Həzrtə Peyğəmbərin (s) Xanim Fatimə (s.ə) üçün yatmazdan öncə tövsiyə etdiyi əməllər hansılardır?


Həzrtə Peyğəmbərin (s) Xanim Fatimə (s.ə)  üçün yatmazdan öncə tövsiyə etdiyi əməllər hansılardır? Həzrət Fatimeyi-Zəhra (sə) buyurur: Axşam vaxtı yatmağa hazırlaşırdım. Allahın Rəsulu (s) evimə gəldi. Buyurdu: (Qızım) yatma hələ, 4 əməli et: Quranı xətm et, Peyğəmbərləri (s) şəfaətçin tut, möminləri özündən razı et və həcc və ömrə ziyarətinə get. Bunu buyurdu və namaz qılmağa başladı. Səbr etdim namazı sona çatsın. Dedim: Ey Allahın Rəsulu! Mənə 4 əməli etməyi əmr etdin bir halda onları etməyə gücüm yoxdur! O həzrət gülümsədi və buyurdu:
1-(Quranı xətmi -yəni) 3 dəfə ixlas surəsini oxusan elə bil ki, bir Quran xətmini (savabını) qazanmısan,
2-(Peyğəmbərlərin şəfaəti-) Elə ki, mənə və məndən öncəki Peyğəmbərlərə salavat desən, qiyamət günü sənə şəfaət edənlərdən olarıq,
3-(Möminlərin razılığı) Yəni yatmazdan öncə hamı üçün bağışlanma dilə, onların hamısı səndən razı qalacaqlar,
4- (Həcc ziyarəti -) bu cümləni yatmazdan öncə de: \"Subhanəllah vəlhəmdulillah və la ilahə illalahu vəllahu əkbər\" həcc və ümrə ziyarətinə getmiş şəxsin savabını qazanarsan.


İMam Səccad (ə): Möminin üçün dünyada 3 sığınacaq yer var.


İMam Səccad (ə): Möminin üçün dünyada 3 sığınacaq yer var. Həzrət İmam Səccad (ə) buyurdu: \"Bu dünyada mömin üçün 3 sığınacaq yer var:
1-Bu cümləyə şəhadət versin “La ilahə illallah vəhdəhu la şərikə ləh”; 2-İslam Peyğəmbərinin (s) şəfaətinə sığınsın; 3-Allahın rəhmətinin genişliyinə ümidli olsun; (Bu mənada ki, günahından tövbə etməyə tələssin),
Sonra həzrət buyurdu:
a) “Allahdan qorx, çünki sənə qarşı qüdrət sahibidir; b)və Ondan həya et (günahla qarşılaşanda), çünki sənə yaxındır; c) Eləki namaza dayandın elə halda ol ki, güman edəsən axrıncı namaza durursan, d) və çəkin o günlahlardan ki, onlara görə Allahdan bağışlanma diləmiş və tövbə etmişdin.
Yenə də həzrət (ə) buyurur: Günahınla fəxr etməkdən çəkin, çünki günahına sevinmək (günahın özündən daha çox) çirklik və dəyərsizlikl gətirəndir.


Şah ƏBdüləzim Həsəninin İmam Rizadan (ə) eşitdiyi nəsihətlərdən


Şah ƏBdüləzim Həsəninin İmam Rizadan (ə) eşitdiyi nəsihətlərdən Şah Əbdüləzim Həsənidən belə nəql olunur ki, İmam Riza (ə) onu özünün tam vəkili kimi tanıtdırıb və belə nəsihət edibdir:
Ey Əbdüləzim! Mənim salamımı dostlarıma (şiələrimə) çatdır və onlara belə de: “Şeytanın yaxınlaşması üçün yollar qoymasınlar ki, onların nəfsinin (varlığının məhvinə gətirib çıxarar.”
Və onlara əmr et: “Danışıqda düzgünlüyə, əmanəti qaytarmağa, onlara aid olmayan işlərdə sakit durmağa və başqalarının işinə qarışmamağa. Bir-birilərinə yaxın olmağa, bir-birilərini yoxlamağa əmr et ki, bu yaxın (səmimi) olmaq üçün vasitədir.
Eləcə də əmr et: “Özlərini (boş) şeylərlə müharibəyə salmasınlar, elə bir həddə ki istəyələr bir-birilərini parçalasınlar.
Mən özümlə əhd bağlamışam ki, hər kəs belə etsə və bizim dostlarımızdan birini narahat etsə, Allahdan istəyəm ki, dünyada onu ən qaba (ən dərdli) əzaba düçar etsin və axirətdə ziyankarlardan olsun. ... Allaha pənah aparıram!


Peyəmbərin (s) Əli (ə.s) haqqında buyurduğu 10 fəzilət hədisi.


Peyəmbərin (s)  Əli (ə.s) haqqında buyurduğu 10 fəzilət hədisi. Əmr b. Məymunə deyir: İbn Abbasın yanına 9 nəfər gəlib xeyli danışdılar. Nəhayət, İbn Abbas gəlib dedi: Ar olsun, elə adamın dalınca danışırlar ki, başqalarında olmayan on fəziləti peyğəmbərdən almışdır: 1-“Mən (Xeybərin fəthinə) elə bir kəsi göndərəcəyəm ki, Allah onu heç vaxt aciz etməmişdir və o, Allahı və onun Rəsulunu sevir.” 2- Peyğəmbər bir nəfəri “Tövbə” surəsini (məkkəli müşriklərə çatdırmaq üçün) göndərdi, lakin, sonra Əlini yollayıb, dedi: Bu surəni elə şəxs aparmalıdır ki, o məndəndir və mən ondanam. 3-İbn Abbas Dedi: Peyğəmbər əmisi uşaqlarına dedi: “Sizlərdən kim bu dünyada və axirətdə mənim vəlim olar?” Onlar qəbul etmədilər. Əli qalxdı və dedi: “Mən bu dünyada və axirətdə sənin vəlin olaram.” Peyğəmbər (s) buyurdu: “Sən bu dünyada və axirətdə mənim vəlim olacaqsan.” 4-Dedi: “O, insanlar içərisində Xədicədən sonra İslamı qəbul edən ilk şəxsdir.” 5-Dedi: “Peyğəmbər əbasını Əli, Fatimə, Həsən və Hüseynin (ə) üstünə salıb dedi: Allah sizdən çirkinliyi yox etmək və sizi pak-pakizə etməyi iradə etmişdir.” 6-Dedi: “Əli öz canından keçərək Peyğəmbərin (s) libasını geyinib onun yatağına uzandı. ...


Həzrət Peyğəmbərin (s) Ramazan ayı öncəsi müraciəti olubmu?


Həzrət Peyğəmbərin (s) Ramazan ayı öncəsi müraciəti olubmu? Həzrət Peyğəmbərin (s) Ramazan ayı öncəsi müraciəti: Həzrət Salman buyurur: “Şaban ayının sonuncu günündə Peyğəmbər (s) bizim üçün Ramazan ayının fəziləti haqqında bir xütbə söylədi. Özünün bu xitabında buyurdu: ”Ey camaat! Həqiqətən sizin üzərinizə əzəmətli və mübarək bir ay kölgə salıb. Bir ay ki, onda 1000 aydan üstün gecə var. (Bir ay ki,) onda Allah-Təala orucunu vacib qərar vermişdir. Və gecələrini ibadətlərdə keçirməyi bəyənilmiş və müstəhəb qərar vermişdir\".
Xütbənin sonunda Həzrət Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Bu, bir aydır ki, bərabərlik ayıdır. Bir aydır ki, möminin ruzisi bu ayda artar. Bir aydır ki, əvvəli rəhmət, ortası məğfirət və bağışlanma, axırı cəhənnəm atəşindən azadlıqdır. Və bu ay mömin üçün bəhrə və fayda ayıdır, münafiq üçün zərər ayıdır”.Yəni artıq səfərə çıxacağıq. Artıq yol başlayır. Bəyan edilir ki, bunda 1000 aydan artıq bir gecə var. Yenə də səyahət və səfərlə analogiya aparaq. İnsan bir yerə səyahət edəndə o, mütləq həmin yerin ən görkəmli, ən diqqətəlayiq məkanını ziyarət edir. Bu yer Çindirsə - “Böyük Çin səddi”ni, Moskvadırsa - Kremli və Qızıl meydanı, Hindistandırsa - Tac-Mahalı, Misirdirsə - ehramları, Bakıdırsa - Qız qalasını, Parisdirsə - Eyfel qülləsini, Londondursa - Vesminster sarayını, kurort zonasında - hansısa bulağı, zirvəni və s. İndi bu mənəvi səfərdə vurğulanır ki, ən mühüm bir gecə var bu ayda. Rəsuli-Əkrəmin (s) dilindən çatdırılır ki, bu ayda 1000 aydan üstün bir gecə var.


İmam Həsən (ə) Cünədət adlı bir şəxsə nələri tövsiyə etdi?


İmam Həsən (ə) Cünədət adlı bir şəxsə nələri tövsiyə etdi? İmam Həsənin (ə) ömrünün son anlarında Cünadət adlı bir şəxsə etdiyi çox dəyərli nəsihətləri:
“Ey Cünadət!
1-Axirət aləminin yolçuluğu üçün hazırlaş, ondan öncə ki, ölüm anı səndən bu imkanı almış olsun, 2-Bil ki, sən dünya arxasıycasan, ölüm də sənin dalınca, 3-Gələcək günlərinin qəm-qüssəsi bu gününü xarab etməsin, 4-Bil ki, dünya malından hər nə qədər ehtiyacından artıq toplamısan, başqaları üçün qoyursan, (onların bu malı harada xərcləyəcəyi bəlli deyil. Sən ona cavabdehsən). 5-Bil ki, bu dünyanın halalında hesab-kitab olunacaqsan, haramında isə əzab səni gözləyir. 6-Bu dünyanın şübhəli məsələlərində danlaqlıq var, 7-Dünya üçün elə çalış ki, güya burada həmişəliksən, axirətin üçün elə çalış ki, güya sabah aləmini dəyişəcəksən, 8-Əgər istərisən bu dünyada izzət sahibi olasan (tayfa-qohum və sair vasitələrdən istifadə etmədən) Allahın qarşısında itaət edib zillət gətirən günahlardan uzaq dur. ...


Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə İmam Rizanın (ə) hədisi!


Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə İmam Rizanın (ə) hədisi! Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə İmam Riza (ə) buyurdu: \"Ramazan ayında yaxşı əməllər qəbul olunar, onda günahlar bağışlanmışdır,
-Hər kim ramazan ayında Allahın kitabından (Quran) bir ayə oxuyarsa, bu aydan başqa aylarda bir Quran xətmini etmiş şəxsin savabını qazanmış olar. -Hər kim bu ayda mömin qardaşının üzünə gülərsə (yəni xoş rəftar olsa) qiyamətdə Allah onu xoş qarşılayar və məhşər gününün çətinliklərindən xilas edər və behiştdə düşməsinin xəbərini verər. -Hər kim bu ayda mömin qardaşına kömək edərsə Allah-Taala qiyamətdə sirat körpüsündən keçəndə ayaqların titrədiyi zamanda ona kömək göstərər. -Hər kim bu ayda əsəbini cilovlasa, Allah-Taala da ona qarşı qiyamətdə qəzəbini söndürər. -Hər kim bu ayda məzluma kömək edərsə Allah Taala bu dünyada ona fitnə quranlara qarşı kömək edər, eləcə də Qiyamətdə əməl dəftəri və hesab-kitab zamanı ona köməkçi olar. ...


Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən 5 dəstənin duası qəbul olar!


Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən 5 dəstənin duası qəbul olar! Həzrət Peyğəmbərin (s) hədisində 5 dəstənin duasının qəbul olunması deyilir.
İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhəmməd (s) buyurur: 5 dəstə müsəlman və möminin dua və istəyi cavabsız qalmaz:
1-Məzlum olan şəxsin duası cavabsız qalmaz, o zamana kimi ki, onun dadına kimsə yetişsin. 2-Hacının duası qəbul olunar, o zamana kimi ki, yaşadığı vətəninə qayıda.
3-Allah yolunda cihad edən şəxsin dua və istəyi qəbul olunar, yəni istər xarici, istər daxili şeytanlarla mübarizə aparan şəxsin Allah tərəfindən diləyi cavabsız qoyulmaz. 4-Xəstənin duası qəbul olunar, o zamana kimi ki, sağlamlıq əldə edə. 5-Qardaşın qardaş haqqında dua və istəyi cavabsız qalmaz, yəni əgər bir Allah bəndəsi müsəlman və mömin qardaş və bacısının haqqında onun xəbəri olmadan dua edərsə Allah onun istəklərini tez icabət edər. \"Nəhcül Fəsahə, səh: 274, hədis: 1619.\"


Kafir olmağın səbəbləri nələrdir?


Kafir olmağın səbəbləri nələrdir? İmam Sadiq (ə) buyurur: اُصُولُ الْكُفْرِ ثَلاثَةٌ: اَلْحِرْصُ وَالاْسْتِكْبارُ وَالْحَسَدُ
Kafir olmağın bünövrələri üçdir: 1. Dünya həyatına həddən artıq vurğun olmaq. 2. Təkəbbürlü olmaq. 3. Başqalarına həsəd aparmaq.
Sonra Həzrət buyurdu: Dünya həyatına vurğun olmaq, Adəm peyğəmbəri - qadağan olunmuş ağacın meyvəsini yediyi üçün behiştdən çıxardı. Təkəbbür, Şeytana Allahın əmrinə itaət edib Adəmə səcdə etmək icazəsini vermədi. Həsəd isə Adəm peyğəmbərin oğlanlarından birinin (Qabil) o birisini (Habili) öldürməsinə səbəb oldu. \"Məhəmməd Yəqub Kuleyni, Usul əl-Kafi, cild: 2, səh: 289\"


Onuncu İmam, Əliyyən Nəqidən (ə) hədislər qeyd edin?


Onuncu İmam, Əliyyən Nəqidən (ə) hədislər qeyd edin? Onuncu İmam Əliyyən-Nəqidən (ə) hədislər:
1-\"Dindarlığın bəlası həsəd, xudbinlik (özünübəyənmə) və iftixardır\" 2- \"Yaxşı sözü hər kəsdən, hətta ona əməl etməsə də belə, götürün\" 3-\"Özü ilə Allah arasında münasibəti islah edənin Allah da insanlarla münasibətini islah edər\" 4- \"Əgər desəm ki, təqvanı tərk edən adam namazı tərk edən adam kimidir, düz demiş olacam!\"
5-\"İki günü eyni olan (bu günü dünənindən daha yaxşı olmayan) ziyandadır\". 6- \"Bəla səbirli şəxs üçün bir, səbirsiz şəxs üçün isə ikidir”. 7-\"Möminin izzəti insanlardan ehtiyacsız olmasıdır\". 8- \"Öz dəyərini anlamayan adamın şərindən qorun\". 9- \"Təvazökarlıq odur ki, xalqla elə davarnasan ki, onların da səninlə elə davranmasını istəyirsən.\" 10- \"Allah yolunda möhkəm olan şəxsə dünyanın müsibətləri asan gələr, hətta tikə-tikə doğransa belə\". 11- \"Günahda israr etmək Allahın məkrindən arxayın olmaqdır. \"Allahın məkrindən yalnız ziyankarlar arxayın olarlar.\"


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter