VӘHHАBİLİK VӘ ХӘVАRİCİN ОХŞАR CӘHӘTLӘRİ NƏDİR?


İslаm tаriхini vә хәvаric tәlimini аrаşdırdıqdа оnlаrın dаr düşüncәyә mаlik оlduqlаrı tаm аydınlığı ilә mәlum оlur. Оnlаr İslаm, Qurаn vә ilаhi хilаfәt hаqqındа yаnlış düşüncәlәrә mаlik idilәr. Bеlә ki, аğılsızcаsınа müsәlmаnlаrı kаfirlikdә ittihаm еdir vә оnlаrın qаnını, mаlını hаlаl hеsаb еdirlәr. ...


İmam HüseynİN (ə) düşmənlərİnİ nİyə lənətləməlİyİk?


Bu sualın ardınca digər bir sualla da qarşılaşa bilərik. Hal-hazırda cəmiyyətdə bu sual ətrafında çoxlu mübahisələr yaranır. Bu söhbətlərin əksəriyyəti də münafiqlər tərəfindən qızışdırılır. Əlbəttə, zəmanəmizin münafiqlərini nəzərdə tuturam. ...


Namazda amİn deməyİn qadağan olmasının fəlsəfəsİ nədİr?


Əhli- beyt (ə) rəvayətlərinə əsasən namazda amin demək caiz deyil və onu demək namazın batil olmasına səbəb olar.
Bundan əlavə, caiz olmaması üçün dəlilə ehtiyac yoxdur; yəni, bu cəhətdən ki, namaz, ibadət sayılan bir işdir və öz tərəfimizdən namaza bir şey əlavə edə bilmərik...


Namazda \"Amin!\" demək nədən olmaz?


Əhli- beyt (ə) rəvayətlərinə əsasən namazda amin demək caiz deyil və onu demək namazın batil olmasına səbəb olar.
Bundan əlavə, caiz olmaması üçün dəlilə ehtiyac yoxdur; yəni, bu cəhətdən ki, namaz, ibadət sayılan bir işdir və öz tərəfimizdən namaza bir şey əlavə edə bilmərik...


Peyğəmbər (s) Əbu-Bəkrİn xİlafətə təyİn olunmasına İşarə edİbmİ?


Bəzi müsəlmanlar Əbu-Bəkrin xilafətə daha layiq olmasına və Peyğəmbərin (s) buna işarə etməsinə istinad edirlər. Buna səbəb İbn-əl-Cəvzininin öz sənədilə Əlidən (ə) rəvayət etdiyi hədisdir, Əli (ə) deyir: “Peyğəmbər (s) vəfat edərkən, Əbu-Bəkri, namaz qılmaq üçün təqdim etdi. Peyğəmbərin (s) dinimiz üçün razı bildiyini, biz də dünyamız üçün razı bildik və Əbu-Bəkri təqdim etdik...


Əhlİ sünnətİn Əlİnİn (ə) beyət etməsİ haqqında İddİaları


Əhli sünnətin bəzi təəsübkeş alimləri xəlifələrin səhvlərini örtbasdır etmək üçün Əbu Bəkrə olunan beyətin adi qaydada baş verdiyini göstərməyə çalışıblar. onlar iddia edirlər ki, ömər ibn Xəttab Əlinin evinə cəm olmuş səhabələri evi yandırmaqla hədələyəndən sonra hamısı evdən çıxıb Əbu Bəkrə beyət etdi. Əlidən beyt almaq üçün ona qarşı heç bir zor tətbiq olunmayıb.....


Əhlİbeyt alİmlərİ QURANIN TƏHRİF OLUNMASINA İNANIRMI?


Cavab: Məşhur şiə alimlərinin nəzəri budur ki, Qur`anda heç bir təhrifə yol verilməmişdir. Hal-hazırda bizim əlimizdə mövcud olan Qur`an elə Peyğəmbəri Əkrəm (s.ə.v.v)-ə nazil olan asimani kitabdır və onda heç bir artırılmaya və ya əsgildilməyə yol verilməmişdir. Bu sözün aydın olması üçün bu barədə bir neçə dəlilə işarə edirik:


QURANI ƏLİ İBNİ ƏBİ TALİBİN ƏVƏZİNƏ PEYĞƏMBƏRƏ NAZİL ETMİŞDİRMİ? (Şübhə)


Cavab: Bə`zi mə`lumatsız və ya şiələrə qarşı qərəzli olan şəxslər tərəfindən vurulan bu ittihamın əsassız olduğunu göstərməkdən öncə yaxşı olar ki, onun köklərini araşdıraq:


Əgər Allah cİsİm deyİlsə, Kəbə evİnİn tİkİlməsİnİn fəlsəfəsİ nədİr?


Əgər Kəbə Allahın cismani evi sayılsa, bu, Onun cisim olmaması ilə uyğun gəlmir. Halbuki Kəbənin tikilişi mövzusunda Quran ayələri və tarixi sənədlərə əsasən, Məkkə ilahi bərəkətlərin nazil olduğu, bəşərin doğru yola yönəlməsinə səbəb olan , Allaha ibadət və bəndəlik üçün ictimai bir məkandır....


SƏCDƏ ALLAH ÜÇÜNDÜR, YOXSA ADƏM ÜÇÜN?


Şübhə yoxdur ki, sitayiş mənasında olan səcdə yalnız Allaha məxsusdur. Çünki, varlıq aləmində Allahdan başqa heç bir məbud yoxdur və ibadi tövhidin mənası da budur ki, Allahdan qeyrisinə sitayiş edilməsin....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter