Nə üçün “Tövbə” surəsİ “Bİsmİllah” İlə başlaNmır?


Sual: Nə üçün “Bəraət” (“Tövbə”) surəsi “Bismillah”la başlanmır? “Nəml” surəsinin ortasında “Bismillah” nə üçün verilmişdir?


“Allah İstədİyİnİ yoldan çıxarar, İstədİyİnİ İsə doğru yola yönəldər.” ayəsİndə məqsəd nədİr?


Sual: Allahın ədaləti biz müsəlmanların bünövrə əqidələrindəndir. Biz inanırıq ki, Allah-təalanın bütün işləri ədalət və hikmət əsasında baş verir. “Nəhl” surəsinin 93-cü ayəsi deyilənlərə zidd deyilmi? Əgər bizim doğru yolu tutmağımız və ya yoldan azmağımız Allahın istəyi ilə baş verirsə, onda nə üçün günahlarımıza görə cəzalanmalıyıq? Məgər bu Allahın ədalətinə sığırmı?


Nə üçün bəzİ ayələr təkrarlanır?


Sual: Nə üçün Quranda bəzi ayələr, eləcə də, müəyyən әhvаlаtlаr təkrarlanır?


Quranı kimlər qələmə almışdır?


Sual: Quranın hansı surəsi əvvəl, hansı surəsi axırda nazil olmuşdur? Ayələr nazil olduqdan sonra kim tərəfindən qələmə alınmışdır?


Quranİ-məcİddə qəlb, göz və qulaq haqqında nə buyurulur?


Sual: Qurani-məciddə buyurulur: “Allah onların qəlblərinə və qulaqlarına möhür vurmuşdur. Gözlərində də pərdə vardır.” Nə üçün bu ayədə qəlb və göz cəm halda, qulaq isə tək halda işlədilmişdir?


Nə üçün Allah-təala Quranİ-kərİmdə bəzən “Mən” yox, “Bİz” kəlməsİNİ İşlədİr?


Sual: Allah Əhəd, Vahid, yeganə olduğu halda, kəlamlarında nə üçün “Biz” kəlməsindən istifadə edir?


Quranİ-kərİmİn bəzİ ayələrİ İslamın ümumbəşərİ dİn olmadığını təsdİqləyİrmİ?


Sual: Qurani-kərimdə oxuyuruq: “Biz bütün Peyğəmbərləri yalnız öz millətinin dilində danışan göndərdik ki, onlara izah edə bilsin.” Ayədən belə məlum olmurmu ki, Quran yalnız ərəblərə göndərilmişdir? Əgər İslam dini ümumbəşəri bir dindirsə, nə üçün o bir qövmün dilində nazil edilmişdir?


Quran ayələrİ transformİzmİ təsdİqləyİrmİ?


Sual: Transformizmi (mövcudların tədricən inkişaf edərək bir növdən başqa növə keçməsi) sübuta yetirməyə çalışan bir müəllif Quran ayələrini dəlil göstərmişdir. O, sübut etməyə çalışır ki, Quran da transformizm nəzəriyyəsini təsdiqləyir. Dəlil olaraq göstərilən iki ayəyə nəzər salaq....


“Sİzİn bİlmədİyİnİz neçə-neçə şeylər yaradacaqdır” ayəsİndə nəyə İşarə olunur?


Sual: Allah-təala Qurani-məcidin “Nəhl” surəsində dörd ayaqlı minik vasitələrini xatırlatdıqdan sonra buyurur: “Allah-təala sizin bilmədiyiniz neçə-neçə şeylər yaradacaqdır.” Yoxsa ayədə bugünki nəqliyyat vasitələrinə işarə olunur?


Quran və səma cİsmlərİnİn ram edİlməsİ barədə nə deyir?


Sual: Qurani-Kərimdə səma cisimlərinin alimlər tərəfindən hansısa bir həddə ram edilməsi barədə məlumat verilmişdirmi? Bəşəriyyət bu sahədə daha da irəli gedə biləcəkmi?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter