdakı suala qısa şəkildə belə cavab vermək olar ki, Allahın əmr və qadağaları insana təkamül yolunu göstərir. İnsan Allahın vacib əmrlərinə əməl etmək və qadağalarından çəkinməklə ilahiləşir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter