Dünya malını puç sayıb ona görə həsrət çəkməmək haqda Qurani Kərimdən bir neçə ayə


Allah-təalanın həzrət Musaya üçüncü öyüdü bu idi ki, dünya və dünya ne’mətləri ona böyük görünməsin. Dünya malını böyük sayan insan adətən yoxsulları saya salmır, varlılara həsəd aparır. İnsan bilməlidir ki, dünya ne’mətləri nə qədər böyük görünsə də, Allahın nəzərində heçdir: \"De ki, dünya matahı cüz’i bir şeydir və axirət dünyası təqvalılar üçün daha da üstündür.”
Əgər mö’min qəbul etsə ki, hətta milyardlarla ölçülən dünya malı heçdir, var-dövlətə görə narahat olmaz, varlılara həsəd aparmaz. Belələrini yalnız axirət ne’mətləri düşündürür. Onlar yalnız Allahın razılığını qazanan mö’minlərə qibtə edirlər. Bəli, dünya malını heç sayan insan nə varlılara qibtə edir, nə də yoxsulları əskik sayır. O başa düşür ki, hamının yoxsul saydığı bir kəs Allahın nəzərində daha əziz ola bilər...


İMAN-ın mənası və mömin şəxsin nişanələri nələrdir?!


Allah-taala buyurur: \"İman gətirib imanlarını zülmlə qatışdırmayanlar əmin-amanlıqdadırlar. Haqq yola yönəlmişlər də onlardır!”
İman [kəlməsi] lüğətdə təsdiq mə`nasındadır, yə`ni inanmaq. Və təhqiq əhli arasında xas təsdiq mənasındadır və bu həmin təsdiqdir ki, qəti elm və Peyğəmbərin (s) buyurduqlarına qəlbi inam onunla hasil olur.
İmanın nişanələri: İmanın nişanəsi odur ki, insan bilməli olacağı şeyi bilməli, deməli olacağı şeyi deməli, etməli olacağı şeyi etməli və çəkinməli olacağı şeydən çəkinməlidir. Bütün bu dediklərimiz \"saleh əməl” adlanır və bəhs etdiyimiz təsdiq (iman) üçün lazımlı və artıb-azaltmaq qabiliyyətinə malikdir.
Və buna görə də saleh əməl hər yerdə imanla yanaşı zikr olunur. Necə ki, Allah buyurur: \"Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edən...(ziyanda olmayacaq...


Oxucuları maraqlandıran hansı sualların cavabını Qurandan soruşa bilərik!


19 suala Quran ayələrindən cavablar:
- Sən kitabsan? Quran: \"Bu, insanlar üçün bir açıqlama, doğru yolu göstərən rəhbər və öyüd-nəsihətdir.\" (Ali-İmran\" 138)
-Kim tərəfindən nazil olunub? Quran: \"(Ya Rəsulum!) Həqiqətən, Quran sənə hikmət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allah tərəfindən təlqin (vəhy təlim) olunur.\" (\"Nəml\"6)
-Nə üçün nazil oldun? Quran: \"Ey insanlar! Rəbbinizdən sizə bir öyüd-nəsihət, kökslərdə olana bir şəfa, möminlərə doğru yolu göstərən rəhbər və mərhəmət gəlmişdir.\" (\"Yunis\" 57)
-Kimə nazil oldun? Quran: \"Muhəmmədə haqq olaraq nazil oldu\" (\"Muhəmməd\" 2)
-Peyğəmbərin qarşısında üzərimizə hansı vəzifə düşür?
Quran: \"Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün, nəyi də qadağan edirsə, ondan çəkinin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah şiddətli cəza verəndir.\" (\"Həşr\" 7)...


Əbd olmaq istəyən Qurani Kərim mömin üçün hansı 4 göstərişi edir?!


... “Ey (Bizim peyğəmbərimiz Muhəmmədə (s)) iman gətirənlər! Rüku və səcdə edin, Rəbbinizə ibadət edin və xeyir iş görün ki, bəlkə nicat tapasınız. (Bu ayə bütün şəriətlərin və ictimai xeyir əməllərin xülasəsidir)”. (“Həcc” 77). Bu ayə möminlərə dörd göstəriş verir:
1. Rüku edin. 2. Səcdə edin. 3. Allaha ibadət edin. 4. Yaxşı əməl yerinə yetirin ki, nicat tapasınız.
Bəli, namaz – insanı kamala çatdıran ən mühüm ibadətdir. Ubudiyyətə gedən yol namazdan keçər. Bəndə əgər kamala çatmaq istəyirsə, gərək namaz qılsın və namazını kamilləşdirsin.
İman və saleh əməl isə insanı təkamül etdirən başqa bir amildir. Hədislərimiz buyurur ki, əgər behiştə yüksəlmək istəyirsənsə, bir qanadın iman və o biri qanadın saleh əməl olmalıdır. Ona görə də hər kim kamala çatmaq istəyirsə, gərək namazın ətəyindən yapışsın. İman və saleh əmələ malik olsun. İmanı gücləndikcə, saleh əməlləri də artacaqdır. Bu cür insan Allah bəndəsi olmağa layiqdir...


Qurani-Kərimdə kar və korlar deyildikdə, kimlər nəzərdə tutulur?


Əgər qəlb, daxilində olan rəzil sifətlərdən xilas ola bilməzsə, İlahi feyzdən məhrum qaldığı üçün möhürlənər. Bu cür qəlbin üzərində günahın qabarı və toz-torpağı əyləşər. Qəlbi kor və kar edər, nə görər və nə də eşidər. “Doğrudan da Biz cin və insanların çoxunu (sanki) Cəhənnəm üçün yaratmışıq. Çünki onların qəlbləri var, amma onunla (həqiqətləri) dərk etmirlər, onların gözləri var, lakin onunla (ibrət üçün) baxmırlar və onların qulaqları var, amma onunla (haqq maarifi) eşitmirlər.
Onlar heyvanlar kimi, bəlkə (onlardan) daha azğındırlar (çünki onlar inkişaf və təkamül istedadına malik olduqları halda, batil və puç yola gedirlər) və onlar həmin qafillərdirlər”. (“Əraf” 179).
Əlbəttə ki, burada kar və kor deyildikdə, zahiri cismin karlığı və korluğu nəzərdə tutulmur. Bunlar – batinə aid olan həqiqətdir. “Məgər onlar yer (üzün)də gəzib dolaşmayıblar ki, düşünən qəlbləri və ya eşidən qulaqları olsun?! Çünki əslində zahiri gözlər kor olmur, lakin sinələrdəki ürəklər kor olur”. (“Həcc” 46).
Həzrət Peyğəmbər (s) bu haqda buyurur: “Ən pis korluq – qəlb korluğudur”.


Əməllərimizin pis nəticələrini təmizləmək üçün Allah-Taaladan (c.c) necə möhlət istəyək?!


Qurani-Kərim bizə Allahdan necə möhlət istəyə biləcəyimizi öyrədir və buyurur: “Və insanları onlara əzabın gələcəyi, beləliklə, zülm edənlərin «ey Rəbbimiz, yaxın bir müddətədək bizi(m əzabımızı) təxirə sal ki, Sənin dəvətini qəbul edək və peyğəmbərlərinə tabe olaq» deyəcəkləri günlə qorxut. (Onda onlara deyilər:) «Məgər bundan öncə sizin üçün heç bir yoxluq və zavalın olmayacağına and içən siz deyildiniz?!»”. (“İbrahim” 44).
Əvvəl elə görünür ki, bu ayə Qiyamət haqqındadır. Ancaq daha dərindən düşündükdə, başa düşürük ki, bu ayə dünyaya aiddir. Çünki insan ancaq dünyada olan zaman Allahın dəvətini qəbul edər və peyğəmbərlərinə (ə) tabe olar. Allah, əzabını ancaq dünyada təxirə sala bilər...


Qurani-Kərimin məntiqi ilə, bu 4 yerdə bəndə Allahı xüsusən yada salmalıdır?!


Musa ibni İmran (ə) Allahla münacat edirdi, dərgahında buyurdu: “Allahım, məndən uzaqsansa, Səni çağırım. Yaxınsansa, Səninlə münacat edim?”.
Allah Təala vəhy göndərir: “Ey Musa! Mən o kəsin yoldaşıyam ki, Məni yada salar və Mənim zikrimi edər”. Musa (ə) deyir: “Mən Səni ondan daha üstün bilirəm ki, o halda Səni zikr edəm”. (Məqsədi ayaqyoludur). Allah Təala buyurur: “Ey Musa! Hansı halda olursansa-ol, Məni yada sal və Mənim zikrimi de”.
Qurani-Kərim bütün möminlərə buyurur ki, Allahı hər bir halda yada salın:
1. İbadət zamanı yada salın və ixlaslı olun. 2. Günahla üzləşən zaman Allahı yada salın və gözünüzü günaha bağlayın.
3. Nemət zamanı Allahı yada salın və şükrünü yerinə yetirin. 4. Bəla və müsibət zamanı Allahı yada salın. Xülasə, həyatımızın hər anında Allahı unutmayaq...


Allah-Təalanı (c.c) zikr etmək insan həyatında hansı 8 təsiri vardır?!


Qurani-Kərim və Məsumların hədislərinə əsasən Allah zikrinin 8 xüsusiyyəti: Allahı yada salmağın bir çox bərəkətləri vardır ki, onlarla tanış olaq:
1. Allah da insanı yada salar. “Buna görə də, Məni yada salın ki, Mən də sizi yada salım”. (“Bəqərə” 152).
2. Allahla yoldaş olmaq. O kəs ki, daima Allahı zikr edər, Allah onun yoldaşı olar. Allah Təala buyurur: “Ey Musa! Mən o kəsin yoldaşıyam ki, məni yada salar”.
Həzrət Musa (ə) sual verir ki, o gün ki, Sənin pənahından başqa pənah olmaz, kimlər Sənin pənahında olacaqdır?
Buyurur: “Onlar ki, Məni yada salırlar və Mən də onlara yardım edirəm və Mənim yolumda bir-biri ilə dostluq edərlər”.
3. Allahın məhəbbəti. O kəs ki, davamlı olaraq Allahı yada salar – İlahi sevgi qəlbində yer alar. Hədislərin birində oxuyuruq: “Hər kim Allahı çoxlu yada salarsa, Allah məhəbbəti qəlbində hakim olar”....


Qurani Kərimin ayələrinə əsasən Allahın haqqın hansı məsələlərə aiddir?!


«Ey Adəm övladı! Məgər Mən sizə: \"Şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq düşməninizdir!\" – deyə buyurma¬dımmı?! Və: \"Mənə ibadət edin, bu doğru yoldur!\" – deyə əmr etmədimmi?! Həqiqətən, Şeytan içərinizdən çoxla¬rını yoldan çıxartdı. Məgər ağlınız kəsmirdi?» («Ya Sin» surəsi, 60-62).
Hər bir müsəlman ona vacib olan ibadətləri bacardığı qədər yerinə yetirməlidir: «Allah heç kəsi qüvvəsi çatmayan işi görməyə vadar etməz» («əl-Bəqərə» surəsi, 286).
«Allahdan (Allahın əzabından) bacardığınız qədər qorxun» («ət-Təğabun» surəsi, 16).
«Ramazan ayına yetişən şəxslər bu ayı oruc tutmalı¬dırlar; xəstə və ya səfərdə olanlar isə tutmadığı günlərin sayı qədər başqa günlərdə tutsunlar. Allah sizin üçün ağırlıq deyil yüngüllük istər ki, fövtə gedən günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi düz yola yönəltməsinə görə Ona (\"Allahu Əkbər\" deməklə) tə‘zim və bəlkə də şükr edəsiniz»
(«əl-Bəqərə» surəsi, 185)...


Intihar etməyin cəzası nədir bilirsənmi?!


İntihar edən ruhu alınarkən ömürümdə eşitmədiyi bir əzabla qarşılaşır qəbir həyatı boyunca o ağrını təzə-təzə çəkir. Qəbir həyatı belə dəhşətli keçən birinin axirət həyatı necə olar? Siz düşünün. İnsandakı hər şey ona əmanətdir özünə aid deyil. Biri izah etdi: Ağacda odun kəsirdim. Bizim kənddən biri əlində iplə tələ tələ gəldi və mənim olduğum budağa ipi sarıdı məni heç görmədi. Tam asacaqkən özünü, baltamla ipə vurdum kəsdim. O dedi ki: \"yaxşı ki bunu etdin tam ip boynuma geçdiyi an içimdə böyük bir peşmanlıq eşitdim\". Bir dəfə biri özünü binadan atdı amma elektirik tellərinə ilişdi. Yere ölü şəkildə çırpılmadı. Xəstəxanaya qaldırılarkən ambulanstakı son sözləri- \"məni qurtarın\" demək olmuşdu. Ancaq adam xəstəxanada öldü ..
Hər vəli (istinasız) həyatında ən az bir dəfə intihar etmək istəmiştir. Amma bu bir məqamdır əsla da intiharları gerçəkləşdirə bilməmişdirlər. Yəni Allah canlarını almamışdır (təbii hər intihara cəhd edən vəli demək deyil). İntihar insanın özünü öldürməsi deməkdir. Allah: \"Öz-özünüzü öldürməyin”, – buyurub (Nisa, 4/29)...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter