Həqiqi mömin əyləncəyə vaxt sərf edə bilərmi?


Cavab: İnsan dəmir maşın deyildir ki, durmadan işləsin. Əslində, maşının da hissələri işlədikcə qızır, soyuması və yağlanması lazım gəlir. İnsan isə maşından fərqli olaraq cismlə yanaşı, ruha da malikdir...


İmanlı İnsanda hansı xüsusİyyətlər olmalıdır?


Cavab: Quran ayələri və Əhli-beyt hədislərində möminlərə məxsus bir çox sifətlər sadalanır. Biz yalnız «Ənfal» surəsində qeyd edilmiş sifətlərdən danışacağıq: «Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allahın adı çəkiləndə ürəkləri qorxudan titrəyər»...


Münafİq kİmdİr və onu necə tanımalı?


Cavab: Qurani-kərimdə insanların üç qismə - mömin, münafiq və kafir təbəqələrinə bölündüyünü bilirik. O da məlumdur ki, Allaha həqiqi iman gətirənlər mömin, Allahın varlığını inkar edənlər isə, kafir adlanır. Bəs münafiq kimdir? «Münafiq» sözü riyakar, ikiüzlü mənalarını verir. Quran ayələrində bu təbəqə haqqında belə buyurulur: «Allah münafiqlərin xalis yalançı olduqlarına şəhadət verir», «Onlar dildə iman gətirdilər, qəlblərində isə kafir oldular».


«Lİqaullah» nədİr?


Sual: «Liqaullah» nədir?


Təqva nədir?


Sual: Təqva nədir?


Hİdayət nədİr?


Sual: Hidayət nədir?


Allah öz bəndəsini daş ürəkli edərmi?


Sual: Allah öz bəndəsini daş ürəkli edərmi?


“Nəsuh tövbə” nədİr?


Sual: Qurani-məciddə oxuyuruq: “Ey iman gətirənlər, Allaha tövbə edin, nəsuh bir tövbə.” Xalq arasında da “nəsuh tövbə” ifadəsi çox işlədilir. Nəsuh tövbə nədir?


Sİlеyе-rәhm” hаnsı şәrаİtdә vаcİbdİr?


Suаl: Silеyе-rәhm, yәni yахınlаrı vә qоhumlаrı yохlаmаq İslаmdа vаcib sаyılmışdır. Аmmа bizim yахınlаrımız аrаsındа dini göstәrişlәrә әmәl еtmәyәnlәr çохdur. Bеlә аdаmlаrlа yахınlıq еtmәk оlаrmı? Әgәr yахınlаrımız İslаm dininә еtinаsız yаnаşırlаrsа, yеnәmi silеyi-rәhm еtmәk vаcib оlur?


Hаnsı yаlаnа İcаzә vеrİlİr?


Suаl: Bildiyimiz kimi, İslаmdа yаlаn böyük günаh sаyılır. Bәs İslаm аyinlәrindә аdı çәkilәn icаzә vеrilmiş, mәslәhәt оlаn yаlаn hаnsıdır? Pеyğәmbәrlәr vә imаmlаr bеlә yаlаn dаnışmışlаrmı?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter