Leylətul-məbİt hadİsəsİ hansı tarİxİ hadİsəyə deyİlİr?


İbn Əbil Hədid «Nəhcül Bəlağə»nin 240-cı xütbəsinin şərhində hicrət gecəsindəki hadisəni, yəni Mövla Əlinin(ə) Peyğəmbətin(s) yatağında yatması və Peyğəmbərin(s) Əbu Bəkrlə birlikdə müşriklərin əlindən xilas olması barəsində yazır:...


Rəsulullaha (s) kİmlər qüsl verdİlər?


Əhli-sünnə qardaşlardan soruşanda ki, nə üçün Əbu Bəkr və Ömər Usamə ibn Zeydin qoşunu ilə yola düşmədilər? Cavabında deyirlər: «Rəsulullahın(s) xəstə olduğuna və onun rehlətinə yəqinə yaxın ehtimal verdiklərinə görə» –qalmaq və o həzrətin qüsl və dəfn mərasimində iştirak etmək istədilər...


İmam Hüseynİ (ə) böyük həvəslə Kufəyə dəvət edənlər nə üçün ondan üz döndərdİlər?


Kufədən İmama gələn də`vət məktubları o qədər çox idi ki, Kufədə inqilabi əhvali-ruhiyyə olduğunu güman etməyə əsas vardı. Məktubların sayı on iki mini keçmişdi. Amma hadisələrin gedişatından mə`lum olur ki, bu məktubların böyük bir hissəsi maddi təmənnalı insanlar tərəfindən yazılıbmış.


Kərbəlada İmamın (ə) ətrafında neçə nəfər var İdİ?


Müxtəlif mənbələrdə Aşura günü İmamın köməkçilərinin sayı fərqli bildirilir. Məsələn, Təbəri İmamın ətrafında 100 nəfərə yaxın adamın olduğunu bildirir. Qeyd olunur ki, onlardan beşi həzrət Əlinin (ə) övladları, on altısı Bəni-Haşimi, qalanları isə müxtəlif qəbilələrdən olmuşdur. İbn Şəhr Aşub orada 82 nəfərin olduğunu bildirir.


Kərbəla şəhİdlərİnİn sırasında azərbaycanlı olubmu?


Kərbəla səhrasında İmam Hüseynlə (ə) birlikdə vuruşub şəhid olmuş dəstə bir çox özünəməxsus cəhətləri ilə seçilir. Üzvlərinin sayı cəmi on nəfərlərlə ölçülən bu kiçik dəstədə 70 yaşlı qoca ilə həddi-büluğa yetməmiş uşaq, sağlam cəngavərlə təkayaqlı şikəst, qəbilə şeyxi ilə qulam yanaşı vuruşurdu. Kərbəla şəhidlərinin milli mənsubiyyətini də araşdırarkən eyni mənzərə ilə qarşılaşırıq.


Aşura qİyamında Əhlİ-beyt (ə) xanımlarının rolu nə oldu?


Keçmiş cavabda aydın oldu ki, Kərbəla inqilabının öz ali hədəflərinə çatması və lazımı nəticələri əldə etməsi üçün iki mərhələnin tamamlanması zəruri idi. Birinci mərhələdə İmam Hüseynin (ə) Yezidə beyət etməyib qiyama qalxması, insanları inqilaba çağırması və İslam ümmətinin yatmış qeyrətini oyatmaq üçün öz tərəfdarları ilə birgə məzlumcasına şəhid olması idi. .....


Kərbəla qİyamında qadınların nə kİmİ rolu olmuşdur?


Məhəmməd peyğəmbərin (s) gəlişi ilə cəmiyyətdə tam insani hüquqlu şəxsiyyətə çevrilən qadınlar daim İslam dininin inkişafı və müdafiəsi yolunda özünəməxsus əhəmiyyətli rol oynayaraq, böyük nüfuz qüvvəsinə malik olmuşlar. ....


Aşura günü hansı mühüm hadİsələr baş verdİ?


Aşura günü baş verən bütün anlar insanların yaşayışına böyük ibrət dərsi olduğu üçün vacib əhəmiyyət daşıyır. Lakin o gün baş vermiş hər bir hadisəni nəzərdən qaçırmadan şərh etmək, onlarla cild kitabın yazılmasını tələb edir. Elə bunun üçün də biz o hadisələrin ən mühümlərini ixtisarla bəyan edirik:
1- İmam Hüseynin (ə) müharibəyə təmkinlə hazırlığı


Kufə əhlİ nə üçün İmam Hüseynİ (ə) köməyə çağırdı amma ona kömək etmədİ...?


Kufə əhli nə üçün İmam Hüseyni (ə) köməyə çağırdı amma ona kömək etmədi? Əksinə ona qarşı düşmən qoşunu ilə əlbir oldu?
Bu sualın cavabını düzgün şəkildə anlamaq üçün o zamanlar Kufədə hakim olan ab-havanı yetərincə aydınlaşdırmaq lazımdır. Hər şeydən öncə unutmamalıyıq ki, Həzrət Əlinin (ə) xilafəti zamanı ona dayaq olmuş Kufə əhli ilə İmam Hüseynin (ə) qiyamı dövründə yaşayan kufəlilər arasında əsaslı fərqlər mövcud idi....


QURAN QİRAƏTİ ELMİNDƏ ƏHLİ-BEYT (Ə) TƏRƏFDARLARİNİN HANSİ XİDMƏTLƏRİ OLUB?


Müəyyən səbəblərə görə adını çəkmək istəmədiyimiz bəzi təriqətlər belə bir şayiə yayırlar ki, Quranın qiraəti elmində şiələrin heç bir xidməti yoxdur. Bütün xidmətlər başqa təriqətə məxsusdur. Mövzu ilə bağlı \"QuranEvi” dətnəyi olaraq \"Əxlaq elmləri” üzrə tədqiqatçı Rza Əzizoğluna müraciət etdik.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter