Fatimə Zəhranın (s) buyurduğu gözəl kəlamlarından yazın?


Fatimə Zəhranın (s) buyurduğu gözəl kəlamlarından yazın? ABNA saytı: Beheşt cavanlarının, Həsən ilə Hüseynin (ə) Anası, Allah Təalanın məxluqatları üzərindəki höccətinin buyurduqları gözəl kəlamlarının 15 mərninin tərcüməsi:
1- Əhli Beytin (ə) məqam və mənziləti: Həzrət Zəhra (s): “Əzəmət və Nuruna xatir göylərdə və yerdə olanların hammısının vəsilə ilə ona yaxınlaşmaq istədikləri Allaha həmd və səna edin. Biz Onun yaratdıqları sırasındakı vəsilələrik.)” 2- Həzrət Zəhra (s) İmam Əlini (ə) tanıtdırır: “O, Rəbbani və İlahi rəhbərdir, Nurun təcəssümü və bütün mövcudların diqqət mərkəzidir, Pak (və şirkə aludə olmayan) nəslin övladıdır, Haqqı söyləyən hidayətçidir. O, İmamlığın və Liderliyin dairə mərkəzidir.” 3- İxlasla ibadət etməyin faydaları: Həzrət Zəhra (s) “Hər kəs Allaha xaliscəsinə ibadət edib, Allah xatirinə işlərini görərsə, Allah Təala ən layiqli məsləhət və bərəkətlərini ona əta edər.” 4- Həzrət Zəhra (s) Şiələri üçün etdiyi duaları: “İlahi! Ey Mövlam mənim! Özüvün seçdiyin Övliya və Şəxsiyyətlərə xatir, övladlarımın (Şəhadətimdən sonra) mənim ayrılığıma görə, dalımca ağlamaqlarına xatir Səndən mənim və (pak) övladlarımın günahkar Şiələrini bağışlamağıvı diləyirəm.” 5-Cənnətin ən üstün şəxsləri Şiələrdir: ...


Həzrət Muhəmmədin (s) imam Əliyə (ə) nəsihətnaməsindən yazın?


Həzrət Muhəmmədin (s) imam Əliyə (ə) nəsihətnaməsindən yazın? Həzrət Muhəmməd (ə) İmam Əliyə (ə) belə nəsihət etdi: -Еy Əli! Sənə еdəcəyim vəsiyyəti yахşı yаdındа sахlа və оnа riаyət еt. Nə qədər кi mənim vəsiyyətimi unutmаyıb оnа riаyət еdəcəкsən, həmişə хеyir tаpаcаqsаn: 1-Еy Əli! Pis əхlаqdаn bаşqа, yеrdə qаlаn bütün günаhlаr üçün tövbə vаrdır. Çünкi əхlаqı pis оlаn şəхs bir günаhdаn nicаt tаpdığı zаmаn tеz də bаşqа günаh edər. 2-Еy Əli! Кim göstərə biləcəyi qəzəbini yаtırıb udа bilsə, Аllаh qiyаmət günü оnа ləzzətini dаdа biləcəyi əmin-аmаnlıq ətа еdər. 3-Еy Əli! Ölüm аyаğındа оlаn hər bir кəs yахşı və ədаlətli vəsiyyət еtməzsə, dеməli həmin аdаmın mürüvvətində nöqsаn vаr, о аdаm şəfаət məqаmınа nаil оlmаz. 4-Еy Əli! Cihаdın ən üstünü оdur кi, insаn səhər tezdən yеrindən qаlхandа bir кəsə zülm və sitəm fiкrində оlmаsın. 5-Еy Əli! Əgər cаmааt bir кəsin dilindən qоrхudа оlаrsа, həmin кəs cəhənnəmliк оlаr. 6-Еy Əli! Ən pis аdаm оdur кi, cаmааt оnun bədхаhlığının, dilinin yаmаnlılığının qоrхusundаn оnа hörmət еtsin və оnun pisliyindən danışılsın. 7-Еy Əli! Ən pis аdаm о кəsdir кi, ахirətini dünyаsınа sаtsın, оndаn dа pisi о şəхsdir кi, ахirətini bаşqаsının dünyаsı üçün sаtsın. ...


Həzrət Zəhranın (ə) şəhadətdən öncə son sözləri nələr oldu?


Həzrət Zəhranın (ə) şəhadətdən öncə son sözləri nələr oldu? Xanım Zəhranın (s.ə) son sözləri
Ya Əli (ə) - Nə olar ağlama... Baxma mənim ağlamağıma; Mən sənin üçün gözyaşı tökürəm, sən niyə ağlayırsan? Sənin gözlərini yaşlı görməyə dözə bilmərəm Əli, nə olar ağlama...Həm, halına ağlanılacaq biri varsa o da Sənsən; Səndən daha məzlum, səndən daha qərib və səndən daha yalnız kim var?...
-Səni və balalarımı Allaha əmanət edirəm Əli. Qiyamətə qədər bütün övladlarımıza salamımı söylə. Allah yarınız, köməkçiniz olsun.
Ah! Əli, bax!... Sən də görürsənmi mənim gördüyümü? Bax, bu Cəbrayıldır! Mənə xoş gəldin deyir, təbrik edir, bax! ...
- Allahın seçilmiş mələkləri mənim görüşümə gəliblər. - Əleykesselam ey ölüm mələyi! Al canımı da, atama qovuşdur məni... Ata!... Nə qədər də darıxdım sənin üçün, bir biləsən!
Allahım! Rəbbim! Ey ucalar ucası! Mən sənə gəlməkdəyəm indi, al məni Allahım! Bəli, sənə gəlməkdəyəm indi, atəşə deyil!
Salam atam! Vədlərin həmişə haqq çıxıb, salam olsun sənə! Salam o təbəssümünə! Fatimən gəldi, Zəhra-yı Merziyyən gəldi! Gözün aydın olsun ata! Mərhaba!.


Əmirəl-Mömininin (ə) hədisində dəyərli insanlar kimlərdir?


Əmirəl-Mömininin (ə) hədisində dəyərli insanlar kimlərdir? Həzrəti Əmirəl möminin (Allahın salamı və salvatı olsun ona) buyurur:
Dünyada 4 dəyər:
1.Elminə əməl edən alimin dedikləri.
2. Elm öyrənməkdən çəkinməyən cahil.
3. Malını Allah yolunda xərcliyən səxavətli.
4. Axirətini dünyasına satmayan fəqir.


İslam Peyğəmbərinin (s) hədisində kimlərin namazı qəbul olunmayacaq?


İslam Peyğəmbərinin (s) hədisində kimlərin namazı qəbul olunmayacaq? Allahın Rəsulu Həzrəti Muhəmməd Mustafa (ə) buyurur: Beş nəfərin namazı yox kimidir.
1-Əri narazı olan qadının namazı hesaba gəlməz.
2- İmam camaat ki, ona iqtida edənlər onun əməllərindən narazıdırlar.
3-O şəxs ki, dini qardaşı ilə əlaqəsini kəsibdir və üç gündən çox onunla danışmaya,
4-O şəxs ki, davamlı olaraq şərab içir. (eləcə də deyə bilərik böyük günahları edən şəxsin tövbə etməyə qədər ibadətləri qəbul olunmaz.
5-Mömin şəxsin qeybətini edən şəxsin namazı hesaba gəlməz, o zamana kimi ki, qeybəti olunan şəxs haqqını bağışlaya.


Imam Sadiqin (ə) hədisində Fatimeyi Zəhranın (ə) adlarının hikməti nədir?


Imam Sadiqin (ə) hədisində Fatimeyi Zəhranın (ə) adlarının hikməti nədir? İmam Sadiqin (ə) hədisində xanım Zəhranın (ə) adlarının hikməti:
İmam Sadiq (ə) buyurdular: “Fatimənin Allah yanında 9 adı var: Fatimə, Siddiqə, Mübarəkə, Tahirə, Zəkiyyə, Raziyə, Mərziyyə, Mühəddisə və Zəhra
Adlarının hikməti: 1-Fatimə (s) yəni o və şiələri cəhənnəm odundan uzaqlaşdırılmışlar” 2-Siddiqə (s) Düz sözdən başqa heç bir söz danışmadı, 3-Mübarəkə: Çoxlu xeyrə sahib olan, (ən bariz nümunəsi ümmətin hidayətini gətirən İmamların anasıdır). 4-Tahirə: O (xanım bütün ) zahiri və mənəvi çirkinliklərdən uzaqdır”. 5-Zəkiyyə: Zəka yəni inkişaf və irəliləyiş eləcə də paklıq mənasındadır. Hər iki məna o xanımın haqqında təsəvvür oluna bilər. 6-Raziyə: Xanımın həyatı çoxlu çətinlik və qəmlərlə dolu idi. Amma heç zaman dilini şikayətlə açmadı. 7-Mərziyyə: O müqəddəs xanımın bütün işləri Allahın razılığı və Peyğəmbərinin göstərişi ilə olardı. 8-Mühəddəsə: Ona göylərdən mələkələr yerə enər və o xanımla həmsöhbət olardılar”. 9-Zəhra: Bu müqəddəsə xanım mehrabda duranda onun nuru göylərdə yerləşənlər üçün saçardı. O cürə ki, göylərin ulduzları yer əhli üçün nur və işıq saçarlar”.


İmam Huseyindən (ə) günahla mübarizə yoluna aid bir hədis yazın?


İmam Huseyindən (ə) günahla mübarizə yoluna aid bir hədis yazın? Günahla mübarizə yolu İmam Huseyin (ə) hədisində:
Bir kişi İmam Huseynin (ə) hüzuruna gələrək dedi günahkaram və günahdan çəkinə bilmirəm. Bu şeytani yoldan uzaqlaşmaq üçün mənə nəsihət edin. İmam Huseyin (ə) cavabında buyurdu: Beş iş yerinə yetir onlardan sonra hər nə qədər günahlar istəyirsən et! O əməllər ibarətdir:
1-Allahın ruzisini yemə və hər nə qədər günah istəyirsən et! 2-Allah hökumətindən çıx hər nə qədər günah istəyirsən et! 3-Günah üçün elə bir yer seç ki, Allah səni görməsin hər nə qədər günah istəyirsən et! 4-Əzrail canını almaq üçün gələndə onu uzaqlaşdır hər nə qədər günah istəyirsən et! 5-Cəhənnəm sahibi səni oda atanda, alova girmə hər nə qədər günah istəyirsən et! (İmam günahkar şəxsə demək istəyir ki, əgər bunları etməyə qüdrətin varsa onda günaha etməkdə azadsan əks təqdirdə bəs nə üçün bu qorxuları hiss edərkən günahdan çəkinməyə çalışmırsan?!). İmam Huseyin (ə) sözlərinin ensiklopediya kitabı, Hədis: 559.


Hansı saleh əməllərdir ki, Yaradan cavabsız qoymaq?


Hansı saleh əməllərdir ki, Yaradan cavabsız qoymaq? Peyğəmbərdən (s) nəql olunan hədislərdə gəlmişdir, həzrət buyurur:
Allah-təala buyurur: “Ey mənim bəndələrim! Altı şey sizdəndir, altı şey Məndən;
1- tövbə sizdəndir, bağışlamaq Məndən, 2-itaət sizdəndir, behişt Məndən, 3-şükr sizdəndir, ruzi Məndən,
4-riza (razılıq) sizdəndir, qəza (təqdir) Məndən, 5-səbr sizdəndir, bəla Məndən, 6-dua sizdəndir qəbul etmək Məndən.


İslam Peyğəmbəri (s) hansı şeyləri qərib olaraq tanıtdırır?


İslam Peyğəmbəri (s) hansı şeyləri qərib olaraq tanıtdırır? Əziz İslam Peyğəmbəri Hz. Məhəmməd (s): Altı şey altı yerdə qəribdir: 1). Məscid namazqılmayanlar arasında; 2). “Müshəf” (Quran ya hər hansı bir kitab) onu oxumayanlar arasında; 3). Quran fasiqlərin ağzında - (onu fasiq oxuyarkən); 4). Müsəlman qadın zalim, fasiq və pis əxlaqlı kişinin əlində; 5). Müsəlman saleh kişi rəzil və pis əxlaqlı qadın əlində; 6). Alim, ona qulaq asmayanların (onun elmindən istifadə etməyənlərin) arasında.
Allah-Taala Qiyamət günü onlara (bu altı şeyi qərib edənlərə) baxmayacaq (onlardan üz çevirəcək).


Möminliyin əlamətlərini rəvayətlər baxımında yazın?


Möminliyin əlamətlərini  rəvayətlər baxımında yazın? İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurur: “Möminliyin əlaməti beşdir:
1-Gecə-gündüz vaxtında 51 rəkət vacib və nafilə namazlarını qılmaq, 2-İmam Huseyin (ə) ərbəinində (İmamın qırxında) İmamı ziyarət etmək və ya əl çatmaza İmamın ziyarət naməsini oxumaq. 3-Sağ ələ üzük taxmaq, 4-Alını torpağa səcdəyə qoymaq, 5-Bismillahir-Rəhmanir-Rəhimi ucadan demək.
(Şeyx Səduq fiqhi kitabı olan “Təhzib”-ində və “Misbahuz-Ziyarədə” bu duanı İmam Sadiqdən (ə) ərbəinə aid olduğunu nəql etmişdir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter