Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə İmam Rizanın (ə) hədisi!


Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə İmam Rizanın (ə) hədisi! Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə İmam Riza (ə) buyurdu: \"Ramazan ayında yaxşı əməllər qəbul olunar, onda günahlar bağışlanmışdır,
-Hər kim ramazan ayında Allahın kitabından (Quran) bir ayə oxuyarsa, bu aydan başqa aylarda bir Quran xətmini etmiş şəxsin savabını qazanmış olar. -Hər kim bu ayda mömin qardaşının üzünə gülərsə (yəni xoş rəftar olsa) qiyamətdə Allah onu xoş qarşılayar və məhşər gününün çətinliklərindən xilas edər və behiştdə düşməsinin xəbərini verər. -Hər kim bu ayda mömin qardaşına kömək edərsə Allah-Taala qiyamətdə sirat körpüsündən keçəndə ayaqların titrədiyi zamanda ona kömək göstərər. -Hər kim bu ayda əsəbini cilovlasa, Allah-Taala da ona qarşı qiyamətdə qəzəbini söndürər. -Hər kim bu ayda məzluma kömək edərsə Allah Taala bu dünyada ona fitnə quranlara qarşı kömək edər, eləcə də Qiyamətdə əməl dəftəri və hesab-kitab zamanı ona köməkçi olar. ...


Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən 5 dəstənin duası qəbul olar!


Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən 5 dəstənin duası qəbul olar! Həzrət Peyğəmbərin (s) hədisində 5 dəstənin duasının qəbul olunması deyilir.
İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhəmməd (s) buyurur: 5 dəstə müsəlman və möminin dua və istəyi cavabsız qalmaz:
1-Məzlum olan şəxsin duası cavabsız qalmaz, o zamana kimi ki, onun dadına kimsə yetişsin. 2-Hacının duası qəbul olunar, o zamana kimi ki, yaşadığı vətəninə qayıda.
3-Allah yolunda cihad edən şəxsin dua və istəyi qəbul olunar, yəni istər xarici, istər daxili şeytanlarla mübarizə aparan şəxsin Allah tərəfindən diləyi cavabsız qoyulmaz. 4-Xəstənin duası qəbul olunar, o zamana kimi ki, sağlamlıq əldə edə. 5-Qardaşın qardaş haqqında dua və istəyi cavabsız qalmaz, yəni əgər bir Allah bəndəsi müsəlman və mömin qardaş və bacısının haqqında onun xəbəri olmadan dua edərsə Allah onun istəklərini tez icabət edər. \"Nəhcül Fəsahə, səh: 274, hədis: 1619.\"


Kafir olmağın səbəbləri nələrdir?


Kafir olmağın səbəbləri nələrdir? İmam Sadiq (ə) buyurur: اُصُولُ الْكُفْرِ ثَلاثَةٌ: اَلْحِرْصُ وَالاْسْتِكْبارُ وَالْحَسَدُ
Kafir olmağın bünövrələri üçdir: 1. Dünya həyatına həddən artıq vurğun olmaq. 2. Təkəbbürlü olmaq. 3. Başqalarına həsəd aparmaq.
Sonra Həzrət buyurdu: Dünya həyatına vurğun olmaq, Adəm peyğəmbəri - qadağan olunmuş ağacın meyvəsini yediyi üçün behiştdən çıxardı. Təkəbbür, Şeytana Allahın əmrinə itaət edib Adəmə səcdə etmək icazəsini vermədi. Həsəd isə Adəm peyğəmbərin oğlanlarından birinin (Qabil) o birisini (Habili) öldürməsinə səbəb oldu. \"Məhəmməd Yəqub Kuleyni, Usul əl-Kafi, cild: 2, səh: 289\"


Onuncu İmam, Əliyyən Nəqidən (ə) hədislər qeyd edin?


Onuncu İmam, Əliyyən Nəqidən (ə) hədislər qeyd edin? Onuncu İmam Əliyyən-Nəqidən (ə) hədislər:
1-\"Dindarlığın bəlası həsəd, xudbinlik (özünübəyənmə) və iftixardır\" 2- \"Yaxşı sözü hər kəsdən, hətta ona əməl etməsə də belə, götürün\" 3-\"Özü ilə Allah arasında münasibəti islah edənin Allah da insanlarla münasibətini islah edər\" 4- \"Əgər desəm ki, təqvanı tərk edən adam namazı tərk edən adam kimidir, düz demiş olacam!\"
5-\"İki günü eyni olan (bu günü dünənindən daha yaxşı olmayan) ziyandadır\". 6- \"Bəla səbirli şəxs üçün bir, səbirsiz şəxs üçün isə ikidir”. 7-\"Möminin izzəti insanlardan ehtiyacsız olmasıdır\". 8- \"Öz dəyərini anlamayan adamın şərindən qorun\". 9- \"Təvazökarlıq odur ki, xalqla elə davarnasan ki, onların da səninlə elə davranmasını istəyirsən.\" 10- \"Allah yolunda möhkəm olan şəxsə dünyanın müsibətləri asan gələr, hətta tikə-tikə doğransa belə\". 11- \"Günahda israr etmək Allahın məkrindən arxayın olmaqdır. \"Allahın məkrindən yalnız ziyankarlar arxayın olarlar.\"


Fatimə Zəhranın (s) buyurduğu gözəl kəlamlarından yazın?


Fatimə Zəhranın (s) buyurduğu gözəl kəlamlarından yazın? ABNA saytı: Beheşt cavanlarının, Həsən ilə Hüseynin (ə) Anası, Allah Təalanın məxluqatları üzərindəki höccətinin buyurduqları gözəl kəlamlarının 15 mərninin tərcüməsi:
1- Əhli Beytin (ə) məqam və mənziləti: Həzrət Zəhra (s): “Əzəmət və Nuruna xatir göylərdə və yerdə olanların hammısının vəsilə ilə ona yaxınlaşmaq istədikləri Allaha həmd və səna edin. Biz Onun yaratdıqları sırasındakı vəsilələrik.)” 2- Həzrət Zəhra (s) İmam Əlini (ə) tanıtdırır: “O, Rəbbani və İlahi rəhbərdir, Nurun təcəssümü və bütün mövcudların diqqət mərkəzidir, Pak (və şirkə aludə olmayan) nəslin övladıdır, Haqqı söyləyən hidayətçidir. O, İmamlığın və Liderliyin dairə mərkəzidir.” 3- İxlasla ibadət etməyin faydaları: Həzrət Zəhra (s) “Hər kəs Allaha xaliscəsinə ibadət edib, Allah xatirinə işlərini görərsə, Allah Təala ən layiqli məsləhət və bərəkətlərini ona əta edər.” 4- Həzrət Zəhra (s) Şiələri üçün etdiyi duaları: “İlahi! Ey Mövlam mənim! Özüvün seçdiyin Övliya və Şəxsiyyətlərə xatir, övladlarımın (Şəhadətimdən sonra) mənim ayrılığıma görə, dalımca ağlamaqlarına xatir Səndən mənim və (pak) övladlarımın günahkar Şiələrini bağışlamağıvı diləyirəm.” 5-Cənnətin ən üstün şəxsləri Şiələrdir: ...


Həzrət Muhəmmədin (s) imam Əliyə (ə) nəsihətnaməsindən yazın?


Həzrət Muhəmmədin (s) imam Əliyə (ə) nəsihətnaməsindən yazın? Həzrət Muhəmməd (ə) İmam Əliyə (ə) belə nəsihət etdi: -Еy Əli! Sənə еdəcəyim vəsiyyəti yахşı yаdındа sахlа və оnа riаyət еt. Nə qədər кi mənim vəsiyyətimi unutmаyıb оnа riаyət еdəcəкsən, həmişə хеyir tаpаcаqsаn: 1-Еy Əli! Pis əхlаqdаn bаşqа, yеrdə qаlаn bütün günаhlаr üçün tövbə vаrdır. Çünкi əхlаqı pis оlаn şəхs bir günаhdаn nicаt tаpdığı zаmаn tеz də bаşqа günаh edər. 2-Еy Əli! Кim göstərə biləcəyi qəzəbini yаtırıb udа bilsə, Аllаh qiyаmət günü оnа ləzzətini dаdа biləcəyi əmin-аmаnlıq ətа еdər. 3-Еy Əli! Ölüm аyаğındа оlаn hər bir кəs yахşı və ədаlətli vəsiyyət еtməzsə, dеməli həmin аdаmın mürüvvətində nöqsаn vаr, о аdаm şəfаət məqаmınа nаil оlmаz. 4-Еy Əli! Cihаdın ən üstünü оdur кi, insаn səhər tezdən yеrindən qаlхandа bir кəsə zülm və sitəm fiкrində оlmаsın. 5-Еy Əli! Əgər cаmааt bir кəsin dilindən qоrхudа оlаrsа, həmin кəs cəhənnəmliк оlаr. 6-Еy Əli! Ən pis аdаm оdur кi, cаmааt оnun bədхаhlığının, dilinin yаmаnlılığının qоrхusundаn оnа hörmət еtsin və оnun pisliyindən danışılsın. 7-Еy Əli! Ən pis аdаm о кəsdir кi, ахirətini dünyаsınа sаtsın, оndаn dа pisi о şəхsdir кi, ахirətini bаşqаsının dünyаsı üçün sаtsın. ...


Həzrət Zəhranın (ə) şəhadətdən öncə son sözləri nələr oldu?


Həzrət Zəhranın (ə) şəhadətdən öncə son sözləri nələr oldu? Xanım Zəhranın (s.ə) son sözləri
Ya Əli (ə) - Nə olar ağlama... Baxma mənim ağlamağıma; Mən sənin üçün gözyaşı tökürəm, sən niyə ağlayırsan? Sənin gözlərini yaşlı görməyə dözə bilmərəm Əli, nə olar ağlama...Həm, halına ağlanılacaq biri varsa o da Sənsən; Səndən daha məzlum, səndən daha qərib və səndən daha yalnız kim var?...
-Səni və balalarımı Allaha əmanət edirəm Əli. Qiyamətə qədər bütün övladlarımıza salamımı söylə. Allah yarınız, köməkçiniz olsun.
Ah! Əli, bax!... Sən də görürsənmi mənim gördüyümü? Bax, bu Cəbrayıldır! Mənə xoş gəldin deyir, təbrik edir, bax! ...
- Allahın seçilmiş mələkləri mənim görüşümə gəliblər. - Əleykesselam ey ölüm mələyi! Al canımı da, atama qovuşdur məni... Ata!... Nə qədər də darıxdım sənin üçün, bir biləsən!
Allahım! Rəbbim! Ey ucalar ucası! Mən sənə gəlməkdəyəm indi, al məni Allahım! Bəli, sənə gəlməkdəyəm indi, atəşə deyil!
Salam atam! Vədlərin həmişə haqq çıxıb, salam olsun sənə! Salam o təbəssümünə! Fatimən gəldi, Zəhra-yı Merziyyən gəldi! Gözün aydın olsun ata! Mərhaba!.


Əmirəl-Mömininin (ə) hədisində dəyərli insanlar kimlərdir?


Əmirəl-Mömininin (ə) hədisində dəyərli insanlar kimlərdir? Həzrəti Əmirəl möminin (Allahın salamı və salvatı olsun ona) buyurur:
Dünyada 4 dəyər:
1.Elminə əməl edən alimin dedikləri.
2. Elm öyrənməkdən çəkinməyən cahil.
3. Malını Allah yolunda xərcliyən səxavətli.
4. Axirətini dünyasına satmayan fəqir.


İslam Peyğəmbərinin (s) hədisində kimlərin namazı qəbul olunmayacaq?


İslam Peyğəmbərinin (s) hədisində kimlərin namazı qəbul olunmayacaq? Allahın Rəsulu Həzrəti Muhəmməd Mustafa (ə) buyurur: Beş nəfərin namazı yox kimidir.
1-Əri narazı olan qadının namazı hesaba gəlməz.
2- İmam camaat ki, ona iqtida edənlər onun əməllərindən narazıdırlar.
3-O şəxs ki, dini qardaşı ilə əlaqəsini kəsibdir və üç gündən çox onunla danışmaya,
4-O şəxs ki, davamlı olaraq şərab içir. (eləcə də deyə bilərik böyük günahları edən şəxsin tövbə etməyə qədər ibadətləri qəbul olunmaz.
5-Mömin şəxsin qeybətini edən şəxsin namazı hesaba gəlməz, o zamana kimi ki, qeybəti olunan şəxs haqqını bağışlaya.


Imam Sadiqin (ə) hədisində Fatimeyi Zəhranın (ə) adlarının hikməti nədir?


Imam Sadiqin (ə) hədisində Fatimeyi Zəhranın (ə) adlarının hikməti nədir? İmam Sadiqin (ə) hədisində xanım Zəhranın (ə) adlarının hikməti:
İmam Sadiq (ə) buyurdular: “Fatimənin Allah yanında 9 adı var: Fatimə, Siddiqə, Mübarəkə, Tahirə, Zəkiyyə, Raziyə, Mərziyyə, Mühəddisə və Zəhra
Adlarının hikməti: 1-Fatimə (s) yəni o və şiələri cəhənnəm odundan uzaqlaşdırılmışlar” 2-Siddiqə (s) Düz sözdən başqa heç bir söz danışmadı, 3-Mübarəkə: Çoxlu xeyrə sahib olan, (ən bariz nümunəsi ümmətin hidayətini gətirən İmamların anasıdır). 4-Tahirə: O (xanım bütün ) zahiri və mənəvi çirkinliklərdən uzaqdır”. 5-Zəkiyyə: Zəka yəni inkişaf və irəliləyiş eləcə də paklıq mənasındadır. Hər iki məna o xanımın haqqında təsəvvür oluna bilər. 6-Raziyə: Xanımın həyatı çoxlu çətinlik və qəmlərlə dolu idi. Amma heç zaman dilini şikayətlə açmadı. 7-Mərziyyə: O müqəddəs xanımın bütün işləri Allahın razılığı və Peyğəmbərinin göstərişi ilə olardı. 8-Mühəddəsə: Ona göylərdən mələkələr yerə enər və o xanımla həmsöhbət olardılar”. 9-Zəhra: Bu müqəddəsə xanım mehrabda duranda onun nuru göylərdə yerləşənlər üçün saçardı. O cürə ki, göylərin ulduzları yer əhli üçün nur və işıq saçarlar”.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter